Goudsche Courant, donderdag 17 januari 1867

I t 7 Donderdag 17 JaimarU 501 rMMMfllMM Dr J B ROLL te Amsteedvm Deze Droppels zijn een onfeilbaar geneesmiddel tesen alle Rheumatische Ziekten Jicht en Podagra en brengen zelf in de hadnekkigste en meest verouderde gevallen nog hulp en verl gting aan ledere flacon is met etiquette en gebruiksaanwijzing voorzien Dtpöt voor Gouda bij den Apotheker SIEENMEIJER 0UDSCHEC0URA1ÏT Uitgave van A B INKMAN Lartffe Tiendeweg D n 60 Openbare Vcrkooping 1 op Dingsdag den 22 J muarij 1867 i des Toormidlags ten 9 ure ten sierfhuize van den Heer H ZWAUTJES aan de Turfm irkt te Gouda van een aan ienhjkeu j INBOEDEL I waaroniier gewerkt Goud Zilver en Juweelen diMiiede Fijpmakers1 Gereedschappea en P IJ P E N j Da gb te voren te oezt tiiren Men vr l t ts joiua TE HUUR cf TE KOOP een jtel ondi rhuiulen VTINKELHUIS VOO ee e M lTh Z k O ig i if m Stand Hiuir üf Koopprj ftauLO oii Ier lett H ain de Boekli indel ireii Gebroe ders HtMiRlksL V te RotifhuiM Teini hoekten hee t iheid schurhei I Inde k el ver nmg eu i geen betermiddel dan te ueti en d ui de 1 StolUv i ck s he j Borst Bonbons i Men l lil tz S e i u j 11 j cu I ber nun i 7 w S t XiiotleWr J G l r l KE O I I 1 Hi uI LOODWITFABiUKkT OPLMURE i I kOO 1 1 N 1 van 0 pt iip UI vnlie werk Iff n t f n sedert onhei rt lijkt jirpn in t t be te sii ces uiigp I il H jrl 1 p k ipi i p Lood witfabriok re p r v land t le e h p de F i i he v met e Snel Azijnma kerij e I t 1 rb be ipjrpi 1 n machint v t pr p v r e iknt i in u bare dr kk z ver e e V p p Of Gereedschappen R i ue Gebouwen Getirame te He renhms Meesterknechtswoning Droogkast Stal Erven Boomgaarden Tuin en Moesland std de en ii pen n ie 1 t i ei w Q N 105 lilt e 11 oi I r elei R2 e len Teamvi r en niarverke iz mtt dei voorraia d i ie k of j j£ r utn our raad op 1 Mei l BT i pen luk grond ils BOOmgaatd gelejen bezijrlen het vorige aan de Wetering te Güiida srool 10 roeden I ulelijk Ie t iriv r len Veiling op M in lag H afihg op Maandag 21 Jannarj l i 7 beide d jen dt vooriniddaga len elf ure in Ons Genoegen Ie Guuda Tt bezigtipen van 7 21 Januanj op v rkddgen van 1 3 ure Kadere ulichtiDgen ten Kantore van de Notarissen FOKTUUN DBOOGLEEVER eo KiST te Gouda of met ranee brieven MD h o gtngt Openbare Vrijwillige VERKOOPING ten overatam van den otari3 G J 3PRL IJ r resulereiiile te Ouderkerk aan den Unei op Woensdag den 16 Januarij 1867 dt vuorjaiddags len lU ure Ur vvooi plaits van G van DAM herliergitr te iitolic ji van Eene BOÜWMANSWONING en LANDERIJEN taande eu gele gen lu de gemeei te iitolwijk te imen grout rnim 30 bunder i breeder b j bil je 1 11 om ibreven Ni t re iiifurraatieu i n te bekomen ten k iliKjre v m gtuupiD en Nütariü l e luoiPtiis en van den HOOBOL TJASINKeu PETERS Mu h op l iN j i i 13 J M H1J 1 7 u lil i ii N t et eriT i p i 0 il ivfti if j i 1 Ml oo t e f H f he W aai7A aM T Tarijs l jo tr ï i n V f 1 I f 1 t fe ei t r V z wr i II i tl oi l en il r J 1 iJtH Ol I Of HET WELBEWAAKTE KIND lil tviiR il et i t r itrhet IjuivI 1 1 niii rirtl e W iini dt j tnge jtr M ji i ivjetz t u 7 jireii Kttee f V 11 Mt K e eGir diü Ie olval Ikrltia de Usiiueiaonl zal vervollen Aanvang len iven ure PRIJ FN DER ILWfpl N Eerïte H n y 1 25 G on rj ƒ M Pi la SPii ktinnpn he pr kt ii woeden van lu 4 ure ie en be lUng van lU ei ls exiri vo cilere plaat t LEEST DIT I De Omiergtuekeude gepatenteerd Zaakwaarnemer heeft ie eer j uen geachlPii medeburgers