Goudsche Courant, donderdag 10 januari 1867

ren wanneer Busiand zich daarin mengt hetgeen vooreerst I nfet waarschijnlijk is i Bij het he rer hui3 zijn bezwaren gerezen om het wets ontwerp wegeus de verkie iügen voor het huis der afgevaardigden in de nieuw aangeworven landstreken en de dieuovereenkomstige vermeerdering van het aantal leden vim het pruisische huis van afgevaardigden aan te nemen op de veijze zoo als het in Liats genoemd huis is vastgesteld De regering houdt zich onledig met de amenstellingder wetten welke bes eind z jn om de verandering van denstaat van zaken inzonderheid ten aanzien van liet jagtwezen I in te voeren i 7 J muarij Volgens de Norddeuische Ztg zal binnen 1 kort de beéetiigine plaats htbben der ainbienaren in de nieuwedeeleu des Umds Hieruit zou blijken dat de regering overtuigd is dal de sieiummg in die gevesten geeu ongerustheidmeer behceit in te bocemeu De minister van biiinenlandsche zaken heeft bekend ge maakt dat het deponeren der lijsten vour de parlemeuts ver kiezingen op 15 januarij en de verkie iugen zelve up 12 febr ivoor de geheele mouaretiie zijn vastgesteld j De Norddeuische Zeitung bevat een naar het schijnt of ficieus artikel wa irm tcgeiiover de agitatie in de kleine stalendoor de verkie ii gen vour het pariement opgewekt lof wordttoegezvaiid aan de bevolking van Pruiseu In het artikelwordt vocrtb ge egd dat het parlement het militaire budget en ide mili i ire gruinluet voor den bond zal hebben vast te siellen iDe N Z vvcnscht ook in Pruisen een algemeeneu ijver bij devoorbereiding der verkiezingen Florence J m De Italia bevestigt dat de onderhandeliiigen vaii den heer Touello over iie kerkelijke aangelegen he lfi bijna afgeioopen zijn Naar men gelooft houdt men zielte Rome rted bezig met de keuze der nieu e bisschoppen i Waarschijnlijk za er geen formeel iractaat gesloten orden idnar men eik denkbeeld van een concordaat wil uilsluiten Er zal bloot eene overeenstemming lot stand komen j 7 J inuarij De Nazione wederlegt de beschuldiging dietegen bet t iian ch gouiernement wordt gerigt egen de nietbetaiiiig der rente op de obligatien van het kanaal Cavour jTüt opheldering dt arvan egt he blad dat de guaraniie vargouvercementswege ten aanzien de er onderneming niet kanworden ingeroepen voor en aleer het kanaal geregeld bevaren iwordt welke voorwa rde nog niet is vervuUI Konstantinopel J Janu irij Candia is thans weder I geheel aan liet ge iï van den sultan onderworpen Er blijft nu niets anders te doen d n eei ige vreem le avonturiers die de wijk naar hel gebergte hebben genomen van het eiland te verwijderen 7 Januarr Hel verschil tusschen Turkije en Italië overde bechadi de ii iliaausrlie stoomboot ïommasso is door tusschenkomsi van den bi itschen gezant uit den weg geruimd TurkijS zal te Xe York een vast gezantschap vestigen öinnenlttnb GOUDA 9 Januarij 1 Nadat drie weken geleden bij de winkeliers in manufacturen Kauling Bentlage alhier ee ige zijden dassen waren ontvreemd vermoedelijk door e ne vreemde vrouw wier signalement aan de politie was opgegeven mugt het maandag raorget aan den heer commissaris van politie alhier gelukken de gesignaleerde op straat aan te houden waarna zij naar het polilie bureau werd overgebr r men vond haar in het bezit van vier zijden en tien katoenen doeken benevens twee rollen zijden lint De aangehoudene vrouw is te Rotterdam w jouachiig alwaar zij een winkel heeft van fruit en groenten zij was uitsluitend herwaarts gekonitu om diefstal ie plegen en zich daarna met spoed ie verwijderen naar hare woonplaats zoo als zij uu weder op weg was naar den spoortrein Gisteren avond