Goudsche Courant, donderdag 13 december 1866

Zonder liaar geen handwerken en geen handwerken zonder haar Het derde punt is echter ballast en niets meer Een taal in den grond leeren gebeurt zelden en wat geeft zulks dan nog Men zegge niet fransch moet men kennen wil men voor beschaafd doorgaan dit mrg nu eenmaal eene ongelukkige mode in de hoogere kringen geworden z jn de middelstand moet zich daaraan niet sloren eerst het noodzakelijke dan het nuttige verder het aangename en eindelijk het mailt Het vierde punt bevat vele zaken die menig meisje veel hoofdbrekens kosten eu waarvan het per slot van rekening toch niets weet Niet dat het met al deze zaken geheel onbekend moet blijven dit zij verre maar het karakter van vakkennis moet verloren gaan Wij voor ons zyn geene bewonderaars van geëmancipeerde vrouwen wij zien in dat vermannelijken der vrouwelijke natuur niets kan kwaads het lieftallige eene vrouw eigen verdwijnt daardoor eensklaps om plaats Ie maken voor minder schoone eigenschappen de vrouwelijke natuur wordt verloochend en men houdt een individu over voor onze aarde ongeschikt Doch dit alles neemt niet weg dat ook de vrouw recht heeft op eene opvoeding geheel ingericht volgens hare eigenaardige behoeften Deze zou in ruwe trekken moeten omvallen onderricht iu 1 handwerken enz 2 lezen 3 noU taal i piano en zang Kunnen lezen beteekent veel t is voor ieder een allereerst vereischte en toch hoe vele meisjes zijn er niel die er niet het minste pleizier voor gevoelen De oorzaak schuilt meestal in t niet kunnen Daarom moet daar reeds vroegtijdig op gewerkt worden Heeft men de zaak eens gewonnen voor de stof heeft men dan niel te vreezen de laffe roraaus zullen 7an apvértewtienT 0tnnenlanD GOUDA 12 December Maandag morgeB is door de politie alhier uabij de manege op den fluneelen singel uit het water opgehaald het lijk van C V W als provenier in het onde mannenhuis alhier verpleegd deze persoon aan zwakheid in het hoofd lijdende wiiaraaa men dit ongeval moet toeschrijven was sedert zondag avond vermist In de ziMing van de tweede kamer der statengeneraalvan raturdiig zijn aangenomen de onieigenings en andere ontwerpen die aan de orde waren gesteld Hei ontwerp tot verlenging van den term jn van uitbetaling der preniien wegensinvoer van vr je arbeiders in Suriname is met 43 tegen 17 stemmen aangenomen nadat daarin op voorstel van den heerInsnger en met medewerking van den minister van koloniën die termijn tot 1 julij 1873 was veHengd In de zitting van de tweede kamer van gisteren heeftde heer Dullert de gevorderde eedeu afgelegd en zittiug genomen De begrootiug negens den arbeid der gevangeneu voor1S67 is aangenomen De Staatscourant bevat het rapport aan den koning vanden minister van binnenl zaken betreffende de hier te landeheerschende ziekte onder het rundvee en de daartegen genomenmaatregelen Kiijkens dat rapport is de regering voornemens £oodra het oogenbiik gunstig is den thans geschorsten maatregel van afmaking binnen de lijn van afsluiting weder voortte zetten De minister van binnenlandsche zaVen heeft bepaald 10 het houden van markten en openbare verkoopingen van rundvee in alle gameenten van Noordholland is met uitzondering voor zoover slagtvee betreft voor die te Amsterd im H iarlem eu Purmerend naden 12 december verboden 2 de commissaris des koniugs in Noordholland is gemagtigd het houden van openbare verkoopingen van rundvee toe te staan wanneer het vee aan éénen eigenaar toebehoort of bij boedelverkoopingen tot den boedel behoort Men leest in de N Utr Courant onder het opsciiriftKunderiyphus Naar wij met genoegen vernomen hebben is ook het afmaken builen de lijn gest iakt Hel schi nt dat de regering eindelijk begreptn heeft dat het