Goudsche Courant, donderdag 27 december 1866

Malz Praeparaten van Johann Hoff rieHOPF scHE MALZ PR PARATEN M LZEXTRACT GEZOND HEID BiER MaLZCHOCOLADE en iALZ BÜNBONoj zijn door de geheele wereld iiekend dank hnnne verrassende i lkumsien en voorulureu ontvangt de Fahriekant nieuwe brieven waarin de g neeskrachiige opwekkende chappen van zijne Fibrickaten nonlen geprezen en uier aan al reeds duizen boven gaat Ook hier te lande hebbeu dezelve als hoogst aangename dran en zeer heilzame geneesmidtielen het burgerregt verworven Vooral thans bij de nntkoude weersgesteldheid doen de MalzEorstbonlxins eii het MalzExtract in gevallen van heeschheid en verkondhfid de bs ste diensti n en mogen als universele middelen tegen Let Asthmn eene der lastigste kwalen van het tegenwoordige jaargetijde aangezien worden Centraal Dépót te Amsterdam O Z Voorburgwal J 342 Te verk aen bij den Heer J C v s VREUMINGEX alhier Voor WOERbbN wordt re soliede DÉPOTHOUDER gevraagd AanTragen franco aan bovenstaand adres Eene eerste verpligting van ieder denkend roensch en vooral van den familievader is ontegenïeggelqk die om de gezondheid van zich en de zijnen te onderhoudeni Bij verandering van weder zijn verkoudheden aan de orde van den dag Al z$n de e ook niet altijd Tan ernstigen aard zoo moet toch vermeld worden dat onte gevaarlijkste vijanden aU longkwalen keelont iteking tering enz dikwijls in onbeduidende verkoudheden haren oorsprong vinden ledere hoe st zelfs de geringste grijpt de inwendige organen aan Daarom moet men dadelijk den oorlog verklaren aan alle catarrhaliscbe Terschij sels als hoest heeschheid enz en die door ligchamelijke verpleging arme kleeding met behulp van geaccreditee df bondgenooten trachten te uestrijint Onder de laatsten gelooven wij in de eerste plaats de StoUwerck sche BorstBonbons te kunnen vermelden die door bun meer dan 25jarig bestaan zich op het burgerregt en algenjeea vertrouwen in alle landen mogen beroemen Depots daarvan a 30 cent het pakje bevinden t c C uJa bij den Apoftekïr J G BOES ENOO EN op de Blaauw traat te Scliomkovmhi A VlOhl Heden overleed aan eene plotselinge slijmberoefe mijne dierbare echljtenoote JOHAXNA CHRISTINA TER BEEK in den ocJerlcn van 40 jaren Ieder die de Overielene van naby gekend heeft Zn bes iffen welk groot verlies ik geleden heb F V KE MPER GoCBA 21 December T 63 Eentje ea Ahjenieene Kwinisgeving GROOT IXSTRUMENTaAL te geven door het Corps STAFMU ZIEKANTEN van het i Regiment Infanterie op Woensdag den 26 December 1866 Aanvang Hes avonds ten 7 ure Entree voor één Heer met ééne Dame ƒ 0 49 iedere Dame daarenboven ƒ 0 25 Na hetzelve GrOOt BAL hetwelk sedirgeerd zal norden door den Heer H F GORISStX g Het Koffijhuis is voor het Publiek gesloten des avonds van 5 ur A TAN SOLIXtiE 262stc Staats Loterij De TREKK IXG der EERSTE KLASSE begint op Maandag 31 December 1866 Door A BRINKMAN Boekhandelaar op de Lange liendeweg te Gouda wordt binnen den korat mogelijken tijd ge leverd extra nette gesteendrukte Visite Kaartjes tegeu BILLIJKE PRIJZEN heeft mede voorhanden diverse soorten SCHRIJFen POSTPAPIER en uumumende ZWARTE SCHRUPINKT DEPOT VAN Farina nygisenica niet de meeste zorg bereide Gezondheids Rogge Bloem Deze ligt verteerbare Bogge Bloeru die eeu uitmuntend voedsel voor ziekelijke en zwakke gestellen verschaft is verkrijgbaar in pakjes van 5 ons a 25 centen en 21 3 Oüs a 121 3 cent bij A van VEEN Jf aaUtraat Gouda A msterdam Wegens het Kersfeest zal op 25 en 26 DECEMBER in het Bargeveer van Gouda op Amsierdam en terug NIET gevaren orden Bij alle soliede boekhandelaren staat de in eek uing open op PÏIEEKEX voor t VOLK door BROEDER JONATHAN Prijs per jaargang van 12 Afleveringen te zaraen 400 blad ijdeu één gulden en twintig cent Het is den oodergeteekende en dengenen diemede behulpzflBm zijn geweest een aangenameplicht oot uit naam van den ongelukkige diedoor den brand bijna al zijne tijdelijke goederenverloor aao de vele milde gevers hartelijk dank te zeggen voor de gaven tot njne oodersteuniDg geschouken Gods zegen ruste om Christus wilop gevers en gaven opdat deze mogen strekkenom den ijverigen man in staat te stellen opmenw lu het ondelhond der zijnen te voorzien Mochten er nog velen zich gedrongen gevoelen den verderen nood te helpen lenigen gaarne wildt ondergeteekeude zich mtt den ouivangst blijven belasten H J van dek BEN Groentmarkt wijk H No 17 Gouda 21 December 1866 Openbare Verkoopiüg op MAANDAG 7 JANCJARIJ 1867 des Voormiddags ten