Goudsche Courant, zondag 13 januari 1867

tt e strekt om de liberalen in slaap te wiegen De redering zelre heeft nop bijm nergens kandulTeii e ielcl Men t eloufl dit ZIJ du in het ia i ie oofreublik zil doei om een diindl der liberalen op hare kdudnüien te lerh iideren Het ministerie moet zeer tevreden ijii en reeds llip op eene tneerdi i lieid m hef prtrlenieRi rekenen Doch hierin zou liet zich uel eeiis kunnen bedriegen lu liberaie kringen is de velg u Ie sl itibtiek onpema ikt De rju Ie priii i iche provin len dirlit en IMi Ie en naarhei pirlemeiil af de in irlijlde i iieii lerKeiii 42 leden devoriïL t iteu V m dir nounl luit dicii bjiid m jeinfii üiiafj ev i I Iijr if n li ji te tinfn 2 t 1 ir rpv ruirleii Hierv inz fii n df K jripr jviric en wtir vele pr lc in t u ii nUnmoiit 1 in lieit en n Im tien £ ee i I ei v illi r v n e in en on er er iji ui e pr im i W I ii ji t IIm P len ei iii lere proMi ui 2 n Nojrl K iv in lm ni 1 jk 41 ut en dl rhine oo vt e n ier ir I 12 t I i i Jtn i t eii r p i in II Ie f I 1 f i de groo e = edenvoor de nge J ede ovtrige h i hITt verk e it inen Zjj m Jnfeint d i j ni e d in I 1 hebben 1 1 f r I F I if II 1 a 11 I pirlenienlgeei fi t I I va ir tjr ifi l m II f i t it b f r 1 pr t k meii r i ie p Plox ence ï lot f Ut hl tt I ait ki erl il f r Ie k r I alie 6 j 1 ni e zooaU aaaritt ge ezen worlt ieder die ecti g gejoel heeft tegen den inihtaireu creest moet innemen Het gelden hiergeen klagleu van burgers tegcii militairen maar van miUtairen tegen bun superieuren tegen hun beulen tegen bun spi ü iuen IJ hadden vroeger veel ve nomen en hooren nog idrtgeiijks veel mur sis er iTulke oofil officieren nog in onjleger diene i als i sommige brochures geschetst uordeu islhel wel ten zeer bg oii ere aak te noemen Een alterireungstgfv il w itrover raeii ter lUe der ouder niet zoo dagelijkslil dt cuurauien sprt kcu inoeal geeft alleen aaiileuhug dat lie bom eiu letijfc lusü irai erw ijl de klag en J eu lang werden a iiig he eii m i ir ne prnoorü Wel een be uja hoe men iLii liiPr te linde m ar mei krampichtige htiid tan he ondeMeiDi en lU fuiii k iken niel ouHer oekt N Git verbeteren ttu frin eni pi tt i n mjicre tol alje voor sonl crbif eii li en uifi v I r B i keu i mii l roer w la OU hy ek r d k plu mdere ui furin ven en d n w 1 ie k i tl iei i I seniel c I j hoi cefi 7i f n fr Vt i biD i JL fc I i tn I rmigf i t uMi re e br ji Vd eii V er ad n r iT f I 1 r ib fl p fir het rjï r vaardlgd noch door kooplieden of buitealandsche fiibnekantea ingevoerd beneden de gehalten vermeld bij art 1 der meergenoemde wet dan eerst zoude kooper ztjn genaarborgd want gelijk de wet thans is orden kooper wtnkeliers kasthouders met uitgezonderd aan misleiding eu bedrog blootgesteld en niet voor grove beuadeeling gevrijwaard Gemengde Berigteiia o De Franschen hebben op Corea de slad Kanphoa vernield Te Petersburg geeft men bal ten De Fni scheu hebbtn te De DuiEwhtrs m Bohcmen zul en geen dt 1 tmen a ae vi rk e ziLtr de U kens aat i i r led 1 dl if k de zi oti ti K no mcn H t wcr t Pü te 1 I m ln Roeland vu P 1 rtKhi 1 ut ff oor df trich neo t L r rt ia ie P u s n il Zn ft De ke it an t J nx r dr fcp r Jfi et eu h i é Il b re r h 4 k u raar i d t u J e ff an 4 r £ A br de gewone jaarhjksthe toeiage Fan ƒ 100 aan W vao Bemmel tut tt keeren over 1866 waartoe wordt bedoteo ZijQ ingekomen rai s Tes an onderscheidene commissieo dat