Goudsche Courant, zondag 6 januari 1867

1869 Donderdag 10 Jannartj m 490 GOUDSCHECOURAIÏT Uitgave van A BRINKMAN Lanae Tiendetceg D ii 60 Riimenlandsclie SdiroefstooirxbootReederij te DOR DRECHT DIENST TUSSCHEN DORDREGBT GOUDA EN AHSTERDAH en daar lusscheii eieren i laalsen tot het vervoer van PAS SAGIERS GOEPEREN en het Slepen van SCHEPEN met de Sehroefstoombüoten DORDRECHT n 2 Kaot P BISSCHOP DORDRECHT n 3 Kapt A VAN ANDEL DORDRECHT n 4 Kapt K MAST in directe oanümfiTig voor het VERVOER van GOEDEREN aan de Moerdijk i met Ie Spu ir pz Maatscl ippij ÜRAND CENTRAL BELGE naar België Franl ijk en Zicitierland vol2en te bekomeu SpPci U Taarief fi 26 20 met rlen ST KTSS POOR WEG naar F ndliotieii Maastricht Eindhoven Lull Firegnii e i Lien An i Vertrek van Dordrecht Zmilae Dingsdag en Donderdags s morgens ten 5 Ure B Moerd jk Zi iiiia rs Din sdags en Vriidacrs I A ittrrdam Zondajis ffoen ilajis en Vrijdags 1 Agenten te IkT lrerht J B ZaHN Kuipershaven Gouda Agent der Sioombooten est Amsterdam A HENKE Biunen Vmstel bij de Amstelstraat In directe verbii dinz te Dordrerh met DE Vr ACHTüOEDEREN STOOMVAARTM V ATSCH PPIJ ie Middelburg voor soederen van en naar Middelburg er te im t d m mf t der beurtscliipper K ENGEL op Zaandam Zonder kosten van ovtrladuig L C VAN OLDENBORGH J J B J BOUVY D A N VRIESENDÖRP Directeur J C DEKING DÜRA CoM u ariuen BllliillliHIillllltt VAN I Dr J B ROLL te AüSTEEDiM Deze Droppels 7ijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Rheumatische Ziekten Jicht en Podagra en brengen 7elfs in de hadnekkigste en meest veroudorde eevalien nog hnlp en verligting aan Dénót voor Gouda ledere fl ioon is met etiquetie en gebruiksaa iwijzing voorzien bij den Apotheker STEEN MEUER Locaal MTenVi R l AAR LEEST DIT Oosthaveu te GocDA mnmmw f op DoEderdag 10 Jaauarij 1867 onder directie van den Heer van HER te geven duor Miles Juliette en Jilia Delépièbre oud 12 en 15 Jaren violonisten der Noordselie Hoven M Henri Ketten Solo Pianist van H M de Koningin an Engeland Hekb Eb ABD Otto Tenor Zanger van het H f Théater te Hanocer EntréS f 1 Vanvan T s uur Zie verder iet Heine Programma 1000 Gulden belooning die bewijzen kan overleggen dat de Oudergeeekende ziek Of VerdaCht VLEESCH verkocht beeft P D GRAAF CoCDA 4 J=in 18S7 Bij d D Boekhandelaar A BRINKMAN Ihier wurdt een m opk iecht ga taagd BalooniDg naar gnchiktbcid De Oudergeteekendc gepatJUteerd Zaakwaarnemer heeft de eer zijnen geachteu medeburgers binnen deze gemeente en baren omtrek ie berigten dat hij zich thans met ter woon gevestigd heeft op de Eijerstraal Lr H N 29 Groentmarkt tot het waarnemen van zaken van allerlei aard alsmede het stellen van REQUESTEN BRIEVEN enz beveelt zich minzaam in ieders gunst onder belofte van prompte bediening en civiele bshaudeliug S A VAK KAaZUS gepatenteerd Zaakwaarnemer P S Ongejrankeerie brieven Korden niet ontvangen Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant duiver overgehaalde JENEVER a 46 o o o per kan 64 cents idem a 47 io o per kan 86 ets Jenever 2 soort Moutwijn a 46 per kan 62 cents ln BRANDEWIJN a 46S o P ka 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoBSA 5 Jan 1867 Openbare Vrijwillige VERKOOPIN6 t=n overataan van den Vuiaris G J SPRUIJT residerende te Ouderkerk aan dm ijiaei op Woensdag den 