Goudsche Courant, zondag 13 januari 1867

LEEST DIT De Ondergetpokpüde gepatenteerd Zaakwaarnemer heeit de eer zijnen geacbten medeburgers binnen deze gemeente en haren omtrek te berigten dat hij zich thans met ter woon gevestigd hei fi op de Eijerstr iat Lr H N 29 Groentmarkt tot het waarnemen van zaken van allerlei aard alsmede het stellen van REQUESTEN BRIEVEN enz beveelt zich minzaam in ieders gunst onder belofte van prompte bediening en civiele behandeling S A VAK KA A ZUS gepatenteerd Zaakwaarnemer P S Ongefrankeerde brieven worde niet ontvangen Prijs van het gedestilleerd bij G P van do VELDE te GOUDA met inbegrip van ccijns bij eene hoeveelheid Tan minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46 io o per kan 64 cents idem a 47Vio per kan 66 cts Jenever 2 soort Moutwijn a 46 5 j per kan 62 cents inl BRANDEWIJN ü 46 o o per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 9 Jan 1867 Boekarnliksrij van k BRINKMAN 3lötJertentien Bevallen van een welgeschapen Zoon E L 7AN CATZ BlEZENAAB Gouda 7 Januarij 1867 CONCERT Ten voordeele der algemeene nagelaten betrekkingen van Choleralijders te Gouda te geven door de Leden van het Zangkoor der St JOZEFS KERK met welwillende medewerking van eenige Leden van het Muzijkgezelschap EUPHONL Op Maandag 14 Januarij 1867 des avonds ten 7 ure in de Sociëteit Oiis Genoegen De inteekeniug is opengesteld tot en met 12 Januarij a 50 Cts de Persoon Buiten inteekeniug 75 Cts de Persoon De Plaatsen kunnen op den dag van het Concert aan de Sociëteit besproken worden van des voormidilags 10 tot des namiciiligs 2 ure tegen betaling van 10 Cents extra voor iedere plaats LukaaIXuten Vermaak op Donderdag 10 Januarij 1867 onder directie van den Heer A van LIER Entree 1 Aanvang TVs Tot het bespreken van plaatsen is het Bureau geopend van 10 tot i uur tegen betaling van 10 Cents per plaats De Tooneelisten van den Amsterdamschen Stafi Schouwburg onder directie van ROOBOL TJASINKen PETERS zullen op DINUsDAU 15 JANUARIJ 1867 in de zaal Nut en Vermaak op de Oost Haven te ioiDA ten loonceie voeren De Waarzegster van Parijs Tooneelfcpel in vijf Befirijven of tien Ta fereelen Vrij gevu j r naar liet Hoojduitsch door den Heer C J ROOBOL Gevolgd door HET WELBEWAAKTE KIND Vaudeville in een Bedrijf naar het Fjansch La Fillo bien ïardce Waarin de jongeji jvr Maria Stoet oud 7 jaren Kweekclins ïau M w Kleirie Gurtman de rol van Bertha de Flas uemcnf zal vervullen Aanvang ten zeven ure PRIJZF N EER PLAATSEN Eerste Kaï g ƒ 1 25 Gaanderg 60 De tweede BIJEEN KOMST tot het verifiëren der Schnldvorrleiingen in he faillisbe nent van JAN KRAMERS JbZ te Gouda Koopm n en Winkelier en als Kleingarenfabriekant gehandeld hebbende onder de firma DEOST en Co zal worden gehouden op Zaturd g den 1S dezer des voormiddags te 11 uren JD het Paleis van Justitie aan t Haagsche Vrer te Betterdam Tot bijwoning daarvan worden alle schuldeischers opgeroepen wier Torderingen nog niet zijn geverifieerd Gouda 7 Januari 1S67 De Curator in voornoemd faillissement i FOETLUN DBOOGLEEVER WTilt Gij voor uwe Kinderen eene degelijke goedkoope en afwisselende Lectuur die tevens nuttig en onderhoudend is Wilt Gij dat uwe jeagd zich na den schooltijd niet verveelt maar nu vooral in den winter op eeue aangename wijze wordt bezig gehouden Wilt Gij dat uwe Kinderen kennis maken met de nienwste ontdekkfngcu van dezen tijd dat zij op de hoogte zijn van hetgeen voorvalt op het