Goudsche Courant, zondag 16 december 1866

18 0 Zradag 16 December i1 49t GOUDSCHECOURAIÏT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 IBHDIKUJEE ISAATSGflAPPU De Alg emeene Vee verzekering TEGEN VASTE PREMIE gevestigd te ROTTERDAM ft oedgekeirrd bij Z M Besluit van 22 Februarij ISöG N 110 De Maatschappij verzekert tegen Vaste Premie het verlies door sterven van RUNDVEE PAARDEN SCHAPEN en VARKENS De Maatschappij waarborgt den Veehouder TEGEN elke schade geleden door verlies van zijn Vee OOK indien die schade is veroorzaakt door VEEPEST of LONGZIEKTE Behalve de Premien strekt ook in het bijzonder het Maatschappelijk Waarborgkapitaal tot zekerheid der aan ie Veehouders verschuldigde schadevergoeding De Premie is hoogst biUijk gesteld De schadevergoeding wordt binnen 8 dagen betaald adere Informatien zUn te bekomen Ten Kantore der Maatschappij te Rotterdam voorloopig Oppert N 223 EX Ten Kantore van de Generale Agenlen De Heer H J VERMEULEN Kerkstraat 114 te s Herto enbosch voor de Provincie NoordBrabant II A DE STOPPET AAR Hlize Buitenzouc te lieerde voor de Provinciën ielderlavd en Overijssel H J GOIJAARS Limburg Siirum Straat te s Gravenhage voor de Arroudi sementen s Gravenhage en Leiden I I 3 BON Candidaat Not iris te apelle op den IJssel voor de Arrondissementen Rotterdam en Dordrecht 1 D VERHAGE te Gurinchem voor het Arrondissement Gorinckem A L vvN DEB NIEl OORT Ie Sloterdijk by Amsterdam voor het Ar roiidissemenl Amsterdam n K BAART te Middelburg voor de Provincie Zeeland S TACONIS Vz Huize Brouwershaven te Oranjewoud bij Hee rei veen voor de Province Friesland 1 II 1 T VAN SON Hlize Djoerang te Assen voor de Provincie Drenthe Alsmede b j de verscliilieiide Heereu Agenlen in de Gemeenten DE KONINKLI IKE MAATSCHAPPIJ De Algemeene Veeverzekering vraagt SOliede Agenten in die Gemeenten aar zij nog niet vertegenwoordigd is Adres ten Kantore der MaHtchappij te Rotterdam en bij de Heeren GeneraalAgeuten voornoemd Brieven franco OPENBAREVERKOOPING te GOUDA in de Sociëteit On Genoegen op MAANDAG 17 DECEMBER 1866 Ie elf ure van 1 Eeue POTTEN AERIJK en PIJPENBAKKERIJ met KLEIMOLEN PAKHUIZEN Ruime ZOLDERS KOE en PAARDENSTAL en verdere GEBOUWEN en ERVEN wijk O n 30 2 Een Kapitaal WOONHUIS n 0 + daaraan belendende S = Twee WOONHUIZEN in de Vrouwesteeg wijk H n 204 en 205 4 Een GEBOUW waarin beneden sinds 2ü Jiren SmidSWinkel en boven eene Woning met afzonderlijken opgTiig wijk O n 144 en 145 5 Een TUIN e a aan de Kluizenaarskade groot 7 Roeden 42 Ellen Alles breeder bij biljetten en informatien te bekomen bij den Notaris MONTIJN te GOUDA HuishQudster Voor een stil Huisgezin wordt gevraagd eene BURGER JUFVROUW of Weduwe zonder Kinderen van de P G 40 a 50 Jaren oud die meer prijs stelt op eene goeSt behandeling dan op hoog Salaris Adres Tranco met volledige opgaaf onder Letter P bij den Boekhandelaar A BRINKMAN t Govui Prijs van het gedestilleerd bij Q P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 io q per kan 64 cents idem a 47Vio o per kan 66 cis Jenever 2 soort Moutwijn a 4 j2 io o P r kan 62 cents inl BRANDEWIJN a 46 jo o per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GouDi 12 Dec 1866 Een ieder wordt gewaarschuwd geene Gelden of Goederen op mijnen naam af te geven zonder dat door mij daarvoor eigenhandig getcekend zal zijn daar geeu levering of kwijting van Schuld na dato dezes zonder mijne goedkeuring zal worden erkend J LAJNS Gouda 9 Dec 18b6 Openbare Verkoopingen te GOUDA opVfcIJDAGdeE 14 DECEMBER 1866 des voormiddags ten elf ure in het Koffijhais D hakmonie aan de Markt van Een in 1866 groolendeels vernieuwd HUIS BERGPLAATS en ERF met een fraaijen TUIN daarachter staande en liggende aan de Turfmarkt of Elzemarkt te Gouda wijk H K 226 en 227 groot 4 Roeden 54 Ellen Zijnde in het Huis vier Kamers met vele Kasten eene goede Keuken Kelder en hetgeen verder tot een goed ingerigt en aangenaam Woonhuis behoort Te aanvaarden 1 Januarij 1867 Een HUIS en ERF aan de Nieuwe Haven te Gouda