Goudsche Courant, donderdag 3 januari 1867

l$6f Zondag 6 Januarij il 498 OUDSCHECOURAWT Uitgav3 van A BRINKMAN Lange Tiendemeg D n 6C Rumatiek Jicht Gyranastiseh Onderwljs Ts a t io II a 1 e VBB YEmKERIN6 MAATSGHAPPIJ Cgoed eKci rd door Z M ix n K on ng n 22 Seplomber 186ÓJ Waarborg Kapitaal 200 000 Gulden Verwparborgd Kapitaal 500 000 Gulden Deze Maatschai i j 1 le en V as c Iremic en ondrrling het sterven of afmaken van Rundvee Paarden Ezels Muilezels Muildieren Schapen Gelten en Varkens De Maatschappij aarborcht den Veehouder tegen elke sen ide o eleden door Te ics V zijn ee ook iniilen die schade is veroorzaakt door VeO tifUS long ziekte de wee en been of diibreuk E j hc u iista in van eep st ot longziekte in eenige g nieente waar onleigend wordt he ft de Veehouder nimmer eenlgo buitoacre one premie bij te betalen De premien zijn io ir M steUel van herrerzekering zeer laag kunnen gesteld orden lager dan bij eenige andere Maatschappij De Veehouders behoc met zooals bij andere Maatscbappljen e niüen tijd verzekerd ie zijn ge eesi om aanspraak op vergoeding te heiibcn zij bebben bij deze Maalschappij dadelijk aanspraak op vergoeding Behalve de Premien strekt ook in het bizonder het Alaat chappelyk Kapitaal tot zekerheid der aan de verzekerde Veehouders verschuldigde schadevergoeding Kadere informatien zijn te bekomon hij de Djfektie te Oosterhout bij Breda san het Hnlpk iioor te Ruiieruej coriGop jj Oppert N 250 en bij A DXN Ot DSTrv Asem Lekkerkerk Sol ide ftrmr en bij VOOrkCUT VeOilOUderS voor teieii m eerijke streken tcmiende eene j iarl jk che verdienste van 3 a 400 gulden met onterichiliig is kunne al Ageid geplaatst Korden daar Kaar de Maati happij nog niet vertegeiKOordigd M JBrUKK franco M Lir ktie of aan hef HulpkantOOr 3iit crt entten De ondergPt rkeiide heeft de eer aanal en die ter pelepenheid van het nieuwingetreden jaar blijken van belangstellingIiebben geseven d mrvoor 7ijnen hartehjkeu dank toe Ie brengen T P VIRULY Met wederkeerige heilwensch betuigt de on lergetppkenilp 7ijn il ink aan allen die hem bij gelezenheiil van het nieuwe jaar van hunne belaugslelling blijken eiveu A K KEMPER llaa sclie De WiXREL De ondergeieekende heeft de eer te berillen dat hij zijn inkel bestaarr e in alle soorten van Comestlbles Kruideniers deniersen Grutterswaren heeft geopend zieh niin iam aaiiheve iide belovende eene prompte en civie e hedieuing P J MELKERT Haven B 15 GOUDA Spaarbank te Gouda Aan bel iighebbenden wordt berigt datop Vrijd ig den iö J inuarij e k desavond van H tot 10 ure eene zitting al worden gehouden voor het verder bijschrijven lu Ie inlegboekjps van verschenenrenten Xaimns Cümmissanssen Goi D i KIST Foorz 1 JdU 1 S6 R C IJ T E 1 deer De HEMISCHE bereide WATTEN vai Dr pATTIaoN izeven dadelijk verzachting vap pijii en eene en volkomen JKHT RUMATIEK l OHSTAANDOhMN EN KEELG EBREKLN V ERKOUl Hl ll enz In di pót verkrijgbaar a ii ei Sn J H nDi HS ipoiiieker yd iraat alhier V ITl E ZWARTE Ontvangen eenf m mf iriering en gekieurim da MES glacé HANDSCHOENEN wm zeer fijne qu ili fii Zoo de ene bij het aantrekken scheuren kan men nnder i irvoorbekomen Gfz V LUENEN Openbare Verkooping te GOUDA op ÜINGSDAG den 15 JANUARIJ 1867 des voormiddi gs ten elf ure in het lokaal der Sociëteit Vredebest aan de Markt aldaar van een kapitaal PAKHUIS met KANTOOR PAARDENSTAL SPOELHOK en ERF een verwulfden KELDKK daaronder en TWEE GRAANZOLDERS mei vrijen opgang daarboven sta iude en liggende aan de Westliaven ie Gouda