Goudsche Courant, donderdag 3 januari 1867

1867 Donderdag 3 Jauuarij i 497 GOUDSCHECOURAÏJT Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave dea avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post f 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Uitgave van A BRINKMAN Lattffe Tiendeiceg D n 60 zes loor De prijs der Advprtentien van éto t rogels met inbegrip an het zegel is 80 Cent eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewune letters worden berekend naar plaatsruimte AFKONDIGING IXKOC BUEGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dai de Raad dier geraecute lieeft besloten met ingang van den 1 Januarij 18B7 peene andere bewijzen van onvermogen ter verkrijging van kostelooze genees heel of verloskundige hulp te doen gelden dan die door het burgerlijk armbesinur of zijnen amanuensis zijn afgegeven zulleiule la iistgenoemde tot die afgifte zitting houden in de kapel en el iederen werkdag van den 1 October tot den 31 Maart des morgens van S j tot 9 ure en van den 1 April tot den 30 September des ochtends van 8 tot SI 2 ure Voorts biengeu zij ter kennis Dat le e gemeente voor zoo veel de geneeskundige verpleging betreft is verdeeld in drie ijken üa tot geneesheeren zijn aange en Ver de eerste uijk Dr A Romnjn welke wijk loopt van de S eenenbrng af l ings de westzijde van de Spooniegstraat de Kattensiiigel met daarop uitkomende sloppen eu gaiipen de VVinterdijk ile oost en noordzijrie van de Gonwe de westzijde van de Waaistraat van de Markt van de Hoogstraat en van den kleiweg o et alles wat zich binuen dien kring bevindt benevens het Jaagpad Voor le tweede wijk Dr N Hoffer de Kanter tot welke wijk behoort de lïoompjes de Lazaruskade de Wachterstraat de Korte Akkeren de Hooge Schielandsche Zeedijk het Veerstal de Wesihaven de zuid en westzijde van de Gouwe met alles wat zich binnen dien kring beviudi Voor de derde wijk Dr J C T Gandvuurder nelk j wijk bevat de oostzijde v in den Kleiweg en van de Hoogstraat de Markt voor zooveel die niet tol de eerste wijk behoort de oostzijde van de W i ii T i il de dubbele buurt de Oosthaven de Punt de Dijk de Flimeelcn Singel de Karnemel sloot de Kleikade de zuidzijde van de Oude Gouwe de oostzijde van de 1 Biiiten Kleineg en van de Spoorstraat tot aan den Kleiw g met alles wat zieh binnen dien kring bevindt Dat de genees en heelkundigen tie zieken en lijders die ten gevolge van ongesteldheid of gebreken he huis j oelen houden aan hunne woningen zullen bezoeken en voor de ovcigen dagelijks te spreken zijn van den 1 October tot den 31 Maart des ochfnds van S j ot S s s J 1 April tot den 30 September des morgens van 8 tot 9 ure en wel voor hen die wonen in de eerste wijk in een der lokalen van het Öi tJalharina G sihuis en voor de bewoners van de tweade en derde wijkeu in het gebouw genaamd ArtiLsgi op de Mirkt Dat de Stads Cliirugijn Dr A Romeijn dagelijks op den boven bepaalden tijd ia het genoemde Gasthjis zilliug zal houden en Dat zij die na het spreeknnr ongesteld worden of ongelukken krijgen t ugevolge waarvan genees of heelkundige hu p noodig IS zich ter bekoraine daarvan zullen kunnen vervoe ren aan het huis van den geneesheer hunner wijk of van den Stadsfaeelmeester GOCDA dea 29 December 1866 BcBGrMEESTEB eu Wethüudeks voornoemd De Secretaris Be Burgemeester DEOOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN 1867 Wekt het einde van den jaarkring bij ieder denkend mensch aangename of treurige gedachten op naarmate hij reden tot blijdschap of smart heeft verwijlt hij gaarne met zijn gedachten een pooze om den afgelegden weg nog eenmaai te overzien de toekomst roept hem een i ieune jaarkring wacht hem en daarheen wendt zich dan ook de blik Wat zal iiet nieuwe jaar breogea Gelukkig is de toekomst voor ons verborgen wij mogen raden wij mogen wensclien koesteren de lerviüluig is niet in cnze handen de beste voorspellingen