Goudsche Courant, donderdag 27 december 1866

lier tijd gemaakt tot den aanleg der later overgegeven bondsveatingeo De ludépejjdance deelt een berigt mede uit Berlijn vanheden inhoudende dat graaf vou Bismarck niet voor de sluitingder conferentie voor den noordJuitschcn bond de stad denktte verl iten mair dat hij er vermoedelijk zal blijven tot rade opening van h t dnitseh parlement Frankrijk en Engeland hebben de door België verlangde ini eniei rs met betrekking tot de Ooster Scheldekwestie aangewezen Van de vijf seeiieu der kamer hebL n drie vrnvorpen het on ierp Vi n wet tol alschaffing van den lijfsd ang Weenen a December Het officieel orgaan bevat heden hel tn rscheir Ousienrijk en Frankrijk gesloten haudelstractaat He Neiip Freie I resse 7egt nit eene goede bron te hebben veinotoeii Jat er op nieuwjnarsdag een keizerlijk patent zal wori ev uilt eVH digd krac eiis l eiwelk eene soort ran constituereudf vergadering zal orden bijeengeroepen tot deelnemin ian de oplosiiug van het vraagsiuk ueirelfeiide de constitutie De Debaile meldt het een en ander aangaande de kwestie van de oniruiniinp u r üriische vps i door Turksche troepen Het weeirer Kabinet zes het blad heeft wel op aanzoekder Servische regering dadelijk getracht te Konstantinopel eenebemiddeling tot stand ie brengen maar tevens ook te BelgrauT aanbeloleii meerdere gematigdheid en daarbij eerbiedigini f tracfitei in acht te remen Bij allen die in de zaakbetrokKen zijn bestaat de verwachting dat Oostenrijk zijnehandelingen in die zaak met een gewenscht gevolg bekroond zal ien 1 Berlijn 22 t ecember Het heereuhuis nam het budget aati zooals he door het huis van al gevaardigdeu was goed i gekeurd onder verklaring dat het met lec ie en zag dat sommige posten waren geschiapt Ti u ts werden goedgei eurd het ontwerp van we to annexatie der Kivehertogilommeu en de gp ieii van Beijeren en Hessen alsmede het verdrag met Oldenburg en hei onft p van wet ot tsteHin van de som lot scha leloüSsielling van den groothertog DamiStac 22 Oecemh De roi ier D l i opende de steiiiieiivrg ulerii g met ec e tede waarin hij de hoop te kennen gaf dal Duitschland een nieuw tijdperk van grootheid en bloei zou tegemoet g u d uoe oc k de regering wenscht te hevcr er bet ei r Je ht t dat de vnend chappel ke betrekkingrn me Pruisen afgebroken waren alsmt de het buitensluiten van ue link r Alam gebied van Duitschland buiten den nootdduitschen bond De minister van financiën verzekerile da de belastingen niet zouden worrUn verhoogd Plorönuö 2i Dtucmue üe kamer van afgevaardigden heeft het ge K r ii s regering vMn eedurtnde de eerste hcift van het jaar IStl de staatahuisbouding op den tegeiiwoordigen voet iior te zeilen 23 Der De Opinioue meldt uit Lome van 20 dezer dai de lieer Tonello onderscheidene eonfertulien met kardiuaal Antoneili heeft gehad maar dat hei uof te i ome weinig geneigdheid tot eene schikking aan ri dag legt dat Frantrijk daarin el Italie s pci aT j zoiuLr dat dit nos ceni c5 i a L 2 Dec LI vrijdag is htt bodget bij hei parlement ingediend Hel ia gesp 3 afzonderlijke budgetten heteene vour de venetiaansche en het a Jere voor de gezamenlijke overige provinciën des rijks Het eerste bedraagt in ontvangst 7t in uiig i f ÖJ en sluit alzoo met een batig saldovan 2 millioen Hel andere bedraagt in ontvangst 788 inuitgaaf 097 J een dci uil van 2Ü9 millioen Vit de vereeuigiug der beide budgelteu volgt derhalve eentotaaloijfer van S6Ö millioen in onlvaugst 1 051 millioen inuitgaal