binnen deze Igemetn e eu haren omtrek te beriglen 1 dat hj zich ihiiit met ter vvoon gevestigtl I heeft op de Eijerstruat Lr H K 29 fGroeiitma Kt tot het waarnemen van zaken van allerlei aard alsmede het atel len van EEQL ESTEN BRIEVEN enz beveelt zich minzaam in ieders gunst onder belofte van prompte bediening en civiele behandeling S A VAN KAAZrS gepatenteerd Zaakwaarnemer P S Ongefrankeerde bneve tcordtn niet onfronffm en Lente Zomer Herfst Winter Deze vier jaargetijden welke men in on e luthtslreek zoo zigtbaar kan onder chriuen oeftien bij hare af i splende weersgejieulheiil op vele menbcheu niet al ijtl et n even weldi iigeu invlued uit wakl p stbteilen of ihegeiieu welke n t kvv 1 t i te k impen he oen gevoelen lil rdoor intf rinalen t p vot rnuilen van ruvv 01 lip teii iir etler w t irup iij tlar antlert 1 üpmirk iara mikPn cti met zelden gebeurt hit dat huune gevoelens worden betva irht i 1 l nier l echter ilott iih dit oor bij tie iiiitriti van len her st of den v ii ter e lie k lal vv t r al oovt ten 7i n bioott f e i n d irl or te meest wordt ge VI et Rhumatiek letii Hoiilrr t lis tilt n en met ot fgebr ke ijter dtcrgu tjin ten umitiel uilIC O f eii da I sla l u is jve fenoecidek i p kra ijp vM p e bestn Vn en I alle ma es bfp opfd Ie lip iben mei op I et 7p mei 1 tr 1 M hl ÏNs of iU M I lih W 1 lE V ritn me rk I g eike de7e i t Ri tl e jïe hcbhtn ilr ngpu rlhrtni U e aan nUe rhutua al i nevelen optlal inrn uut r ern V g eebruiK tlere las 11 r e Pt ver i eren en t I ig iitej bei vvi selentie t k ileslii i il I rijs per p je s O c te bekomen a n ll it pól bj BKH iVH T Vr l e i u vertier tt t denzelfden r I w ITH Cr vda H S i l y t nhinzen V 11 H I 1 r rrden 1 W LifN 1 IL ix 1 1 jnl rrn i k I INii f fiir I ii DKMilB k j i 11 KH IVK Rntterdm e ip waeei Ir UI IJNduKUr Oo=i t rl OllÜ Hi l I I Ik I apt U a d IJuel Raderstoomboot iV IJsSCl an Gouda Maohdag en Ihvgtdag sroorgens b nren de overige werkdagen s morgen 7 uren Van Rotterdam op gelijke daeen s namiddags 2 uren Dagelijks Retourkaarten Prij V in het gedestiüperd bij G P van de VELDE te GOU da net inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JEN h ER a 46S o per kan 64 cents idem È 47 io 0 per kan 66 ets Jenever 2 soort Moutwijn a i iVio o P ö 62 cents ml BRANDEWIJN B+ea ioO oper kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar e enredigheid Gouda 12 Jan 1867 BoekarakWri T n A BKIMMAK Deze Courant verschijnt des Dooderdags en Zondags In de btad geRchiedl de uitgave des avoads te voreu ReprysperdneiiiaaDdenis 2 franco p post 2 25 idvertentien van 1 6 regeU tot des middags ten 12 ure groottre moeten voor 10 ure ingezonden zijn öuitenUnïï Londen is Jannanj Aan de geruchten en onderstellingen omtrent de voornemens der regerinir ten aanzien eener parlement lire liervormiiig komi nog vuoieersl geen einde Thans heet het wetler tlai er in de troonrede geen reformbill zal worden aingeko idigd en dat daarom maitregelen wortlen genomen om door raitlilel van een amendement in het adres van antwoord op die iak bepaaldelijk neder te komen Volgens berigien uil Birmiigham laat het zich verwachten dat de azitaiie in de i ij erhandel in XuidSiaffords bire daarop zal miloopen dat de vverkliet en het aanbod hunner patroons tot eene vermindering van 10 pCt op hun loonaannemen M n verwaehi dit omdat de aerklie ien beginnenin Ie zien dat die verraintlenng d ur de jmsiatulighetlen ties iiile s gebietle ld wortll