Goudsche Courant, zondag 16 december 1866

ADVERTENTI EN BRAND üelege beid tot assurantie tege brand RnrSt BOnbOllS 1 schade zoo e Toor vaste pauden als voor w ww w w w ji roerende goederen in eeue BIJZONDER bekend als voortreffelijk middel tegen verSOLiEDB MAATSCHAPPIJ op eer aanbevolen TsIrlTriRSE I Oosthaveu wijk B n 31 alhier Boeknoogen j Xi Sckooniore A WoLrr iijM hocrfdstatl hij heeft nog niet geabdiceerd volgens boojmi feü wordt hij daarin belet door de fnmsche generaals die hem ook verhinderd heblien het rijk te verlatei omdat zij dao de volle uitbaistiug vreezen der volkswoede tescn de vreemde indringers Wij beklagen den armen keizer die door den ijdelen glans verblind het onverstandig aagsiuk ondernam T C lereeuigde staten zien met welgevallen den afloop eener kun geheel vijandige expeditie die mstte op de verwachting vai de zegepr i il der uideljke sl iveuhutidjrs en dringen met regt aan up de gehsee oairuioiiug van het amerikaansch gebied Zij zijn roagiii er dau ouit en zullen de herhaling van zulke uniwerpen eten te voorkomen Mogt het conflict lu schen den president en de meer lerheid der veriegenvvoordigera door eene wij e schikking uit den weg geruimd worden Onze vertegenwoordigers gaan rustig voort in de gezette overweging der begroeting Het ministerie heeft zich gedwongen gezien der vertegenwoordiging danrtoe den tijd te laten de credietwetten zij ingediend Bij de openbare beraadslaging over de begrooting zal het oogenblik daar zijn om ernstig te protesteren tegen de aanmatigingen van hel ministerie want het is volkomen ondenkbaar dil liberale volksvertegenwoordigers zwijgend het hoofd zouden buigen voor de vermetele aanranding waaraan zij ten doel stonden De Belgen honden hunne bezwaren vol tegen de afdamining der Ooster Sclielde en schromen niet vreeimlen in te roepen ter beüordecling van een geschil d il bij vreedzame gezindheid zoo gemakkelijk vereffend kon v orden öuitenlttnï Londen 13 December Men is hier ernstig bedacht om wijzigiiiseu te brer geu in het gemeente bestuur waaraan naar men op goede gronden meent zfcfr gr jote gt brfken Kleven In ee ie meeting tot bevordering van dit doel geliouilen werd besloten eene deputatie zamen te stellen ten einde bij den minister van binnenlandsche zaken hare opwachting te maken om de gemeentelijke aangelegenheden der hoofdstad voor te slaan Er 13 sprake dat een nieuw post verdrag met Het II ibij Chatiani U besl ig genomen vaartuig lielioortniet aau de feiiiaus ma ir is gebouwd voor het gouvernenieutvan CuUiiitbia Parijs 13 i ee De lloniteur berigt dat de regering een teleiitam uit Mexico van u dei lieeft ontvangen meldende dat keizer Maxiinitia tn zich nog in Mexico bevindt en nog geen besluit heeft genomen De ontruiming in maart jreeindigd moetende zijn is het nooilzakelijk dat de tran ponschepen onverwijld aankometi De heeren C tmpbell en Siieriuati ijn rlen 29 nov voer Ver i Cruz a nüekomeü t n deu o dfcember Gisteren heeft de Moniteur medegedeeld een overzigt vanhet plan van reorganisatie der armee gelijk het door de militaire commissie is v u lgesield Dal plan verscliilt in hoofdzaakniet van dal hetwelk l E endard heeft oppubaar gema ikt en deoverige dagbladen hebben overgenomen Hel ontwerp zal thansbij den raad van state worden aanhangig gemaakt Welke ontvangst zal het vinden bij het wetgevend ligchaam Zeer zekerlal het ernstige bestrijding viuilen van de zijde der voorstanders van