deficit ISB millioen Petersburg 22 December Het Journal de St Peiersbourg zegt dal de hardnekkigheid der dagbiad polemiek over de betrekkir feu tnssrhen P e and en Oostenrijk ontspruit uit pariij invloeden welke moeijelijkhedeo tusschen de beide gouvernementen zoeken in het aanzijn te ro nen Er bestaat geen grond om aan te aemea dat de goede verstandhouding waarvan de bestendiging aan beide kabinetten ter harte gaat op eenigerlei wijze verstoord zou zijn ötnnenlttnö GOUDA 26 December De heer Wetnink alhier is te Parijs met een zilveren medaille bekroond door de jury der tentoonstelling van vet gevogeltje boter eo kaa In de zitting van de tweede kamer van zaturdag zijnde overige ci diel wetten voor marine oorlog en koloniënaangenomen zoomede de termijn verlenging van de wet voor de veeziekte en de erediet aanvrage daarvoor De kamer isop reces gescheiden tot het begin van februarij nadat een voorstel van den heer Pijnappel om reeds op 15 januarij bijeen tekomen was verworpen In de zitting van ile eerste kamer der staten generaal van maandag zgn met algemeene stemmen asngenomen de 21 ontwerpen van wet die heden aan de orde waren gesteld Tegen donderdag a s zijn aan de orde gesteld 14 anderewetsontwerpen waaronder dat tot bekrachtiging van de overeenkomst der regering met de maatschappij tot exploitatie derstaatsspoorvvegen Bij de kamer zijn voorts ontvangen delaatstelijk door de tweede kamer aangenomen wetsontwerpen Men schrijft uit Breda van 23 dezer Ruim een 30lal sergeants en korporaals kadetten Tan het i studiejaar der koninklijke militaire akauemie alhier zijn op hooger last allen gedegradeerd Men spreekt er van dat het geheele vaste kader dier inrigiing ontbonden zal worden De te Rotterdam gevestigde handelaars en commissionairsin effecten hebben een adres gerigt aan den minister van buitenl zaken om diei s hulp in te roepen ten behoeve van dehouders van schuldbrieven ten laste van Venezuela Het engelsche gouvernement heeft zich reeds de belangen der engelscheobligatiehouders aangetrokken Vrijdag zal te Zevenbergen eene vergadering gehoudenworden van alle suiker fabriekanien in Nederland onder voorzitterschap van den heer A de Bruyn directeur der beetwortelsuikerfabriek aldaar Men il dat deze vergadering belegdis tot het vaststellen van een nieuw protest aan de tweedekamer tegen de aanhangige suikerwet De prov staten van N Holland hebben besloten de voorstellen van gedep staten betreffende de maatregelen tegen deveeziekte in handen eener commissie te stellen Het credietvah 300 000 voor uitgaven ter zake van den veetyphus istoegestaan Bij de regering zal in een adres worden aangedrongen op het bevorderen van een streng toezigt op de maatregelen tot nering der veeziekte Te Eolierdam is tot lid der prov staten van ZnidHol land gekozen mr A Hoynck van Pappndrecht met 204 vande 322 geldige stemmen De heer van Oordt bekuam 43 deheer ï Siolk 42 stemmen en de overige waren op verschillendekandidaten verdeeld In de maand april 1867 zal in het paleis voor volksvlijteene tentoonstelling van voortbrengselen van tuinbouw wordengehouden waartoe de afd Amsterdam van de hollandsche mi atschappij van landbouw hare medewerking heeft verleend Voordeze tentoonstelling zijn reeds vele toezeggingen van medewerking ontvangen Bij de hh Kemink en Zoon te Utrechi is uitgegeven een NIEUW BIJBELSCH HUISBOEK dat onder vele dergelijke erken wel eeiiige onderscheiding verdient Het zijn overdenkingen op lederen dag des jaars met aanwijzing