Goudsche Courant, zondag 30 december 1866

IST ationale VSE VERZEKERING nAATSGHAPPIJ goedgekeurd door Z M den Koning den 22 September 1866 Waarborg Kapitaal 200 000 Gulden Verwaarborgd Kapitaal 500 000 Gulden Deze Maatschappij verzekert tegen Vaste Premie en onderling het sterven of afmaken van Rundvee Paarden Ezels Muilezels Muildieren Schapen Geiten en Varkens De Maatschappij waarborcht den Veehouder legen elke schade geleden door verlies van zijn Vee ook indien die schade is veroorzaakt door Vee tifUS longziekte de wee en been of dijbreuk Bij het ontstaan van Veepest of longziekte in eenige gemeente waar onteigend wordt heeft de Veehouder nimmer eenige buitengewone premie bij te betalen De premien ZlJn door het steUel tan kenerzekeriiii zeer laag kunnen gesteld worden lager dan bij eenige andere Maatschappij De Veehouders behoeven niet zooals bij andere Maatschappijen eenigen tijd verzekerd te zijn geweest om aanspraak op vergoeding te hebben zij hebben bij deze Maatschappij dadelijk aanspraak op vergoeding Behalve de Freinien strekt ook iu het bizonder het Maatschappelijk Kapitaal tot zekerheid der aan de verzekerde Veehouders verschuldigde schadevergoeding Nadere informatieu zijn te bekomen bij de Direktie te Oosterhout bij Breda aan hel Hulpkantoor te Rotterdam voorloopig Oppert N 250 en bij A DEN OuDSTES Agent te Lekkerkerk Soliedt personen bij VOOrkeur VcehOUderS J oor icien in reerijke streken vonende eene j larlijksche verdienste van 3 a 400 gulden niet onverir nt ft is knntien ah Agent tjeplaatst worden daar vaar de Maaischappij nog niet rertegeniroordigd il Brieven fraUCO aan de Direktie of aan het HulpkautOOr löuertentten De Heeren SOOBOL TJASINK en PEETER3 Directeuren van den StadsSchouw bu g te Aitmttrdam zullen VlÓjdag deu 28 dezer alhier in het Lokaal Xit en Verma vK ten Tooneele voeren De Regtvaardige Overivinningy naar i mesf Legouct tenvijl ij jtot iiasluk zuIIpii gevpii Een Man die te veel gekoesterd wordt Aanvang ten e en ure 1 Bang ƒ 1 25 Boieugalerij ƒ 0 60 ARTI et AMICITLE 2de Runst beschouwing bij H ijje van TENTOONSTELLING van eeue ui stekende COllectie TEEKENINGEN v n Xed Meesters den 2S 29 en 30 December 1S66 van des morgens 10 tot 2 ure in het Nieuwe Schoollokaal in de voormalige gevangenis Er zal gelegenheid zijn tot het schenken van eene gilt voor de Werkinrigti ig en 7al bij yoldomüe deeluemiri eene VERLOTING van eeuige KUNSTWERKEN plaats hebben OPENBARE Verhuring en Verpachting BURGEMEESTER en WETHOUUERS van GocDi ijn voornemens op Z iturd ig deu 29 December lh66 des middags ten 12 ure in het Raadhuis aldaar te Verhuren of Verpachten 1 Hei regt tot heffing van doorvaartgelden door het Reeuwijksche Verlaat met het gebruik vin Je huiinge en het Jand d tarbij behooreiide voor den tijd vat drie jaren ing iande den 1 Januari 1867 2 liet Huis en de Stalling aan de Goudjclie Sliiis mit g iders het regt van overzetten metjde pout aldaar voor den tijd van vijf jaren iugaaude den 1 Januarij 1807 2fi De Visscherij iu de gracht aan den Fluweelen Singel 4 De Vi scherij in de gracht aan deu Ble kerssinïel 5 De Visscherij in de gracht aan den Katieusiugel voor zoover dip gracht uiet is verhuurd tot berging van hout 6 De Visscher j iu de gracht van den Turfsingel en 7 De A is cherij in de rivier de Goune van Jan Kaïtei bnig af tot het grondgebied van Zuid Waddinxveen en voorts heel en half tot het einde van KortBloemen daal alles voor zoover die de Gemeente Gouda toebehoort alleu voor den tijd van K