Goudsche Courant, donderdag 20 december 1866

f 966 Fanidag 23 DecemlM i t 494 GOUDSCHECOUEAWT Uitgave van A BRINKMAN lange Tienêeweg D nO 60 Hollaodsche Sociëteit van Levensverzekeriogen Opgerigt in den Jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN HDlIOElf GULDEN VOL GEFOURNEERD Directeur P Langerhuizen KANTOOR Eeguiiersdwarsstraat b j het Koningsplein X 301 Contracten van DOOELOOPENDE Verzekering met AANDEEL in de WINST BELEENING VOOESCHOT en AFKOOP Verzekering van WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN Uitgifte van LIJFEENTE BRIEVEN zoo dadelijk i ngaande als uitgestelde BELEGGING vau GELDEN weder invorderbaar in OPGELOOlrEN KAPITALEN of LIJFBENTEN OVEELEVING3 KAS3EN te verdeelen na verloop van 10 i5 20 en 2 Ó jaar INSTELLING TOT VERKRIJGING VAN OPLOOPENDE LIJFRENTEN Generaal Agent de Heer T DRAWER Gedrukte tarieven ten Kantore der directie en bij HH Correspondenten kosteloos verkrijgbaar Correspondenten in Zdid Holla n d Delft de Hr M C E Overgaaüw Pesüis Dordrecht de Hr H VkiesendOBP GorincAem de Hr C de Giiselaae Goiuia de Hr W J Foetuun DbooglEEVEE Notaris s Granenhage de Heer P J Landrij Leiden de Heeren Lezwij s Eigeman Oudeuater de Hr R W Haentjes Dek KEB Burgemeester Rotterdam de Heeren J AN Van dek Hoop Zoon Schiedam de Heeren P Locpdijt C Vlaardingen de Hr Paülus Kikkert Woorden de Hr G Gkoeneveld ISTationale VEE VERZEKERING lAATSGHAPPIJ goedgekeurd door Z M den Koning den 22 September 1866 Waarborg Kapitaal 200 000 Gulden Verwaarborgd Kapitaal 500 000 Gulden Deze Maatschappij verzekert tegen Vasie Premie en onderling bet sterven of afaiakeu van Eundvee Paarden Ezels Mo le els Muildieren Schapen Geiten en Varkens De Maatschappij waarboroht den Veehouder tegen elke schade geleden door verlies van zijn Vee ook indien die schade is veroorzaakt door VeO tiftlS long Kiekte de wee eu been of dijbreuk Bij het ontstaan van Veepest of longziekte in eenige gemeente waar onteigend wordt heeft de Veehouder nimmer Benige bulteugewone premie bij te betalen De premien zijn dxmr het steUel van herverzekering zeer laag kuonen gesteld worden lager dan bij eenige andere Maatschappij Veehouders behoeven niet zooals bij andere Maatschappijen eenigen t jd verzekerd ie zijn geweest om aanspraak op vergoeding te hebben zij hebben bij deze Maatschappij dadelijk aanspraak op vergoeding Behalve de Premien strekt ook in het bizonder het Maatschappelijk Kapitaal tot zekerheid der aan de verzekerde Veehouders verschuldigde schadevergoeding Nadere informatien zijn te bekomen bq de Direkiie te Oosterbout by Breda aan het Hulpkantoor te Ectterdam voorioop g Oppert N 250 en bg A DEK OcBstEN Agent te Lekkerkerk SoUede persone bij VCOrkeUT VeehOUderS vaor men in veerijke ttrtie toaunde eene j larlijjksche verdienste van 3 a 400 galden iet onvertcAillig it hmat alt gent geplaatit toorden daar aaar de Maaitchappij nog niet vertegenvoorsUgd it Brieve franco em de Direitie of aan hei Hulpkantoor Bij vonnis der Rechtbank te Eotterda is JAN KRAMERS Jbz wonende te Gouda Koopman en Winkelier en als Kleingarenfabrikant bandelende onder de firma DEOST eu Co failliet verklaard Het faillissement is ingegaan den 11 dezer Tot Rechtercommissaris is benoemd M J J LOKE Rechter iu voornoemde Rechtbank en tot curator de ondergeteekende Advocaat te Gouda De eerste verificatie der scboldvorderingen zal plaats hebben op Zatnrdag den 5 Januari 1867 des voormiddags te 11 nren in het Paleis van Justitie aim het Haagsche Veer te Rotterdam Alle Crediteuren de bevoorrechten de pand en hypotheek hebbender daaronder begrepen worden opgeroepflU daarbij in persoon of bij gemachtigde tsgenwoordig te zijp Gouda 17 December 1866 De Curator voornoemd J FORTUIJN DEOOGLEEVE R Rumatiek Jicht De CHEMISCHE bereide WATTEN van Dr Pathson geveu dadelijk verzachting van pijn en genezen volkomen JICHT RUMATIEK BOKSÏAANDOENINGEN KEELGEBREKEN VERKOUDHEID enz Iu depot verkrijgbaar