Goudsche Courant, donderdag 3 januari 1867

€ rcmen2 de BtJi ten De zes ton voor het mst 1 hottl 7ijii ei idclijk ol Meiiro gezeten fraasrhc faniiheu vr ui me t tinpeu tot Ijken etdwoiven te zul i zi ti L vaardigden die Ketricht hadden der koi m gm ten zyn verbiDnen uaar de cma ische eildodt n K IS m Beijeren benoemd tot munster dn boitenl Vpnd T e m fiu ner bezit i 11 sefie afpeadres tan te bieden pru 3 van Huht ulohe zaken Door den trots alle miaiiegelen is biijven woeilen wenschten wij zeer die vrijheid terug te bekomen m de ui oetpnm van ons bedrijf w lardoor wy alleen in st i it k i iieu bhjven aan de op 0 IS ru le ide verp igtuigeu te voldoen Die belemmeimg toch vm onze vryheid al zijn wijover luigtl dat de zutht om het algemeen bel ing te levorderen er de oorsprong vin is is voor allen eene verdrukk iig die de rimp zelve verre te boven ga it Vi e uu Irnkking moge sterk zyn wy aarzelen nogtans niet ze te gebruiken ei zullen ze met bewyzen si tien loeii velen onzer lu hel vorige jur ons vee verioren wareno ue uuzigtcn donker geen ve tl larby het verbol vaninvoer van iider vee wair mo t dit heen waar zullen y van ae taaii waar zullen wy n bei ilen l p e en lerge lyke vri en rezen by ons op en ko itle i niet beintwoortl vvor den t n tutli bj uien i as de overiiuging dit hel TÜeeii dcor tl koop vin vee uio elyk vis Ie bhjven bcstiau e e adressen de tyds by de repering iiige pn leu zyn er het bewysvan het ouuou Ibire v ui den toestan v erd ingezien en y kregen veer leu d igeii lyd tot a nku ip wuivoor wy nog onzen d mk beiuigen wiirvin j hebben gebruik gem i ikl en t wi Ik voor vtlen onzer tot een zegen is geweest p i idilen wii ilezelfde bezwaren die ook te regering hal dat l et aai gekü hte vee spoedig eer aangenst zou worden m tir velen onzer hadden oudervo iden lu de geschietlenis der oi gziekte dat alletn door eiken aan e k jupeii iieiugmaai voor geleen 1 geitl tie groo sle bezw iren te overwinnen ni onze zaken v jun te zeilen waren Üt k met die ziek e zyn verbazen Ie verh t n geleilen tiaai som niigeu ot lOU üO ja 300 en meer sluks vee vi rloren bidden tu onder ht allee si laiide bleven ten koopman immers die een baukioti heelt kan met ophouden z iken te doen nil vre s voor een aider oinkruet V ij kochten liiromin hetvourjur vet eu kiiiineii nu de ui komst dairviu bespreken De vrees die w ij ludtlen gekotsler I weri by sommige 1 vervuld Hel langekuchte vee i ertl h i n i eenige lekeu dairna eenige uiaaiiden i inge tsl zuodat op i leuw zvv ire verl ezea werden geleden m lar ook na de herhalmp v m de ramp bleven wg zeggeu telkens iiukoopen is tic emg neg die ons open blyfi Velen toch die by de eerste bezoeking eenig vee hadden overgehoutieu zagen de tweede raaii wetler ee i gedeelve ge I spairl zoo lat de een wat meer tie an Ier nat m nder wij I allen toch lar gzamerh ind een voldoend getal gebeterde koeyeii 1 overgetinudeii hulden om oi s broo 1 te kunnen blij en verdie neu en ont verliezen ie 1 rsiel en BuvenJ i moet wei zeer opgemerkt woijen du me ille i die an Ier vee hidh n uue kücbl du aiUpCta t igeii m lar veiiler heel ge p alt beven Uu ai deze oiulen ijingen tloor de officiële opgaven ge staajd IS gebiekeii da ongeveer een dertle vaii de lange tas en herstelt zootlat iU de z ekte bhjft voor woeden he geen God genadigujk verhoetle en de rinip ons drie keeren treft wy meuschelykerw i pesproken gebelero vee hebben Wat nu in den gegeien tand v i zikep ons eenige behoud zou zyn n imelyk vrye aankoop eu viye uii ne is ons juist door de regering ve botlen el is er outze