Goudsche Courant, donderdag 20 december 1866

ADVERTENTIEN Heden overl d na voorzien tezijn van de H ll Sacramenten mijn geliefde echtgenoot JOANKES F8ANCISCÜS WILTENBUBG in des otiderdomvan 30 jaren my oalatende twee kinderen te jong om hun verlies te kunnen beseffen Wed F WILIENBUSG Goi n i 17 Pee 1S6Ü Pxnkse P S Se Jfaire zal Of demdfden voet icordert voortgezet Bij alle soliede boekhandelaren staat de inteekenintr open op PREEÜEN voor t VOLK door BHOÊDEÜ JONATHAN Prijs per jaargang van 12 Afleveringen te zamen 400 bladïijden ééltt gUldeiL en twintig cent ajf men Temeemt zijn door de politic Bl nd g in dei stal van zekerer D H twee koeijen ontcieiit terwijl men b zig was die runderen elke ziek bevonden n erJen te slagten en is in dien zei den avond Jour den heerccHiHnis5 ris van poiitie ongeveer SO pond iiek vieesch in beslag genomen bij V in de hoefsteep Het verkoope n van bet vieesch dei besmette koeijen gaal naar men ran alle kanen verneemt overigeiis steeda voort ea menig arm maa die in jaren geen vleêsch proefje eet voor enkeie centen hem keurig imakeiid vieesch Maai fhg is aha het gebouw van het prov bestuur iaZuidHoüiini aanbesteed Ier maken en leveren van eenigemeubf len voor s rijks hoo£ere burgerschool aihier waarvoorvijf biijetten var iuschr viug waren ingekomen De minsieinschrijvine was fiie v in mejufvrouw E vun Ooijen wed C A de liuis alhier voor y 1 U 1 0 In de zitting van de tweede kamer van gisteren heeftde heer Virulv den minister van oorlog geinlerpeüeerd everde ongeregeldfce len die aan de miii aire academie te Bred ihebben plaats gehul De minisier hteft geantwoord dat daarnaar een onderzoek werd ingesteld en dat er uaatregeicn zouden sepomen worden om dergelijke ongeregeidlieden in hetvervolg te voorkomen Bij de overweging van het wets ontwerp lot vaststelling v tn hoofdstuk VII B rfin i cieri der staats bcgrooting voor1S67 weri het door sommige ieJen afgekeunl dat de regeriuggeen vücn err en aan den dag legt om de aangevangen herzienii g der l s iijzwetten voort te zetten Zij achtten het hoogstivens Kt t de leemten die zich thans in oris beiasimgsieisel vr f zoo goed en spoedig mogelijk wordep aangevuld Ai spraken daarentegen de Tneeuing uit dat deert iile nnde der regerlr g niet de 5 rekklug mag hebhf i OM nieuwe hervormingen in ons beiaitingslelsel ofin w r invordering der helastiiigen in bet leven lC roepen t in de laatste jaren op dit gebied zooveel verr L da f ct aan nieuwe wijziging van bet beslaande lieverar n de r ii voeri g der v i ge3tfide m ialregeien de rai i A e e r ea ing hunner gevolgen eii de vourbereidii g V hf j ver iere toepassing der beginselen vanhet j i r I in het vervoii zoude kuuneji geschiefien I r et e Z zonden het der regering dan ook t f iui wf nnfer oeze vooreerst geene nieuwe be i en aan de str eii geiieraal voordroeg r tn werl de spoedige heriening der algemeece wet v l 5 2 ï aaisbi n Sij zeer noodzakelijk geacht j eerdfre kra h werd cp de spoedige indiening eener cjmp i s e a i ir jen gelijk meiie op eene herziening der V g cp C gr locken van de nationale schuld Evei t v trj i L ler angd eener w etsvoornragt waarbij het gPi o v n vr lo v ron ibeiasting b j l indontginnuig op be e ü ir geregeid d in tii ins hel geval is K k cc cie liefiing van liet regt op