omstreeks zeven uren is in de nabijheidvan Êtolwijkersluis uit de v irt aan tien stoikschen weg hetlijk opgehaald van den heer H gtaankooper te Delfshaven benevens het rijtuig en het verdronken paard Ten aanzienvan de oorzaak de ongevais zijn geene bijzonderheden bekend Men schrijft uit s Gravenhage aan l Aveuir National ffDe heer van Zuylen minister van buiteulandsehe zaken heeft met volledige miskenning der internationale beleefdheid bij de debatten in de eera e kamer over de Sclieide kwesiie verklaard dat zoo lang zijn ambigeDoot in België aan het bestuur zal blijven geenerlei schikking mogelijk is Men schrijlt ons zegt l Etoile Beige naar aanleiding hiervan dat de vertegenwoordiger van België in de nederlandsche hofstad belast U geworden met het vragen van opheldering nopens de strekking di r woordeü Te Leyden is op dit oogenblik eene kwestie aanhangig van groot belang en die onder de leydsche burgerij veel sensatie maakt Bij den gemeeuleraad dier stad is namelijk een voorstel ingediend tot verhooging van de schoolgelden van de openbare scholen voor lager middelbaar en hooger onderwijs Tegen dat voorstel zijn reeds door den aeademisehen senaat en door de hoogieeraren aan de rijksinstelling voor Indische taal landen volkenkunde krachtige protesten bij den gemeenteraad ingediend Thans is bij den uitgever A VV Sylhoff eea protest van de pers gekomen vau een burger van Leyilen welk geschrift gratis is verkrijgbaar gesteld Het is een warm pleidooi voor de belangen van het onderwijs die door het bedoelde voorstel ernstig worden bedreigd De schrijver weiischt dat van Leydens burgerij een krachtig adres aan den gemeenteraad uitga om op da verwerping van het voorstel aan te dringen Bij koninklijk besluit van 15 dec is gehandhaafd het besluit van ged staten van Zuid Holland van den SO mei 1866 n 13 waarbij goedkeuring is onthouden aan een besluit viin den raad van s Gravenhage tot het op beleening of prolongatie uitzetten van gemeenlegelden het door den gemeenteraad ingestelde beroep is ongegrond verklaa d B j het voornoemde kon besluit is o a overwogen dat al moge de gemeentewet het uitzetten van gelden op beleening of prolongatie met bepaaldelijk verbieden die maatregel echter uit het oogpunt van een behoorlijk beheer der gemeente financien niet ktin worden goe lgekeurd dat toch de gelden door de belastingschuhligtii opgebragt eene bepaalde bestemming hebben bij de begrooting aangewezen en dus zelfs met lijdelijk tot iets anders behüuren te worden gebe igd De Runderpest zegt dat niet ministeriele dispensatie voorweinige dagen 30 stuks vee van Arnhem naar Utrecht zijngevoerd het heette om binnen 2 dagen geslagt Ie worden maar er was mager vee bij I e Runderpest vraagt of dit wasom de runderpest te Ufecht weder met Ó6 stuks te voeden De berigten uit Batavia loopen tot 29 november Het Bat Handelsbl zegt De reorganisatie der verschillende departementen is ihans ofücieel bekend gemaakt en de begrooting voor Ned Indie over het dienstjaar ISÜ7 is gepubliceerd Men k in zich een denkbeeld vormi n hue ingenomen men hier is met die begrooting wanneer men in het oog houdt dat van de oorspronkelijke begrooting millioenen zijn geschrapt o a bij het departement van openbare werken waardoo het reeds bijna onmogelijk wordt het bestaande in goeden staat te houden maar ten eenenmale onmogelijk nieuwe bovenal produktieve werken aan te leggen Aan de havenwerken te Si marang o a sch jnt evenmiu iets gedaan te worden als aan de verbetering der wegen in Midden Java het tr iii port van een pikol suiker van Djoijaearta naar Samarang kust reeds vier gulden wanneer eene enkele