gevortlerti froutvens volgens die beri en zou het voor hen voorileehger ui Kunipn wanneer zijtoegeven dan warneer z j zieh Wijven ver etleu daar de omstanilighetlcn van tiieu aard iju tlai zij tegen tlit verroiinlerdloon ten minste twee maat zoo veel werk ku nen krijgen alstegenwoordig Parijs 1 i Jii I e fran che reirering onderhantlelt met lord iiiIpv iver een oiitvierp ha rbij aan milia en de nntUre euiii v m tïen r iipel eene oori v ii 1 1 ve intoïiomie wur i vtritnl etnigiiis oo is tt t Itul aren Op die wij e h tüpl ropl de iilid trsl tng van vtrkre vt rwik keliEipien in hel tj t n it voorkomen 1 II M iitrlti ivtril gtnieltl dal b j he Ic t r een formeel el el v in pionertiig is gtorganiseerd en in e kofTijhtdïcn der hoofdiiail i Iituop vertjjlwoordeli kh 1 v in tie eiifeDaars en bedient ii vcrboiien ovir snaiknn I u preken Menhoopt loor iIp p ni 1 itre plen het ui btr ten pp i er uintvpi tpl gIe zulten tegen tiii Hel is mif ti k tia ni n j t i p iteiiile cenigen tytl al slagen miti het mu rds he arni ttt igetrouw blijft Kei er M liimiliaan heeft lai kei er ij li oi i er t ikeen brief gesplireven die ni litvijit pi r xi i jttr tippolitiek do ir Frankrijk in Mt i olg i o trTi u imen van eet e kei t r ke pt ii vl tt ich en k n üok i id a t rboven is e ne roem rie gerigt over de mtMcaanaclie aai gi tgenlietlen 1 Jininrij Pe Mtiniipt r bev it fr decreet var jan waarbij t e ers e i nr bisilum v ordt u gf ip d nbi uomracn ie Ortn tii Ie Con uiie j een det iee v ider 12tlen vvorden vele aari uis rhoppeii en bisschopptn lit Frukr jk eii De K ei 1 irJ e ti I t turk rle eir uiure r t v r eeniffe tlagen tri a ii gekoi tri a n i teri iit t n der wairoortrei ie mogen ihptlti i m j r pi enl i utrrn i ui Hf blijkt tha IS hoe grooi entre i k men gehati leeftBiet te gelooven aan het tot stantl komen et ner regeling inde geschillen tii=s lien Oo tennjk en tloiinr i Zuülini hetweener kabinet oi opregt blijfi iigenovtr t e H igiren is geenovereent erauiing mt ge ijk Wat de H ng rtn vr en is ochzeer eeiivoutlig zij beseiioiiwen ich ïtls Ti ruitnt e eene ouafhankelijke mtie met hnre eigen eoiistiimip en eigin ellen enhare natiun tie veriegentvüorti ging ij t len een kuiiinjrnjkvormen met een coi MiiuliulieleB ta trin en zn ei i endat Ootlennjk lloigari e als zooilu ig erkiine len ailentyde hebben zij in then zin hnnii rtgien tl len gelde entelkens wanneer die iptrien niet vterilen eikpiitl hebben zij i daariegen krarh ig gepro es eertl O tk thans e er loopen de èfeschiUen over niele antlers dan over tie vriag of Oostenrijk lal dan niet die reglen wil erkennen Men liojpte dat na de 1 harde les Ie Koniggralz ontvangen het hnis Hab burg den grond onder zijne voelen voelende weg mken een hechtenlitenn zou zoeken in de Hongaren die om ich verknoeh e onderdanen te toonen niets vroegen dan waarborgen voorIbnnne vrijheilen En men meende te meer giond te hebben De pnjs der Advertentien van één tot zes regels met mbegnp van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitenge one lettera worden bereiceod naar plaatsruimte voor die hoop aa de enthousias ische ontvang tt die aan den jeugdigen souverein te Pesih was te benrt seiallen Alle hoop 1 echter verijdeld de dubbelhartigheid schijnt onafscl ei lelijk ta zgo van de oostenrijksche monarchie en na de achoous e Uelollen is men weder iii de Weenen 13 Jan Men kan thans mei alleen veiz e i dat tot versterking der hooftisiad is besinien ma ir