Goudsche Courant, donderdag 20 december 1866

1866 Donderdag 20 December iü 493 Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D l9 60 NAPHTA dat niet alleen beter dan andere vlekkenwaters reinigt en de kleuren in stand houdt maar dat ook bijna geen reuk van zich geeft Glaoé handschoenen worden er met de schitterendste uitkomst mede gewasschen De flacon m t gebruiksaanwijzing f 0 35 DépÓt te Gouda bij den heer ZELÜENRIJK Droogist Raderstoomboot d IJssel Van Gouda Maandag en Dingadag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 aren Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Dagelijks Retourkaarten 47 l6 53 Prijs van het gedestilleerd bij G P an de VELDE te GOUDA met inbegrip v in accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46Vio o per kan 64 cents idem a 477io la per kan 66 ets Jenever 2 soort Moutwijp a 463 o o per kan 62 cents inl BRANDEWIJN a 46 o o per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evto ledigheid Gewone Jaarlijksche Opruiming BEHANGSELPAPIEREN EN RANDEN tot en met 31 December aanstaande tegen a Contant en tot enorm lage P K IJ Z E N üe Verkoop zal dit Jaar niet Notarieel maar in den Winkel plaats hebben G van der LAAR Jr Behanger Korte Tieüdeweg Wijk D n 4 U H Verhuurdera van Iluhen icordai inzonderheid hierop attent gemaakt NATIONALE MILITIE De Oudergeteekende Commissionair voor de Zaken der Nationale Militie beveelt zich wederom bij zijne geachte Stad eu Landgenooten aan tot bet STELLEN van Plaatsvervangfers en IXummerverwisselaars voor de Dienst van 1867 Hij blijft voortgaan zijne prijzen verre benedeti alle bestaande Maatschappijen te stellen terwijl de betaling naar verkiezing voor ieder belanghebbende in zoodanige kleine termnneu wordt gesteld dat het zelf dep Handwerksman niet behoeft af t schrikken zich te doen vervangen zijre bekendheid door de geheele Provincie maakt het ieder mogelijk informatien 3ar zijne veeljarige handelingen in te winnen zijnde de chef bij het Provinciaal Bureau belast met de zaken der Nationale Militie steeds bereid omtrent r jn persoon de vereischte inlichtingen te geven L HARTVELD Rotterdam Kantoor KIPSTKAAT wijk 9 n 474 het derde hnia van de Stadhuissteeg MP Contracten vóór de Loting aangegaan zijn het voordee ligste ook worden Plaatsvervangers en NumraerverwisEelaars aangenomen OPENBARË VËRKOOPING te3 GOUDA in de Sociëteit Ons Genoegen op MAANDAG 17 DECEMBERI1866 te elf ure van Een Kapitaal WOONHUIS n 304 daaraan belendende Twee WOONHUIZEN in de Vrouwesteeg wijk H n 204 en 205 Een GEBOUW waarin beneden sinds 20 Jareu SmidSWinkol en boven V oning met afzonderlijken opgang wijk O n 144 en 145 Een TUIN c a aan de Kluizenaarskade groot 7 Roeden 42 Ellen 1 Eene POTTEXFABRUK en PIJPENBAKKERIJ met KLEIMOLEN PAKHUIZEN Ruime ZOLDERS KOE en PAARDENSTAL en verdere GEBOUWEN en ERVEN wijk O n 305 2 3 i etne 5 Alles breeder ta GOUDA bij biijelten en informatien te bekomen bij den Notaris MONTIIN F FALRENBURG te sGravenhage heeft verkrijgbaar gesteld COCOSZEEP die door hare uitnemende eigenschappen zich gunstig van alle andere zeepsoorten onderscheidt Zij houdt de huid lenig eu geeft haar eene frissche sn gezonde tint Ligte huidaandoeningen doet deze zeep in den kortst mogelijken tijd verdwijnen Bij de zoogenaamde fijne wasch wordt deze zeepsoort met schier ongeloofelijk goed geiolg aangewend Prijs per stuk ƒ 0 15 GUTTA PERCHA SCHOENSMEER wetenschappelijk onderzocht en door de ervaring aa ibevolen Het glanst zvart houdt het leder