Goudsche Courant, donderdag 17 januari 1867

ADVERTENTIE Looilwili abi ick Afslag Perneel u 1 zijnde LO ODWIÏF ABKIüK met STOO M MACHINE en ïiXlXAZUNMAKERI beide roet vaste eu losse GEREEDSt H PPEN verder GETIMMERTE DKOOi K iST HEERE VHUIS M EESTERKX ECHTSWONING STAL ERVEN BOÜ MGAARIIEN TL IN en MOESLAND alles aan den Cattensingel wijk Q n 105 109 te Gouda groot 63 Roeden 62 Ellen heeft in bod slechts gegolden zevcii duizeud gulden 7 7000 l erceel u 2 BOO MGAARD groot 10 K eden gelegen bezijden het vorige slechts drie honderd vijf en twintig gulden ƒ 325 Finale Afslag van beide perceelen Maandag LI Januarij 1867 des voormiddags ten elf ure in Ons Genoegen te Gout i KB De kooper is niet verpligt den voorraad over te nemen eu de Geboanen en Gronden zijn voor allerlei fabrieken en zaken bijzonder geschikt Nadere inlichtingen bij de Notarissen FORTüIJN DKOOGLEEVEE en KIST te Gouda Oifa rest Je operatie tasschen het italiaantéJ fdo ertie ment eii t ei heer Lin r inil DTiinouceau aaii annde Je terug liis der ksfkqlyke iroe4eren verjjeeujt mpa de vqlgeiidp bijzeuderhedeb Desjee ieü lieid krjat tcniS de caisse ecdésiBWi llp belni eiid L fr 500 ipilflueii n ujiua il en de jreïiicainefeeriM teesJehjke jfpeilï eii gsf iul o eene aarde van SSüU inJllio i fraflcs Hwïr ijih erbiwlt dé 2 ietnklifjid xich aait d slaat te ïelienleli ItW railliüï ii fraflfs sjn i5 TO jreü W Zes ach ereenvolgende j irei en binnen tien jiren a hare vaste goederen Ie Inldlili f ren Pe opbrengst dier niohitisalie blijft in h indeii der geï lPiigkhpid en tjniler haar belieer Doch wat na tieujiren lijdï i iel niugL ge nübdiseerd zgn tervalt regteus aan den sTuat BUClia r6St l Jimuulj De hospodar heeft bij gelegenheid van het uieuwejaar de geiukwenfchen van het kabiuel eu der staatsliïchiimen on vnnïen De president der k ner vau afgevaardisT len hield eene aanspraak aarin de meesi innige geherbii eid jegens den ho podar werd uitirpsproken Di hospod ir legde alle voorkomendheid en wederkeerige genegenheid aan den dag KonstAntinOpSl 13 Januarij Sedert gisteren is hier eene ministeriele crisis ontslaan Er is besloten tol ile terugroepinsi van den inrksehen gezant te Athene Ue Levant Herald meldi dat t ee grieksche schepen onlangs dÜÜ vnjwiiügers op Candia hebben ontscheept De onderworpen Candioleu zijn weder tot opstand overgeslagen ötnnenlanö GOUDA 16 Jannarij Wij maken het pnblifk opmerkzaam up de uitvoering tegen maand ig 21 jin aangekondigd loor onze rederijkerskamer de Goudsliioem in het luk ial Tivuli Twee kleine stukjes zullen voorgedragen worden door de ijverige leden die reeds zoo dikwerf blijk gegeven hebbeu vau hunnen meusehlievemlen zin Wij wenselien dat velen oii er siadgeuooien bel ingsielüng zuhen betoonen om een gezelsch ip ain Ie moedigen dat zoo edele pogingvn aanwendt om bij iiutie onlening geestbeschaviug te bevord reu eu weldadigheid op ie wekken Men schrijft nit Ntetnween van 12 jmuirij aan de N K jtt Courant Terwijl onze gemeente gerninien lijd van de vrer elijke veeziekte is verschoond geoleven Men leest in eenige rijnsche bladen den volgenden wensch Gij nieuw jaar 186 wees ons een jaar van liefde trede en vooruitgang Doe de rijken arbeiden en maak de arbeiders rijk Onineetn den woekeraars hel graan en maak het graan tol woeker iar Dal het brood zeer ligt te verkrijgen zij maar laat het zoo z waar orden als de bakkers Maak het bier zoo sierk als onze dorst en aoo voedend als eene broiiwertj Geeft den wijze magt en den magtige wijsheid Verkort de processen maar niet h t regt Verander alle kleine heeren in groote mannen Maak de regtsgeleerden vlijijg en ef aan de vlijl haar regien Laat uw licht schyiieu in de doi trni opdat de duisternis licht worde Laat alle laudsheerlijke verordeningen heerlijk zijn voor liet land Bescherm lis vr heid van den arl d maar dwing oaderkiuipets tot lojiale