dal ree s op beide oevers van den Donau met de uerkzaamhe len daarvoor een begin is gemaakt Men is reeds met de nivellering der gronden bezig De werkt tanil eden staan onder het bestuur van een hoofdofficier van tien sUf en 8 oPit iert der genie Pesth 12 January In het ontvverp vtires van f t Deak wordi verklaart dat de ab olme maairecieien le oosteiirtjit he regering de htiop op eene vereffti ns ie geschillen mei Hongarije metr eu meer doti verri i1 e heer lleik hamlhaalt de bekei tie eut hen der naiiiinf ij co kuiiit lu sterke be ooniiiigen op legen de leci i rj iisilie die grooie verbiitenng m het le en heeft gereept i ca nu vr igt de heer Deak wat het beteeneiii een ii r ti teger te hebbeu wanneer atliier Jat eger eeu ontevreden vo k lat Hij eischt dat aan Hunguije ijn cuusiiiiiup er g worle gegeven eu verklaart ilie zt niier roadeiverking van den rijkstlag genomen besluiien al on teiiig Het itlres besluit met de belle aan deu kei er i n hij iloor ab j iite in a rege n eene fet ti kk ng met Honirirje ni i ünraoyetijk make terirou tentic de Ho gann dal e pii i i beireÖei lp tl e2er igain atie tu lUe aiit ere oiiHeuge veror Ipningpu ul en uortlen ingetrokken me tUtleiyke wetipnnvüer is v i i ip on uni ie Triest 1 JaiHfirij Vore iif ben ei i it MeTiïO i de und uer piru Pi oufi mit tl pr i tt fe t tr eei von m al worilpii niigebriLil ot lU i dmii z v u het kr errijk l c opinie IS in hel iii eiueeu eer legen de inlerveii e van Nuarti Berlijn 12 Jm Het hai der afgevaarüigden heeft het weliiitvtptp lol ttjj igiug Vil r S der con iiiuiie tot v chiiig Van hel atniil ifgtvttr gden ni Ie aiii t te bj ivveeie Ie ing uiel ilgeineeiie s ejimei p i na ti ineii 14 Jan In de iiiing van lei heert nh i tit t ft hetoul erp ïan wet li m iinitrtier iie v tii t el tii ul ifüivaar igtliu inel i hieuw e t en l iis iiir c eu et 11 ije t t laaien u igeiuni Ue nm er v m bmnenl ii i l e uten verilaartle o a tlai tie rejt r s tlrii gei il tten cht tl it e g tede ïer iaiiilhci dine mei ht terenhuit vuurtjure hj a in uen koning hel voo iel doei om de uilbre ding van hel hu m bet iiyeinetn voor Ie s ellen 5 1 V in Het OLlwerp is tnj hooftleb ke stemming met J 4 le pii 4 t temmen aai ge oniCL Ht t imenileinei i kr ner i verworpen 15 Jm llei liptnnhji h fl de benuUliginz over het votr ïfl ot vern eert triiig van ft aiiiia iel v tn hei huisder algev 1 irdig leii voorige el Griif t n iii r i irtk i af eenenailere loelichting oin reni t e nootl ake khe tl der aannemingVan hel 01 tverp Hij eii e dat antlers de reser g een beriep op den undtlag cu moeien doen om eeu uUs el ie verkr jsenvoor de invoering der consiiiutie in tie geiuuentertle i inden Ten slütle is he ouiwprp gel k dit dt or hel huis der afgevaardiiiilen was vaslgpsielri aangenomen met b4 tegen 2 temmen rrw 1 1 lei pii zich van de emniii g oi 1 le den Florence 1 + Janmnj De Ital a melili dat tie koiiing de lepu ii e omvangen heefi bela t mei bet aanli eden vanhei atlreNa de re uhaien ie hebbeu loegejiucl i door I ahem dtn loop van hei ji ir verkregen zeide de koning d i ernog twee kweslien blijven op ie lo en the beinlTeude definanciën en die leirekkeiijk Rome i at ile fiuauc en betraft hoopt de koning il tt ram de mueijelijkheden weltlra zal ajnte boven gekomen en dat het verslag v n tien minis er Scialoiavele nevelen zal doen verdv ijneu En at Home lang iESji IS eene kwestie van tqd die haar zal oplosMU overamtamsiig de nationale weDschen t