maal transpurtmitldelen te krijgen zijn eu de handel te Samarang weet er niets anders op dan weder te rekwestreeren Men zal die zaak wet in de kamer weder ter spide brengen en dan hooren wij den heer Trakanen zoo hij nog aan het bestuur is reeds antwoorden dat op die zaak wordt gelet en voorstellen in overueging zijn en men daaraan gevolg A gev in indien het batig slot het veroorlooft De provisionele regering hier heeft zich eindelijk genootlzaakt gezien de ordonnantie van 5 januarij jl staatsblad u 3 voorlüopig te schorsen eu als eene cjiiseijuentie dc cr schorsing ook de ordonnantie van 15 februarij staatsblad n 13 die schorsingen gaan echter vergezeld van een protest voor zoo verre eene regering protesteren kan want in den considerans wordt uitdrukkelijk verklaaril dat die schorsing geschiedt omdat men in Nederl uid geen geld heeft tjegestaau om de welwillende maatregelen bij de beiloelde ordonnantien voorgeschreven in werking te brengen Dat is duidelijk en zoo men hier de schorsing ten sterkste betreurt iedereen erkent dat de regering voor de noodzakelijkheid bukkende haar standpunt als Indische regering met waardigheid en ernst heeft in het oog gehouden Het verschil dat men in Nederland maakt tusschen de belangen van Indie en Nederland blijkt nergens duidelijker dan in de begrooting waarop men de sommen voor de dringendste behoeften van Indie noodig i gebitfeerd heeft om de bijdrage ten behoeve der overvuUe nederlandsche schatkist tot ƒ 16 231 789 63 op te schroeven I Had men ons ten minste de 63 centen gelaten Wij yoorj spellen echter met volkomen zekerheid dat dit stelsel in de eerste plaats natuurlijk in Indie maar ook voor Nederland wrange vruchten zal dragen Van de Builenbezittiugen bij name uit de Fasoemah luiden de berigten gunstig alleen in de Molukkos heerseht nog de cholera en men is daar ook niet geheel tevreden aat als belooning voor de expeditie op Ceram aan niemand gedacht is dan aan Sidio die den kolonel Baak ter hulp was geschoten Het cljemeen overzigt van het Nienw Bat Handelsblad luidt o a als volgt In de laatste veertien dagen hebber uier verscheidene afkondigingen plaats gehad waaronder zeer betreurenswaardige Vooreerst die der benoeming van den heer P Mijer tot gouverneur generaal Zal hij dan werkelijk komen Velen vertrouwen dal de uitslag der verkiezingen van 30 October bet ministerie zal bewegen het vertrek van den edelaardigen man althans voorloopig Ie vertragen enkele optimisten hopen dat de heer P Mijer zelf vaderlandsliefde genoeg bezitten zal om na dien per telegraaf hier in de noofilzaak bekenden uitslag den koning om infrekking zijner bcnoeiring te vragen Voorts is afgekondigd de schorsing der ordonnantie van 5 jan l 66 betreffende de opheffing der verpligte diens en en leveringen ten behoeve der hoofden De daarvoor opgegeven zeker niet geheel onjuiste re n was het onvoldoende der fondsen hg de indische begrooting voor de bezoldiging der hoofden toegestaan De verantwoortlelijkheid voordien noodlottigen maatregel kan ia billijkheid niet op deze waarnemende regering worden geschoven zij rust op den heer P Mijer alleen Daarentegen heeft naar ons inzien de indische regering de slechte gevolgen van dien maatregel onnoodig verzwaard door ook de ordonnantie van 15 februarij lb66 betrefl ende de algemeene regeling der he redienstea als met de ordonnantie van 5 januaiij in onmitidellijk verband staautle te schorsen Het verband lussehen beide ordonnantien is wel onloochenbaar doch de tegenstrijdigheid tusschen de schorsing der éene en de handhaving der andere ware zeer goed weg te nemen geweest zouder aan de bevolking ook