van daarbij te lezen gedeelten der heilige schrift Eenvoudig en hartelijk is de toon en liefderijk de geest waarin die beknopte verloogen geschreven zijn slellig in overeenstemming mei den zin der meerderheid van ernstige en beschaafde leden iler hervormde gemeente Bij den legenwoordigen toest iid der kerk moet het wel onmogelijk worden geacht het allen naar den zin te maken en toch meenen wij dat niet ligt iemand het boek geheel onbevredigd zal uit de hand leggen Het is een prijsschrift uat van 25 ingekomen antwoordendoor eene commissie te Parijs der bekrooning waardig werdgeacht Het is het werk eener vrouw Mevr Gustave Monod peb Brown dat evenzeer door eene vrouw uitmuntend in onzetaal is overgebragt Wij wenschen van harte dat het velen wekkenmoge tot waren godsdienstigen zin ter verlevendiging vanzachtroocdigen ijver en tot waardige hoogschatting van betEvangelie des raarachtigen levens M Gemengde Berigten Men verwacht dat het plan der franache legeroï nisatie nog belanrijlce wijzigiogen za ondergaan Donderdag 20 dec is een nieuwe brag over de Theems van BEttersea naar Fimlico openge teld voor het verkeer De regering der amcrikaansche unie heeft in 1863 aan verminkten in den burgeroorlog uitgereikt 3981 kunstbeenen 2240 kuustarmeB 55 kunsthanden enz De pruisische generaals v Roon en v Moltke znlltn in den gravenstand worden verbeven De paarden van den eikoniag an Hanover hebben bij openbare verkoop opgebragt 100 000 th Toch werden er nog 80 meerendeels T itte opgehonden Vrouwen eu meisjes van Wiesbaden hebben der hertogin van Kasaau een zilveren staadbeeld der Nassovia aangeboden Drie personen zijn te Lonaen omgekomen op den onderaardscheu spoorweg bij het AMersgate itatiou De Franschen hebben helaeodaden tegen Corea in den zin Èene fransche maatschappij heeft coücessie van Bolivia en Chili om jsanuks 40 000 ton guano te dt lveo en wil die zamecgeperst tot harde koeken overvoeren Met 1 jan a s wordt de beffing der Rijn Maiutollen in het nassausche afgeschüft Keuerin Charlotte lbI overgebraKt ordeu vaar eene lur gfng m het kanton Keufchatel In het arroudiisement I aon is een maire tevens notaris met achterlating van een eroot defic t op de vagt gegaan Vrijdag 21 dec is de stoomboot Siad Misslagen uO voor Borselen gezcoken de passagiers werden gered De onderkoning van Egj pie zendt tw e stoombooien ter wersterking der blokkade van Candia De Belgen zullen met de Japannezen hoUaudsch spreken Ook 3 oosten rijk sche regeriüg heeft alle beperkingen nopeas den rentetai opgeheven eti de strafbepalio en der woekerwet afgeschaft Voor deu braad e Quebec is in Engeland ingezameld ƒ 360 000 Id de 24 laatste maanden is bet engelsch baukdisconto 30 maal veranderd tusschen 3I 2 en lOpCt In de week van 9 15 dec zijn in Eugeland 5 runderen aaogetast In het gezigt van Candia is co transportschip gezonken met 1200 man egjptische troepen Te Aniens heeft zich de cholera vertoond die Bretagne nog met heeft verlaten Ismael Pacha onderkouing van Egjpte is door de koningin benoemd tot grootkruis der Bath orde Tijdens den hongersnood iu de engelsche fabriekdistricten is door het bulpcomité uagsnoeg 20 uiiliioen gulden uitgtdeeld Te Nottiugham zijn 146 arabtenareu te werk gekomen om ééu strooper te veroordeelen De veeziekte is algemten aitgebryken in de Wogmeer Te Hengelo zijn geen zes huizeu vrij an w tt r m den kelder De lauddag van oostenrijksch iJilezie heeft zich eenparig tegen de vestiging der jezuiten verklaard Te Hassum in het