de menw benoemde leden de opgedragene betrekking hebben aanereoomen een adres Tan P kooi bediende in de bank van leening verzoekende ingevolge ziekte pensioen ncrdt gesteld in handen van de commissie o er de bank van leeuing Door den voorzitter i crdt medegedeeld dat het reenw ksche verlaatverpacht is aan M de Jong voor 350 s jaars de gond che sluis aan ernel voor f 500 s jaars en de v sschenj aan Biezenaar voor ƒ 110 s jHdr Notif AflQ de orde 1 een voor tel van gedeputeerde staten tot ki g ng der begrootme VrfD het burgerijk armbestuur voor 1 67 Uordt eelezen ene bedenking van hh g d pj eerde taten nu f lOGO af te chrijven van deze hf £ ootmg op gro id da van bui eni e T ecten nog IQ fe vorderen is eene nin an ruim f iTÜ Hoewel daartegen enkele bedei kincen e uaakt worden het t de vergadering op voorstel van H en V be lj en op dit pint toe e eveu ut helEn an üela tiL op net geunal een voor tel van B na 1 Vei 1 67 ïmteerde s tten v f diK h de voor = po itie lil tv eening oont i ortduruu d heer I n i jlireo oo enstaanie dit dl be st nsr afef a n dat daardoor een tic en b l tPQ 1 as i om eemn ilbf la tiiie f iji w j LK van tk c ef u viyjr tfl 1 f b 1 en t rf jre ti irn 11 d t e Marktbei iSten Gouda 7 ir hoo pr vu3r i l de f r h i ri 1 o ie K r e j f uude ƒ t ƒ i er w m er r f H 2 50 f r r b n che 2 iD Groene Ver X ri an d G n it riad ADVERTEÜTIEN Oinncnlnnö i U 1 VN j inf ei fiï o f f r j in hi t ji eer i ji I 0i e r r 11 I o r e r gtriupe si V ged er r r dorr t t t 11 vin I Cl f er tfc e Z M tr i ifg 1 zoeken nni ii en i jur i i li f zijn eje s fr i Itr verur Juii u i It I c N 1 1 Il e int it N 1 ir Wj De Utr Cour vraagt van Ltrecht sprekende Iser eene tad in on I iii I wair de al emeeiie geest tninderontnikkeld i waar brutaler en onge trifler lot zelfs in deraa Isverg iderttigen toe strijd gevoerd vvoidt tegen kennis euwdenichip vi lar de vrijheid van den gee t meer laii bandenwordt gelegd waar de or hodo ie voor i giootste gedeelleonneteiiuhappelijke theologie alles zoo onderdrukt Te Eotteruam zijii drie honlin lehihni en Of gesiigenvoor 70 a b infinteriaten en eeiiige k vilieii ien Len uezerWachthuizen is gepla itst bij den oo ieii kei ii gt ng der istad een op de ve t bij den Doelen en een cp het ineiivve pleinaan de viesterhaven Dit wirlt iioor de stads t imnerlieUengedaan op list der reffenng en voor r keii ng van den si lat tol uitvoering der maatregelen van surveiU ince met irekKingtot de veeziekte waartoe op versi iil ende afstanden ch iw tch tea zullen worden uitgezel voor elke op onderscheid ne punten ook de noonige schilderhiiizen worden opgei igt Men leest in de N Utr Cour Lr vereihijien meeren meer brochures over de militaire aculemie te Breda Meeren meer blijkt het dat die inrigliug aan ie ergste kwalenlijdt en door vroegere leerlingen wordt ons een alles bihiive biib gcli k tafereel opgehangen vhu een militaire lusielling die r f t 4 1 r rif kOf Ü ti Lt vrr tr irg etl CU f A e enz r n gr boo si fT e v iai 7 1 n b0 tj f e IQO dui T 1 de de v r me 1 e wTini r iher f erg lat ui 1 ra V len SI rM p t t i met i n i jiJ duueii sltii rood pr rut i kleur luer tol die v m ju i lm v de afwerAing met meer mi i roet hju ik gilvanisch kunnen worden verguld Ln hot ei de voorverpin wel het ver eisclue gehal e v m 250 o i m isien mer bi vai e i bij sieehu eeue geringe iioeveeiheui gou t oo k in de bedrieger die locb voor goud