wijk N N 225 en twee HUIZEN en ERVEN in de Robaarsteeg te PoKrfa wijk M N 80 en 82 ALSMEDE op DINGSDAÜ den IS DECEMBER 1866 ten sterf huize van Mejufvrouw GA BRIJ aan de Turfmarkt aldaar van een FRAAIJEN INBOEDEL gewerkt Goud Zilver en Juweelen alsmede een antiek Schildpad Kisfge met Zilver Daags te voren te zien Nadere inlichtingen zijn te bekoirien ten Kaniore van den Notaris W J FORTUIJN DR OOG LESVER te Goud a Prijzen der Effecten pCt Ned w sch Vadito 3 dito 4 i Handelin op resc België Rotbs 2V2Spanje obl 2 3Portugal obl 3 Husl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 d Lond 1862 5 d Amst lS64 5d Amst l860 4VsAand spoorw ƒ Oost Metall 5pCt dito dito 21 3 d i renteAmst 5 d nat 1854 5 d inzilv l864 5 Italië Amst 5 Turk buiienl 5 Griekenland 5 Ver Staten 1874 0 d 1881 6 d 1 83 6 Mexico 1851 3 AMSTERDAM Dingsdag 11 December J aa te Hoogste GeblevtB koers kotTh kötrs 53V8 58Vs 53 5 85Va 857 1S57 9 31 31V 6 SlVis 4ü Vl6 41 91 8 SlVs 91 768 4 837 83Vs 86V8 86 86 80 80 5 87 I88V3 187 4 43 43 8 3Ve 21V8 21 16 1 7V 301A 74 8 66 8 47 l 53 g SOVs 29V8 11 70 75 8 74 8 66 47 8 53Vs 30 7 lc 757 16 74 17 Boeldniirkmij van A BRINKMAN Deze Cooraat ve ScMjnt det Boiid i d gK en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is S foanco p post 2 25 Adverteaiien van 1 6 regels tot des middfigs ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Nationale Militie = oooSO c = EERSTE BEKBUDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouêa Gezien art 19 der Wet van den 19 Augustus 1861 Staatsblad n 72 betrekkelijk de Nationale Militie Doen te weten Dat jaarlijks voor de Militie worden ingeschreven alle mannelijke ingezetenen die op den 1 Januarij van het jaar hun 19 jaar waren ingetreden Dat voor ingezeten wordt gehouden l Hij wiens vader of is deze overleden wiens moeder of zijn beiden overleden wiens voogd ingezeten is volgens de Wet van den ZS Julij 185U Staatsblad n 44 8 Hij die geen ouders of voogd hebbende gedurende de laatste aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip voorafgaande achttien maanden in Nederland verblijf hield 3 Hij van wiens ouders de langstlevende ingezeten was al is zijn voogd geen ingezeten mits hij binnen het Kijk verblijf houdt Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling behoorende tot eeuen staat waar de Nederlander niet aan de ver igta Juit t M MJifnut ia unKcyoiyiii fi 3iaiaAm aanzien der dienstpligtigheid het beginsel van ederkeerighci i is aaugeDomen Dat de inschrijving geschiedt 1 Van een ongehuwde in de Gemeente waar de vader of is deze overleden de moeder of zijn beiden overleden de voogt woont 2 Van een gehuwde en van een weduwenaar in de Gemeente waar hij woont 3 Vaneen ongehuwde wiens voogd in eene andere Gemeente woont doch die in een gesticht van weldadigheid is opgenomen ter 4 Van hem die geeu vader moeder of voogd heeft of door deze is achtergelaten of n iens voogd buiten s lands gevestigd is m de Gemeente waar hij woont 5 Van den buiten s iands wonenden zoon van een Nederlander die ter zake van s lands dienst in een vreemd land woont in de Gemeente waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft Dat voor de Militie niet wordt ingeschreven 10 De in een vreemd Rijk aclilergebtcveu zoon van een ingezeten die geen Nederlander is S De in een vreemd Rijk verblijfhoudende ouderlooze zoon van een vreemdeling al is zijn voogd ingezeten 30 De zoon van den Nederlander die Ier zake van s lands dienst in sRijksoverzeeschebezittingenof koloniën woont Dat elk die volgeus art 15 behoort ie worden ingpschreven Terpligt is zich daartoe bij Burgemeester en Wethouders aan e geven tosschen den 1 en 31 Januarij terwijl bij ongesteldheid afwezigheid of ontstentenis zijn vader of is deze overleden zijne moeder of ijn beiden overleden zijn voogd tot het doen van die aangifte verpligt is Dat hij die eerst na het intreden van zijn 19 jaar doch voor bet volbrengen van zijn 20 ingezeten wordt verpligt is ïoodra dit plaats heeft zich ter