tend veel vee lu gevoerd door sluikhandel en dit zal wel nooit geheel voorko men kunnen worden maar wair moet het heen als roen gedviongeu wordt om door middelen die uiet belamen te kornet a n heig en tol voortzelting van zaken noodig is Hard zeer hard is nc toch te moeien zien dat het vee waarann y zoo giuote behoehe ebben uilgevoeril wordt naar Engel ind eu w hel met mogen hiur halen voor ons eigen geld De koeijei toch die worden uugevoctl ziju zeker weg teiwyl de moge hjkheid bestaat dat zij hier ge nil bleven eu als zy aangetis werden dal een gedeelte hersielilt waardoor de veestapel m onze streken op eeue behooitjke boogie kou blieven De regering zal uit du alles begrijpen hoe euschehjk hei voor ons is die bepilingen opgeheven te zien waardoor nie alleen o bedryf belemmerd maar onk in het a emeen veei schade aan handel en nyverheid toegejragl wordt Ouze be doeliug IS niet van de regering hulp en ondersiind te vrigein geld noch de onbesmette stre eü om onzentwil o gevaJ ie breugcB door vervoer vaa on vee daarheen maar allee Geioehg voor de vele blijken vm bclangslelli g en deelneiring die wy mopten ondervmoen gedurende de ziekte en by het ove lyden van od e innig geliefde dochter betuigen wy bi deze onzen hartelyken dank e ST BRF BURG C ST RRrNBüRG NEELEMiN Openbare Verkocplnj op MAAVDAG 7 JANUARI 18 7 e = voormiildags ten elf ure u vz IKkmoME te Gouda van een sterk en ooven ni nw opgemiakt HUIS ge chikt loor winkel of allerlei affaÜ e aan de Vlamin straat wijü O n 32S ie Gexida Inforii iti n bj Nolans U KIST NB Het flmkelhuis aaii fel wyk B li 130 1 uit d 3 hand verkocnt s J spoed nn het aljtemeen te bevorderen de periode des vreda uie uien ia iisetreleii 7al met beletten om alle 7org te be edcn aan de orp in itie ile leieri Hii le er luch hem met alken tot h indhavuijr m de verkreppn oii dhankelijkitf id tot ▼ erkrijpiDp aarvm hei oo 7eer l ei f bijpeIripren maar het ouk een schede wairbor vojr de bn neii anils he rust en een element tot ereenn i i i in de e eljke ei buigerlgke opvoediii die Ie di ipiii e bevordert bj Ie i Ike i tn hpu sterk en bekMdim roaikt om rooteiikeii tut si ind ie breiiïen öinncnlanD De treurig bezoeking in ons vaderland elke zich Tooial 111 deze streken heeft geopenbaard en die ij uit de lorige eeuw ondel den ndara van veepest Ind In leereu kennen verwekte bij haar omslaan n vele har eu grf o e Ijekomraeriug eu onrust Nooit echter hidd ii nij ons v orwesteld by deze outielteude ramp die moeijelgkheden te zullen ondervinden in de uitoefening van on bedrgt elke on tot op den houligen dag m iuo menig opzigt de handen binden De hoop echter dat het vin konen duur zou zijn ook al inogt de lekte doorgiaii deed ons moed a iieppen en denken de regering zelve al in ien w lar alle m laire elen de ziekie met iiirüeijen daar moeien ny berusten en de moeije ijkliedeu voor hei dl er jC m 5 J iniiari vin he i ir tibo ijn alhier geboren flS7 mueieii Wij uerusteii en ue muirijc y ncueu vuui ut i m ci allereer on Ier Igden met u m bij de uuer e nood ikelijkheid veriueerueieii en duir nu ahhans in on e streken de lekte bi weiden Ub huweren vernield 1111 eene commissie van leii kun 1 moge ijken tijd In den loop kiuueren en overle leii 7Ü2 pe uinn lijken geslo en en pene ei Mt hei iii Bij kun be li ii v u 2 jiii is dC Ktiiu i eii oppc njeii om tiiuiien aan den kouiii een rippjr u ie brenË eii ovtr de vo gen ie vnpen a A in welke u i ken i hel loe ie ciiryveii dit de mtalrepeeii lut ilu tr i i f eii vtevphiis her ih tuide verordend i let loi lei je eii i t doe i t Ijl