wyk B n 199 Te aanvaarden 1 Mei 1867 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Nationale Vee V erzekering Maatschappij Gevestigd te OOSTülKflOUT i e on iergeteekende als Ageh door bovengemelde maatschappij voor Haastrecht en Omstreken aangesteld zijnde verzekert tegen vaste premie PAARDEN RUNDEREN enz onverschillig aan elke ziekte gestorven telen vergoeding N idere infLrmatien ft raiico brieven bij W VEliHOü M MzooN Agent HandreiJit 3 January 1S67 De ondergeteekende heeft de eer te berigien dat hij te beginnen met den 7 Januarij a s de gelegenheid aanbiedt lot gebruikmaking der lessen als Voor jonge jufvrouwen maan DA i en DONDERDAG van 1 tot 2 uur Voor jongens van 6 tot 12 jaren DINtiSDAG en V RIJDAG op hetzellde uur D lessen znlieii een weinig vroeger eindigen en el zoodanig dal geene belemmering in de gewone schooluren crdl veroorzaakt De Lecaar in de Gymnastiek H J STEENBERGEN Goud January lbü7 Openbare Yrijwillige VERKOOPIHG van Een PAKHUIS n 352 lan de Wijdstraat en 9U roeden 17 ellen BOUW EANl op Papenhoef te Oudetcater op Vrijdag 4 Januarij 1867 des voormiddags elf ure in het Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongesteld heden der MAAG en erken heilzaam op de SPIJSVERTERING Zij zijn uitmuntend tegen de GAL SCHERP E in het BLOED en UITSLAG der HUID zij zijn ZACHT LAXEIIEND en SLIJMAFDRIJVEND Verzegelde doozen van 37 Cent en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij it heereii Apothckers Aarlandrrcteu J F A Hart Aiasttrdam J J A Vis Heilige weg bij het Singel n 321 Iieljt H W de Kruijff Delfskareii J Koch Vetenter Berghuijs en v d Moer JJlrkiiand D de Vries Gouda J G Boekenoogen firma wed V d Heijflen 4 Gravenhage J M Renesse Boekhorststr Ityden J T Terburgh Haarlemnierst hoek Bakkersteeg Rijlterdeni S v d Toorn Weste Wagenst üchirjuiii 1 Maltha Stliooiihoren A Wolff Tiet F Faassen Utrecht F Altena op het Steeuw over Je Itiinkerstr ifi 372 l taardiMjtii Nidelsieui Walter WAARSCHUWING Het depot dezer echte L rb inns Pillen sinds ouveie jaren ineL roem bekuid en il algemeen gebruik 13 door ons ie GOUda alleen tn uitsluitend geplaatst bij den heer J G BOEKENOOGEN Apotheker opvolger van üe ed J A P P v N DEit HEIJDEN op de Blaaunstraat Men wordt i isiantelijk verzocht el attent te willen zijn dat door ons bij nieiu ind anders de Urbanu Pillen bereid volgein het oude en echte Recept in Dépüt zijn verkrijgbaar gesteld de hierboven opgegtvcn Steden en plaulien dan 4y de hier loreugenoeiude De puthouders In elk doosje is een biljet voorzien niet de eigenhandiijt naamleekening van de vervaardigers Wed KiENEN L Zoon Apo hekei s welke Handteekeniug zich ook be indt op licl Ztgellak waarmede de Doo jes er egeld zijn Wij verzoeken de gebruikers instantelijk daar wel op te letten en raden hun aan Wöl toe te zien bij ien mer de Doosjes Pi len haalt Alleen die Doosjes waarin een biljet met onze Handieekeniiig is zich aan te schaffen en zicb te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels 1 Prijs an et gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip v iii accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver ov gehaalde JENEVER a 462 io per kan 64 cents idem a 477 0 per kan 66 ets Jenever 2ii soort Moutwijn a 46V o o V 62 cents inl BRANDEWIJN a 46 io o P 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Bo kdnikkerij van i BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avoads te voren Pe prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moetJU