inschrijving bij Burgemeester en Wethouders dier Gemeente aan te even waar die inschrijving volgens art 16 moet plaats hebben Dat hij wiens aangifte verzuimd is door Burgemeester enWethouders bij het ontdekken ambtshalve zal worden ingv chreven Dat hy die zich na den SI Januanj doch voor den 31 December ter inschrijving aangeeft alsnog wordt ingeschreven De prijs der Advertentien van één tot zet regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengei one letters worden berekend naar plaatsruimte Oat hij wiens aangifte ter inschrijving voor de Militie ia ol jaa er in de Gemeente waarin zij had moeten gesch edeo vtrzuimd is zoodra het oucdekt wordt loi uedeputeenie aten der Provincie binnen welke de inschrijvini had moetea plaats hebben wordt gebragt en voor de dienst geschikt bevonden wordende daarloe zouder loiiug wordt aangewezen tinzij hij vrijstelling van de dienst had kuunea erlaagen mits 4t reden van vrijstelling bij zijn verschijnen voor iedeputeerde Staten nog besta i Noodigen derhalve de daarbij belanghebbenden geboren in fe jaar 1848 uit om zich met overlegging van een geboorleitract zoo zij in eeue andere Gemeente zijn gebcon hetwelk Kun door de respective Besturen op aanvrage kosteloos wordt ♦ ersirekt ter inschrijving van de Nationale Militie ter Secretarie der Gemeente aan te metden en wel die woonachtij iiqn in de wijken A B C D E F G H tn 1 op Haandag den 7 Januarij 1SB7 et die welke woueu in de wijken K L M N O P Q en R op Dingsdag den 8 Januarij 1867 GoüDA den 11 December 1866 BuBGEMEESTEB en Wethoudebs voornoemd De Secretaria De Burgeineeder BEOOGLEEVER FORTUIJN v BERG N IJZENDOORN Overzlgt GOUDA 15 De ember I e belangrgtste getenrtenis deWf fl ir gtu is onder tegenspraak de ontruiming van Rome door de fr iU3che troepeu Geheel Italië bevr jd van den vreemdeling wal in onheugelijke jaren het geval niet is geweest Bij de bekende gezindheid der Levolking is de zaak gevaarvol de pauselijke regering is zwak en niet bij magte het volk te beteugelen maar de nationale partij de vrij zekere gevolgen eener omwen eling duchtende spaut alle krachten in om elke uitbarsting te voorkomen De koning van Italië zal daartoe medewerken hij is te zeer o ertuigd dat het vsachten hem zekere vruchten biedt om door drift nieuwe gevaren Ie doen oprijzen Bij dit alles gelooft niemand dat de tegenwoordige oplossing duur7aaro kan zijn maar het is voor Italië van het wezentlijksle belang dat de c lossing eenen vreedzameii loop iierae De terugkeer der fransche troepen uit Mexico is sven zeker te verwachten Hebben de Franschen weinig roem en weinig dank geoogst te Rome de mexicaansche expeditie die ten kosifc van oufettend veel geld en bloed veel glorie verwierf loopt treurig en vernederend af voor de fransche helden Dat stelsel var brutale interventie moest nu eenmaal ophouden en elk volk beschikken over zijne eigene belangen maar wij zijn nog zoover niet gekomen Pruisen en Frankrijk hebben andere inzigten Vooreerst heeft Pruisen handen vol werk om den nieuwen toestand te regelen De half gebroken oppositie der vertegenwoordiging baart geringe zorg de oukü der H mover iten zal met geweld bedwongen moeien worden eu in de uitvoenng zijner verdere plannen zal het den invloed vau Frankrijk niet mogen voorbijzien De nieuwe fransche legeroi anisatie dreigt een groot bezwaar voor geheel Europa te worden Als Napoleon zijne legermagl zoo geducht versterkt dan dwingt hij al de overige staten tot eene krachtsiuspauning die verderfelijk werkt op de welvaart der volken De oostenrijksche landdagen raken aan de praat de Hongaren zullen weder een groot wooid medespreken en eindelijk loopt alles uit op twist en ver rarring De verzoenende gezindheid ontbreekt bij de verschillende stammen en de regering meent het niet opregt met de noodzakelijke hervormingen Men is nu eenmaal overtuigd dat het latijnsche i ei ern in Amerika ten einde spoedt maar het is volkomen jusKk rTnofede werkelijke toestand is in Mexico Maximiliaan is leruj in