den waar bcr ei i ci i cren werken werisclien te slaken Vrij aiu ei een 1 de opmerking gemaakt dat detc begrooting meer de L cr draagt van zucht lot opdrij ing der siaatsuiigavffi r van het streven om ze lot de hoogst noodzakelijke in te krimpen Zoo wordt in deze begrooting eene doorga ie strcKkmg tot erhcogiiig van de Iraciemeuteo der ambitnaren waargenomen die in geenen ueele de goedkeuring k n verwerven De betrekking van hoofd administrateur bij het departement van financiën zoude vclgeris verscheidene leden kunnen en ze i s moeten vervallen De rnt Frr=r ie Courant zegt an gewoonlijk goed onderrijle i e te vernemen dat de regering besloten heefi nietaheen ret e st pprn bij de eugelsche fransche en pruisischegonveri emn en t geu lie benoeming hunner ijds van ingenieurs tot ondervoek vai let belgiïch nederlandsch verschil omtrentde atdamming tier Oosler Sciielde te doen maar voorts om dedoo die deskiii difren in te stellen nasporingen geheel buitenhar r liggende ie beschouwen ilen leest in de X Bredasche Courant Betreffende het dezer dagen op de koninklijke mil academie voorgevadene vva aromirent verschillende 1 uiieenIcopende geruchten verspreid zijn is ons van eene aliezins geloofwaardige zijde het navolgende gemeld Jl zaturd g aacht 9 dec hoorde de mei de öurveiilance in de slaapzaal der kadets belaste onderofficier den fcadet M aanhoudend kreunen en gaf daarvan kennis aan een der officieren van gezondheid die dadelijk aanwezig uas Bij geneeskundig onderzoek ontdekte men ij ciien kade alias sporen van inwendige kneuzing en verschijLreieu van vergiftiging terwijl hij halstarrig bleef weigeren eenige inlichtingen dienaangaande te geven Naar de ziekenzaal overgebragt werden alle der kunst ten dienste staande middelen tot zijn behoud aangewend doch te vergeefs want de ongelukkige is na een allersmartelijkst lijden jl donderdag overleden Men wil dat bejoelde kadet die ais een braaf en zeer kundig jongeling bskeuu stond zaturdag middag door eenige Cadets overmand en op eene brutale wijze ishandeld is geworden waardoor hij zich zoozeer in zijn eergevoel gekrenkt achtte dat hij zich zalven vergiftigd heeft volgens anderen zou de vreea mabr verdere mishandeling hem lot dat wanhopig beslart gebtagt hebben Wat er ook van ï het is te hopen dat het streng onderzoek zoowel door deo raad van gezegde inrigtiiig als door den auditeur militair eo tufee ledeo ien den krij raad onmiddellijk na het gepleegde feit begounen de tot h den nog duistere zaak spoedig tot I klaarheid zal brengen Een vijand van halve maatregelen spreekt in het Handelsblad van heden harde maar ware woorden over de veeziekteen de middelen ter wering aangewend hij eindigt zijn treffendbetoog met het volgende Bij eene vermindering of beperking der ziekte za de wet van sept 11 welligt wederom van toepassing worden verklaard maar wil men daarvan dsnige vrucht verwachten men zorge voor eene betere uitvoering door onafhankelijke praciische mannen Men straffe gestreng de overtreders Bovenal zorge men dat de lijn van afsluiting werkelijk sluitend zij en niet zoo als nn een lijn waarmede ieder boeren jongen blindemannstje ki u spelen iloet men dit alles niet volgt men het tegenwoordige systeem men werpt geld in eene bodemlooze put men plundert de schatkist en verarmt