óór 10 ur ingezoüden zijn BEKEN DMA KINO BURGE IEESTER en WETHOUDERS van Gouda brensren ter algemeene kennis dat met ingang van 1 Januirij 18fi7 tot Gemeente Bouicmeester en tot Opperhrandmeesttr is benoemd de Heer L Blrgehsuuk in plaats van den Heer W van BemMït aan wien op zyu verzoek uit beide betrekkingen eervol ontslag ia veneend GocD den 31 December 1866 BcRGEiiEtSTEE en VVethocdeks voornoemd Jje Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FOBTUIJN v BERGEN IJZENDOORN Overzigt GOUD 5 Januarij Wij zijn het jaar ingelrerlen onder ongunstige voornifzigten Bit is inzonderheid het geval ten aanzien der zich altijd uitbreidende veepest waarvan het einde nirt te vcjorzien is terwijl ook de beste maatregelen verijdeld worden door den onwil de bekrompenheid en de biatzucht der veehouders Wat hoogere belangen betreft zien wij niet veel beiers ie gemoet dan partijdige twisten en men geen is vol bekommering over plannen die onze dierbaarste instellingen bedreigvii viant ondanks alle verzekeringen acht men den aanval op het openbaar onderwijs alleen tijdelijk ui fesleld Tegenover het dreigende bnitenland staan wij eerloos een klein umendig verdeeld volk Alt men in slaap sust met praatjes rnn ondenkbare weerbaarheid en wij kiezen een kinderspel voor de zedelijke kracht die het kleinste volk groot en eerbiednaardis ina ikt Het buitenland hue ftil en flaauw alles moge voorkomen biedt punten in overvloed die op beslissing wachten en oorzaak geven tot bekoramcrins Wij hebben de oodersche de ronieiiiiche en de mexicaansche kwestie Dat oosten blijft een drcifi nd zn iard opgehangen boven Europa de eindelijke verdiclini der erfenis van den rieken man zal genoeg verwarring aanlirengen maar het altijddurend uitstel der catastrophe houdt Europa in onrust en kust taltooze menschenlevens Heden worden de Candioten opgeofferd morgen de Thessaliers Uit Rome ontvangt men de meest gernststeilende verzekeringen wij laten in het midden of iemand ler wereld daar ian geiooft Het is een kort uitstel men uil de eer van het begin der beveging van zich werpen Kinderen die ruet kriid pelen hebben een ongeluk eer men er aan denkt De uit Amerika verwachte keizer heeft de reis uitgesteld Hij wil het onmogelijke bepritevcn en met gewijzigde in tellingen zonder fransche beschermers regeren Hij deed beter terstond naar huis te komen Wij hebben meer wij hebben de engelsche reform die zich echter als een lichtend pnnt aan der bewolkten hemel voordoet èf franscht legerorganisatie eene bloedige bedreiging die eohler het herstel van den kranken keizer tot voorwaarde heeft de ongeneeslijke kwaal des keizers is een preservatief voor Europa de pruisische hondsregeling belooft een koniisch tragisch constitotioneel drama gearrangeerd door von Bismarck In Spanje zien wij de afgevaardigden des volks onder het nietigste voorwendsel deporteren waarschijnlijk als voorspel van le opheffing der constitutie en van de voliooijing der dwingelandij In Griekenland aog eens een nieuw minisierie dat even weinig als de vorigen de verwarring zal stuiten die uit den loop der omstandigheded geboren is Oostenrijk zal nog eens beproeven de teugellooze volksstammn te breidelen om het unvereenigbare te doen zamensiemmen l t zal wei blijken even onmogelijk te zijn al de herstelling lÜSer finanrien Hoe lang moet het duren tot de radeloosheid top getoerd de uitbarsting volgt jBe spaaosphe dwingelandij de grieksehe verwarring en de De prijs Vr Advertentien van éen Tot zes regels met