a 80 cents bij J H BOERS Apotheker Wijdstraat alhier Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a iö is o per kan 64 cents idem a 47Vio U per kan 66 ets Jenever 2 soort Moutwijn a 46 io o P 62 cents inl BRANDEWIJN a 462 o P kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoüDA 19 Dec 1866 Prijzen der Effecten pCt Ned w sch 21 3 dito 8 dito 4 Handelffi op resc België RothE 2VjSpanje obl 2 sPo tugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 6 dO Lond 1862 51 dO Amst 1864 5i do 1882 6 Mexioo 1851 3 AMSTERDAM Dingsdag 18 December laagste Hoogste Geblevea koers koers 54 r 54V 54V 64 86V8 86 86 sïvs SlVis Sl u 41 s 91V 9 76V 82V 86 j 86 80 187 188 188 42 s 43V8 42 i ül u 21V 66 47 V 47 47 i S iVs 53Vi 63 a 9 A 237 29Vt 71 75Vir 76 4 74 Vi 74 Vi 74 s 16 6 17 16 Vw Boekdrukkerij van A BKINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad gt schiedt de uitgave des avonds te voren De prija per drie maanden is 2 franco p post f2 2Ó Advertentien vbq 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Nationale Militie 1 TWEEDE BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda Gezien art 19 der Wet van den 19 Augustus 1861 fStaaisblad n 72 betrekkelijk de Nationale Militie Doen te neten Dat jaarlijks voor de Militie rden ingeschreven alle ma nelijke ingezetenen die op den 1 Januarij van het jaar hun 19 jaar waren ingetrede Dat voor ingezeten wordt gehouden 1 Hij wiens vader of is deze rverlejeu wiens moeder ofzijn beiden overleden wiens voogd in ezeteu is volgersde Wet van den 28 Julij ISöO Staatsblad n 44 I2 Hij die geen ouders of voogd hebbende gedurende delaatste aan het in de eerste zinsnede van dit artikelvermelde tijdstip voorafgaande achttien maanden in N derland verblijf hield 3 Hij vati leus ouders de langstlevende ingezeten was al is zijn voogd geen ingezeten mits hy binnen h tRijk verblijf houdt Voor ingezeten ordt niet gehouden de vreemdeling behoorende lot eeuen staat waar de Nederlander niet aan de verpligte krijgsdienst is onderworpen of waar tpn aanzien derdieostpligtigbeid bet begiuset van wederkeerigheid is aauge nomen D t de inschrijving geschiedt 1 Van een ongehuwde in de Gemeeiiie wa ir ile vader of is deze o erle loii de moeder uf zijn beiden overleden de voogt wooiil 2 Van een geliuvide en van eeu neduwenaar in de Gemeente waar hij woont 3 Vaneen onsehuwde wiens voogd in eene indere Gemeente wooi t doch die in een gesticht van eld uligheid jis opgenomen ter plaatse wiuir het gesticht is jjevest gd 4 Van hem die geeu vader moeder of voogd heeft of door deze ia achtergelaten of wiens voogd buiten s land gevestigd is in de Gemeente waar hij woont 5 Van den buiten s lands woneiulen ooii van een Nederlander die ter zake van s lauds dienst in een vreemd land woont in de Gemeente waar zijn vader of voogd het laatst in Nedeiland gewoond heeft Dat voor de Militie niet wordt ingeschreven 1 De in een vreemd Rijk achlergebleveu zouu van een ingezeten die geen NederLiiider is 3 De in een vreemd Eijk verblijfhoudende ouderlooye zoon van een vreemdeling al is zijn voogd ingezeten 30 De zoon van den Neiierlaiider die ter zake van s lands dienst in s Rijks overiee=che bezittingen of koloniën woont Dat elk die volgens art 15 behoort te worden ing schreven Terplist is zirh daartoe bij Biirgemeesier en Wethouders aan te geven tusschen den 1 en 3 1 January tervvijl bij ongesteldheid afwezigheid of ontstemenis zijn vader of is deze overleden zijue moeder of ijn beiden overleden zijn voogd tot hel doen van die aangifte verpligt is Dat hij die eerst na het intreden van zijn 19 jaar doch voor het volbrengen van zijn 20 ingezeten wordt verpligt is zoodra dit plaats heeft zich ter inschrijving bij Burgemeester sn Wethouders dier Gemeente aan te geven waar die inschnj ine volgens art 16 moet plaats hebben Dal hij wiens aangifte verzuimd is door Burgemeester en Wethooders bg het ontdekken ambtshalve zal worden mge