verkoopeii omdat gouden en ilvereii voorwerpen van dezeltde merkeu of belisling = iin pel wurilen voorzien io welke kouptr hij zij part kulier f winkelier kasliiouderi is m stiat aan die merken Ie zien dat hij bedrogen is Een genenschte waarborg wordt daarentegen door koop r verkregen bij den koop van inlandsche overeenkomstig art 1 der wel vervaardiade en als gewaarborgd gemerkle gouden en zilveren voorwerpen zijnde evennel de met met art 1 overeenkomende maar naar art 6 vervaardigde en mitsdien dis ongewaarborgd gemerkte inlandsche gouden en zilveren wer ken UI bedriegeiijke handei bijna even gevaarlijk Het genus van eeiie hoog t wenscheiijke onderscheiding vnn geh illen of waarden en eenen zoo eer noodigen waarborg betreifende gouden en zilveren voorwerpen geeft op eene in het oog loopiuue wij e a inleiding tot het plegen van de chrome lijkste misleiding en bedriegerijen waarvan menigeen reeds de nadeeligste gevolgen met leedwezen moest ondervinden zoo zeiis dat sommige nieuwbladen daarvan hebbe gewaagd en dit immers met het meeste regt konden en mogleu doen al van eeue algemeen Lekende waarheid Wenschelijk ware hel dat er geene gouden en zdverefl er keu noch door inlandsche fabriekauten mogten wordei ver i tif 2 i f ar m a 4 1 en ld s sa rrder it iU t üttiec ffït t De OndTïettfkendi i betii g bunnen hartelijken dank voor de bewij en van deelneming hun betoond hij hei over lijden van hnnne M eder Mejufvrotiw ALLI rD PRWrSlINK Weduwe den Heer J SAbEBLEK GoLDA Uu aller nnm Il Jan 1867 T SAURBELK Gevoelig voor de menigvuldigebewijzen van deelneming mij bij het overlijden mijner dierbare echtgenoote bewezen betuig ik hiermede mijnen welmeenenden dank F V KEMPLE GocDA 12 Jannanj 1867 In een klein Burgergozin wordt ten spoedigste gevraagd eene Huishoudster Adres in persoon of met franco brieven nder letter B bij den Boekhandelaar A BEIKKMAN te Gooda n w j sehipei iinjevT rl die ei vark i weide verkocht inipere rirkens en biggcii waren per ne pond Bureerlijke Stand iti fa 1 P v R i iO L rr Ti er Horst HALZ PMPARATEN un JOHANN HOFF MALZ EXTRACT GeZOndheidSbier ei en twee leeenmeu bekend en beroi ind wegens zijne heil une werkiig bj borst en niiaglijden ha norrlioidcu koortsen en ilueineene ligeha imsverzwakl mg MALZ CHOCOLADE voor gp onden en zieken De meest volmaakte compositie der hjiiste eu zuiverste stoffen beantwoordt wegens haren miisen imen m lak lure bjiteii ewoon snelle verteerbairheul hare = pjj en vervaigeiite kriclit vof l aarnlieid ei pu h ering der sch idelijke werking vir gege en ongezonue doffen 111 de m ng iiizon lerheid doo hare geschiktheid ora als cilmerend overpi kkiingstillend midoel voorgeschreven te worden aan alle eischen die men m den uitgebreidsteu zin vin eene Gezondlieids Chocolade vorderen kan MALZ GEZONDHEIDS CHOCOLADE POEDER uameiijk voor zuigelingen in pi nis v m de Moedermelk eu voor grootere zwukke k ndercii welke bijzondere versterking behoeven MALZ BONBONS en MALZ SUIKER ui de fijnste smler het be te mout en de gezondheidsbevorderende sioffen zanioiigcileld zijo bij hei natte en koude j aargelijde bij calarrhale borslaandoeniiigen belemmerirg in de dJembaliagsorganen hoesi en verkuuuheid bijzonder aan te bevekn Centraal Dépót te Amsterdam O Z Voorburgwal J 342 Te verkrijgen bij den Heer J C van TREÜMINGEN alhier Voor irOERDEN wordt een sobede DÉPOTHOÜDKB gevrasgrf A D▼ragen ▼ franco aan boveastcam adres