16 Januarij 1867 des voormiddags ten 10 ure ter woonplaats van G van DAM herbergier te Stolwijk van Eene BOUWMANSWONING en LANDERIJEN staanc e en gelegen in de gemeente Stolicijk te zamen groot ruim 30 bunders breeder bij biljetten omschreven Nadere informaiien zijn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris Tegen Mei wordt TE HUUR GEVRAAGD te Go uda EEN HUIS op eeuen goeden stand met vijf a zes Kamers liefst met eenen Tuin Adres mei ranc brieven ouder letter Z bij den Boekbandela p C MAAS Jr te Gouda ËCHTÊ ROGGE GEZONUnEIDSBLOEM Het goedkoopste Ge ondheids en Voedingsmiddel Fele onzer geachte Geneeiheere geven Hds goedkeuring daar aan en honderden hier Ie lande bakende Lijders bevonde i zich ml bij haar gehruil de zicakste steUeH Korden rr gezond en krachtig tan Deze buitengewoon fijne or scheikundige gronden gefabriceerde en geprepareerde Bloem geneeskrachtig voederd versterkend en aangenaam van smaak uit de Stoom Graanen Meelverzuivering van J I M MINK te Zwolle wordt met het beste gevolg gebruikt als Ontbijt en Drank door Borstziekten Hoeslende Teringachtige Enghnrotige Zwakke Gestellen en Kinderen Maagen Keelpijnlijder enz Als Drank toebereiil vervangt ze iu de Ziekekamer hel Gerstenat ze is spoediger gekookt rersterkender en aangenamer van smaak Daar aan het pnbiiek gewone llogeebioem in navolging onder dergelijke benaming wordt aangeboden zoo wordt eenieder verzocht op Naam en Cachet te letten en die Bloem met deze oorspronkelijkeeu echte Rogge ie ondheidsbloem te vergelijken niei alleen bezit deze laatste meergeneeskrachtige en voedende eigeiischappeamaar ook hare kwaliieit doet zich iu gebruik en doo de gunstige uitkomsten genoegzaam van de nagevolgde onderscheiden Mede alleen verkrijgbaar in pakjes van 15 en 30 Cent voorzien van cachet gebruiksaanwijzing en enveloppe waar opeenige der vele gunstige uitkomsten loorhet gebruik an deze Echte Gezondheidsbloem verkregen vermeld staan bij denHeer A DERCKSEN te Gouda en mmeest alle steden van het Rijk Raderstcomboot d JJssel Var Gouda Maandag en Dingsdag smorgens i uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Dagelijks Jtetourkaarfen Boekdrakkc ij tm k BRINKMAN Dïze Courant verscbijat des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de aitga e des ayonds te voren I c prijs per drie maarden is B franco p post ƒ 2 25 Advertentitsn van 1 6 regeh tot des niïddags ten 12 ure grootere inoeteu vt ar 10 ure ingezonden zijn KENNISGEVING De BURGEMEESTER van Gouda gezien de circulaire van Jen Tee Commissaris des Koniiius in de e Provincie van den tec 1886 A n 13P31 1 1 afd Prov b ad n 167 brengt ter aigeiueene kennis dat de Minister van biunenlandsche zaken krachtens de bevoegdhsiJ hem gegeven bj k T besluit van 21 Dec jl lijdelijk en slechts voor zoolang als de onteigening is eestaak binnen de lijn van afsluiting vergunning heeft gegeven dat vóór de begraving van runderen ten gevolge van veetyphus gestorven of terwijl zij daaracn lijden gedood de huid kan wor len afgetrokken op de plaats door den Burgemeester aan te wijzen mits de eigenaar de navolgende Toornaarde stipt naïeve 1 Onmiddellijke aangifte en afzondering van het besmette vee bij verzuim waarvan proces verbaal wordt opgemaakt en het rund cset huid en haar begraven 2 Het onverwijld