eoBcurreiitftj Bewaar ons toot bederf es l g das gwn belasting op tabak of zout Krachtens besluit van de algemeene synode der nederl bervoriSiJe MeA 1 tlaus afgekoSligd het nieuw reglement op de benoeming van ouderlingisn en diakenen en de beroepüifT püifT vat predik yiien Aijólgèns dit reglement hetwelk den 1 rri irt a s in f erking treedt vordt voortaan het regt tot fi f 1 ISi6 fftnf Ml bei öèfliiig ii elke geweente uitfeoefafid door Je siemgeregtigJe leden dat wil zeggen door de mansItdmaten die onder het ressort der gemeente wonen den ouderdom van 2 3 j iren bereikt hebben en ten minsie één jaar geleden bij den kerkeraad geloofsbelijdenis hebben afgelegd of op ingediende atlesialie of bewijs van lidmaatschap als zoodauig bij de gemeente erkend zijn Hiervan zijn uilgeslolen zij die iu het ja u hetwelk aan de stemmiug of verkiezing voorafgaat door eenig armheslnur zijn bedeeld geworden en ZIJ die onder censuur of curaiele staan Binnen drie maanden na de invoering van dit reglement onderiveipt de kerker iad aan de stemgeregtigden de vraag of zij die benoeming eu beroeping volgens dit nieuw reglement wrn chen te doen dan wel of zij dit op den bestaanden voet willen behouden Wat de meerderheid daaromtrent beslist blijft v m kracht voor den tijtl van vier jaren Na verloop van die vier en vervolgens telkens om de tien jaren norden de stemgeregtigden op nieuw tot beaiitwüordinï derzelfde vraag opgeroepen Verklaart de meerderheid nu dat zij de benoeming en beroeping volgeus het nieuw reglement verlangt dan geschiedt dit in gemeenten van minder dan 100 steingeregiigden door die stemgeregtigden zelven doch in de andere gemeenten door een kiescollegie Dit collegia moet beslaan uil de gezamentlijke leden vau den kerkeraad en tweemaal zooveel emagtigden door en uit de ïteingeregtigilen beuoemd voor den tijd van vier jaren Jaarlijks treedt van dit collegie een vierde gedeelie af zijnde de ai tredauilen terstond herkiesbaar De ouderlingen eu iliaktuen die bij de in werking treiliiig van he nieuw reglement in dienst zijn blijven hunne be rekking vervullen totdat hun diensttijd verstreken is Gcnicii 5ile Berigten Engeland heeft bij eene nota kennis gegeven aan Nederland van het beiioemeQ vau et ij mgenifur tot oniltrzüik der oostersehtldtkwestie De jwrte vsij vaüiloopijr löÜ duizend titan oj de beeu brengen Gnektiilaiid hi eft sltike behoefte aan eene nieuwe leening Ktntuckv en Virginie h bben hel aniendernent op de ronstitutie verworpen Engeland het ll geprotesteerd tegen de russisthe ukasen waarbij FüIeu gcbetil lu Ruskind vsordt opgfuotneD Naa 30 dic tot ö jan zijn aangetast lu ZuidHüilaud öaQ in Noord Holland 4b4 in Geldt rlaiiJ 90 in Ttrecht 182 toiiiul 4Ü S rundertu Te Fanjs htbbcu lóUOO iiklieden in bronb htt werk gistaakt om hooger ioou te bedingen dat hun echter door de fabnckauten wordt geweigerd an 3U dr e tot 5 jau zijn in Engeland aangttast lU mudereu Bij de tweede kamer is ingediend etn ontwerp van wet op de sehutterijeu Het plan ter Testigtng eener uedeil tuLiibouw iuaat chappy geiiJ d i mnieui is uitgevaardigd De hongaarsche staatsainbteuarei protesteren tegen de legerorgauisatiedoor te bcdankeu voor hunne betrekkingen Werkelijk worden grootebt 2ujnigingeu gebragt in het italiaansehe leger De vpehoudera Wtigeren op vele plaatsen de aanbevolen maatregelen van voorzorg ie nemen De graaf de Chunibord cntiseert de fraosche regering en zal aao deeerste oproepnig gehoor gisen om ziju land te hulp te komen Menberekent dat jaarlijks in Engeland het wit van es niilliorn eijereu gebruikt wordt tot het bereiden van albumine papier voor de pholographie Te Rome is de voortzetting der sedert i s jaren toegestane preahyteriaaasche godsdienstoefening verboden De keizer vau Rusland heefteene amnestie vtrlcend voor drukpersdeÜcten tïaksen zal waarsehijnlijkeen bijzouder armeecorps