en gelei b iii neer de ne i mde bep I npen lui wering dicr lekle dielirif fend te achien iin wi ike m iirepeien o i leo d tn gei uineii klunen wordtin cm hire nei e en eeipaiiiie toepis uig te ver eieren c ZjU er nis ii dere miairegeieii van overlicidsn pe ie nemen w i i m niet pion I de u roeijing v m den veevphus k m leiwichl w or ei f Zjn er mi hielen bekend om ruihee te fikken dal weiij ol geei v tuiirheid Le u om do ir veeivphiis i w men im e it De mini ier van ijinnem uid l e iki n is bei oemd tot voor 7Hter en oi der de leden leu int n de comrais ansseii dc ko iiinps m Ie piov Gfl Ier ii I N jr i u Z iid HoU uid L irechi en ook den tuer J B bne len ie Iir Sluing geelt in den tivlc vrpi iJt ich Heen i oor besnietlmp ma ir tle e is zou M ich g d 11 de ui w i eiiiui van fen i l Cs uour Ue kieederen van den vt rKimj er oppevaiipen voldoen ie is om een pe ond dier a in te t sen S roo huoi en mest i ii be SQje e t 11 n vl e ch van pe oii Ie mair in besmette Mllen gs 1 gte i eien pe izikkeii uit Sclued im = truo uil Boskoop n lari i plai t oen ge ik f i wa vliepm zelfs hun len en killen alles kin de sii et tut oierbreii en 11 emit volgt dit er slechts een enkel m Idei beslui om de lektt te kLereii hel afm iVen en diep le rivei van al het ri ndvee o t op I een besmeue st i inwe ip i met veruie ging vm Ules w it da r de mei lof kan hebhen opgenomeü ile ons omringende volken iren e itrt laup v m die w i irtie len overlu g 1 en bin lellen diei ov reenkonu ip Nu ijn wij Neleli ilers ook al loover g komen m i ir i lei vourdit de vpe ionilers zes miUioeu guiten atn ge i rvei en twee niilh en i tu ilpemitkt i vee verloren heboen lerw ijl e cli ilKi t refd ei n n i oen kwijt is I De Ni ii vfc Hutt Cjurmi ve iigi de tn 1 tclit op een j opmerkelijk ieit in it peieeite Bei gel di k bij Kulienlim M lar een l intlbjuwer die 17 tuks run hee j zijne stallen b eil peheel van de rnntlerpest is in rijd peblevtii De 1 tud bouwer schrijft tl l lue uu de Iteil anie werking vin een tloor hem gebruikt tlesinlect me nulde d t w ts imeiige i id als volgt Liq Cupri ptrchlor concenir iirt 2 Chloroform nnc 1 Spiritus vim Jd gratienj nnc 24 De wij e w i irup de des nfectatie h id pliit geh id wordl ut voeri lie c ireven en schijni zeer zorgvuldig ge clued ie ijii De iN Roti Ct ver meld wijselijk ahein 1 i feit on Ier dnnii eenipe gevolg trekkuip Ie willen o maken tol bij ontlere i inbevehiig van het mitldel bjveu an ere rf e iieniingiii Overigens merken ij hiPrbij alleen op dit eene zorgvuldige detinltciatie ook aanbevolen is door den heer Heugeveld m jne voorschritlen bij de opstalhng van hel vee V ij vernemen J i hel onderstaande adre s aan en i nisier van binuenlanii ebe iken npe onden it dot r eer lautal veehouders aan den Eijn f Alpl t ii en omstreken eu wij deelen bet mede als eene ciirieuse bijdr ge van tien heei chenden zin onder velt p hunner lu het hari v in Z id HoUaiid 0e on lergeieekenden allen veehjui ers in verschillende gemeenten vin Zmil Holland nemen de vrijheid diar de regering in take de veejphus reed zoo vee stemmen van veeartsen landen staathuishontlknndigen vernomen heeft bij de en ook hunne besehouwiugeu en veri uveiis dienaaugaantie ter kennis van Lwe Exe te brengen in het vertrouwen dal Lwe Lic waar 7oo velen prike i die meer hel algemeen beidtig voorstaan ook gaarne het oor zult wiUen leeuen aac lieo dic bunne byzoadere belangen uscbea te b plei eo dat het ons vnjgslatea worde door cleiie zware tijdeo heca te worstelen verlost van eene verdrukking die hy de vertlrukking zoo als