Goudsche Courant, donderdag 3 januari 1867

Ugfn die gciJachlc Wanneer wij in ons volksiial de bede i opzeiit en voor vorst en vaderland d xi zii i it geen ijdele klaiik t maar bidden vermag heiaas nieis legen het peweld WilleiJ wij on e vrijheid iiundhcivBu udi is üos iels anders noolifr dan behoort de erhuriwi te heerselien iUni mqet verdeeiflheid ynn onzen grond wijken dan i ile grond et de uui i i i v c i herie volk utoct scii ireji Eeadri w van bisn n eeft krachi naar bui eti en zeii ijkp kjjicht is j sterker en meer rJ nde dan a le jie wtjiende vr j urjjsen daü naaldijeneren en ie J rurgani5alie Kra diii earoeid aan de ontwikkeling des volks kr ichiij gt yverd voor de afschaffing vaii misbniiken t u t rig r n lot bfersteliing vun le grieven der arme Jiivai en k ili Nederland sierk maken tegen pruistschen overmoed Help u welven en iud zal u helpen laten wij het niet vergp n ïriHcbarjii r iaat op s de middelen gebruiken die ons gegeven zij en veel wat wij thans vreezen zal voarbijgnan Een nieuw jaar zijn wij ingetreden het is waar onder detreurigste vooruitzigten n aar hoe dikwerf is de ge igteitiderdoor wolken verduHterd en tooh de zon doet de opgeiioopledampen verdwijnen en verlieuirt ons door zijn a mgenamewarmte Na regen komt zonneschijn na lijden komt verblijden Vcr nrmen wij sleciits niet de middelen te gebruiken die ons gegeven worden tot afwending der rampen oie onsbedreigen I an zal misschien hel jaur dat wij thans zijn ingetreden a i gen mer gewaarwordihgen achter laten d m hetafgeloopene Üii wenschen i voor ons dierbaar vaderland P Ouïtenlttiiö IiOndcn 29 üe ember De Morning Vost wijdt een artikel aan de thans tussoheii Frankrijk en Engeland aanininijige kwestie lietrelftude het regt an visscitenj langs bei Ier kusten l it ïiritkei heeit voorn tmelijk ten doel om in dit ü j7igt Netlcri lïid tot een voorbeeld te stellen met den uensch tiat de onderlu iKielingen mei Fninkryk tal een voor beide si iten oü geUikkii reiiit iai moïfii le dcn ils Hinriii Engel ind en Nele iand zich thriiis wederkeerifr mogen verheugen ten gevoii e drr steels beloontie goede 2e J ulheni van het Ilederl lnd clle gou vernement en van de beiulNing tot t etie vrieuiiscli ippi iijke regeling van de belangph Ier eevissrhenj N nr het oürleel vnn de Times wordt het meer en meer w iar ii jn k dal hel leii lot e tot eene openlijke vredebreuktnssch n T rk e en Griekenhind al komen Dal bad gelooft 1 echter nier ii l m gi iie oorlog niilireken de anderf europpsche mogeirlhedin daarin len nmistf in den aanvang niet zullen biTokkei J wor en Frankrijk en Duiisehlan I ouiienhet noodz ikelijk Ku lani zou hel vcr taudig vinilen om jenigeu tijd toe te zien 0 s nirijk zon op dit oou enblik te veel iin hel binnen nd e dien hebben om in het buileul iiid h in de end op te iiedfn en vat Engehind beireti de Times hoopt en vernacht dat iiie mogendhi id de laaisie zou zijn om zichin den strijd te mengen Gisieri i is een br l il van den geheimfn r iad openbaar jgemaakt wairb j het ii v ertn van hooi uit Nedeibinil in de haven van ïiet vereenigde koniniivijk v ii iroot Fiiitaiinie word verboden ae d n waarop dii besluit iii werking treedt is de eerste der volgende maand L il Monievitleo zijn berigten ontvangen tot 30 iiov Men verzekeri d ii tr beweginireii pl iais hebben in de biiuieiilandscbe provinciën v in de arireiiiijn c ie conle leraiie De vijanden van generaal Mitre z nden hebben gt zcgevierd in deprovincie Mcndoza en i Isnu de n iburige pro iiicien S iu Juau San Liiiz en Ilioja ondersiennen De londensche correspondent van den Manchester Guardian zegt ii t eene goeiie bron vernumen Ie hebben dat deheer I isricli zijne collega