zacht en Toor water ondoordringbaar Prijs per doos ƒ 0 05 per 25 doozen 1 LA BRILLANTINE eea poetsjoeder dat voor alie metalen kan gebruikt worden De metaalglans wordt er volkomen door bewaard Bij de zamenstelling keeft men al die zelfstandigheden vermeden die andere poetspoeders zoo nadeelig maken P r pakje 0 10 per 86 pakjes ƒ 2 Slijm en Maagplllen Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de sÜjm en als maagversterkend gebruikt worden door hare zachte werking Spijs ver ering zeer bevorderen bij zoi det goed tegeu de gal en zeer ZECht laxerend zijn zijn tegen 321 3 cent het doosje met berigt van het gebruik verkrijgbaar bij de heeren Apothekers Aarlandenem 1 F AUart Amsterdam P de Haan en Zoon apothe kers Kalverstraat n 255 Bommel Zalt J v d Vegte Del t W Wilschut Delfshaven J Koch Deventer Berghuis en v d Moer Dirkdand D de Vries Dordrecht H J Giltay Gouda J G Boekenoogen firma Wed J A P P V d Heiden op de Blaanwstr Hoge J Visser en Zoon Spuistraat Harder ijk A Greidanus Leijden i T Terburgh Haarlemmerstr Rotterdau v Santen Kolf korte Hoofdsteeg ScJuedara v d Hoeven en Numan Schoonhoven A Wolff Tiel A J Faasjen Utrecht F Altena op den Steenweg over de Donkerstraat n 372 Vlaardingen J M Lagerwerff LET WEL De SLIJM en MAAGPILLEN bereid volgens het eChte recept zijn door mij te Gouda alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer J G BOEKENOOGEN apotheker opvolger van de W J A P P VAN DER HEIJDEN op de Blaauwstraat Om elk doosje der echte en sints onheugelijke jaren gebruikte Slijm enMaagpillen is een biljet voorzien metde handleekening van J J SCHREUDER apotheker welke haiidteekening zich ookbevindt op het egellak waarmede het doosjeverzegeld is Men gelieve daar wel attent opte zijn en zich te wachten voor het gebruik van een namaaksel dat men trachtin omloop to brengen 1 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 14 December I aag8te koers Hoogste koers 54 64 1357 8 pCt ach 2Vi Gebleven koers ss Vi 535 8 64 SBl s Ned w 31 41 91V 76 79 4 188 43 21 67 47 A S3 Va 297 8 71 75Vw 74V8 16 l6 Vl dito 3 dito 4 Handelm op resc 135 België Roths 2i s Spanje obl S a Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 do 6 serie 5 do Lond 1862 5 7978 188V 43 V 6 21 i 67 4 47 8 537 188 43 dO Amst 1864 5 d Amst l860 4Vs Aaud spoorw f Oost Métall 5pCt 29 l 75V 74 16 Vi dito dito 2 d renteAmst 5 d nat 1854 5 d inzilv 1864 Italië Amst 5 Turk buitenl 5 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 6 74 8 d 1882 6J Mexico 1851 3 Boekdrakkerij vaü A BRINKMAN Peze Courant verschijnt des Tonderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren I c prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 rcfh tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Öuttenlonïr Londen 15 December Een correspondent van de Globe schrijft uit V eenen dat velen daar ter steile die trouwens gewoon zijn de politieke gesteldheid van Europa donker in te zien van oordeel zijn dat op geen zeer verwijderd tijdstip eene geduchte worsteling tusschen de groote mogendheden moet ontstaan Rusland heeft onlangs 400 000 man bij zijn reeds aanzienlijk leger gevoegd dag en nacht is men in de tabrieken daar te lande uezig met het vervaardigen van ach erlaadgeweren Rusland blijft het voornemen koesteren om de Turken Uit Europa te verdrijven waarbij Pruisen eerstgenoemde mogendheid zijnen redelijken bijstand zou verleenen en indien Frankrijk naar Polen mogt willen oprukken zoude zelfs Oostenryk zich met i ruisen