den burger om zonder vrucht den boerenstand te steunen en te verrijken die ten overvloede er met eens mede gediend is Men schrijft uit den ilblasserwaard Met leedwezen vernemen wij dat de veeziekte in het noordelijke en oostelijke deel van dezen waard eene verbazende uitgebreidheid verkrijgt A elen zien in de onbegrijpelijke onverschiüigiieid een bijna strafbaren moedwil om in de ziekte ook anderen te doen deelen Daartoe draagt ook ie hebzucht het zijne bij Zoo zegt men dat ook 111 d ize streken begraven koeijen worden weggehaald terwijl er veehouders zijn die de aan de ziekte gestorven dieren van de huid ontdoen en daarna begraven GcRiciisde Beristen Dt telegraifkabel tusschpQ Malta en Alesaiidrie is weder gebroken Men dacht Dojr altijd óut de feniaEscI e woelkigen uit zulitn loopi n op blüedïtrgïften De oosteiirijki che gecstelijkbeid bestaat nit 55370 inrhijtivB in het laatst der vorige eeuw kochitu de Er jieUrhen oor 60 milliütu duitsche mauscbappeu om vergeefs te vechten tigeit oord AInerika vooral van den ht s=c ii kasstlseheu laudvüder In dt stteukolen mijn van IlaLly Stafford=bire httft ook eene oniploffiug plaats gtbad waarbij 150 men chtm bet leven verloren De esploitatie vnii de mijnea en bosschfco i Turkije zal d ior den staat overgelaten worden aan de publieke industrie De franscht keizerin gaat toch werkelijk met kersmis naar Home Op het eiland Sardiuie heer=cbt groot gebrek ocdtr i3tD aibeideDdeu stand Te Daitoa in Eogelaud is eene fabriek opgerigt van drukletters vau gevulcauiseerde caoutchouc an 2 8 dtc zijn aangetast in Zuid HoHaiid 511 in Noord Holland 4U m Vtrecht 4783 totaal 77 5 runderen De keizer van Kusland wil het bestuur ill i olen groudig hervurnen Op i t Thoinae bter cht de gt le koorts In Engelaud i iju vau 2 S dcc 1 4 uieuwe gevallen vau vee tjpui s voorgekomen en 35 gezonde onderen tot stuitiug der btsineUiug aigtmarV De Saksers btbbtii ae tien niillioen ocrlog keslen reeds geheel aan Pruisen betaald De regering van Muüsttr heeft onze grenzen door militaiien doen bezetten om alleo invoer te beletten De prins van Joioville koopt landgoederen in Hongarije Na Nieuwjaar zal het aantal dagbladt ti en lijdbtbriften in witsfcrland 246 bedragen De stad Parijs telt 1 825 7 inwoners De opstaud op Caudia duurt nog altijd voort De vcL i kte i ceufldig toegtuomen iri neu Alblassfiwaard In de nabijheid van ïlarliiigen heer tht eene oogziekte onder de schapen lu geheel Italië is nu onlangs bet Wgel op dagbladen en sdiertentien afgeschaft Een der mormoBische bisschopptu Peter Smith is in 37 jarigen leeftijd overleden nalatende elf bedrorlde wi luwen en 44 omjoozek kindertjes Het anitrikaanacii cop j hteii bet stcinrtgt verlenid aan de negers in bet dist iut Co iuiiibia Mpd beweeit bij vernieuwing dat Maximiliaan gevangen wordt gthoudcn te Mexico Op de pruisische grenzen bij Venlo is de veeziekte op n T v uilgebroken Het kabinet van Washington zou den p 5 uiigeuoodLgd hebben naar Amerika te komen Prim zoü ia de nabijheid van Gibraltar gi land zijn eu de bezettingen van Cadix Ceuta en Algtsiras tot hem overgiloopen Keizer Napoleou wandelt op de bonltvards en bezoekt de koffijhuizen vergezeld van een adjudant Vele oostenrijk SC he militaiien worden met verlof naar huis gezonden De bagage van keizer