jaren ingaande den 1 Januarij 1837 Waarvan de Voorwaarden dagelvikb de Zondagen uitgezonderd van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselyke Secretarie ter lezing zullen liggea Aan de Kiezer si Te allen tijde is het kiezen een der meest moeijelijke zaken geweest en daarom wordt het aloude spreekwoord zoo praktisch waar die de keus hesft heeft ook den angst terwijl ik geloof dat wij in ous Vaderland daarvau onlaugs een sprekend be ijs hebben gezien Het zijn echter geen staatszaken welke ik wil behandelen maar alleen slechts op een voorbeeld wijzen omdat het met vele andere zaken hetzelfde geval is Kandidaten artikelen worden tegen alle kwalen tot in hel oneindige aangeboden züodat het iu vele j evallen zeer moeijelijk is tot een k us te geraken Rhumatiek is een kwaal waarvoor thans buitengewoon vele miüdelen zijU elke voornamelijk bestaan iu watteu en nu verrijst weder de groote vraag welke men kiezen moet Wij lUen de rhumatische lijders hierin eeiiigzins te hulp komen door aan te toonen dat Abshaubbiu de eerste m ook de eenige is geweest welke het preparaat bezit om watten te bereiden welke het Rhumatiek geheel verwijderen hetwelk zoo algemeen bekend en erkend is dat men op alle mogelijke wijze heeft gelracht dezclven na te maken naardoor het voor elk denkend meusch regt duidelijk wordt met vertrouMeu de keus te kunnen vestigen op de ABSHAUBBIN S of ANTIRHUMA TISCHE WATTEN welke a 30 cents per pakje te bekomen zijn bij A Bkeetvelt Az te Delft en verder bij T A G VAN DETH Gmda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen G WILHELMUS Woerden T W DEN UIL Schoonhoven Geb KAULING Alphen 1 GOUDKADE Boskoop J H KELLER Rotterdam Weste wagensti A REIJNOORDT Oostpoort OTTO HOOGENDIJK Capelle aid IJisel Openbare Vrijwillige VERKOOPING van Een PAKHUIS n 352 aan de Wijdstraat en 90 roeden 17 ellen BOUWL ND op Papenhoef te Oudetrater op Vrijdag 4 Januarij 1867 des voormiddhgs elf ure in het pln van Vriesland te Oudeicater ten overstaan van den Notaris J G BROUWER NIJHOÏF te ilaastreeht De tweede bijeenkomst van schuldeischers in t faillissement van ARON MOZES C T3 te Gonda zal plaats hebben op Vrijdag den 4 Januari 1867 des voormiddags te 11 uren in het Paleis van Justitie aan het Haagsche Veer te Rotterdam Tot bijwoninp daarvan worden alle schuldeischers opgeroepen wier vorderingen nog niet zijn geverificeerd GocDA 23 December 18C6 De Curator in voornoemd faillissement J fORTUlJ N DROOGLEEVER 2Ö2ste taats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint op Maandag 31 December 1866 Prijs van het gedestüleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid au minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 jo o per kan 64 cents idem a 47Vio per kan 66 ets Jenever 2 = snort Moutwijn a 462 i o per kan 62 cents inl BRANDEWIJN a 46i o per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GOLDA 26 Dec 1866 lloekaruikerij van A BRINKMAN flS66 496 Zondag 30 Decenil eF GOUDSCHE COURANT Deze Coarant verschijnt des Donderdags cd Zondags In f Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Rcprijs per dx ie maanden is S franco p post ƒ 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ore grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Uitgave van A BRINKMAN Lange TiendeKsg D n 60 De prijs der Advertentiei viB één tot zei regels met inbegrip van hel zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent BtiitengewoDe letters worden berekend naar plaatsruimte BEKENDMAKING I BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat Zijne Majesteit de Koning bij besluit vap den 8 December 1866 n 54 heeft goedgevonden te bepalen dat de bij hoogst deazelfs besluit au den 25 December 1S56 n 40 goedgekeurde Tarieven voor het bevaren van den Turfsingel en de Gouwe benevens dat voor het overzetten met de Pont aan de Goudsche Sluis onder de Gemeente Alphen welke met den 31 December aanstaande zouden vervallen voor den tijd van vijf jaren worden verlengd En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 28 December 1866 De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FOllTUIJN v BERGEN IJZENDOORN KENNISGEVING BURGE MEESTER en WETHOUDERS van Golda bi ngen ter kennis van de ingezetenen dat het aauvullings kohier der plaatselijke directe belasting in deze gemeente voor het dienst jaar 1866 door Heeren Gedeputeerde Stalen van Zuid Holland goedgekeurd en Ier invordering aan den Heer Ontvanger dezer gemeente is toegezonden GoDDA den 28 December 1866 BcBGEMEESTEE en A ethocders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN Ook Ital i s strijd schijnt spoedig volstreoen te zullen zijr Na de inbezitneming van Venetië blijft slechts Rome over en de zevenheuvelige stad verlost van zijn vreemde hetchtrmers kan bedaard maatregelen nemen om zich met het zich krachtig ontwikkelende Italië te vereenigen Tegen het non possumm van vroeger eeuw staat het gevoel vau vrijheid en zelfstandigheid de zuchi naar vereenigiiig en nationaliteit van dezen tijd en de strijd kan niet uitblijven Rome Italie s hoofdstad is de leus der Italianen en deze lenze kan uoch door traktaten noch door conveutien krachteloos gemaakt worden Wil men in Duitschland en Italië vereeniging het rijk van den zieken man lijdt aan ontbinding De banden die de verschillende provinciën tot nog toe vereenigden worden losser In weerwil v in alle gunstige berigten blijkt het meer en meer dat de oplossing der oostersche kwestie nadert m ir tevens dat dit niet zonder bloedstorting zal geschieden In Oostenrijk zal voorzeker 18 i6 in treurige herinnering blijven Tot den oorlog gedwongen nam het dien aan en nederlaag op nederlaag volgde Tot deu vrede gedwongen verlooi het 7ijn overmagi in Duitschland en behoudt slechts zijn erflanden waarvan de volken in verschillende nationaliteiten gescheiden alle middelen versmaden om tot eenheid te geraken 1866 Fraiikrijk s keizer heeft ten minste in Europa de sprenk het keizerrijk is de vrede in eere gehouden De traktaten van Weenen zijn verscheurd maar Frankrijk s zonen hebben I daarvoor het zwaard niet behoeven te trekken De rooven I van 1815 hebben hun voornaamste we t zelven vernietigd en Frankrijk s politiek beeft hev reeds tang beoogde doel bereikt Dit land mag zich ten minste in uitwendigen en raaterielen I bloei verheugen toen de Romeinen hun vrijheid moesten missen kregen zij brood en spelen Nog weinige uren en dit jaar heeft zijn plaats aan zijn opvolger ingeruimd nog weinige uren en wij staan voor een nieuwen jaarkring Ligt on e eg steeds vooruit gaarne zien w g ook eens achter ons gaarne bedenken wij eeiis wat de afgesloten jaarkring ons bragt hetzij goed het7ij kwaad Wj herinneren ons het gebeurde en treurige gedachten rijzen in ons op Onze herinnering toch spreekt van vele rampen en onheilen van oorlog en pest van tueedragt en vernedering van brutiial geweld en slaafsche ondergeschiktheid Stemmen uit het graf spreken ons van duizenden die aan de vreese lijke ziekte bezweken van nogmaals duizenden