vereenigen om de Franschen van den duitschen grond te verdrijven Ten einde hiertegen voorzorgen te nemeii moet Napoleon den generaal Fleury naar Florence hebben gezonden niet met het doel om ten behoeve van den paus werkzaam te zijn maar om Italië te nopen het bondgenootschap met Pruisen te laten varen en zich naauwer bij Frankrijk aan te sluiten Ook hoopt Napoleon op de medewerking van Engeland it in Rusland s uitbreiding in üe eene reden tot beduchtheid voor zijne oost indische bezittingen kan zien 16 Dec De onderhandelingen met de afgevaardigdenvan Canada Nieuw Brunswijk Nova Scotia en Newfoundland zijn reedui zoover gevorderd dat men legei hel einde der volgende week het geheele uitgewerkte plan tot de confederatieder britsche koloniën in Noord merika te gemoet kan zien zoodat het ontwerp spoedig na de opering van het parlementzal kunnen wordeu ingediend Naar men verneemt zullen erschikkingen worden gemaakt om later ook van Couver seilauden Britsch Columbia in de confederatie op te nemen De berigten uit Britsch Indie luiden eder zeer ongunstig Grootendeels zijn het wel herhalingen van de klagten van denhongersnood maar hierbij komt thans nog de vrees dat detegenwoordige ongelukkige toestand in het volgende jaar nietzal verbeteren doordien de oogst allerwege door zware overstroomingen veel heeft geleden en de bevolking door ziekteen gebrek te veel geteisterd is om krachtig handen aan hetwerk te slaan ten einde met vereenigde pogingen de algemeene ramp in hare gevolgen zoo veel mogelijk te stuiten Ook uit Nieuw Zeeland zijn weder minder guustige tijdingenontvangea De kolonisten begonnen aldaar thans te wanhopenaan de mogelijkheid om een duurzameii vrede met de inlanders tot stand te brengen Het eene conflict is naauwelijks uitden weg geruimd of het andere doet zich weder voor en uude zaken door de werkeloosheid van sir Duncan Cameron zoogeprejudicieerd zijn dat de Engelscheu daar hun vroegerprestige geheel verloren hebben laat het zich voor de kolonisten alles behalve gunstig aanzien Parijs 16 December Het gevoelen van de pers over de troonrede van koning Victor Emanuel is met uitzondering van de klerikale dagbladen zeer gunstig Die rede onderscheidt zich ver boven den gewonen sleur der troonredenen waarin het banale den boventoon voert Er is leven en gedachte in die rede Nimmer heeft Italië zich op krachtiger wijze uitgelaten Victor Emanuel toont een onbegrensd vertrouwen te stellen in h beginsel van vrijheid in de heilige zaak dit het schoonste erfgoed is hem door zijn vader nagelaten Volgens hem is dat beginsel het zekerste middel om op het italiaansehe grondgebied dien strijd te vermijden welke in vroegere tijden oorzaak is geweest der rampen die dat land hebben getroffen Italië tot eene groote natie vereenigd en op hechte grondslagen gevestigd geniet een grooten voorspoed die alleen wordt geëvenaard door zijne algeheele veiligheid Het heeft Tan dien voorspoed en die veiligheid slechts gebruik te maken om de bronnen van volksbestaan te ontwikkelen en zijne rijk De prijs der Advertentien van één tot ze regels Tiet inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent BniteDgewoue letters worden berekend naar plaatsruimte dommen te vermeerderen De verantwoordelijkheid van een volk staat gelijk met zijn verworven magt en met de vrijheid die het geniet in de aanwending zijuer kraehlen Deze uitmuntende uitspraak zal in de geschiedenis bewaard bliJTen als een axioma van de beste staatkundige philosophic