leggen van de huid in een bak of Vuip met kreosoütwa er gevuld zoodanig dat de huid geheel overdekt is en het daarin laten verblijven gedui nde minstens tweemaal 24 uren waarna die moet worden gezouten of in eeu gesloten ton uf ander getioten voorwerp naar eene looijenj binnen de Gemeente vervoerd 3 Het na afjiroo jing van de huid onmiddellijk doen begraven onder toe igt tcr politie met inachtneming der daaromtrent gegeven voorschriften 4 Het rijkelijk roet kreosoot water besprengeii van de plaats aar de huid is afgetrokken De Burgemeester geeft verder aan belanghebbenden kennis dat op de ii edige uitvoering dezer voorschrüïen ten strengste zal worden e e ien m mende hij hen in hun eigen belang Man zich daarnaar slipt te gedragen daar bij oveitreding de ïoordeelen die uit de e bepalingen voor hen voortvlceijen door hunne eig tne schuld zoude verloren gaan Ten slotte zij n g opgemerkt dat het niet begraven van nan veetyphus gestorven vee eene overtreding hhjl van het kon besluit van den 30 April lS6d en diensvolg ns strafbaar GuLf A den 2 Januarij 1S67 De Bnrgemeesier van Gouda VAS BERGEN IJZENDOORN öuttenlanïr Londen S Jan Het bestuur der reform leaiue heeft besloten tot eene nieuwe groote demonstratie op 11 februarij waaromtrent de directien van verschillende lonileusche vereeoigingen reeds verklaringen vin toeireding hebben ingezonden met toezegging van daaraan te zullen deelnemen Tevens ïijn alle personen die peeue leden der league zijn maar ich toch wel met hare beginselen kunnen vereenigen uitgenoodigd om daags na de deroonstraiie een adres van adhtesie bij het huis der gemeenten in te dienen Bij deze uilnoodigit g is gevoegd een programma om deze indiening op eene waardige D ordelijke wijze op een bepaald uur te doen plaats hebben De eigenaars van ijzerfabrieken in Staffordshire hebben fiesioten den prijs van bewerkt ijzer met 20 sh per toj de werkloonen met 10 pCt en den arbeid der pudlers met 1 sh per ton te verminderen Men verwacht dat de arbeiders iot het begrip zullen komen dat deze maatregel slechts een uit de tegenwoordige gesteldheid der zaken voortvloeijende noodiakelijkhfid voor de fabrikanten is In de kolenmijnen van ïuidelijk Yorkshire hebben de arbeiders het werk gestaakt zij ferlangen verhooging van loon waardoor zij in staat zouden êrorden gesteld de kolen zonder aai vending van buskruid te herkrijgen De jongste ontploffing heeft onder de mijnwerkers fcvendige bezorgdheid verwekt wegens bet bezigen van busbuid tot Jiet doen losspringen der steenkolen en men verwacht De prijS d r Advcrteiitien van éts tot ze regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cenf Bnite gewoiic letters werden be ek ud naar plaatsrdimte en algemeen verzet tegen het aan wende j vai dit middel Voor de nagebleveu betrekkingen der omgekomenen in de m ir nabij Barnsley is thans £ 2t 2IO nagenoeg 350 5 2 bijcengébragt 8 Januarij Uit Wasbingtou tierigt m u van 7 januar het congres heeft met 108 tegen 3 siewmea besloten to cbenoeming eener commissie van enijui ie naar de met de l stitutie in strijd zijnde h indelingen van den pre ident Johnson De president heeft zijn veto uitgesproken over de wet tot toekenning va i nel sieuiregt aan negers Parijs 5 Jan Deu 3den dezer des avonds zijn de vierbodems die het gepantserde