die door de handen van landgenooten zijn gevallen Voorzcicer 1866 laat ons treurige herinneringen na Slaan wij het oog uaar buiten wij hooren nog den naklank van den pas gesloten vrede die een einde aan het broedermoorden maakte maar reeds verdooft het wapengeklank die zniikke vredesklauken geheel Eu opa schijnt zich toe te rusten tot het hervatten van den oorlog in alle landen spreekt men van apening en legerorganisatie van leeniugen en krij oeiening Zouden nij slechts nog het eerste bedrijf hebhen bijgewoond van het groole treurspel dat het beschaafde Europa wil vertoonen Zullen de ▼ olken andermaal de vorsten in staat s ellen om geweld tegeu regt in de weegschaal te leggen De lang verwachte en lang voorspelde verandering van de kaart van Europa begint langzamerhand haar beslag te krijgen Duitschlands eenheid onder Pruisens oppermagt is geen droombeeld meer de koning door Gods genade getrouw aan de traditien van zijn geslacht heeft zich riet ontzien zijnen God te danken voor de hem bewezen hulp bij het wegjagen en vernederen van andere vorsten die ook door Gods genade hun laudsvaderlijk besiaur uitoefenden en de bespiegelende Dnitschers danken mede en kussen de hand van den overwinnaar en van zijn grooten staatsdienaar die hoewel de regten des volks minachtende toont dat een Duitscher toch nog tot iets anders in staat is dan tot droomen en philosopheren Engeland inwenoig ontrust bemoeide zich weinig met het vaste laud Een beweging van dolzinnige Ieren die maar al te veel gelegenheid hebbeu om in het ongelukkige Ierland brandstof op te hoopen de reformbeweging in Engeland en Schotland en de geldcrisis en hongersnood in engelsch ludie gaven deu engelschen staatslieden weinig gelegenheid zich krachtig op het vaste land te doen gelden GeeftEuropa weinig reden tot blijdschap ook de overzijde van den Oceaan biedt niet veel lichtpunten aan Ook daar heerscht strijd in noord en zuid Paraguay handhaaft krachtig zijn regt tegen Brazilië en de slaveriiij Mexico verjaagt zijn opgedrongen I keizer gesteund door vreemde legerhenden om weder in handen van lieersehzuchtige soldaten te vallen als de groote republiek geen maatregelen neemt om het reeds sedert j rea verdeelde land bij het uitgebreide gebied te voegen Maar ook in de repubbek zelf is nog uiet alles helder Wel is de burgerkrijg geëindigd het leger bijna afgedankt en de schuld de omzettende schuld aanmerkelijk verminderd zoodat roen i het tijdstip reeds durft te bepalen waarop zij geheel zal zijn afbetaald wel verheugen landbouw nijverheid en handel zich weder iu nieuwen bloei maar de verdeeldheid in de noordelijke staten over de al of niet toelating van het overwonnen zuiden kan nog tot vele bezwaren aanleiding geven indien niet eeuige bezadigde sUatslieden door hun invloed in het laatste oogeublik de gemoederen weten te bedaren en de eendragt herstellen Eu ook Nederli nd heeft ruim zijn deel gehad in de rampen van 1866 De zoo gevreesde ziekte sleepte bijna 20 01 0 measchen weg en de rijke veestapel leed aanmerkelijke verliezen Bijna geweken is de veepest met hernieuwde wcede weder verschenen en geholpen door halve maatregelen maar vooral door de eigenbaat de onverschilligheid of de dweepzucht van hen die bij de afwering der ziekte h t meeste belang hadden ia zij in de laatste weken zeer toegenomen en breidt zich meer en meer uit Een en ander heeft ongunsl igg werkt op nijverheid en haudel Ongerustheid en vryiü lllM den op den groothand ook een trenrigtn invli en la t