deze weldaad te onthouden De heer P Mijer zal natuurlijk over dien tweeden slap op den weg der reactie bijzonder tevreden zijn het denkbeeld om van schorsing tot schorsing te geraken is hem uit de ziel gegrepen Het Bat Hand bevat het volgend artikel Wij zijn in volle reactie De ordonnantie v m 15 februarij 1866 Ind staatsblad n 13 is nu ook geschorst wel slechis voorloopig mnar de hemel weet of zij onder de aanstaande vijfjarige regering weder in werking zal komen wij gelooven het niet want bij de nu geschorste ordonnaniie worden de er iüonlijke diensten der bevolking voor tijdelijk grondbezit rschuUiigd tot 52 dagen iu 1 jaar beperkt en andere persoonlijke diensten leveringen enz voor den vervolge opgeheven De ordonnantie was niets dan een uitvloeisel der voorschriften bij art 57 van het regerings regleiufut gtgeven Wij zijn met de bijzondere bepalingen dezer ordonnantie nooit ingenomen geweest en hebben daarover in ons n 31 van den 17 maart onze meening gezegd Op de donnantie staatsblad n 16j volgt die van 28 februarij jl waarbij de rottiiigslageii worden afgeschaft Wil men voortgaan met de willekeurige beschikking over de bevolking waaraan door de geschorste ordonnantien een einde werd gemaakt dan zal men mogelijk den rotting het pelielde werktuig van disclipine voor de reactie niet kun en missen zou men uu niet als een noodzakelijk gevolg der schorsing van de bedoelde ordonnantie ook die va i den 28 februarij voorloopig schorsen eu de rottiiigslagen voorloopig weder kunnen invoeren li y a aveo Ie ciel des accommodemeuts met het geweten ook De zaak zou geheel logisch ziji volgens het gevoelen v u den eer Trakanen dat het ind v izich in Indie inden staat moet oplossen dat wil zeggen dat iiet individu en dus ook diens rug aan den staat behoort en dat er dus geen bedenking kan besta in door prikkeling van de rugspieren de ct viteit der handen en voeten te vermeerderen Arme inl mdsche bsvolking De smaak en de goede gezondheid welkt een voedingsmiddel ons aanbieden doet ons besluiten dit aan te schaffen Elke dag brengt nieuwe bewijzen dat de HOFF sche MALZ FABEIEKATEN namelijk het HOFF sche MaLZ EXTRACTGEZONDHEIDSBIER en de MALZGFIZONDHEID S CHO COLADE van den hofleverancier JOH JnN HOFE Ie Berlgn Neue Wilhelmstrasse I nu roeer n meer als hoo gevvaaroeerde middelen tot slreeling van den smaak tot genezing en voeding in de huishoudingen gebruikt worden Wij onlleenen dit uit de dagelijksche correspoudentien waaruit wij de volgende brieven hij uittreksels opnemen Ik gevoel mij thans geheel hersteld de benaanwdheid in de maag is geheel verdwenen G KcTK te Dordrecht Het is mij een waar genoegen u te kunnen mededeelen dat het gebruik van Malz Extract mg weder tot vroegere bijna onverstoorbare gezondheid heeft teruggebragt L tan Hafken te Delfshavec Lijdende aan vreeselijke maagkwaal kan ik üEd thans mei zuivere waarheid melden dat ik na het gebruik van 6 öesscheu mij wederom op de lijtieude organen zoo veel versterkt gevoel dat ik niet alleen de krachten op hooge jaren zijnde voel terugkeeren maar zelfs de spijzen kan verdragen welke ik eenigen lijd heb moeten nalaten Wed L Hoosvliet te Brielie Het Hüffsche MalzExtract is een goede drank en zegen voor het menschdom Wed DE Sjocw te Utrecht Door bloedspuwing verzwakt en dikwijls nog inwendige pijnen lijdende kan ik niet nalaten de geneeskracht van uw Malz Extnict te roemen mij heeft het uitrounteud geholpen J Terlimces te Utrecht Eere wien eere toekomt Hel Hoffsche Malz Extract heeft mij genezen van mijne maagpijnen waaraan ik sedert jaren lijdende was Maria Langlorda te Utrecht De MalzGe zondheids Chocolade