ze ons onmiddellijk van Qod loekomt dubbel zwaar I moet vallen omdat ze met welke goeile bedoelingen din ook ons va i men ïcheu auipedain v ortlt Ons eerbiedig en dringend verzoek is derha ve dat het de regering behage onder zulke bepalingen als ZIJ zelve ter handhaving van de goeile orde nooilig acht vnjheid ie verlecncn tot lankoop m en vervoer v in v e nit alle streken niet op zekere Ujdeii m lar voordurend naar de onderscheidene gemeenten waar wij ons bedryf uitoefenen en dat zoo de regering alsnog bezwair heeft aan dit verzoek te voldoen het ons alsdan vergund worde door eenipen uit ons midden onze bezi aien mondeling bg de regering te doen toelichten en il die ophelderingen te doen geven wairtoe wy als veehouders althans met mmtler dan veeirlseneu ambtenaren bevoegd zyn Ingezonden Mijnheer de Redacteur Vergun ray zoowel in t dgemeen bel mg als het royne in üit pliitsehjk bl itl ee 1 p i ir besc iei len vrtpeu te doen m de hoop dal die in een n i ei nummer uwer Cuui mt vuuloende zullen kunnen worlen bemtwourd Zou liet wair zyn dit o ik in onzestu zooveel lek vleesch wordt mgevoerl en geconsumeer 1 gelyk mg door een der netlei l indscbe ryksveeirten wiens uiun mets ter zikc doet de er digeu werd ge epil Zuo bel onverhoopt icaar mogt zg i ain wie ligt dar de schold dat dit als t ware striheloos geschieilen km Is lU politie magl voor het toe ig met toereike id of m t geschikt diarvoor Heeft de ImU keurmeester geen penoepzimen lyu besclikbiirW i is zyne jiirweilile en w it tloet hy diirvoor Steller dejes verlangt voor zich en zy e mede ingezetenen eoa sireng oezigt op len invoer van vlee eh die strengheid dient 7ich nitiiurhjk n g eenus ins iiiders te opeub iren d ui door het torme ijk en neleminereiiil opnuihoutl du fitsoeulgke ingezetenen bg dei nvoer vai dO U vleesch v lor iigen gebruik on lerMti Ip I oms ntip ver neer lerd ten pev j pe v ui tyaelyle afwezipneii vm tltn keurinees er Zjoduup geheet vormehjk toezigt is on if chei ielyk v m ie lere poliiie verordening miar de fitsuenlyke burger onder verpi zich piirnetlaar aan byaldieu le h s de ho dd lak m raiu icering lan ziek vleetck liet met kracht en energie ber trotle hoofddoel ui jkt ie zyn Men versli mg wel work hier in Cjuutl i pttn ziek vleesch ingevoerd verkocht en geo iiisumeer I ik doe piirne a e tie honorable is dit wel het geval ook dm nog heb ik ten grond om lemaud van laauwheid laat stian idigtverznim te be cbuldigen maar vraig alleen aan beter ingehc ten VN at weet wit zegt gyhedeii tliinin Mogt evenwel uit v elken hm t U dan ook 1 ken feifehjk blyken dat de keurirp v m vlet rh niet vulttuen wor loegep zoodat wi ingezetenen v m Gont a pev i luoprn un ebeurs en onze gezondheid te leii b tire ed tloor een t 1 ui leieninhaligen boer of at te hebzuchtipt i si iger tl in wtiscliie ikwel in tleze stad te dien aanzie i hei eif e te en uepep twat ik voor Ne erlantl zoo wcnschelyk acht ter zake tier heerschende runderpest uamelyk of niets hoegenaamd niets thn hett geicoae politie loezigt aaraoor noodeloo e kusten zontlen werden gespiard of meer afdoende bepvlu pen ei slrei pe huid having daarvan Een vgand vm halve maalregeleu MirtitliiEiï De Burgemeester van Gouda betuigt zyneii harielgken dauk aan allen die hem ter geicgenheitl van het Nieuwe Jiar bhj ken vaa beiiogsteüing hebben gegeten Van BERGEV IJZJNtDOOR De Ondergeteekeade betuigt bij de e ïynen daolr a H allen die hem bij gelegesheid van bel Nieuwe Jaar blykeu van betatigotelHng betoond hebben N laZBNDOOBN Gouda 5 January 1867 brand in het Hzen puleis ia l