s heeft overgehaald om in de trooureae eene zinsnede op t3 nem n ot aankondiging dat er eenereform i iil zal worden ingediend Sedert eenigen lijd liP en er gemchlen dat de uitvinding van wi leu Jacob Snider tot verbetering der Eiifieldgewerengebleken was onhoudbaar te zijn De United Service Gazette verklaart thans dat de zaak is opgehr derd en dat het onvoldoende der geweren niet aan het stels l of aan de uitvindinglag maar aan een verzuim bij de bewerking waarop geenvoldoend toezigt was gehouden terwijl bovendien de naar erland bestemde troepen van zulke geweren voorzien warengeworden zonder dit de dengdehjkheid dezer wapens voorafdoor officiële en behoorlijke prü inemingen was gebleken Hetverzuim is ir tusschen gemakkelijk Ie herstellen Men is zelfsdaarmede reeds druk bezig Parijs 30 Dec De Monitenr bevat een keizerlijk besluit waarbü de heer Troplong benoemd wordt tot president van den seiiaat en de heeren Boudet Baraguay d Hilliers Regnault Sogei ea Delaogie tot vice presidec ao Het bulletin van den Moniteur geeft de dertig schepen op die reeds vertrokken zijn om de troepen nit Mexico naarFrankrijk terug te brengen Al die vaartuigen zullen den 8 januarij dft fmssphe havens verlatec hebben Volgeus beri lEteli uit Bome heeft de paus een eigenhandio enbrief g sehr ven am het comité van adelen om da k te zeggen voo h © aat hoè dat velen iiunner uit naam der edeleneu iStgere vS JioiM brtben gedaan tot verdediging van denheiligen sioel De paus verkinart in dien brief lat hij tergelegener tijd van dit edelmoedige aanbod zal gebruik m iken 1 Januarij Bij de nieuwjaars receptie ten hove heeft dekeizer tot het corps diplomatique het volgende gezegd Devernieuwing de jaars gee fi mij gelegenheid mijne wenschen uitte spreken voor de duurzaamheid dsr troonen en van den voorspoed der volke i Ik hoop dat wij een nieuw tijdvak vanvrede en verzoening zijn ingetreden en dat de algemeene tentoonslelling zal toebrengen tot het bedaren der h irtstogten ende onderlinge toenulering der belangen Ik bedank hel corps diplomati iue voor de ontvangen gelukwenschingen en ik verzoek u bij de gouvernementen mijne gevoelens van vriendschapover te brengen Zich vervolgens tot den aarl bisschofl vanParijs wendende zeide Z M ter ijl ik aan het hüo dergeeslpliJKheid van Pi rijs een prelaat zie die innig gehecht isaan de belangen der godsdienst zoowel aK aan die van denstaat en overal met woord en da id de groole begiiiaeien vangeloof liefde eu verzoening bevordert zeg ik in mijn gemoed rial de hemel z ijne gebeden zal verl ooren zij zijn voor Frankrijk een weldaad en voor mij een nieuwe bron van troost en hoop Brussel 30 December De Monitenr bevat een besluit van den minister van biiineul zaken waarin egen de uitbreiding van den veet Yphus in Nederland wordt bepaild d it geslrenger T aatrpgelen worden vereischt tot wering van sluikerij aan de grenzen van We t Vlaandereti en ilien ten gevolge verscheidene nieuwe gerateiiten aan de bepalingen der wet van 7 jan 1 6 zidlen worden omlei orpeu De Indcpendance bevat een brief uit l ctersburg waarinwordt gemeld dat ue algeheele vereeniging van Polen metRusland in de eerste dasen van januarij zal worden aangekondigd Polen zal worden verdeeld in twaalf gouvernemeuten de generaal Berir al worden benoemd tot goinernenriiencra ilin het district A arscliau Het telsel van maten en gewigien de tijflrekeniiig eu de godsdienstige feesten zullen dezelfdezijn al in Rusland De russische taal zal als de officiëlegelden Ötnnenlanö GOUD V i lanuarij Men schrijft uit s Huge aan het Handelsblad ludieode minisier van builenl zaken met in de eerste k imer tezeggen dat het op dit oogcnblik nog onzeker