den vrede die zeer talrijk ziju in de kamer Zondermst den heer de Girardia te zeggen dat deze legerorganisatiedeu oorlog onvermijdelijk maakt wordt door zeer velen devrees gekoesterd dal met een zoo omzettend sterke magt inbanden het gouvernement zich ligter zal laten niedeslepen omgebruik te maken v n zijne krachten cp het oorlugsveld inplaats van zich te laten lenlen door die gematigdheid ep voorzigtigheid welke het in den laatsten lijd heeft aau den daggelegd Deze denkbeelden zullen ongetwijfeld ook in het wetgevend ligcltaam wordeu ontwikkeld Bem 13 Dec De bondsraad heeft het gouvernement locht de decreten van 1847 en 1851 te willen teu uitvoer leggen om de jezuiten uit het land te verbannen Florence 13 Dec Bij koninklijk besluit is bevolen om de werkzaamheden van den spoorweg Victor Emanuel voort te letten zoodat die tegen het einde van 1869 gereed zal zijn Daar de maatschappij van den spoorweg verklaard heeft die werken niet te kunnen voortzetten zal de regering de daartoe benoodigde IS millioen verstrekken en zich dis som veischaffen door uitgifte van schatkistbilletten ömnenlanö GOUDA 16 December Vrijdag morgen omstreeks vier ure is in de keizerstraat alhier brand ontstaan in eene broodfaakkerij die ondanks do spoedige aanwezigheid eu den ijver der braudweer tegen zes ure gefieel was uiigebr iud Naar wij veriiemeu zal andermaal het publiek in denloop dezer maand kosteloos de gelegenheid aangeboden wordeneeue uitstekende verzameliug kunstvoortbrengselen van nederlaudsche meesters te kunnen bewonderen De belangelooze bemoeijiiigen van den ontwerper dezer tweede kunstbeschouwingverdienen erkenning van de zijde van het publiek en kan bemniet aangenamer zijn die te doen blijken dan door dat velenhunne belangstelling door een bezoek aan den dag leggen Even als in den afgeloopen winter zal hieraat weder een liefdadig doel veibonden zijn eu zijn wij wel onderrigt dan zalbij voldoende deelneming eeue verloting van eenige kunstwerken plaats hebben Donderdag is in de zitting van de tweede kamer derstatengeneraal tot eersten candidaat voor het lidmaatschap vanden iioogen raad benoemd mr A de Vries raadsheer bij hethof v iu Noorü Holland lOt tweeden candidaat mr F C Donker Curtius tot derilen mr J F Priugle procureurgeneraalbij het hof van Gelderland tot vierden mr F Hofstede pro cureurgeneraal bij het hof van Drenthe en tot vijfden mr C de Jonge raadsheer bij het hof van Zeeland Bij koninklijk besluit van 9 dec Igiiö n 29 is aangevuld het koninkl besluit van 13 april 1865 n 59 houdende de bijzondere voorwaarden voor benoembaarheid totgzaghebbers en stuurlieden bij de gouvernements marine inuederl ludie Die aanvulling luidt als volgt Om te kunnen worden toegelaten tot het examen voor den rang van gezaghebber moet de candidaat minsteus één jaar als eerste stuurman heoben gediend terwijl twee jaren dienst als tweede eu derde stuurman worden vereischt om te kunnen worden toegelaten tot het examen voor deu rang respect i vel ijk van eersten en tweeden stuurman Bij ontstentenis van adspiranten aan de voormelde vereischten voldoen kunnen de gestelde tijdvakken verkort worden wauneer het belang van de dieust dit vordert De Rmidérpesi schrijft dat het getal van t aangetast vee nu in de week van 25 nov 1 december is geklommen 1017162 in de beide vorige wekeu was het 1595 eu 32 j7 Als het zóó doorgaat zal weldra al het vee in Zuid Holland eu Utrecht zijn doorgeziekt