Goudsche Courant, zondag 20 januari 1867

iMmnxÜm ïlrttst3öünbonö Genezen darlelijk n le cithirrhahsclie keel en borstaandoenin en ii Tei miiï hpe chheid hoekten en 1 onder medewerking v n heroeaifie geiiee nr i2e i toriteiten nelselukte Tereeniïing van sippen der doelmatigste kruuifo eu vv ir e en heeft de StollwerCk sche Borst Bonbons wereliberoerad doeij wi r er Pepot beiiiiden zich hel pikje j 30 opnt te Gourfa by i eti i t iieker J b BOlkbNOOGIN op de Blani Strat te bc oo ikoren bij WOLl l Bpwaw Droppels zijn een onfeitbmr seneesmidilei tejrpn mie RheumitischeJicht en Podagra en breneen zelf m dè hardnekkigste m meest Teronderde gevillen nog hnlp en verhg in aan led re flacon is net ehi iiette en gebriuksaanwijring voorzien bg den Apotheker STEENMEIJER 17 J 1G In de faedeo gehouden zitting van het hooperï4n ls i i Pe kort debit het adres van h i acyV4r fnet al eriippiie einmeti a lUïeiionieii Florence lunnrij Hei ontwerp lot aanvulling der he nMMui vvur l hteis Lij i Jmoiu Hi d nd a 17 J n Ie Opinione egi dat de onderhandelingen betrekkeljk de bi sclioppen ten einde ijn gebngt De pms en k nlmul Antoneili uilen eerstdaags den heer Toneilo eeue afschenls ludieuiie vereeuen Öinnenlttnö OOtjOA 19 Jinuarij Het raaanilig in de sociëteit Ons genoegen gegeven concert heel uair wj lerieiiieu inl iekeiid loldmu hei choorpir onepl ï m e b Jo efs keik üinler diredie van den heer J erlieijen mu leKun erw ijver alhier uerd d irbij beiaive dour teniae leden dii het miiiiek e eisch ip huphonii bijge iatn door luet iiiiisier iain clie dueii initii ile hli 1 lieuniNseu Basi en Uiütner ea de opiirengsi bedroeg na altrek der ko=r i ƒ MbS Ou Ier bet up chrift Li ropesche verlichiing leest menin be Koii Ueekidad h t loi eiiie Kil til 1 or il ver H ht door noorderlicht en meerkaarsen beiile I me jk uachiel k lurnji do ir n chipiije nimemendvoor den h irem en voor iiel bed v u den £ ieken mm Iialiedoor biikeeni irhi en viilk iiin die beide oogenblikkelijk verlichien en geuooi lijk duur i r odieke duisieriiis vooralgtgaan ofgeioigd u orden b iuje verhcugi icli m ten acht k i ineudmamlicht Fra iknjk gmiel bijZun er v m ijn looneeiverlichlingof voeiiicht ua ira in 1 el eker moei voorden loege$chreven dat mener meer tht itri 11 d n v e ei iijk meer d iii ït r d in denker vindtTngei I p c ieitert als prudiiki van de iiidn irie bel gaslichtboven ilie iiniere aoorien d ii leri md een tiieje ui den donker ill komt door de n oe ji UjHieid om Om en door de lersche ee ie Ijrei jieii 1 roi en br nol konmgka ir jes en flaiuboinventer eert v m de diui Ie eei hei 1 België en Nederl uid beliejn l me i4 ii ic i In hei eers e echier i het door Ie 1 1 I dei t roie in ivojid in huis wat benaiuud ui r let bc gi cai i ei k leveii in een minder goeden re s u 1 1 1 mei uil Lirrch am hei Handel bl van 15 de er He iirjMiciial gerig iiof i hier lieeii beiien ee iige persoIrfi V enei lii na i n ui dtv f £ P veli van op hoog ge ig be T veu kueijei om er verli I van den eigen lar van heiland schu lig verk I inl a in diel il bij nicht door meer dan eeu per oi 11 op eeiie pi lalst ine niet als bewoond kan voorden aangemerki en lie i veroordeeld tot eene cellulaire gevangenisstraf Van tvvee inaaiiden De Kiiiuleipest doet niikomen dit de boeken van derned vee ii ei aaii het einde de vongens Ja irs ijn geslotenniP hel kjlo de verlies van ongeveer s2U00 runderen eenveriies in ongevier 14 