is i en uitslag de pogluf van België heeft gehad bedoeld heeft dat degeheele uilslag der poging nog niet bekend was dan is hijbinnen Ie stnkste grenzen der waarheid gebleven Eene derdrie mogendheden locli wa ertoe België zich gewend heeft Prui en namelijk heeft lot nog toe geeiie beslissing op Belgie svoorstel genomen Beiir e ik mij niet dan zou die aarzelingvan Pruisen zijn toe te schiijveu aan het voornemen van graafvon B iSmarck om van deze gelegenheid gebruik te makeneenige concessien ten aanzien van Luxemburg te erlangen Indat geval zou hij zeker in het voorstel van België niet treden De beide overige mogendheden Engeland en Frankrijk hebbeuevenwel reeds verlvlaard dat zij bereid zijn ingenieurs aan tewijzen De nederlandsche regering dr igt hiervan keunis In het rapport van de internationale commissie indertijdbenoemd tot onderzoek van de waarschijnlijke gevolgen derafdamming van de Oosler Schelde welk rapporl thans aan dekamer is overgelegd wordt een uitvoerig overzigt gegeven vanden loop harer werkzaamheden en van de redenering waartoeZIJ ten slotte is gekomen Gelijk van zeif spreekt loopt ditverslag over een aantal punten van technischeu aard en ishet als zoodanig niet zeer bevattelijk voor het niet deskundigepubliek Wij meenen dus te kunnen volstaan met de mededeeling der conclusie welke aldus luidt ITe leden der commissie zoovel de belgisohe als de nederlandsche waren eensteraraig van oordeel dat de afdamming van gunstigen invloed zqu zijn op de bevaarbaarheid der Bovenschelde BalhAiitwerpeu Omtrent de werking op de bcvaarbaarheid der Schelcle beueden Bath waren de gevoelens verdeeld De Nederlanders oordeelden dat ook daar een gunstigen invloed kon worden verwacht de belgische ingenieurs waren van een tegenovergesteld gevoelen Wij vernemen uit den Alblasserwaard dat de veeziektemeer en meer de streek nadert die in dezen waard tot nogtoe onbesmet was Alleen de dorpen Lekkerlaod Alblasserdaffl Oud AtWa en Bleskensgraaf schijnen nog onbe$niet te zijn In den loop dezer week verwacht men langs de d jken aanzienlijke detacbementen infanterie en cavalerie tot wering van alle vervoer Hoew cl niet zoo hoog als in de omliggende waarden wordt door den waterstand toch alle veldarbeid gestaakt en heerscht daardoor bij de daggelders groote armoede Wanneer zal men toch gehoor geven aan den raad van zoovelen die in de plaats dor tegenwoordige kostb ire bemaliug een stoomgemaal willen stellen om den waterstand daardoor te kunnen dwingen Maar waarschijnlijk zal nog wel eenige tijd voorbijgaan voor de lessen der wetensch ip door den luidbouwer worden toegepast De tegenwoordige omstandigheden bewij en dit helaas maar al te zeer Te Ameide zyn bij zekeren P 10 runderen aan de veepest gestorven in zijn klein tuintje midden in den kom der gemeente begraven omdat de veehouder geen eigen grond en ook de gemeente in de nabijheid geeu grond had De buren zijn daartegen in verzet f ekomen Gemengde Berigten Te rooden is in minder dan 14 dagen circa 80 duizeod gulden ingezameld voor onderstand aan hulpbehoevende uitjiewekepen van Candia Na 18 januarij wordt het loon iu de katoeufabrieken verminderd met 5j Ct Den IS december hebbeu de laat te priii=i che troepen den oostenrijlc chcn bodem veilaitn Alle hanoversebe hofambteii zijn opfrehcvL n De graaf vau Vlaanderen hreft groote bestLlhugtiu gedaaa bij Krupp voor de fortificatien van Antwerpen Het getal dur wintergasten is te iiadeu IJaden aanzienlijk eel prolecteu zijn te Parijs aanwezis om te getuigen v n den geest in hunne departementen De leden d r fran rhe wetgevende k inier zuUen een vast gageuieot ontvangen van 2 i U fr per zittinixjaar De zending van Toni