schreven j ni Dat hij die zich ca den SI January doch voor den 61 December ter inschrijving aangeeft alsnog wordtingeschreven Dat hy wien aangifte ter inschrijving voor de Militrt m De prijs der AdverteatieB van één tot ei regels me inbegrip van het z el ift 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bmtengettoufc letters worden ïierekend naar plaatsruimte het jaar en in de Gemeente waarin zij had moeten ge hieden verzuimd is zoodra het ontdekt wordt voor Gedeputeerde Staten der Provincie binnen weUe de insMiriiving had moeten plaats hebben wordt gebragi en voor de dienst geschi t bevonden wordende datirioe zonder loting wordt aangewezen tenzij hij vrijsiellmg van de dienst had kunnen erlangen mits de reden van vrijstelling bij zijn verschijnen voor Jedeputeerde Staten nog besta Noodigen derhalve de daarbij belanghebbenden geboren iu het jaar 184S uit om zich met overlegging van een geboorteextract zoo zij in eene andere Gemeente zijn geboren hetwelk hun door de respective Besturen op aanvrage kosteloos wordt verstrekt ter inschrijving van de Nationale Militie ter Secretarie der Gemeente aan te melden en wel die woonachtig zijn in de wijken A B C D E F G H en I op Maandag den 7 Januarij iS 7 e i die welke wQi en in de wijken K L M N O P Q en R op Dingsdag den 8 Januarij 1867 GoCDA tien 18 Decemher 186G BuBGEMEESTEE en Wethoudehs voornoemd De Secrttaris De Surgemeetter DEOOGLEEVER FORTUIJN v BERGE N IJZENDOORN Overzi t GOUDA 22 December Rome blijft na het vertrek der Franschen rustig schoon het de stilte is voor een storm Want hoe el vnn verscHUende kmten de meeste inspanning gebezigd A ordi 4m het volk rustig te houden gevoelt men maar al te zeer hoe uiterst weinig er noodig is om te komen tot de ontploffing De koning van Italië heeft in zijne openingsrede blijk gegeven V n groole matiging die vooral in Frankrijk een goeden indruk heeft gemaakt hij heeft het goede voorop gezet en het j ongnnsiigsle punt overgeslagen De financiën toch bieden weinig aanleiding tot opwekkende beschouwing Duch dit is als de veepest bij ons een invreteude kanker geen land I in Europa of het wordt arm in onze dagen de militaire organisatie wordt allerwegen ten vloek der meiischheid op 700I danigen voet gebragt dat de kracht der volken kwijnen en de welvaart ontvlieden moet 1 De ooalenrijksche monarchie uitgeput en vernederd wordt voortdurend Ijedreigd met ontbinding de Hongaren volharden in lijdelijk verzet Boheinen is onievreden en woelziek Croatie wil roet de aangren ende stammen een eigen koningrijk vormen Het zal moeijelijk val en al de verschillende ei a te ontgaan en de eenheid des rijks te handhaven bij rei ze financiën en altijd weifelende staatkunde Pruisen neemt den schijn aan van eene eenigzins liberale staatkunde het zal echter spoedig genoeg blijken dat het niet meer is dan schijn het ligt niet in den geest der bovendrijvende partij iu Pr jiseu om veel p te hebben met constitutionele vormen en de praktijk zal wel voortdurend getuigen van onbeschroomde willekeur Frankrijk staat aan het einde zijner roemrijke expeditien uit Rome lerug zonder dank zullen de mexicaausche helden hun best doen ora heelhuids het ongastvrij oord ij verlaten De keizer vermoeit zich in het organiseren von een onoverwinnelijk leger en in het verzinnen van eene glorieuse expeditie die den tanenden glans van den franschen roem zal opluisteren het volk wordt met praatjes en vertellingen gevoerd en vermaakt zich met de reis der keizerin naar Rome om den paus I te condoleren De engelsche reformers houden zich bed nrd om rustig de kersmisgans te kunnen eten zelfs de feniaiis verdagen seker voor dit belangrijk werk hunne verderfelijke plannen De groote en woelige republiek der verecnigde staten tierstelt zich met reuzenkracbt van de wonden h iar door den hurgeroorlog geslagen De inwendige geschillen verhoogen sie hi3 de levenskracht en de uitkomst zal nog eens de rtS iii e