wordt zoowel in koekjes als in poeder afgeleverd in den laatsten vorm inzonderheid vcor zeer zwakke kinderen en als vervanger der moedermelk Het Centraal Dépöt der werelilber iemde gepatenteerde JOHANN HOFF scheMalzFabriekaten MalzExtract Gezondheid bier MalzGezond heids Chocolade Borst Malz Suiker BorsiMalz Bonbcus etc is gevestigd te Gemengde Berigten o oo Met Xieuwjaar is in Beigïe de heffine van tol2 eldcn op al de rijkswegen afgeschaft Frausche kruisers bt letten dto toevoer au de Caudioten In 186fi zi ii over Liverpuol vt rtrolvkeii li2 3 3 iai dierhmzera De roniemsche rooveibcndtn maken icb gt rt d tut et u nieuï en aaüvalop de napelsfhe grenzen Hel meel wordt iuuf er op al de fraiischemarkten Te Praag ziju acht makers au ülsche banknoieu gearresttc rd Htt italiaauscbL dfficit op het eiiid vao l ij6 wordt berekeudcp 1229 inilliceD Men b giiit te gelooven dat de oo tersc c kwestieeen ernstiger aanzien krijgt Uen 2 jap uary heeft eeae aardbefingte Ulidah en elders m Algene g roote schade aaogerigt In Epirus waar grootc gisting Lcerscbt heeft zich een v3üflüopig bewind gpvormd Hij een kleerniaker te Belfast zijc zeven f T iaiia ge rfngen genoiiieadie Le ij waren kogils ts giete In eene groote ini a te Uoodsideiu C shti rnie zou men een klotiip gtdegea coud vau drie voet lenste ontd kt hc i ben De inest maakt voorliiHi g ia Nooi i Brabant tt GtldLi land De m j haÜ Üuza nc za Maxiii hadii ijij en b c rmenzcj lang hij mt zi I ïcrcorp m ifz cu v rtc n De HJijg irenaijü zeer ODt rtde i met het nieuwe cofcïv ijrijkstïit Terdchging telsel lü Ru laud zal nog meer verlof gegeven worden aan de sold=ileu TcLrmbcrg hcbbm de Folen en Kuthentu ttu tuide toe op den landdaggetwist i i Groot Bnttaiije e Ierland Y aitn m Iböö oigtu = uftritle0 gt veu 8 716 27ö stuks rundvee en 2S 375 993 ach ptn liet runiemeehe ministerie is afgetreden Het idtale dagbl ü van dirlii i igder justitie in handen gevallen Eiigtlat d letlt door de veepe T r ds 42 milliocn gulden schade geieden It Lo dt n w r icu de trchoulgtld nvtrhoogin om de ¥ eilichting krachtig ttktn ie gaaii De gee tdri t oor de weerbaarheid is zoo groot ea algeueeu dal men rekefni ii ag welduizend liefhebbers bijeen te zullen bnngeü Ma ziüi het ft eene republikenieche proelainaiie aan de Kuiiiuiucn uitgevaaidigd De koninginTac bpciijc keurt de willekeur barer mini ter5 go ti Zeven ptttuleum brounen zijn ontdekt in eu der i iipeKchf prov in len In ibt ne 13 het eerste gymnasium opgengt te ïl iitak Iu de wfek cu aige de 29 dec zijn in Kngeland negen niiuwe gevallen voorgekomen van runderpest en lis gezonde runderen afgemaakt die m asurakiyg waien gcw eöt niet de btsuietle De belgisohe spoorwg laneven z y viermaalgüedkoüi r dan lu Nederlaiid De prui iïche veehouder wier stallto b siiiet zijn krijgen 20 militairen m garnizoen en bekjineu door tusschenkoniBt der soldaten bet nojdigt terwijl bet gejin nut naar buitenmag Van 23 9 dec zijn aangetsst m Znid Ilotland Ö S m NoordHolland 73Ü iu Gelderland 37 in Ulrtcht 2477 totaal ó y2 runderen Burgerlijke Stand GOUD A Geboefx 4 Jan Neeltje ouders C Koorcraar en N van Dorp Bernard FraD9oi = Charlis ouders B F C erbeeck en V van Gastel Margrethu Helena Jlaria ouders V Glasmachi rs en C J van Vuuren 6 Martina ouders l X lïeebeen en van der Noot Sander EvcEt ouders J Do tUnd en M Boot Gerrit Jan oudf rs J E Manivelder ea M de OvtKLEDEN 4 Jan A Praastink wed J Sonrbeek 95 j J T n der Mij huisvr van A Nieuwland 48 j 5 M E Jansen toI J M T T Imholz 68 j M J Hageman S d B H Ly tef 2 d G M Snel I j 11 ra J C van der Kind 31 j 6 A Koot 0 j W K Parker Verboom 1 j 8 M A dtr Draai 1 j