llo te Rome h mislukt Te iïo ne wordt eene itedelijke Imu erttaeht gtvonnd Het parlement wordt bij engetuepen tegen 5 ftbi itirij au 16 tot 2 2 dte ijn iian etast in Zuid Holland 21 i in Aoorj llull ind 4i2 in CeMfrlaud 4 0 m l trcebt ö01 totaal óTTl ruud rt n In de7 eeJM e provitiei iehosipn ziju rijke steenkolMuijijiieii until kt Voorde ora ekoiucutJ in de mijn van liarnsley is rteda i ü dui ieud guldeninge ianield Vdu 16 2 2 deo zijn in Engeluid i aii e l t zea stuksen nit voorzortr nfiiciiaakt 32 runileren De oppervlakte der anierikaan ehf uiue b di i i t i 250 0fli vierkaale inijl n met tt ne be olkingvan 3 I 2 millioen leUn Het zegelrc l op de ad verten tien IeïlambnrL l i t u derde verinnulerd Op bardiule heeracbt voortdurend Bijpe id l ii ek Te IS rgi i uut bij AiitHerpi ti i de veet phusuitgebroken en dn n Mii f ülu e zijn de r e op t iud bieidr u h nil in Tht tlie De kei erui jn uilt datzij niet naar Ko iif m tL Ve l uhooru U een stoo uboot met 8 lOvaten petroleum vt br nd lu Oosteurijk gecue vrijkuoplng meer maaralgemeene dienstpliiitigluiJ Ingezonden Ons Kiesstelsel Engeland wordt tegenunordig bewogen door de reformkwestie men wil uitbreiding en betere regeiiug van het kiesregt men wil de magt der aristocr itie K Him en ook den geriugen burger het kiesregt verleenen llnim S j iifii gele Ion hervormd eiseht de tegenwoordige ma it oh ippel jke toe hmd een nieuwe hervorming Oiize kieswet inig zich op zni een ouderdom nog niet beroemen m lar toeS i = het ice U duidelijk dat zij aan gebreken lijdt en reeds verheffen zich hier en daar stemmen die aandringen op herziening 1 onze vertegenwoordiging de uitdrukking van den geest des volks w it zij dan toch moet zijn om aan haar doel te lieinlwoorden Is de malaise die maar al te dikwerf bij de verUezingen heeracht alben aan den nederlandschen volks aard toe te schrijven of wel zoude de oorzaak daarvan soms in liet stelsel ic zoeken zijn Is het nederlandsche voik nog niet toi politieke r jp ieid gekomen en kan het nog mets anders dan pr jzen nat de heeren wijzen zoo als in den goeden ouden tijd Zonder te willen ontkennen dat het politiek leven in het algemeen nog weinig ontwikkeld is en hel niet ui de verwachtingen beantwoordt die men da irvan in 1S4H kne errie heeft het kiesstelsel toch ook gebreken die een getrouwe opkomst der kiezers verhinderen l at de beli ng ielling in het verkiezingswerk zelfs door geklemde papiertjes kan opgewekt worden is el een bewijs dat de kie ir niet zoo onverfchillig zijn als andere oorzaken niet raejewerkten om die onverschilligheid te bevorderen Enkele dier oorzaken liggen in de kieswet Zoude het niet mogelijk zijn den dag der verkiezing aan het gemeentebestuur over te laten als meer met de loei e mstaudigheden bekend De dingsdig toch is in den omtrek van Botterdam niet te verkiezen wegens den marktdag en zoo zullen in anderestreken verschillende oor aken medewerken om het verkiezingswerk op den dag door de hr e regering bepaald te belemmfren Wil men het algemeen slemregt niet en daarvoor hopen wij nog lang bewaard te blijven geschenken toch van Napoleon I en von Bismarck aan huu gehoorzame volken moeten mei argwaan beschouwd wordrii dan moeten regelen gesteld worilen omtrent de uitoelening van het kiesregt De magt van het I het geld door onze wet aangenomen is alierongelunkigst Wel heeft de gegoede het meeste belang bij eene goede rege j ring wel beeft deze het mee t te verliezen eu dus mag men bij deze klasse de meeste belangsielling verwachten m lar zit bij deze klasse juist het meeste verstand om geschikte keuzen te doen wordeu niet velen uitgesloien die in plaats van geld de noudige kennis en belangstelling