Elf Ure in de HarMoyis te Gouda van N 1 Een Kapitaal WINKELHUIS waarin sedert jaren eene drukke Affaire als KOM en EISCH en VICTU Vi Y WINKEL gedreven wordt aan het Veerstal wijk B ii 130 aldaar bevattende het Huis onderscheidene Vertrekken ook aan de Peperstraat en een uitmuntenden Kelder N 2 Een Ruim en boven nieuw opgemaakt HUIS geschikt voor WOONHUIS en WINKEL of AFFAIRE aan de Vlamingstraat ijk O n 323 aldaar Alles breeder bij Biljetten omschreven Nadere inlichtingen bij Mr KIST Notaris en wat perceel n 1 betreft ook bij Mr H J KRANENBURG Advocaat beide te Gouda OPENBARE VET KOOPINC Op VRIJDAG 28 DECEMBER 1866 des Voormiddags ten E f Ure in het Hebthuis te Gouda van 1 Een Kapitaal WOONHUIS met fraaijen TuiU aan de Markt wijk A n 116 te Gouda 2 Een VlToon en Wlnkelhuis aan de Turfmarkt wijk H n 222 aldaar 3 Een Woonhuis aan de Turfmarkt wijk H u 40 aldaar 4 Een Oofttulu met TuinhuiS in de Korte Akkeren wijk P n 102 aldaar Alles breeder bij Biljetten omschreven en nadere inlichtingen ten Kantor van den Notaris Mr KIST te Gouda Raderstoomboot d Usscl Van Gouda Maandag en Bingsdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Dagelijks Setourkaarten Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te goüda met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46 io o per kan 64 cents idem a 47Vio per kan 66 ets Jenever 2 soort Moutwijn a 46 o o per kan 62 cents inl BRANDEWIJN a 4e io o pe cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Boekdrakkerii T n A BRINKMAN 1866 495 Donderdag 27 December GOUDSCMCÖtJBMT Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgjive des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 Advertentien vao 1 6 regeU tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden ziju Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 De prijs der Advertentien van één tot lei regels met inbegrip van bet zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Baitengew one letters worden berekend naar plaatsruimte KENNISGEVING na r de Rio Brazo vertrokken waar hij een onderhond met Sheridan heeft gehad Te Vera Cruz was een plakkaat aangeplakt waarin verklaard werd dat keizer Maximiliaan Mexico niet had verlaten De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door deii Heer CommisSAWS DES KONINGS in de Provincie Zuid Holland op den 18 December 186G is executoir verklaard het kohier van het Patentregt over bet tweede kwariaal van het dienstj i ir 1866 67 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder d iarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bg Je Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 24 December 1866 De BURGEMEESTER voornoemd DE GR AVE W l B öuttenlonö Londen 22 December Het blijkt uit de officiële stukke i die de aiuerikaausche regering bij het congres heeft iugeiliend dat ZIJ inderdaad aan den heer Campbell gekant bij de republiekeinsclie rtgeriiig van Jusrez instructien heeft gezonden volgeus welke Amerika gc ene enkele provincie van Mexico hetzij door aankoop of anderzins verlangt Hetgeen zij wenscht is alleen dat Mcmco bevrijd worde van elke vreemde be etling opdat het zijn eigeu aangelegenheden kan besturen onder de bestaande republiek of onder eiken anderen regeringsvorm dien het mogt goedvinden te kiezen zonder eenige inmenging hoegen urad vaii buiten De schotsche k iinPr van 1 iidbouw heeft in eene buitengewone verg Mleriiig bi sluteii zich mede tot den Privj Council te wenden aangaande de maatrpgelen ten opzigle der veeziekte Hoofdzakelijk verlangt de kamer eene strenge afscheiding van markten voor vet en voor mager vee v orts dadelijke slagting van alle vet vee bij invoer de handhaving van quarantaines voor al het uit den vreemde aangevoerde vee voor zoover dit niet tot dadelijke slagting bestemd is strenge strafbepalingen tegen hen die zich ten opzigte van dit een of ander aan over i treding schuldig maken en eindelijk consequente doorvoering vau het stelsel van afmaking tegen lergoeding gelijk dit in hel vooigaar op den voorgrond werd gesteld Voorts is bj eeu afzonderlijk besluit v istgesteld om bij de regering aan te dringen op een verbod op invoer van hooi uit Nederland zoolang de veeziekte aldaar heerscht De regering schijnt thans den Fenian hend eenUe James Stephens op het spoor te ziju Men wacht slechts het oogen i blik dat hij den engelschen bodem zal betreden om zich van hem meester te maken op dit oogenblik verzekert men bevindt ij zich nog in Amerika In verschillende