Men laat violen zorgen De spontane gevallen in Gelderland Isoord Brabant Overijssel NoordHolland worden meer die gevallen zijn aangebragt ingesleept als men wil De ü er es schrijft Het terrein is der ziekte ais het ware voorbereid en dat nog wel onder opzigt Schande voorwaor driewerf schande over al die laauwheid Wel rampzalig de figuur die Nederland maakt tegenover het buitenland Waarom vraagt de jUkerhmiw zou de ziekte niet onderdrukt kunnen worden in Nederland Voor het oogenblik is daarop slechts dit te antwoorden omdat men uiet durft Een ander antwoord weten wij uiet te geven Een wenk der Natuur begrijpen is het levensgeluk van den mensch bevorderen De natuur heeft genezende krachten geschapen de wetenschap spoort ze op De verborgen krachten die in het Mniz liggen vonden onder toetreding van andere plantaardige stoffen hunne eerste goerie aanwending in de HOPi sche MALZFABRIE KATEN het HOFF sche UaLZEXTE ACT üEZOxN ÜH EI DSBiEH en deH0FFsch MALZ GE 20NDHEIDS CH0C0LADE De fabriekaten bevinden zich sedert dien tijd in de hauden der artsen en niet ingewijden in de zalen der vorsten en in de woningen der burgers Om de menigvuldige voordeden van genezing orden de malz fabriekatcn in de meeste binnen en buitenlandsche hospitalen door de eerste geneesheeren bestuurders en verplegers voor de aanwezige zieken als genees en voedingsmiddel zeer vurig begeerd Spoedig volgde de eene goedkeuring op de andere en dankbetuigingen en gelukwensehicgen stroomden in groote getale toe De door het gebruik gewonnen nveriuiging dat deze fabriekaten door geene andere geneesmiddelen Ie vervangen zijn eene door artsen gekozen en zeer juiste uitdrukking wordt hoe langer zoo meer versterkt De kon oberartz herr baron von Schleinitz in Köainginhof zeide in eene dépêche volgens de Spenersche Courant van den 10 aug het zon voor de aanwezige gewonden zeer wenschelijk ïiju spoedig in het bezit der malz fabriekaten te komen Zijne £ xc de beer staats minister von Eisner op Adelsdorf heeft zoo als wij aaneen scbrijrtB van den 26 ug putieenea besloten door laa hoipitaalartz de uitstekende werking van de Holfsche malz fabriekaten later speciaal bekend te maken In Craschnitz bij Mölitsch heeft Zijne Exo de graaf von der Recke Volbnerstein die door het malzextraet gezondheidsbier hier reed = vroege in zijn Samariterstift de heerlijkste resultaten verkreeg een groot hospitaal opgerigt en diens arts de heer dr Steulmann volgens schrijven van den 26 ang 11 heeft herhaalde malen de aanwending van dit fabrikaat voorgeschreven De heer majoor Wiltje gedelegeerde van den koninkl commissaris den heer graaf von Slolberg Wernigerode te Maagdenburg in wiens hospitaal 500 man sterk verschijningen van den typhus zigtbaar waren roeml bij gelegenheid eener bestelling van den 24 aug de genezende werking welke het Hoffsche malzextract gezondheidsbier in den deenschen oorlog van 1864 bij dr toenmalige gewonden en lyphus lijders onder zijne leiding heeft voorigebragt Dr Meinecke oberstabartz in het garnizoenshospitaal te Breslau noemde het malz exlract gezondheldsbier zeer verkwikkend en voedend en hield ook de malzgezond beids chocolade voor de gewonden zeer heilzaam zoodat hij eene zending hiervan verlangde De beroemde generaal Turr deed op de gezamentlijk malz fabriekaten eene aanzienlijke bestelling op de Hoffcche malz gezondheids chocolade vooral omdat zij niet slechts aan 6jnheid en smaak de italiaanscbe