bezitten om geschikte volksvertegenwoordigers te kieken Personeel grondbel istiug en patent bepalen den census Werd hei pateut weggelaten dan zoude de toestand meer overeenkomstig den geest van de wet worden want paleuiregi drukt niet alleen op de vermogenden Het pa enlregt verrneeidert de kiezerslijsten mei een aantal personen die geen genoegzame kennis vim eu daardoor ook geen belangsteiiing in den politieken toesiand hebbeu terwijl juist door de bepalingen van den census velen der meest oimiUelde Nederlanders an het kiesregt wordeu uitgesloten Ook het versiand moet het ki regt geven Maar hoe dit Ie meten of te wegen r Hoe mueijelijk ja onmogelijk dit ook schijne zou bij goeden wil daarop we iets te vinden z jn bijv door te bepileu Hel kiesregt kan uitgeoeteud orden door mecrderjjrue N aderiaijders die o een bepaalde som in de grond en personele beLsiiug betalen of eeu bepa ild jaarlijksch inkomen hebijen il die een doctoralen griad aan een onzer houge scholen behaald hebben c die eeu voldoend eindexamen na het bezoe i der Doogere burgerschool hebben afgelegd d die leeraren zijn aan burgerseholen e die de acte van hooldonderwijzer verkre ren hebben ƒ die eeu voldoend eiudot imeu voigeus eu der geneeskundige wenen hebben afgelegd enz Zoo zonden ten minste zj die men v cr het neest ontwikkelde gedeelte des volks mag hou len hei kiesrrii bezaten Wilde men het nog verder uitbrei leu dm o ide men het kiesregt kuuuen verniudeu aan ver ciiillentle i elre l lllgeu en hel ook om iets te noemfii kunnen J den gemeenter iatl aan bueii van w iierschaps of poi ierbestu j ren iau leden v iu plaatselijke s diüol cüTnmi ie enz orlien j Z j niet reeds ouder de leunen der lio e is a m e e i iougen vallen omdat de benoeming tot zuike be ieKkiii fn bev jni dat zij het verirouweu hunner raedebiiriiers liezateii Ken dergelijke verandering zou Ie reeds vele gebreken die ons kiesstelsel a inkleven wegnemen Ken andere oorzaak der m d li e is de indeeauïvin sommize kies lis neten w nir de min leriieid uunaier een j e 11 lieel t om huu ciudidaat te doen zegevieren Zuouiin al de con erI V Hieven eenige hoop op welsl igen te Rotter iain of iroia gm kunnen koesleien zoo luiii zaleen liher de c mdi i ii te Om dan tevens het provinciali ine te dooden zoude het I noodig zi iii l ei land siecliis in 5 kies iis rieien te verdeelen j als l jiüinugpii Frieslanil en Drenthe i GeiderI n d eu I CU Jverjsscl 3 Utrecht en Noord llolLind k Zu d Holl nd en Zeeland en n Noord Br ibani en Limburg In e k ili iri tt moest een bepaald gei tl Ie len gekozen worden in een door ilrregering te bepalen week De verkiezing moest pi nt liebb u 1 in ledere gemeente op een tijdstip door het geuieenie bestuur i te bepalen zouder dat dit eeu gelieelen d iu beh jet i Ie jiiren I twee uren waren d in ruim voldoende als de tij I goedgekozen wiis lie stembus kon diu in legenwoor iitrh i I der kiezers I geopend de briefjes verzegehi en in eeu p ikel n ir de hooftl plaats van het district opgezonden worden w iar de opnemingder steinnien op een door de regering te bepalen dag in devolgen Ie week konde plaats hebben I Men sn irde ihiardoor niet slechts onkosten voor de gemLen ten m iar stelde bovendien de kie ers in de gelegt nhei i met elkander te spreken op die plaatseu waar geeu kiesverceui1 gingen zijn I Een andermaal iets over de kiesvereeuigingen P I Burgerlijke Sta id I GraoKlN 28 December Paiilus Muriiius iiair = V Hupiiek en H ao der Kir t Bermirdiis Dirlv uui i 1 i Ji r ivHit na A M Filet 29 Louis ouders C J v n der Muilen eD i A A K van Naota OvEKLiiiH is Dec S Laien d 15 w A Toef 6fl j P C blarrthburg 22 j 29 H J Vitt Zujkn iH j C t Clemens 4 m