Maximiliaau ia uit Havana te Bristol aangekomen om verder naar Triest gebragt te worden Het besluit is geodmea om AVrenen te versterken De gczondheidstotstand van vod Bismarck is zeer ongunstig Pruisen zal terstdaags ouderl audelingen opeuen met Oostenrijk over een baodelsverdrag Kapoleotï heeft Victor Emanuel geluk geweti cht met de gematigde staatkunde daarvan zijne troonrede getuigt Men wil te a Hage een grckot eö fcen goei dagblad oprigten roet gerisg uitzigt op wel slagen De scheepvaart op da Pnjth ia geregeld tusschen Husland Oostenrijli en Rumeiiie Op de Elve nabij Cuïhaven is een schooner met nitro gl cerine ia brand geraakt en in de locht gesprongen iBsezonden Mi De veepest is eene zeer ongelukkige zaak en ik bellaaf hen die daaronder verliezen al gaat het lijden der dieren m i fxk nog meer ter harte Op de maatregelen die tn sschien ter afwending dienstig hadden kunnen z=jn bijaldien de veehouders daartoe hadden willen medewerken ko =i ik niet terug doch een enkel woord over de vergoeding bij afslagling die mijn inziens ook naar het oordeel van een hunner hoog genoeg kan opgevoerd worden Voor den verliezer is die zeer gewenscht maar of zij ten aanzien van de schatkist dat is st gezamentlijk vermogen der ingezetenen an den lande billijk mag heeten betwijfel ik Het is althans in mijn oog eene eenzijdigheid ter gunsio van een stand die in menig opzigt onderde bevoorregten is ie tellen en die ook mogelijk daarom tot de minst tevredene behoort een stand wien het getuige pracht en weelde jaren lang goed ging die nu evenwel s igen ondergaat die hard kunnen nederkomen Xog eens wij be klagen het doch vragen nog waarom moet men juist den boer daarbij te gemoet kómen terwijl bij andere niet minder ongelukkige en in den regel zeker niet minder nobele nenschen daaraan niet wordt gedacht Ik wil niet wijzen op gebrek aan werk voor den nijveren ambachtsman voor wien de staat dan ook moest hèbbtil op den koopman wien ook verliezen wachten en die daarin niet te genaoet Gij begrijpt mogelijk reeds wie ik bedbel Het zijn de zeelieden en wel de matrozen die bij een schipbreuk hun plunje hun hebben en houden verliezen en zich gelukkig rekenen dat zij er het leven afbrengen ook wanneer zij laler menigmalen met zuur verdiend geld het met woekerwinst op krediet geleverde moeten betalen Waren het de dagen Van vroeger toen de reederij soms groote winsten afwierp iü zou vragen dat die d iarin voorzag Ku kan dit moeijelijker althans algemeen gedaan worden mogten er ook so nmige patronen geneigd toe wezen en voor de goederen van het volk i t u assurantiepost willen sluiten Zij zonden er dit voordeel van hebben dat de matroos bij ongeval ïi mo elijk no eer iets kostbaarders zou pogen tft redden dan ziin eio en kist Ik vind het hard om zelf zich voor schade te dekk en en voor den mindere niet te zorgen waarom ik dan ook sedert jaren voor élke dienstmaagd welke wij krijgen stilzwijgend esu paar honderd gulden in braudassurantie heb Getrouwd A 8CHÜXLENBURG en F W SCHOUTEX GOÜD V 19 Dec 1866 Bevallen van eene welgeschapene Dochter H E viN ZANEÏ geliefde Ech eD00l vaa J C MULLBE Haastrecht 16 December 1866 uMrwat zij noode ku aen kunnen wij Er bestaan zoo vele maatschappijen en genootschappen dat het op eene enkele niet aankomt Daarom zon