kunne iVi ei de stelligste verwachtingen mislukken Zal de oorlogsLikkel andermaal iu Europa ontbranden en veler hart met ciruefi eid vervuilen of wel zal 1867 een vredejaar ziju Zal de tempel des vredes in Eraukrijks hoofdstad opgerigt een f ml Ool an den vrede zijn en zulien de daar ver ameide volken een edeler wedstrijd openen dan den Oroedcrknjg 111 hel vorige jaar gevoerd Zal de wereld ieniüonstelliug aan ijn bejiemipiug beaiiiuüüiueu en verhroederen at gescheiilen nas Zullen de vuiken daar vereeiigd leeren beseffen dat er andere lan erf i te behaleu zijn dan op het plat gelre en ooriogsve i dat liet geld nuttiger kan besteed worden dan aan den aankoop van naaldgeweren en pant erschepeu Wij hopen het v nr de beschaviug hel is onze innige v ensch voor geheel pa uat het bloeije door den vreile door de vtrbroederinz ijiier volken Dat het regt van den sterke voor goe l uit Lui opa s geschiedeuis moge verdwijnen en daarvoor het regt aii verstaud rede en godsdienst in de plaats trede Zuui e i tt als zooiele wenschen op nieuwjaarsdag geuit een tjde e weiisch zijn Het jaar ISliri doel ous l elaas in dit op i2t 1 g weinig van de toekomst verwachten Vele kwesiien l ei ft het afgeionpen jaar achtergelaten Het non possumus au den paus de oosiersche kwestie Oostenrijks verwarde tnt staud Pruiseiis vergroolingsmanie zijn zoovele zaken die Kuro i s rust vootdurend bedreigen Dat de schinen sedert zoovele j iren aau de diplomaiie verkwist toch eimluiijk eens vruchten dragen eu zij den vrede bewtre waar dolle hartstogten ten koste van duizeude inenschenlevens en millioeuen cuals de beslissii g van het zwaard vragen Moge IS07 ook voer Neilerl ind een gelukkig jaar zijn Dat ieder in zijn stand eu betrekking daartoe medewerke Niet door eu chen niet door bidden ze ï door geen otïicielen bededag is dit te verkrijgen als men zelf de handen niet uit de mouw steett Help uzelven en God zal u helpen Moge de Nederlander dit niet eiseien Nog is de cholera niet geheel geweken en vorige epidemien hebben ons geëerd wat dn ja ti te wachten is Zullen de lessen ons andermaal len koste au diii eiule mensohenlevens gegeven niet nutteloos zijn dan de lianileu aan het werk ook in het zoo huug geroemde ziiuielijlie Nederland Ook hier is nog veel te doen ter bevordering van de gezondheid ilcS volks stinkende riolen en ipesihoupeu oiigezoiide arbeiderswoningen die brandpunten der besineiii is slecht drinkwater en slecht voedsel verspreiden de ziekte Mogen die oorzaken in ftit jaar meer en meer verdwijnen en het volk zal zich in een geneuschte gezondheid mogen verheugen TriU ig is de toestand van den landbouw jammeren eu klagen zullen den veestapel niet behouden zullen ook dit jaar de lessen der weteuscbap wonleu in den ind geslagen zullen ook dit jaar tal van verordeniugeu gemaakt worden om of in het geheel niet of flaauwhartig te worden uitgevoerd wanneer zal de landbouwer leeren begrijpen dat alle maatregelen der regering krachteloos zijn als hij lelf niet medewerkt om die krachtig te doen uitvoeren Zal ook dit jaar het voik worden blootgesteld om door ongezond voedsel langzaam vergiftigd te worden Treurig is de toestand van den leehouder maar dubbel treurig is het dat het nederlandsehe volk zeli d3 schuld is van de uitgebreidheid der volk=ramp Nog is ve l te retlden als de middelen goed worden aangegrepen en donii vooroordeelen en schaudelijke eigenbaat dit met beletten Ni in dit jaar Nederland te dezen aanzien gelukkiger zijn d lu de voorgaauden en Engeland voorbeeld ons den weg wijzei dien wij hebben te volgen Wat hebben wij voor onze onafhankelijkheid te vree u Zi de ne lerlandsche vrijheid 00 als door velen gevreesd i r or naaldgeweren en pruisisohen annexatie gee t beztt jke ook Nederland uit de rij der volken verdwijnen De leekenen des tijds wy en ons daarheen en toch rne nrijk verleden ons volksbestaan onze taal ver sttt tdl £