gebied van uitvindingen Wilt Gij dat uwe Jeugd belangwekkende Verhalen en Reisbeschrijvingen leest Aan dit alles kunt Gij voldoen door bij uw gewonen Boekverkooper eeu abonnement te nemen op de STUIVERS EDITIE waarvan maandelijks eene Aflevering 48 bladz druks en eene gekleurde plaat bevattende het licht ziet Behalve als Lectuur verschaft de StuiverS Editie aan hare jeugdige Geabonneerden nog eeue aangename bezigheid door de oplossing van Raadsels en Eekeukundige Voorstellen waarvoor in 1867 eene waarde an DRIE HONDERL GULDEN aan Prijzen en Premien wordt uitgeloofd De Eerste levering die tevens een uitvoerig berigt van iuteekening bevat is in alle Boekwinkels ter inzage voorhanden De prijs van iedere maandeliji ohe Aflevering h vijf en twintig Ceuts TEE VERZEK£RING ¥aATSGHAPPIJ goedgekeurd dcor Z M den Koning den 22 September 1866 Waarborg Kapitaal 200 000 Gulden Verwaarborgd Kapitaal 500 000 Gulden Deze Maatschappij verzeken tegen Vaste Premie en onderling het sterven of afmaken van Rundvee Paarden Ezels Muilezels Muildieren Schapen Geiten en Varkens De Maatschappij waarborcht den Veehouder tegen elke sc tiade geleden doorverlies van zijn Vee ook indien die sch le is veroorzaakt door vee tÜfUS longZiekte de wee en been of dij breuk Bij het ontstaan van Veepest of longziekte in een ge gemeente waar onteigend wordt heeft de Veehouder nimmer eenlgo buitengewone premie bij te betalen De premien zijn door het stdxel van herrer ekeri ig zeer laag kuuuen gesteld orden lager dan bij eenige andere Maatschappij De Veehouders behoeven niet zooals bij andere Maatschappijen eenigen tijd verzekerd te zijn geuecït om aanspraak op vergoe liug te heuben zij hebben bij deze Maatschappij dadelijk aanspraak op vergoeding Behalve de Pieinien strekt ook lu het bizouder het Maatschappelijk Kapitaal tot zekerheid der aan de verzekerde Veehouders verschuldigde schadevergoedint Naderj informatien zijn te bekomen bij de Direktie te Ooslerbout bij Breda aan het Hulpkautoor te Rotterdam voorloopig Oppert N 250 eu bij A des Oudsten Agent te Lekkerkerk Soliede personen bij VOOrkeur VeOhOUderS voor trien in teerijke aireken tronende eene jaarlijksche verdienste van 3 a 400 gulden niet onrerHcIiiJliif ix kunnen als Agent geplaatst worden daar waar de Maatii happij nog niet vertegenwoordigd is Brieven franCO oa de Direktie of aan iet HuIpkantOOr Openbare Dankzegging Hiermede verklaar ik dat ik mij meermalen van de voortrefl elijke werking der StoUwerck sche Borst Bonbons overtuigd heb ïerwijl de heeschheid dadel jk wordt weggenomen is de opvallend spoeciige werking bij catarrhalische ontsteking der luchtpijpen bij schorheid alsook bij prikkeling in de keel niet genoeg te erkennen Wijl deze Bonbons aan mij eu mijne collega s dikwijls spoedige genezing in bovengenoemde gevallen verschaften zoude het mij verheugen als deze regels daartoe zouden bijdragen dat lijders aan keelen borstkwalen werden opmerkzaam gemaakt op een zoo eenvoudig middel dat hiur kwaal kan wegnemen Carl Formes koninkl keizerl HofOpera en Kamer Zanger Bovengenoemde StoUwerck sche BorstBonbons zijn in verzegelde pakjes met gebruiksaanwijzing a 30 cent steeus voorhanden te Gouda bij den Apoti eker J G BOEKENOOGEN op de Blaauwstraat te Schoonhoven bij A WOLPF Uit de Hand TEROOP op een der beste Standen van GOUDA Een Hecht Sterk en goed doortimmerd HUIS met vier KAMERS KEUKEN DKOOGZOLDER TUIN en verdere Gemakken Te bevragen met