ik wenschen dat zeemanshöop of jaehiklub het in handen namen en leden zoch en te krijgen door het land heen die jaarlijk b v een gulden conm buëerfeo uk telkr bijdrage ïtt m gefil Éde matrozen niét in geld maar iV i eene uitkeêffngdeterwijl men de coj suis of agemeu agligde onrielders daarinte voorzien wabnfeêr liun de jeogdèiijkheid der aanvraag wasgebiakea j Mm i m sm iebNt txïtr U z f de ikkeirH vM dat fonds Wit een jaar nadat héf vgk of igt rififleo doen plaats hebben ten einde men omtrent wisï hoever men kon gaan en steeds eenige kas in gereedheid te hebben tenzij daarin door eenige donatie werd voarajeo Hun zal bet land wel nimmer ten goede komen Hóe lang staat en hoc goed bestaat Engelands Ch ta reeds Laten e lea minste iets doen Konie er een funds voor mairozenplunje bij schipbreuk Ch Kantongercrt Bij vonnis van het kantongeregt alhier zijn op öen 12 december jl veroordeeld Zeven personen ieder in eene geldboete van ƒ öO en elk zeven dagen ger igenisstraf bij wunb taling der boete daarenboven ieder drie dagen gevangenisstraf ter zake van bet opdeiven van dierlijke overblijfselen te Gouda Een in twee geldboeten elk groot ƒ 3 bij wanbetaling twee dagen gevangenisstraf wegens het als geleider zich pia itsen op een met ongemuilkorfde hondi u bespannen wagen te Moonirecfat Een in eene geldboete van 1 bij wanbetaling een dag gevangenisstraf ter zaJit van het aU geleider zich plaatsen o esn aaugr j aunen honttenkar te Gouda Twee ieder ir eene geldboete enz fds voren wegens tuU in het water werpen en vegen te Gouda Een in eene geldboete van ƒ 5 bij wanbetaling een dag gevangenisstraf ter zake van het houden van eene verloting beneden de ƒ lUO te Gouda zonder verlof van den burgemeester Een in twee geldboeten elk groot ƒ 6 bij wanbetaling twee dagen gevangenisstraf Ier zake van het visschen des nachts zonder acte of schriftelijke vergunning van den eigenaar of regthebbende op het vischwater Een in twee geldboeten elk groot ƒ 3 bij wanbetaling twee dagen gevangenisstraf wegens het visschen zonder acte of vergunning met een fuik waarvan de mazen de vereischte grooUe niet hadden Een in eene geldboete van ƒ 3 bij wanbetaling een dag gevangenisstraf wegens het niet leggen van zijn vaartuig te Gouda op eene plaats hem door eeii politie beambte aangewezen Een in eene geldboete van ƒ 1 5U bij wanbetaling een da gevangenisstraf ter zake van het innemeu van den publieken weg teBroek En al de veroordeelden solidair in de koste Burgerlijke Stünd GOrBA ADthooie oadel B Wageoaar cb J P Anders S de Jon e tu IJ Sehiebroek Johanna ouders 15 Wijnanda oaders C C Kn3a i ea C E do Geboien 13 Dec 4 Gerrigje ouders D Toin eii H Lorjé KlerV Xeeltje ouders T Uithol en S Spieringsboek 3 17 i R Louwerier 15 ra OTEEI E0EN 14 Dec H W Sehoaten 4 j C van Eijsden w J van Eljöden 3 v 16 A van der Klein 6 m T Imholi 4 w J F Wiltenburg 30 j IS J van Eek 11 m 2ö2st Staats Lot ry De TUEkKIi iG der EEBSTIB laA E begint op Maandag 31 December 1866 MAATSCHAPFIJ van TEEZEKEKING gevestigd te Amst dam goedgekeurd bij koninklijke besluiten van 19 Augustus 184 5 II 78 nz Ma itschappelhk K pitaal l 5tiC 0 W j ehe4 tepiaalat ferzekert op billijke taaie jireiaiat tegen brandschaden Agent voor Gpuda m OBj rs att W K E 0 M il b ü T kassier der Beleenbank van G Hda