steeds meer en meer geld in het wuïtr werpen geweest is Er is aan dergelijke zaken niets te doen als de belai ghebbenden niet meewerken terwyl de moedwil het k aad bepaald bevordert Toen de ziekte in Engeland was ja toen had men miiatregeleu kunnen nemen als men er op verdacht was geweest ea ook nog toen ze te Kei hel heerschtt maar later was dut uaar ons inzien onmogelijk daar meu niet uit het oog mag verliezen dat naarmate een epidemie welke ook of een epizoötie zich uitbreidt er volgens de waarneming meer smetstof naar en hoe beslissen wij niet gevonden wordt waardoor de besmetting onder gunstige omstandigheden wordt voortgedragen Ware er alleen besmetting mogelijk vpn dier tot dier door dadelijke aanraking van levende of levenlooiC voorwerpen wij zouden ons begrijpen Kunnen dat stelselmatig afmaken met allerstrengste voorzorgmaatregelen gepaard de kwaal zou kunnen uitroeijen maar zulk handelen als tot nog tce gedaan is eidt tol niets Er was een door militairen afgezette lijn doch men berigtie ons dagelijks dat er oier horden die men over slooten lag zoowel s nachts als over dag beesten vervoerd werden dat in en achter de schuren de beesten te wachten t nden tot de dragonders voorbij naren om dan verder te vertrekken en het was duidelijk dat men van die militairen geen andere surveillance verwachten kon zoo men ze niet als het ware van afstund tol afsiand even als bij eene parade plaatste wat onmogelijk was Daarbij werd telkens toevoer van nieuw vee toegehiten en ouk frauduleus bevorderd zoodat er onophoudelijk nieuw voedsel aan de smetstof gegeven werd Die eenigzins met het hollandsche karakter bekend is met den vromen tegenstand Ou per slot toch geld te verdienen met de dwarsdrijverij van anderen met het eigenbelang dat ons boven allen eigen is kan zeer gemakkelijk nagaan dat er bij ons nooit iets goeds van dien kant lot stand te brengen was Men spreke toch nooit van Engeland van België daar men wat gedaan heeft en de runderpest heeft verdreven in die landen begrijpen de staatsburgers dat ze wat doen en leer moeien dal ze op de hoogte van de behoeften van hun land ezen moeien dat ze staat en volkshuishoudkunde moeten bestuderen en daar draagt men geen belang ijke betrekkingen of besturen op dan aan hen die wat gepnesteerd hebben maai hier begrijpt men dal men alles doen kan zonder elfs van iet af te weten alleen door zoogenaamde deskundigen in te roepen aan wier leibfind men dan blindelings loopt Dat is uaar ons idéé de reden dal ook hier de vtetvnhiii zich zoo uitbreidt dat men afmaakt en acht tot er anderJ dieren worden aangetast om dan verder af te maken dit m l halve maatregelen neemt en altijd maar voortholt zonder acbil te geven op de veranderende omstandigheden dat men altial maar lijnen uitbreidt en al taxerende en afmakende met H ziekte mee marcheert en dezelfde menschen gebruikt die overal komen en dat men zich verbeeldt dat ook een veetyphus ot provinciale of gemeenle bureaux administratief te reglemente ren en Ie beperkeu i dat men wrevel en onwil opwekt doo maar te dooden en te begraven waar geen ziekte bestond k plaats van het vleesch van gezonde dieren steeds te verkoopen Schatten gelds kost het en het helpt natuurlijk niel en als er dan geen behoorlijk toezigt gehouden wordt op de liaiide lingen der personen aan wie men blindelings maar alles overlaat dan krijgt de gebrekkige wetenschap de schuld van wat als men met verstand en oordeel was te werk gegaan verhoU pen had kunnen worden Men vergelijke ons toch nooit met Engelschen en Belgenwij zijn niet anders geschikt dan ora door theologiserende heeren en dames met neepjesmutsjes geregeerd ie worden Ons volk is op en versleten In l noorden is het nog eenigzins beter Maar