franco brieven onder letter A bij den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier 1 ftOO 1S67 Zondag 13 Januarij OUDSCHECOURAUT sJCoorant verschijnt des Donderdags en Zondags Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren e prijs per drie maanden is S franco p p03t 2 25 kdvertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ïire grootere moeten óór 10 ure ingezonden zijn Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 De prijs der Advertentien van een tot zes regels met inhegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte eei e meeting gehouden waar men eenstemmig het voorstel hééft aangenomen dat de wekelijksche werkdagen tot op vier d en behooren te worden beperkt De secretaris dier vereeniging merkte aan da de arbeiders bepaald besloten hadden korteren tijd te arbeiden om Ie voorkomen dat de Parijs lü Jan Hier te lande houdt nog altijil het ontwerp op de leger organisatie de algemeene aandacht bezig Bulten de wijzigingen die reeds in het ontwerp fijn gebragt is er weuer sprake vau nieu e ver inderingen die vooral de organisatie der reserve zullen le reffen De Constitutiounel daarvan melding makende zegt dat die veranileringe i de goedkeuring zullen wegdrrtgen van allen die zich een juist denkbeeld vormen van de pKgien welke op Frankr jk ru t n en die niet willen dat ons land zich blootstelle aan het gevaar van overvallen te worden door de eventualiteiten die de duitsebe oorlog nog wel eens na zich zou kunnen slepen De raad van state heeft het onderzoek van het gezegde ontwerp van wet nog niet geëindigd Ten gevolge daarv in moet dat staatscollegie de behandeliug van het financieel budget uilstellen Sedert men weet dat de groote mogendheden bij de porie tusscheu beide komen om van haar concessieu te verkrijgen in het belang der christenen maakt tiet publiek zich minder ongerust over de oostersche kwestie Men ziet in die politiek der mogendheden hel leeken dat de uitbarsting nog voor eenigen tij l zal worden voorkomen T eenen lO Jan De Presse verneemt dat de turkschc minisier va buiienlandsche zaken Vil Pacha den 211 dec eeue nota heeft gerigt aan de beschermende mogendlie len van Overzigt GOUDA 12 January De keizer v n Oostenrijk beproeft nog eens eene toenadering tot Hongarije De verschillende landdagen worden ontbonden om onmiddellijk na de nieuwe verkiezingen weder bijeen te komen eeniglijk om afgevaardigden te kiezen voor den buiteugewonen rijksraad die den 25 februarij te Weenen moet bijeenkomen terwijl bepaald is dat de constitutie het eenig onderwerp der beraadslaging zal zijn De Dnitschers in de oostenrijksche landen klagen dat zij opgeofferd worden aan de zucht om de andere volksstammen ie verbroederen Waarschijnlijk vergissen zij zich daarin uiet maar dit gevolg der nitslniting van Oostenrijk was te voordien het wordt een slaverstaat met andere belangen en toestanden of het geheele rijk spat uiteen De Hongaren zijn zeer ontevreden over de nieuwe geoclroijeerde legerorganisalie die in strijd is met hunue eeuwenheiigende regten en zij zullen zich thans minder dan ooit aan de keizerlijke willekeur onderwerpen Ook iu het uoordduiische verbond nadert men tot de bijseuToeping van een parlement en ofschoon men billijk wantrouwen koestert tegen de eezindhedeu van von Bismarck eu zijne middelen steLUge afkeuring verdienden gaat Pruisen met vasten t ed eene schoone toekomst te gemoet d herschepping van Duitschland met