inbegrip vaL het zegel is 8Ö Cent voor eiken regel daajbo en 10 C ciit B iirengew ue letters w orden berekeni naar plaatsruimte oostenrijksc e radeloosheid sluiten de reeks der verwikkelingen niet of zoujen wij de aangekondigde vernietiging voiirbj ziea der poolsch n itionali eit door msaische iriUekevr eree en wij de zuit amerikaanscht oorlogen en de noord amerikaan rht twisten ovet de wederopname der overwonnen s avensta en ii het groot verbond Waarlijk de naaste toekomst gaat zwanger van belangrijke gebeurienissi n die weinig uitzigt bieden op gunstige re nliaren maar wij moeien krachtig vasthouden aon de onbedrjegelnke zekerheid at de dag geboren wordt uit den nacht il it de duisternis eci voorbijgaand verschijnsel het licn onvergankelijk is i3uhcnlttnb Parijs 3 January De tonsliuitionnel geeft ihai ook te kenne dat eenige wijzigingen gebragt ziju in de fra he legerorgdnii diie De vooruaamste bestaan daarin dat de m inschappen der reserve Ien einde zoo min moirelyk stoornis te biengen in hunne gewone bezigliede slechts in de hoofdplaatsen van het kanton in den wapenli ntie zullen ze ieU ml worden dat z ij in het begin van hun vier en twii ng ie jaar mogen huwen en dat zg alleen in oorloirstijd en k rachlens eene wet kun en opgeroepen worden De mobiele 4 Jan De uiogendlie en die het tract iat van 1 31 waarb j Beigie als koningrijk werd geconstitueerd en het tractaat van i 3 waarbg de bcliehietol werd af resch tfi onuerteekend hebben zullen waarschgnigk tusschen beiuc komen als scheidsreg ers in de Üosiersclielde kwe rie WeeneU 2 Januarj E is heden een keizerl k patent verschenen waarin gezegd wordt dat de regering de oinlerhandeling roet de verlegen woord igers van de linden der hong iarsche kroon heeft aangevangen Met het ong op den sMnd dezer onuerhandeiingcu en met het doel om eei e grondige en zoo spoedig mogelijke oplossing de er hoogst gewigiiffp kwestie te bereiken heelt de keizer besloten ook de eriegenwoordigers van andeie koningrgken en lanJen tot Tiedeucrking op ie roepen De keuer ueschonwt het als zgn eersten en licil gsten pligt om het veilig bcsiaan der monarchie als doel onwrikbaar in het oog te houden De njdsonistanrligheilen vorderen dat zoo spoedig mogelgk de bera id lagingeu over de cunslitutioiiele kwesiie aHoopen en rltrhaUe is het ueuschelgk de beslissing omtrent de verschillende reglspuinen en de a i j praken der niet hongaarsche kroonlanden aan eene gp neen chap pelgke vergadering op te dragen De kei er gevoelt zich daarom gedrongen de vertegenwoordigers der niet hongaar che kroonlanden tot het houden vau etii buitengewonen rgksraad op te roepen en bepaalt verder de ontbinding der tot dusver bestaande iiiethongaarsche landdagen daar de tgd waarvoor de leden dier lantUlagen gekozen zijn welhaast versirgkt Er zuilen dien ten gevolge nieuwe verkiezinsen voor die landdagen plaats hebben en de nieuw gekozen landdagen znllen op 11 februanj bijeenkomen Ue keuzen voor den buitengewonea rgksraad zullen de eenige arbeid zijn dien de landdagen alsdan te verriglen hebben De buitengewone rgksraad is tegen 25 february te V eeneu bgeengeroepen en de e vergadering zal alleen te beraadslagen hebben over e constitutionele kwestie FlorenC l Jan De koning heeft bg de ontv msr t der depuiatie uu het parlement gezegd De ingetreden nieuwe lijdking legt den Iialianeu uu zg verzekerd zijn van de onafhankelijkheid van hun vaderland de verplipting op onijJ stand ïau znken ift liet binnenland te verbeteren en d r