dal de goeden nog zoo veel voor het eigenbelang en de onwetendheid van anderen betalen moeten is vreeselijk Gemengde Berigteo Keizer Mai worJt te Orizaba gevnagen gehouden door den maarschalk Bazaine De groothertog var OldLiiburg ootvaDgt voor zijoe aaosprakeo op de Elvehertogdammen een milüoen thaler In Engeland komen jaarlijks ten gevolge der kleedmg 3000 vrouwen om Te Fiame zijn in de eerste dagen t zer maand schokken waargenomen Tan aardbeving De meeste pruisische onderwijzeis hebben slechts 200 thnlTs tractement Van 25 nov tot l dec zijn aangetast in de provincie Zuid HoUaud 2130 Noord Holland 483 Ttrecht éS tQ totiial 7162 runderen Het kapitaal der nederi internat spoorweg en havenmaatschappij is volttekend en zijn al de inschrijvingen aangenomen Kuslaod heeft alle overeenkomsten opgeheven met het hof van Rome aangegaan Het fransche leger zo j volgens het plau des keizers moeten bestaan uit 80 000 man actief 80 000 man reserve en 200 000 man mobiele nationale garde In Engeland zijn weder 32 runderen aangetast Maandag is de groote Smitlifield tentooiisteliina van vp gcjpend tegen di ü toegai gspiijs van drie gulden De reis van den paus naar CivitaVec chia is in het laatste ougenblik afgezegd Op de parijsche beurs voorspelde men binnen kort eene fransche leening van 1000 millioen Men vernacht v Bismarck te Biarritz De fransche keizerin zal toch naar Rome gaan Na 9 dec is in geheel Overijssel het houdeu ian markten en verkoopingen van vee verboden Te Lithoyen iu NoordBrabant is de veepest uitgebroken In den loop van 1866 zijn an NewYork 2i 400 OÜO gallons petroleum per scheepsgelegenheid vervoerd Ingezonden Een volk als het onze dal immer en altijd droomt en dweept van aiouden vrijheidszin en energie en die bij alle gelegenheden lol alle mogelijke doeleinden weet te gebruiken en toe te passen moet wel bedacht zijn op alle moreele en materieele ontwikkeling De zoon van het vrije Nederland in zijne kindschheid gekoesterd en getroeteld in zijne jongelingsjaren doorvoed met hoogere burgerschoüikennis wier gehalte afhangt van den kursus welke hij willens cf niet doorloopen beeft op nog lateren leeftijd geoefend ir t gebruik der wapens zoo bevorderlijk tot liet aaükhccken van allerlei iüusien met betrekking tol zelfverdediging en wal dies meer zij hij treedt de wereld in met hel heldere bewustzijn van heer en meester te zijn Die opvoeding zij moge dan al of niet in strijd zijn met zijn natuurlijken aanleg zij stelt hem in meerdere o mindere male in staat om zijne roeping ie vervullen Of zij echter nog beter kon ingericht worden dan tegenwoordig of de voorvaderlijke kostscholen gemoedelijker werkten dit zal de tijd leeren maar dat de opvoeding van den hoUandscben knaap meer regelrecht op het doel afgaat dan die der vronw is eene schaduwzijde genoegzaam bekend maar evenwel niet genoegzaam begrepen veel minder verholpen Bepalen wij ons slechts bij onze gewone zoogenaamde fatsoenlijke of hoogst fatsoenlijke burgerdochters De lugere school o at in den regel niet te lang bezocht het ontbrekende zal de jongejufvrouwensehool wel verhelpen Het onderricht dier inrichtingen loopt over 1 manierenleer 2 handwerken enz 3 moderne talen 4 lezen schrijven rekenen taal aardrijksknnde geschiedenis vormleer zang piano oatuurkeDuis enz Op het eerste valt niet af te dingen indien men maar onvoorwaardelijk alle mnlligheden en nuffigbeid bniten sluit Het onderricht in de handwerken en wat daarbjj behoort kan voirzeker nimmer genoeg gewaardee d worden daar deze zoo onafscheidelijk met bet vrouwelijk wezen verbonden zqn iiniiiit De Heeren ROOIÏOL TJ SINK en PEETERS Directeuren van den Stads Schouwburg te AmsUrÖMm zullen Vrijdag dön 21 dezer alhier in het Lokaal NtT KN