Goudsche Courant, zondag 30 december 1866

laagste Hoogste Getjleveo koers kot rs Voer 551 4 65 651 4 87 1361 8 Sb s 31 Vie 31 s 41 t8 SlVs 76V4 83 87 81 188 87Vi I88V4 ïlVs 43 21 s 4 66 531 8 66V8 53Vs 661 8 i7 w 28 i6 7IV4 77 78 I6V4 29 i IIV4 281V S llVs 1 76V 1 16V8 76 i6 16 Het KANTOOR van den RUKS ONTVANGER wordt van af 31 DECEMBES gehoudeu in het riuis op de GoUWe C n 234 Burger Bewaarschool IXSCHRUVlXfi VOüE KINDEREN Toor het eer te K art ial 1367 op Donderdag den 3 Januarij des voorm ddags van 11 tot 12 ure aan het Schooll caal J N SCHELTEMA Voorz Van ZEULEN Secr Op een fatsoenlijken Stand wordt gevraagd voor een eenige JUFVROUW 2 KAMERS waarvan één gemeubeleerd liefst beneden met opgaaf van Prijs onder letter P bij den Boekhandelaar A BEIXKMAX ME f VRAAGT tegen 1 Februarij a s een METD van de Protestamsche Godsdienst liefst Geldersche tegen 30 sjaars i j die voldoende getuigenis kunnen overleggen komen alléén in aanmerking adres met franco brieven onder letter G bij den Heer G B van GOOS Boekhandelaar te GoCDA LOODWITFABRIER OPEN BAKE VERKOOPIXG van 1 eene in volle werking zijnde en sedert onheugelijke jaren met het beste succes uitgeoeleud wordende kapitale LoodWitfabriek gedreven op de oudHol landsche wijze en op de Engelsche wijze met itana benevens SnelAzijnma ksrij alles met daarbij behoorende stoomautchine van tien p irdenkracht middelbare drukking en verdrre vaste en losse Gereedschappen Ruime Gebouwen Getimmerte Heerenhuis Meesterknechtswoning Droogkast Stal Erven Boomgaarden Tuin en Moesland staande en gelegen aan den Cattensingel nijk Q n 105 109 te Gouda groot 63 roeden 62 ellen Te aanvaarden naar verkie iag met den voorraad dadelijk of zonder den voorraad op 1 Mei 1867 2 een stuk grond als Boomgaard gelegen bezijden het vorige aan Je Wetering te Gouda groot 10 reeden Dadelijk te aanvaarden Veiling op Maandag 14 aftlag op Maandag 21 Januarij 1867 beide dagen des voormiddags ten elf ure in 0 Genoegen te Gouda Te bezigtigen van 7 21 Januarij op werkdagen van i 3 ure Nadere inliehtiti en ten Kantore van de Notarissen FORTUIJN DEOOGLEEVER en KIST te Gouda of met franco brieven UB heD gtrift MALZ CHOCOLADE De meest volmaakte compositie der fijnste eu zuiverste stoffen beantwoordt wegens baren aangeaamen smaak hare buitengewoon snelle verteerbaarheid hare spijzen vervangende kracht voedzaamheid en paralysering der schadelijke werking van gegeten ongezonde stoffen in de maag inzonderheid door hare geschiktheid om als kalmerend overprikkelingsiillend middel voorgeschreven te worden aan alle eischen die men in den uitgebreidsten zin van eene Gezon lheids Cbocolade vorderen kan Elegant verpakt in i j V4 n Va Prij en Supra fin ƒ 2 per a kilo 1 10 per V4 kilo 0 60 per Va üo Fin 1 40 1 2 O J 5 V4 i 11 O Vs Het Centraal DépÓt van de wereldberoemde JOHANN HOPF sche MALZPRiEPARATEN aU Mal Extract Gezondheidsbier Malz Chocolade Poeder hoofdzakelijk voor kleine kinderen tot vervanging der moedermelk Malz Bonbous en Malz Suiker bij borstaacdoeningen hoest enz biJ7onder aan te bevelen is gevestigd te Amsterdam O Z Voorburgwal J 342 Te verkrijgen bij den Heer J C v n VREU MINGEN alhier Voor irOERDEN wordt een soliede DÉPOTHOÜDER gevraagd Aanvragen franco a n bovenstaand adres Genees Attesten DER ZOO ZEER ALOM BEROEMDE Scliniidtsclie W ald vol Artikelen GETUIGSCHRIFT 1 De Waldwol Ohe uit de r ildwol warcu fabriek van H SCHMIDT te Remda is een uitmuntend geneesmiddel tegen huidziekten terwijl zij met goed gevolg gebruikt wordt bij Rbeumatiscbe zenuw en kiespijn 2 De Waldwol Wiitten van dezelfde fabriek bieden hulp bij Rbeumatiscbe pijnen waarbij geeue ontsteking plaats heeft vooral bij pijn in de gewrichte is de genezing spoedig en zeker Jena 26 April 1S65 get Dr SCHILLBACH Professor Jicht en Rheumathieklijders Een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Jicht en Rheumatische aandoeningen zijn de zoo zeer beroemde Schmidtsche AntiRheuma tische WaldnolWatten a 25 en 50 et t pakje Üeunennaalden Olie a 35 en 70 et t fleschje en verdere Waldwol Gezondheids Kleedingstukken en praeparaten volgens prijscourant de Schmidtsche Waldwol Artikelen hebben de bijzondere aandacht der HH Geneeskundigen getrokken en worden door HEd in voornoemde gevallen zeer aanbevolen kunnende behalve bovengenoemde nog verschillende gunstige uitkomsten bewijzen Meu gelieve attent te zijn dat gen Watten van eene bruine kleur zijn en gelijk de overige artikelen bereid uil de versche Naalden der Pijn en Dennenbooraen Verkrijgbaar aan het Hoofd Depót M J C HAM utrecht Verder te GOUDA Wed BOSMAN Soakoop J GOUDKaDE Hazerstcmde Mej J GAARKEUKEN Harmeltn W G KURVERS Oudeicaler A BUIJS Roelof ar endmeen H NADERMAN En verdere Depots op de georuiksaanwijziugen Aanvraag om DEP6T bij M J C HAM Utrecht SchoonhouH Wed WOLFF en ZOON troerden Geb PFENNING lJ isehtein J B MOLLE Oudihoorn A T HOOFT Woubrugge A DE Vi lLDE Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 28 Decejiber J C SIBBES Nieuwe Faven n 157 alhier pCt INed w sch 2l j dito 3 dito 4 Handelm op resc jBelgië Roths 2 Va Spanje obl 2V2IPortugal obl 3 Eusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 d Lond 1862 5 dO Amst 1864 51 d Amst l860 4Vs Aand spoorw Oost Metall 5 pCt dito dito 2 dO renteAmst 5 d nat 1854 5 do iczilv 1864 Italië Amst 5 Turk buiienl 5 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 6 d 1882 6 Mexico 1851 3 heeft de eer te beriglen dat ter gelegenheid van den Oudenjaarsavond bij hem beste versche Wafelen te bekomen zijn waarvoor de bestellingen tea spoedigste worden ingewacht WORDT GEVRAAGD een Kerver of Sorteerder Brieven franco aan het Bureau dezer Courant Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 io o per kan 64 cents idem a 47 io o per kan 66 ets Jenever 2 = soort Moutwijn a 46 jQ q per kan 62 cents inl BRANDEWIJN a 468 io U per kaa 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid BoeVdrnkk rij VM A ÜRINKMAN GopDA 29 Dec 1866