erlangen Reeds 557 hauoverhche oöicierenhebbru ontslag verzocht uit de dienst De epyptische regering laatbi Touluü voor l4 millioen fr een reusachtig drijveud dok bouten oorde haven van Alexandrie Te Yokohama heeft een feilen brand gewoed waarvan de sehjde wordt begioot op 5 miilioen dollars Garibaldiis vertrokken van Laprera waarschijnlijk naar Candia De armuede ia oo groot te Venetië dat een vierde gedeelte der bevolking onderstandontvangt of vraagt De spoortreinen konden dingsdag door den sneeuwte J yon niet aankomen De Ingezonden oh battez vous tant qu il vous plaira je n y sauraïs que faire et je n irai pas giter ma rcbe jiour voos séparer Je serais biea fou de m uller fourrer parmi eux pour recevair quelque coup qui me l erait mal Le bourgeois geotilhomuiij Mijnheer de Eedacteur I Laatstleden zondag begaf ik mij met een vriend naar i i tad Gouda om daar deel te uemen of ten miuste aauschouwers te zyn van de winlervermaken die zooaU ik dacht in die itad el oudeu plaats hebben Wq wandelden te dien eiada haar ee door lo begaven OD saar bet tatioas koSj buis ten einde iets te gebruikei Vóór de brug alcaur over een stadsoingel zoo als mij toescheen stond een boop straatjongens geschaard die ieder die de brug passeerde met sneeuwballen gooide Heeren en da s die van den trein kwamen moesten letterlijk door de coc jius oopen en men mogl zich ▼ erblijdei wanneer men zonder builen of blaauwe oogen opgeloopen te hebben over de brug kwam Wij gedachtig aan ile spreuk audaces juvat fortnna stapten moedig door en aren ge ukkiger dan anderen die wit geworpen en vertoornd onder het gejoel der straatjongens hun weg moesten vervolgen want wij bereikten ongedeerd het rale By dit alles was heinde en verre geen poliiio ageut te bespeuren die de jungeiis stoorde in hun edel spel Maar dit alles as nog niets mijnheer de Eedactenr bij hetgeen wij s avonds nog aanschouwden Het schijnt in Gouda de genoonie van de liefhebbers van arren te zijn om het marktplein dat daanoe huewel niet al te ruiai toch vrij goed geschikt is rond te rijden Wij waren tijdig genoeg bij de hand eu voegden ons bij de toeschouwers Maar het duurde niet lang of hetzelfde spelletje van bij het stations koliijhuis begon eer Honderden van sneeuwballen doorkiietden de luchi eu kw amen neer op tie heeren i dames in de sleden en wat g el zoo erg nas ook op de paarden Dat er geeue rugelukKcn gebeurd zijn is minder aan het goud9che str iatjongensris dan aan het goudsehe paardenras te wijten want ik ben zeker tiat er voor de paarden gelegenheid genoeg tot doorgaan gegeven erd Maar hoewel er geene armen of beenen gebroken zijn erd er toch eene dame die in eeue slede za zoodanig in het aangezigt geworpen dat men het op derlig passen afsiands duidelijk hoorde Ik had waarlijk medelijden met het arme jnfje tIat haar genoegen door zoo n gemeenen streek zoo vergald zag ant dat de orp door een tal van goudsehe pijpenmaker kcelen met een geju eh begroet haar pijn had gedaan merkte men dadelijk aan hare hoin iiig On e verontwaardiging over zulk een ergerlijk schandaal steeg ten top en ij wilden ons onder den hoop begeven tot n ij reeds een otulaehi g heer enkele straatjongens bij den kraat zagen pakken en niteen drijven De man handelde Lraiif hoenel hij voor zijn eedrag duor meergemelde pijpmakerskeelen werd tiiiyejouwd en oor de handen van ondeugend gespuis met = ipeii ballen verd jeworpen En bij dit alles mijnheer de Krdacleur was geen politie agent te bespeuren zoodal de burgers zelven het initiatief mües en nemen en de jongens iiileen drijven Toen rfien eindelijk aan het eu Jhuis ging klagen kwamen er t ee heeren Na een langdurig lijden overleed onze jongste Zoon J N AÜRI NÜS iu den ouderdom van 23 jaren diep be reurd door zijne Ouders en Familie Wm van dek ben J VAK DER BEI iBVEEN Gouda H Januarij 1867 3Een Huis te Koop Er