l3llll isrciebtteu ui OoatKiirijk ittdchl dat de no OMrij e nj t Hen up cl CL ton De red atljd MtD u wordln Hit zatble edtr te Parijs belet het U cl eu dei v o Hetblijlt lustig te Roint niettedeiistaand Je on edi tldh dei dtr troipeneu de pUgtnjPu d r politie Ie fi e ttu n w i e be noemd Dl gflijkstt lhng der ran cat in ii u met li e ü r verecnigdestatLi IS t Stw Yor v afgektiidud lu dt tra chn i ku de haiaiea rij vau dUb schLipvciariregt o U uitmibert is bezig u zijne ii erorgduisaliL N ipul o i ijmeft mo £ itijd o r ceu b ei cod res orol tijduis de tfcuiooüat Ui g In vier üü 1 e rten eiiten van tiaukujk gd i lUcu wcLibaarhtid spel het prin e vicepr ae t krijgteen l r karabijn Te Vliasiipci n tim zoov e sard s datceii em i Lr ul 10 ceütn kj t I I dtr kloo=ter il llibe gaat g 1 g ld en ru i p j r i br 7 e b f ae oostenrijk ol rij ad bj 1 konen Dt ubtteLsLit ai aat if ge = poorwe tn f IS gl M Z d Ie 01 twoi tu o n liba te Iffhjk uiiniate SXi 11 1 de Zijde van lu k z K t n M c n 1 3 dl oorl bf w tiwi slt 11 1 je tL dd iw de van deceui r n dankadr cn t bod en IQ D i chiand I ke se ned i e j rden al door de vi athc w nk 1 wuis ielliBg n t v rd o zew wurd u u ir de he vü nde a nude eu di dt J ig r p n c 2 1 Jii iwte mUau Mtnb üt te Lo dt u erUöt g te d nke 1 1 dooi Ie stiatLU lUl dai ti la llschi u 1 New urk wü U doü u ti Ath ent e n j 1 outtrekken aan bpanje PiQaen Zal ctn a riQL benotmiii Uustenrijk zal niet orv r i kiezen in de oosterscbt kwtatie Ie Herl gedfcor nü wo d n voor barmnirt gheid tijd Br da z 1 It ant qu t ttn naar dp t t jaa sa uid ia gt du l dt d j j 1 i e 1 conai t jri kiiDLi till i r ot gedeelte der illetl De ru5si3ihc tud it u hebbta voi B uarck voor de veif voiiu ging de la ti e k lart neek eet ineti te Pa ija 40 a j daizend hal leesch Ou nrijk gielt Turn den r de e b iit t i n ai Scrvie Den Ko vdi P b t s aaüj tb ti doG d patnotisehe vereemging eeu gouden lauwerkran E j eu ernst g gcbchil OBtstaan tusschen de regering van Bolivia rn den gez t dtr erecD gde staten Met i jan is te Weeueu htt opperbestuur di de offitiefc en officieuse drukpers overgega T op den mini rr ou Beusl Zondag jl IS te Dundee eeae groote a nj f ebraud wdarloor 2dO pprsoaea beroofd vrtrden van wtrk O Tu h a zji tv eia alg laitn door dL thes ilische op indeling n L t z w t eriau schrijlt mea van zacht wedi i n vetl reg n Markiberigten Gouda 3 JuiuTfij Uuor lie ii i tend nepen I weder werd er zeer v eitiio verh iij leid de prj en Leven als m de vür f week uitge j iderd van Mrv e eu rogge die eis iiooger Bo Pr ƒ 1 U i 1 M per lei po r o i D G B SI Dec Jean ondrrs D iiehtuk 1 Jao idriana Pcl oiiclla uuders G du de uJohai nfl edrk oudi r ilheln 13 i t 1 Old r P J vji K i rj n 3 lier ardu Kubertn uudera t 1 1 ter i re ld uders everbwni ti i 1 uUt oidtrs 1 urur en P J irat ojla OM rLL ts 1 Jan J de Koni a j 4 J Md Meurs 3 6 m 3 M sioen ï J Burgerlijke Stand n M oordt Fi k C A erblaanw en r J Oo utns 2 1 an berli s J van hlun Li m Brui uu JuhiLies A Marga utboi u 2 Schlnter v J M POQ De ondTge eekeiide berifft i i 3 adgeu oten en er lere Bpguu tijer d t iu af 1 January i G ip ip ff ire i d Kn V B v WOILIN en UhTl L door my 1 j ergedrigen iiii royn zoen M DE VLhlTl E Dankbiar voor het genotca vertrouwen beveel k myn op olger b leefdelyk an A PI VLETTLR Azn Gouda 5 J muary 1h j7 My houdende am bovenst ande t ik m i in die zeifde gui 3t te rangen Attlen elke myn vader zoo ruiinsdiotrt heeft genoten ter yl ik zooveel mogehjkmj dat vertronvien zal t ohie a fJlgte maiveu M Dr i LLTTEK GoriiA S January 9 1