De aa valleu der officieuse pers tegen de kleine staten wegens hunne plannen tot verbetering hunner verdedigingsmiddelen hebben ook tot vertoogen van den zwiiserschen gezant bij ons hof aanleiding gegeven De heer de Moustier moet daarop geantwoord hebben dat de regering niet verantwoordelijk kau worden gesteld voor hetgeen die bladen als uitdrukking hunner eigene meening schrijven Waiirs hijnlijk echter hebben die bladtn tegelijkertijd een wenk gekregen althans la France heeft eene verklaring der redactie geplaatst in gelijken geest als het antwoord van heer de Muu tier aan den zifitserschen gezant Berlijn 17 December De commissie uit het huis van afgevaardigden benoemd tot onderzoek der annexatie voorstellen heeft het voorstel om Oldenburg schadeloos te stellen met een millioen thaler voor den afslaud van holstein=ch grondgebied met 13 tegen 7 stemmen aangenomen Frankfort 16 Dec Uit Munchen wordt geschreven dat de prins von Hoheulohe zich sedert eenige dagen wederdaar bevindt Zijne tegenwoordigheid in de beijersche hoofdstad wordt iu verband gebragt met de beslaande niinisterielecrisis en daar de prins van vele zijtien in zijne candidaiuurvoor de portefeuille van buitenl zaken wordt ondersteund gelooft men dat hij eerlang den heer v d Ffordten zal vervangen De bonding welke de pruisiscbe regering tot dusver inden landdag eu de geannexeerde staten heeft in acht genomen geeft een duidelijk bewijs an hetgeen men Ie verwachten heeft Indien he der pruisische regering om de zedelijke veroveringvan het overige gedeelie van Duitschland te doen ware geweest dan zou men de rigtingen door de ministers van binoenl zaken en justitie vertegei woordigd hebben moeten verlaten enzou men jegens de geannexeerde staten geheel anders hebbenmoeten handelen Niets van dit alles heeft piaals Het isblijkbaar dat indien men later verder zich wil uitbreiden ditalleen zal geschieden door phvsicke veroveringen is dit niette doen dan zal men liever liet nationale werk half afgedaan laten dan dat men aan vrijheid en regt eenige concessiezal doen De binnenlaudsche politiek die zich ook in debuiteulandsche politiek der heerschende partij vertoont washet eigenilijke motief der handelingen tegen Duitschland eenstelsel gelijk dat van het minisierie von BismarckEuleiiburgkou een zelfstandig sterk ontwikkelend constitutioneel levenniet aast zich ve dragen De noordduitsche taten werdenniet alleen geannexeerd om Pruisen groot te makeu maar omde daar bestaande grondwetten te vernietigen daarom werdook het regt van den hertog van Augustenburg zoo fel bestreden e i mogt alleen zoodanige oplossing der sleeswijkhol steinsche kwestie toegelaten worden welke aan het land allevrijheid ontuam Zoodanige interpretatie der handeiingea anPruisen is niet troostrijk en opent geene gunstige uitzigtenvoor de toekomst Het einde zal even nel misschien een anderresultaat opleveren dan het begin dreigt op te leveren wanthet geheele dnitsche volk is nog nooit door binnenlandscli geweld onderdrukt 6tnnenlanJ GOUDA 19 December Met genoegen verneemt men dat eeaige menschenvrienden zich bet lot hebben aangetrokken van den bakker Vonk die bij den brand van vrijdag zijne geheele bezitting verloor Die poging is met aanvankelijk gleden uitslag bekroond en mogten er zijn die verder nog iets wilden bijdragen om deu man in zijne treurige omstandigheden te helpen heeft de uitgever dezer courant zich bereid verklaart de uitreiking der bii cUl bezorgde giften op zich te willen nemen