wordt te Koop aangeboden een goed HUIS op een fatsoenlijken stand bevattende vier Kamers Keuken en verdere Gemakkeu dat in twee gedeelten kan bewoond J orden met een vrijen opgang benevcB een gemeenschappelijkeu poon xnet 1 Mei aanstaande te aanvaarden Hierop reflecterenden adresseren zich met franco brieven onder letter A bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Rumatiek Jlclit De CHEMISCHE bereide WATTEN Tan Dr P tmsoN geven dadelijk verzachting van pijn en genezen volkomen JICHT RUMATIEK BORSTAANWENINGEN KEELG EBREKEN VER iOUDHEID enz In de pot verkrijgbaark 80 cents bij J H BOEES Apotheker Wijdstraat alhier met brnioe jassen aan denkelijk ran achter een warm fcapoIielt e opgeschud die zich van het burdes aan het volk veroonden om ilen put te dempen toen het kalf reeds l ng verdronken was Ik heb gemeend Iiji heer de Redacteur om de zaak metmeè in den d fifpot ie UDeien helpen stoppen maar er denheer kommissaris v n poliue die naar ik hoor een zeer ijverigman is op ailent ie moeien maken len einde dergelijke achandaleu miet meer plaats li bben eu de d imes ook in den winter vooriaa 1 gerust hunne lieve aangezichljes aan het p ibliek kiiiiiipu verioouen zonder gevaar te loop n v in met hardesneeuwballen tegen hare suoepenge kijkertjes geworpen teworden t t A K antongeregt Bij Tonnii van het kantongeregt alhier zijn op den 9 January jl veroordeeld Een in twee geldboeten elk groot ƒ 10 bij wanbetaling tnee dagen gevangenisstraf ter zake van bet opliokken v m varkens eu het aan e ig Mebhen van een mesivuar op een erf te Guud i zonder vergmining van inirgemeesler en weihoudtrs Een in eene geldboete van twee ilJeii Iiij inbeMhüg dag gevangenisstraf negens het i u u i n een koebet 1 eene opene deur a u de publieke straal ie ioud i Een in eeue geldlioete van ƒ 1 bij Manbeialing c ui d ag geviingenisstnif ter zake van iiet als gei er v m een kar besp innen met honden niet gaan naast die hou len Een in eene geldboete van 3 bij nbei iliug t én dag gevangenisstraf wegens het iu het water te Gouda schoonmaken van dierlijk afval Vijftien ieder in eene geldboete van ƒ 100 en elk ve rlien dagen gevangeni siraf bij aiibetaling der borie ie og veertien dagen gevaiigeuissiraf ler zake v m het opdcl cu vau dierlijk afval en overblijfselen in de gemeente Broek c a En al de veroordeelden solidair in de ko ieu Burgerlijke Stand GOVDA GiEOEis II Jan Maria itliüir a ouders P Koi d cc J K Bik 13 Susanna ouiit rs S Ken ILipper en U sji dirb M na ojder 1 Koedült eu t iii Maaren 14 Dirku Oiutder M va i Ltuwen ned L van hchijiidel Jan ouders i iu i tu t U en i vau Os CvLiiLEDLS 11 Jau H J Jt nk r 3 j 2m F FALIvFABlHG te sGraveahage heet verkrijghaar ïes ei l COCOSZEEP tlie door h ire uitnemende eigei schappen icl gunstii i m aüe andere zeepsooren oiidersi iieidt Z lioadt de huid lenig en geefi h i ir eene Iri si he en ge oi de tint Lit ie huida indoeuingen doei d e zeep in den kortst m gelijken tijd ver l ij en Bi de zoogen amde fijne KMsch wordt deie zeep oort met schier ongeloolVlijk troed gevolg aaugeweart Prijs per stuk ƒ 0 1 5 GÜTT A PERCH A SCHOENSMEER neieuschiujelijk i nder ocht en door de ervaring aanbevolen Het glanst zwart houdt het leder z icht en voor wa er ondoordringbair Prijs per doo ƒ 0 05 per 25 doo eu ƒ 1 LA BRILLANTINE ee T p ets popiler dal VOO alle niet deu kan gebruikt worden De laetaalglaus nordt er volkomen door bewaard Bij de zamens clijng heeli men al die zelfstandigheden vcr ao len die au iere poetspoeders zoo i id eiiï iii iken Per pakje ƒ U IO per 25 pakje 3 NAPHTA datTict alleen beter dan andere vlekken aters reinigt en de kleuren iir stand houdt maar dat ook bijna nêea reuk van zii h geeit Olacé handsehoSien worden er met de schitterendste uitkomst mede gewasschen De flacon met gebruiksaanwijzing ƒ 0 35 DépÓt te Gouda bij den heer ZELDE N JK Droogist