en fransche chocoiaadsoorlen verre overtreft maar nog bovendien als voortreffelijk geneesmiddel werkt r Zulluer in Gleiwitz zeide hierover het is niet slec U een kostelijk aangenaam en algemeen doelmatig dietisch middel maar in ongesteldheden waar versterkende en toch ligt verteerbare voeding noodig is waar het aanl omt op aanhoudende verwijdering van chronische prikkeling van de slijmhuid der luchtpijp bij verterings en afscheidiugs organen ook een wezentiijk geneesmiddel het heeft dus om zijne waarde volkomen regt om aan de zijde vau vele geneeskrachtige sloffen geplaatst te worden Het ceutraaldépot der wereldberoemde gepaieuteerde JOHANN HOFF sche malzfabriekaten malz extractgezondheidsliier inalz gezondheids chocolade borstmalz suiker borstmalz bou bons etc is gevestigd te Amsterdam O Z Voorburgwal J 342 Gemengde Berigten SKco Men heeft de acte van beschuldiging reeds gereed tegen dtn president der vereenigde staten Te Aonam is eene paleis revolutie tegeu keizer Ta Dnc in tijds onderdrukt In het fransche d part mi iit baoiie en Loil is de regeringskandidaat met 16000 stemmen eu 3000 gekozen De pus zal Eame niet verlaten hij i oemt ZH h te oud om te gaan ronddolen De fransche minister vau nnder ijs bezet de vac ute flaatsen aan de lyeecn met de minst eisehende leeraren Het eng Uehe ministerie is het nog oneens over de parlcnentsnervorming De nieuwe legerorgauisatie is in Frankrijk zeer impopulair Saksen lal Pruisen navolgen in de algemeene dienstpligtigheld D geregtelijke vcrTolgiDg der oo tenrijksche generaals is gestaakt Oos cnnjk eu KusUnd mm r a Bt wauirouweud gadeslaan Het oostennjksch fr Dech ha ndeUïerdrag is U dec geteekend Drie amerilaansthe jagten houden een zeilwedstrijd om 9l 00C dollars Eene depêche uu Washington aau den amerikaauschen gezant te Parijs van meer dan 4000 oorden werd in 10 uur overgebragt en kostte ruim 24 doizeod gulden De vreemdelingen vooral de Fransch n verlaten Mei co lu massa Sedert september 1859 hebben de bijdragen voor den S t Pieterspenmng 53 millioen opgebragt De koningin van Ipanie u op bfzoek te Lissabon ïe Home vreest men den aanval van de platttUud bi v i rs Te Barnsley zijn bij eene ontploffing in eene kolenmijn MM me scb n fn v iMpe amerikaansche frei atteu aaoge Op omgekomeo Te Te Cüita Vecchia zijn twee amenkaaiische fregatteu aaogc be komen Op de loDiscbe eilandeu beersciit eei € sterke gmting Cephftlonie zijn zelfs ernstige onlusten voorgevallea De prui ii rt geriDg heeft geen plan om de koldunijneD nu aarbruck tv vtrkooptu Bulgarije ontwaakt de lupt om en eigfn vor fi 14f i4i it n tr akin sland lietït nog altijd meer gela noodig e au ink tnat LÈmld is in bet a geloopen jaar met 500 miUiuen inildeu vermoord Lit Aziatisob Turkije zijn te Parijs een rroot aaut l voorwt n s oi r de tertoonstelling aangekomen Qlg ns htt öiii erp der nu deu Moiiiteur medegpdeelde legerorgauisatie kan Frankrijk lesdukktn duizend man De proisische oorloi2sha eu iu de ö fc l Vtli i i kosten Frankrijk wil de biuoenUndsche teUj mmitieo vrrmiii4crt u met 50pCt De parijsche politie heeft eeoe geheime drukktnj ontdekt w ar ♦ Beïalkn van een welgeschapen doch dooden Zooo N DOKTLAND E Haan GoCDA 13 December 1866 EcMge Kennügmng ïeita liP nnrlo28ha eu iu dt ö zfc i Vtl t niilHoen Mor penning tsb Prim o roepiDgeo Verdta gedrakt tot e i oprtand ia Spanje Be proisische ministers maken een grondwet Toor NoordDuitöcbland De Exigelscben