kleefsche is de veeziekte uitgebroken De fransche keizerin mag te huis blijven In Wallis ueerat de cholera weder toe In Indie duurt de hong rsQoo voort Gednreade de laatste week van october kwamen in bet district Baladures nog 413 persooen ca van booger Het italiaansch budget levert een deficit van 209 millioen Van 9 15 dec werden aangetast in Zuid Holland 2334 in Noord Holland 324 in Gelderland til ia Itiecht 3454 totaal 6173 runderen Alleen voor ïijn verblijf op de parijsche tentoüDStelliog laat de bey vau Tunis een paleis voor zich opngten ingezonden Mijnheer de Redacteur Veel is reeds geschreven over het al of niet godsdienstige onzer openbare school Tal van beschuldigiagen zijn door zekere puriij lesen ons openbaar onderwijs aangeheven ora het bij de ijienigie in di erediel te brengen door bet geheele land wordt de eisch giirlsdienslig onder ijs en hoofdzakelijk Bijbel le en en bijbelsehe geschiwlenis gehoord en te vergeefs wijst de onderwijzer op de wettelijke verordeningen te vergeefs tracht hij dikwerf door zaehle toespraak de ontrust 3 gemoederen te bedaren te vergeefs ijst hij op de drijfveeien van hen die vele gemeenten in onrust brengen en den openbaren oiidenvijzer het werk voorzeker niet veraangenamen De wet van 1S57 is het aanbeeld naarop geslagen wordt die wet is de oorzaak van alles en tal van predikanten ijvert om dit gevoelen ingang te doen vinden Veelal tosh zijn de predikanten in plattelandsgemeenten zeer ingenomen mei het zoogenaamde christelijk onderwijs en hun invloed op de kerkeraden is meest zoo gruot dat deze gaarne medewerken om het doel dat men wil bereiken de bevordering van hel zoogenaamde christelijk onderwijs in de hand te werken Eu toch Ie wet v in 1857 wil niets anders dan wat de kerkelijke ovèrhe reeds in 1847 heeft bevolen Zouden predikaïi len en kerkeraden dit soms niet weten Zeker is het aan veel onderwijzers niet bekend en daarom verzoek ik u mijnheer de redacteur eenige artikelen op te nemen van het reglement op het godsdienstig onderwijs in de nederland che hervormde kerk vastgesteld door de synode den 2 julij 1847 on goedgekeurd bij kon besluit van den 21 octubcr 1847 11 122 iVrt 1 van gemeld reglement luidt ablus boor godsdienstig onderwijs of onderwijs in de christelijke godsdienst wordt verstaan het onderrigt voor eerstbeginneMden en meergevordenden in het verstandig Hjhellezen m de bylelsche en kerkelijke geschiedenis en in de christelijke geloofsen zedeleer fDe hoofdkwesti cursief Art 11 Daar het godsdienstig onderwys een van de eerste en voomaiimste pliglen is der herders en leeraars zijn deze gehouden op de vermeerdering van hunne gemeenten met kundige en waardige leden z ch met alle zorg toe te leggen en alle aan te wenden dat heizij door hen zelven het nj door anderen onder den tiiel vao catechiseermeesters en ealechiseermeesteressen het noodige otiderwtjs op P = J J f naar gelang van ieders toestand en oudeidom worde medegedeeld De ckiolouderwijzers schijnen dus nitgesloten te zijn en toch van hen wil men wat kerkelijk aan geheel andere pei onen ilopgedragen Achten die mannen het soms gemakkelgk him werk aan een ander op te dragen Lr 21 TpaaH dat niet and tot die post zal bevoegd zijn dan na het ondergaan van een behoorlijk examen O einige openbare onderwijzers zullen dit examen gedaan hebben hoe kunnen dan kerkelijke personen predikanten en kerkeraadsleden vorderen dat godsdienstig onde i i gejeven wordt door personen die volgens het kerkelijk reglemeai daartoe