suiaideei an den Oee ian vormenvan Cherburg naar Vera Cruz vertrokken Den ïolgcDdtn dagis het eskader door de transportsehepeu Hero ne en ijnunovgevolgd Het gouvernement blijft dus nietiegeuslaan denieuwe besluiier van MaiimUiaan bijzijn pl in tot onvervwiiileontruiming van Mexico 6 Januarij Na de laatste willek urige maatregelen vanNarvaez zijn vele ei afgevaardigden uit Spanje Ie lUumue aangekomen Men ziel hier dan ook eene nieuwe emiariiue vanSpanjiarden te gerioet en wel ditmaal hoofdzakeiijlc van gedeputeerden gelyk het na de nederlaag van Jon Carlos illengeneraals waren die naar Frankrijk emigreerden Men verzekert dat de rapporten der prefecten eenstemmig den indruk door het pian der leorgauisatie van het legerop de bevolking gemaakt ais zeer ongunsng voorsielici DeheerGrinier de Cassagnac maakt zich gereed om in een nieuwereeks artikelen dat plan te bestrijden en is op de ougei ailedes keizers voorbereid die dan ook wel uiet zal uiibh ven P eds IS iijn zoou ontslagen uit de betrekking die hij b j dedir tiM der pers aan het ministerie bekleedde Dezer dagen heeft de preieci van politie te P ir s depresidenten van verschillende cmbs bij zich ontboden om hunop verzoek des ei ers mede te deeien d it La arJs pc alsbaccarat lansquenet euz van uu af in hunne cerclcs zuil verbo fu zijn De politie zal oorlaan er streng op lefen datdeze verordening worde nageleefd eu elke club sluiieii irmen haar overtreedt Kei er Napjieon heeft de eu in latrpgelgenomen omdat het ongehoorde oobbeieu reed mciiigf familieten val heeft gebragt 7 Januanj De uitspraak iu de 7a ik der studenten be schuldigd v u deelneming geiseim geiiootbchap is als volst Drie hunner jn verojrueeld tot 15 ina u den drie jndereu tof een jaar zes tot ti maanden en de overige tot 3 m iani eu gevangenisstraf Weenen t J m Naar mca verneemt is de hongaarsche landdag vüiirueuien veriuogeu m te dienen legen de onhirgs uitgeva irdigde lej erorg inis iiie als diep m z jiie preroï iiievpii ingrijpende Men eet echier no r niet ol dit ge rhiedeu ral in den vorm van ren landdag besluit of m dien v ui eei bijzonder adres De Ie l esth verschijnende offiLiele Hprgon traclit de gemoederen tot bedaren te brengen maar het is niet waarschijnlijk dat het dit zal gelukken De beweging betreffende de verkiezingen voor de landd igen zal gelijk te irzieu is zeer levendig ijn De leiders der duilsche partij zijn het daaromtrent eens dat alle pogingen moeten worden aange end om verkiezingen door Ie drijven welke voor de pariij gunstig ziin Wal verder moet gechie den of de duiische landdagen zich van ile verkie inï 7oor den buiteugcuonen rijksraad moeten onthouden of onder welke voorwaarden zij moeten toetreden dit zal eerst later beslist worden De leiders der czechische partij houden insgelijks bijeenkomsten om vast te stellen welke gedragslijn zij zullen volgen Er zal moeten blijken en dit zal voor de kwestie van hetvergelijk beslissend zijn of tusschen de drie tot dusver onvsrzcenlijke partijen centralisten federalisten en dualisten eenezanifusmelting tot stand zal komeu of niet Tot nu toe isdit nog volkomen onberekenbhar v Berlijn 5 Jan Tusschen de westersche moaCTdheden hebben besprekiugen plaats gehad over de grieksch tiiftsche aangelegeuheid zij zijn overeengekomen alleen dan tr mlerveaK