dcnkeL er aau om regimenten indiiche sikhs ook buiten Indie en in Engeland k bezigen Eene kleine Saksische leeaing van 4 millioen tegen 5pCt is a pari ge lotcii Zwitserland zal tene leening sioiten voor de nieowe wapening van het l er Voor de slagtoffers der fransche overstroommgen ia tot nu ingeschreven vier millioen HtJt italiaanscbe budget voor 1867 slait met een deficit vau 200 millioen Ir de week an 2 8 dec werden in de provincie Utrecht aangetast 47b3 runderen d i 234 meer dan in de vorige w eek Vergadering van den Gemeenteraad Vrijdag 14 December Tegenwoordig de bh mr A A van Bergen Uzeudcwrn voorzitter en al de overige leden De notultn der vorige vergadering worden gelezen en gearresteerd Is ingekomen eene dispositie van hh gedeputeerde staten houdende goedkeunng van eeoige vroegere raadsbeslniten een adres vau C Clemens verzoekende een stukje gronda in erfpacht ter grootte vau elf vierkai ie tlleu eu wordt dit tueges aan Ugeu 5 c de el eeue missive van V C van Goor te Rotterdam waarbij bij ifzieï van zijne sollicitatie als gemct ntc architect Aan de orde is qü missive van de plaatselijke schoolcommissie houde de voorstt 1 tot bet vfi iea van outslag aaa een butponder rijzcr met het daartoe betrekkelijk rapjjort van B en W Het rappoit luidt afwijzend en wotdt na eenige discu6=iin over het regt verstaud van dt daartoe b trekktlijke artikeltu der ichoolwet lo dien zin beslist met tien tegen vijf stemmtn een Mjorstci tot regeling tan het maximam van den di r het borgerlijk armbestuur in 1867 te verieeuer ondersUnd en wordt die bepaald op hetzeltde bedrag als in het ioopende jear Een voorstri in verband met den D tslag der gebonden verpachting of verhuring van gemeente tigeLdommen de oor de vuilnis wss geen bod gedaan doch de vorige pachter ü continueren voor f 100 en wordt dit op voorstel van B en W aangenomen met 9 tegen O stemmen Overgaande tot de benoemingen wordt aangesteld tot gemeentebmw merster de heer L Burgersdijk te Eiodiioven met 12 stemmen tot gemeente geneesheer dt heer dr Gandvuurder met 9 tegen 6 slemiceu op den heer dr Simoiis uitgtbragt tot curator der latijnsche scUwl wo dt lugekozen de beer dr J G Hooscboora en voorts lugekozeu de in de versdwUtode eoUegifO aftredende leden met bijna algcmieoe stemmen enid ajV wordt Vnoemd tot hulponderwijieresse in de handwerken aan de burgeimeisjtsschool mejuf rouH C aö Btlkum Aog wordt aan B en W authorisatie verleend om naar bevind van zaken te haudeiea bij het inkomen van eemge aangevraagde conce sifn Hierna eiudigt de vi rgadcruig Marktberigten GrOUda 13 Dec Tarwe voud lot lagere prijzen nog slechts weinig koopers gerst en haver prijshoudeiiti Tarwe Poolsche per 2400 kiio ƒ 425 Eoo ie Klettache 420 Zeeuwsche ppf müu nieü e 11 a 11 75 diio uiide 11 30 a ƒ 13 Kogge 7 50 a 8 20 Gerst winter 7 25 a ƒ 8 20 dito zomer 5 SO a ƒ 7 Haver korte 4a 5 Dito lange 2 90 a 4 00 Boekweit Fr per 210Ü k o 215 Noürdbriib uiiicbe 215 a 225 Duiveboouen 3 a S 75 Bruine booneu 12a 16 50 De haadel iu schapen was heden zeer lusteloos Vette varkens werden verkocht tegen 22Va c per 5 ons Magere varkens en biggen werden weinig aangevoerd e waren iBoetjelijk te verkoopen Kaas Aangevoerd 7 partijeo 27 a 2y Boter 1 1 0 1 20 Burgerlijke Stand GEBOBfcS 12 Dec Margje Anna Clazina onders M M Btlonje en A Bul OvEKLEDE N 10 Dcc H ZwaMjps 78 j C van W jk 73 j 11 A TOO der Winden 2S j N Verbeij 26 i 14 A Tijgerman 6 Stolwerck sche