geheel onbevoegd zijn Art 22 luidt Aan alle kerkeraden wordt de verpligting opgelegd om zooveel mogelijk te zorgen dat aan de hervormde schooljeugd eens of meermalen in de week godsdienstig onderwijs gegeven worde Dat zal dan toch wel moeten geschieden door personen die daartoe volgens het reglement alleen bevoegd zijn De wel van 1857 heeft dit zeer gemakkelijk gemaakt door de schoolgebouwen daartoe besehikb iar te stellen Iu hoeveel gemeenten wordt van de bestaande gelegenheid gebruik gemaakt Maar een predikant schoolmeestertje spelen dat was toch ook te veel gevergd De slotsom van een en ander is naar mijn bescheiden oordeel dat het onaerwijs in de godsdienst waartoe ook bgbellezen en bijbelsehe geschiedenis behooren door de kerk wordtopgedragen aan predikanten en catechiseermeesters dat de onderwijzers onbevoegd zijn dit onderwijs tegeven volgens de kerkelijke reglementen dat dus predikanten in plaats van te ijveren voor hetzoogenaainile christelijk ourlerwijs veel meer moesten trachtente keeren d it godsdienstig onderwijs door oubevoigde personengegeveu werd en eiuilelijk dat het de roeping der predikanten en kerkeraden is omde ontrnsie gemoederen gerust te stellen door te zorgen datalthans eens en liever meerm den per weck aan de cl ooljengdgodsdienstig onderwijs door bevoegden wordt gegeven P Mijnheer de Redacteur t ÜEd zult mij zeer verpligten met de opname van het volgende waarmede ik mijne landgenooten wensch bekend te maten Eeiiigp jaren geleden bevond ik mij in de stad Delft bij een mijner kennissen den heer A Beeetvelt Az en als naar gewoonte liep ons gesprek al spoedig over werklniiïkundige toepassingen waarop ik mijne begeerte te kennen gaf ZEds watlenfabriek eens te mogen bezigtigen hetgeen ZEd mij bereidwillig toestond en mij zelfs omtrent alles inlichtte wat tot een goed begrip der fabricatie leiden kon Na alles uaanwkeurig in oogenschouw te hebben genomen was ik hoogst voldaan over de goede en nette bewerking waarmede een en ander in verband was get ragt zoodat ik daaraan dan ook volkomen regi liet wedervaren doch ZEd deed mij toen inzien dat er nog veel te wenschen overig was welke leemte hij echter nader hoopte aan te vullen De7er dagen weder op reis zijnde viel mij het genoegen nogmaals te beurt de sloom wattenfabriek van den heer A Breetvelt kz te Delft te bezoeken en het is mij hoogst aangena iui te kunnen roededeelen dat ZEds pogingen tot verbetering allezins niet een goeden uitslag zijn bekroond geworden Het gebouw zelf is voor j vergroot heigeen lol een spoedige fsbricatie veelzijdig medewerkt terwijl de werktuigen en machinerien in die mate zijn ver inderd en verbeterd dat de katoen waarvan de watten het aanzijn beïomen niets minder of meer van zich afwerpt dan waarvan de verwijdering noodzakelijk is zoodat de qualiteit en quantiteit der artikelen thans nieis te wenschen overlaat en voor het overige de geheele inrigiing zelfs in spinnerijen niet beter kan worden verlangd Het lijdt dus geen twijfel ilal aar men op het gebied van nijverheid roet zulke schreden vooruitgaat ook een veelvoudig debiet niet achterwege kan blijven December 1866 F Burgerlijke Stand GOUDA Gi lOBiN 21 Dec Cerharaos Matthias ouders J Wilson en E V orminghaiis 22 Daniel ouders C Bruikman en C J Heijster 23 Johannes ouder F Bezem en C Blok Maria ouders J Jen Hertog en E van Leeuwen 24 Hendrik ouders D van Havezaad en P Prince Oveeledeh 20 Dec C van Dam 19 m 21 J C Terbetk huisvr van F V Kemper 40 j 22 C den Haag 2 j