Vermaak ten Tuoneele voeren De Regtvaardlge Overwinning mar Eriuit Legouvé terwijl zij lot nastuk zullen geven Een Man die te veel g ekoesterd wordt Aanvang ten zeven ure 1 Rang ƒ 1 25 Bovengalerij ƒ 0 60 De loling der plaatsen zal plaats vinden Wcsnsdag den IS dezer s morgens ten 10 ure Gewone Jaarüjksche Opruiming Behangselpapieren en Randen tot en met 31 December aanstaande tegea è Contant en tot enorm lage PRIJZEN De verkoop zal dit jaar niet Notarieel maar in den winkel plaats hebben G VAN DEa uAAE Jr Behanger Korte Tiendeweg wijk D n 4 H HVerhuurders van Huizen worden inzonderheid hierop attent gemaakt zelf wegblijven en algemeene kundigheden wetenswaardigheden opmerkingen en vooral smaak voor wat waarachtig schoon en goed is zal er het resultaat van zijn Ook de hollandsche taal dient behartiging Eigene of anderer gedachten goed verstaanbaar uit te drukken moet het doel zijn Maar meer dan dit is overbodig Onze tegenwoordige burgerdochters zijn op dit punt over t algemeen bijzonder zwak en toch is het zoo noodig wil men zich zelf doen of anderen kunnen verstaan Piano en zang zoo geheel in harmonie met t karakter der vrouw moet met baar hand aan hand gaar Het scheukt haar vertroosting in jammerlijke omstandigheden De opvoeding der vrouw aldus ingericht zoa zeker heilzaam op de geheele maatschappij terug erken Al die jongedamesachtige malligheden zouden voor een groot deel verdwijnen de huishouding zou er late wél zoo goed bij varen t vrouwelijk verstand zou wel zoo helder en t vrouwelijk oordeel si zoo gezond zijn A Biirgerlijke Stand GOUDA Ueboben 8 Dec Dauiel Coroclis ouders J A van HouwenÏDge en G M C den Ouden Alexander ouders J Prenkman ca J van Hou eu Herman us ouders W Broer en B van Tongerlo 9 Pietcr Adriaaus ouders P Urbanus en A Kievit Adriana ouders W Poot en L Bouthoorn 10 Jan Pieter ouders G F C Grisa en A J Kruisheer Petrus Paulus Jacobus ouders J L R de Keijzer en J C Piuckse 11 Jakobus ondcrs K Vonk en P van der WoenseL QïiELj DF N 5 Dec H Begeer 70 j 9 H Leeriütveld 4 ra 10 J Blok 23 m M Langerak 3 m DE nOFF sche GENEES en VOEDIXGSHIDDELEX voor zieken en gezonden Malz Gezondhelds Choeolade en Malz Extract Gezondheidsbier etc De HOFF sche MALZ GEZONDHEID3 CHOCOLAPE het vehikel van het Borstversterkend Malz wordt nu vooral dringend verlangd en de bestellingen daarop ziin zoo menigvuldig dat de krachtsiusp uning van een groot aantal werklieden noodig is om die uit te voeren Van de geneeskundige bcoordeel ngen aaien wij Dafr 7k d veelzijdig gebruikte HOFFsche M LZGÊZONDHEIDS CHOCO LADE b mü e p tiint n die aan borst eu maag souffreerden et goed gevolghfb aangewend zoo kan ik als vriend der waarheid die a u ulk ieken metwarmte aanbevelen Dr DANZIüEH Kon gl kreisphysious m U bergen De veelzijdig gebruikte HOFF sche MALZ GEZONDHEIPS GHOGOLAOE karmet goed gevolg aangewend worden bij personen die aan borst en hieu orrho deulijden Dr KOSCHATI Hospitaalarlz iii Bresh u De Heer FöRSTER Rector te Wesdriëo schreef De werking van dit Fabriekaatis voor mijne verzwakte borst zeer doeltreffend Over het MALZ EXTRACT werden volgende schrijven van NederlanJscae Geneeskundigen on van ren Een mijner patiënten die reeds eenige Hesschen van uwSrALZEXTRACT gebruikt en zijie merkbare herstelling daaraan te danken heeft i lict irehniik voortzetten zend mij derhalve enz jL iel g A C H SCHREUDER Genees en rieeUund e Het HOEF sche MALZ EXTRACT bevat niets dat beslanddeeleu ez t welke na riig o r e gezondheid kunnen werken ma IS z 5ge ierrt dt r s nenT e j Extract gerust kan aanbevelen A X erA get D J HA NSbLM X ss ïs tïïiis rs r £ tt Te verkrijgen bij den Heer J Voor frOERDEN wordt een soliede DÉPOTHOÜDEE gevraagd Aanvragen franco aan bovenstaand adres