nieuwen geest bezield en vooruitstrevende op de baan der ontwikkeling door de inwendige kracht van een groot en edel volk Het engelsch ministerie wordt zijns ondanks voortgezweept tot de parlemenlshervormiug de beweging eens iu gang wordt niet meer gesust men heeft reeds weder eene groote demonstratie georganiseerd en dit of een opvoleend ministerie zal zich gedwongen zien den maatregel tot stand te brengen Uit Turkije bluft men van het onderwerpen der Cindioien daarmede is het voortdurend uitzenden van troepen derwaarts in strijd maar hoe dit ook zij het zal in dat len ondergang Deinend rijk nimmer aan herhaalde woeling ontbreken en hoe ongewenscht ook voor velen zoo als Engeland en Frankrijk de oostersche kwestie begint neder op den voorgrond te komen Daarom behoeft men nog uiet te gelooven aan een verbond van Frankrijk Oostenrijk eu Italië waarvan sprake s in sommige dagbladen Eusland is begeerig ijue oude positie te hernemen en zal zorgen dat zijn deel hem niet ontgaat De toestand van Eurupa geeft den czaar de vrije hand en hij maakt gebrnik daarvan om zooveel iu hem is de poolsche nationaliteit te vernielen In Spanje wordt het despotisme ten top gevoerd 121 afgevaardigden die eeu adres teekenden dat de koningin bekend moest maken met de dagelijksche geweldenarijen zijn gedeporteerd gevangen genomen of uit het land gevlugt Willekeur I Griekenland waarin dringend wordt aangezocht om de griefcschi Toert daar heerschappij tot dat de maat voi is en overloopt Uit de vereenigde staten komen ongunstige berigten de geschillen tusscheu den president en de vertegenwoordiging hebben geleid tot het in staat van beschuldiging stellen vau den eersten overheidspersoon der republiek Ziju hardnekkig volhouden tegenover de wettige meerderheid waardoor deze uitkomst te voorzien was komt ons geheel onbegrijpelijk voor Waartoe dit nu leiden zal is niet te berekenen maar wij hopen dat ue kracht der republikeinsche staals instellingen groot genoeg zal zijn om ook dezen schok zegevierend te doorstaan regerii x ernstig te wijzen op de verpligtingen die zij volgens de traciaten gehouden is na te ievf u Indien aan de en stap der beschermende mogendheden em gevolg werd gegeven dan zoj de Porte ged ongen zijn niar middelen om te zitn tot verdediging harer regien 6uttenlanïr Berlijn lO Jan De bladen berigten dat von Bismarck aan onze gezanten in het buitenland eetiC circulaire gezonden heeft waarin hij er met nadruk op wijbt dat Pruisen met alle staten op goeden voet is ook roet Denemarken en Nederland ondanks de noord sleesntjksche en iuxemburgsche kwestien De vrede zegt hij schijnt verzekerd Pruisen kan dus zonder zorgen ivat betreft de buiienlandsche aangelegenheden rieh geheel wijden aan den belangrijkeu arbeid van Duitschlands hervorming IiOnden lO Januarij Men meldt uit New York dat het congres het voorstel heeft aangenomen waarbij Johnson in staat van beschuldiging wordt gesteld In Lancashire neemt de beweging tegen de vermindering der dagloonen eu ter gunste van de verkorting van den tyd Tan arbeiden toe Te Preston vs onder anderen dezer De verkiezingen voor het noord duilsche parlement zijn tegen 12 februarij uitgeschreven en de bijeenkomst vap het parlement is voorloopig op den Si daaraanvolgende bepaald De verkiezings beweging wordt al grooter en grooter Ook van de conservatieven is thans eene oproeping uitgegaan zeer gematigd en verzoenend is maar waarschijnlijkynechts