deelen des rijks voornamelijk lerlnnd worden nog steeds personen verdacht van fenianisine gevangen genomen en aanzienlijke hoeveelheden wapenen benevens kogels en buskruid ontdekt en verbeurd verklaard In onze dagbladen wordt door eenige eiigelsche vrienden van den bekenden italiaanschen volksrerienaar Alessandro Gavazza het voorstel gedaan om een fonds bijeen te brengen ten einde te onderzoeken wat er van hem is geworden j Zesmaanden ongeveer geleden twee dagen na den veldslag vanCustozza ontving men voor het laatst tijding van hem menvreest thans dat hij hier of daar in het geheim wordt gevangen gehouden i Parijs 22 Dec Berigten uit Mexico over Newïorkmelden de aankomst te Vera Cruz van generaal Sherman enden heer Campbell De fransche autoriteiten hebbeu den generaal een eskorte aangeboden om naar de hoofdstad Mexicote gaan maar dit aanbod is niet aangenomen Sherman is 24 Dec De Moniteur bevat het volgende bulletin Deamerikaansche dagbladen deelen eenige zeer onvolledige uittreksels mede uit diplomatieke correspondentien Daartoe behoort ouder anderen eene depêche van den minister Seward van 23 nov aan het fransche gouvernement hetwelk van datstuk niets weet Over New Tork is uit Mexico berigt ontvangen dat dekeizerlijken Durango Potosi en Mazatlau hebben ontruimd en dat de geestelijkheid aan Maximiliaan een bedr ig van 2 ïmillioen zal waarborgen wanneer hij in Mexico blijft Mrn verzekert hier dat keizer Napoleon sedert hng onderhandelingen heeft aangeknoopt met het kabinet au Washington met het oog op het herstel der mexicaansche republiek liet plakkaat te Vera Cruz is misschien het indirectantwoord van Mexico op die onderhandelingen Men beweertdan ook dat keizer Maximiliaan van geen abdicatie wil hoorea Hij verklaart dat hij pligten heeft te vervullen tegenoverhen die vertrouwen in hem gesteld hebben Is dit zoo danbehoorde hij te bedenken d it Frankrijk in de eerste plaatsvertrouwen in hem heeft gesteld eu wel het regt heeft omhem rekenschap te vragen van al de offers die hel geliragtheeft om hem staande te houden Het Memorial Diplomatique houdt beden in zijn overzigteene warme lofspraak op de italiaansche politiek en de troon i rede van koning Victor Emanuel Voor een blad dal roet de oostenrijksche legatie in belreklwi staat is dit hoogst opmerkelijk het is evenwel de vraag of het blad met die lof I spraak wel te Weenen genoegen zal hebben gedaan De berigten uit Spanje ijr meer en meer van ernstigenaard De malaise en de ontevredenheid zijn er algemeen enhoewel voor het oogenblik de rust niet verstoord wordt is hetniettemin te vreezeu dat het weldra tot eene uitbarsting komen zal Men verzekert dat de ffiaarschalk O Donnell in eenonderhoud met keizer Napoleon gesproken zou hebbeu van denoodzakelijkheid der abdicatie van de koningin ten behoeve an haren zoon onder regentschap van hem O Dounell Menheeft nog niet de indi cretie gehad om te zeggen wat het antwoord des keizers is geweest De heer Gpinier de Cassagnac bestrijdt in de Pays met nadruk het ontwerp op de leger organisalie Hel zwijgen van sommige andere gouvernementeele bladen over dit omwerp I wordt beschouwd als eene soort van stilzwijgende oppositie Men verzekert dat de heer Rouher de minister van staat ouder ahands de pen van den heer de Cassagnac en anderen be I stuurt Men heeft hier berigten uit Hongarije ontvangen waaruitblijkt dat de meerderheid daar te lande zich aansluit bij degematigde staaikuudr van den heer Deak Overigfns strevenalle partijen raar hetzelfde doel maar er beslaat verschil omtrent de keuze en de opportuniteit der middelen In dienstand an zaken heeft de oostenrijksche regeriug niet te verwachten dal de Hongaren eoncessieu zillen doen maar tevensbehoeft er geen vrees te bestaan voor eene ernstige botsing Uit Weenen schrijft nifii dat de reactionaire partij aldaar niet op hna gemak is s egens de waarschijnlijke terugkomst van den aartshertog Maximiliaan wiens romaneske geesten smaak voor avonturen door die partij gevreesd worden Brussel 24 Dec Volgens den Echo du Parlement heeft Oostenrijk zijue cischen geformuleerd aan de commissie belast roet de liquidatie van den gewezen duiischen bond Het eischt volledige uitbetaling der kosten die aan Oostenrijk zijn opgelegd ten gevolge der bouds exeentie in Holslein in ISöl en 1852 voorts restitutie van de koiten der bonds executie in 1863 vervolgens teruggave der kosten van de bonds executie in KeurHessen en eiadelijk afrekening van alle kosi ko5l e ff w