maanden ondernam Het blad gieftechier den moed niet op voord nu met nu de door denkoning benoemde cümmi 3iP iii drie d igen achiereen te zijnïergailtrd gevnesi lot de conclusie is gekomen dit krichiigeBQoiiregelen beliooren geiiouien en vülgclioiulen te orden Vooral dns uu niet gevvauhoopl egt het blid nn deter ie Hoor veleu reeds zooveel maanden geleden vurig gewrusehw onafhauki iijke commissie d in elke een oordeel ordtgevradgü over al ge cliiei is een streng veroordeelend vouOIS velt Du 13 doodend voor velen m lar t i hel behoud tl IJ herhabu het t is het behoud van den veestapel dat doodTouiii in 3 digen tgds migesprokeu een are ma ir volstrekt geen ie z ire s raf voor hen die de oori ikPii zijii vanai het uoiideluo e leed en al de overbodige ellende ej al deonnadenkend vermor=ip en geweienloos weggeworpen inillioeBtn aarvan het verre udgesLacht uog met schaamte endeernis zal gewagen Oud AlblaS 16 Jm Hedets is de gevreesde ziekte ook kier ooder ipt mndvee u gebroken yoodat nu nog slechts in dete streek hei naburige Alblaaserd ira met besmet is Aldaar ti k ii wTurdag riiim 40 m insclmpppu met een oHie fr gpdeM èeerd om de Iqn te bewaken ïe Krimpen o d Lek breidt dt Kiekte zich langzaam uu daar naai meu egt reeds vier anUleB zg aeugetu doel van den L c IS ilTeen ijn gezondheid te verkrijgen hem daarin bij te staan IS de pligt van derireue die het vermogen d artoe heeft ftet zou moeijtl i ttn geaeiend u levens voedend fiib ièiaataan fe jQ eii i t jÖiSjp bIkp goede resuluitn beK inen im Is de MLaijafr SaBI IEKATES van denIl r JÓHVNN H R S ei e A VWiagsnlidddenh a tijortsebraiüt i Hun 7ijn met allei Prijsmedailles der tentoonstellingen van mjverlieid toege v mr g hebbeu tevens de goed keuring der gekroonde jeu ver orven en eenige dui ende artsen hebbpn waanoe j anders uiei gemakkelijk overgaan de waarde de er producien erkend de mlsieke idste ittesten van het publiek v m bijn i aMe I inden van E ropa ziju ons toegezonden iii de konii klijke en ke erlijke geneesinrigliiigen zijn IJ ingevoerd en bovendien is hun eene eerste pi lats aan geive en onder de voortbrengselen der iii lustrie hieruit volgt dit WIJ seeiip antoriieit kuimeii noemen of ij zou de e fa briek iien illeii lot hebben toeae wiiid Het Mal fc xiraci tie zondheidsbier en de 1 il je ondheK s Chocolade van den Hof leverancier JOHANN HOth he iben leh op vleugeien overal eenen weg gebaand De hainorrhoi 1 1 illijder de borsizieke de geheel ver wakle hij die i pbiek i m eellii t had de vermagerde en teringachuge illcn hebben daarin de verkwikking voeling vtr lerking gene mg en verlossing vin hin lijden gevunden deels door de hand van den art deel door eigene dn de vele honderde hospitalen die de oorlog noodzakelijk gema ikl heeft kunnen len hoogste eeuige wiiiiige van deze gente en voedingsmiddelen verstoken ijn gebleven maar allen hebtien niet etn uitgezon lenl mei lot daarvan gesproken en allen hebben v m deze fabriek iien zoover zij bon gewor dei zijn de eene fnde werking bevesi gd Over de wcrkiug van on e fabriek iten ontvingen wij iii den laais en tijd volgend schrijven Mijnheer Lijdende aan vreeselijKe 1 lagkwaal heh ik eindelijk het mij reeds I uig dringend a mgeradeii 1 Outvang levens mijnen innigsteu dank BEitLLE 1 Nov Ibbh V HOOG LIET Hei Centraal Dtpot v m Ie wereldberoemde Joh mn hoffscheM ilz PrEepiriIen als M ilz l trict CGezondheidsliierj MalzChocol ide Gcmenjidc Berigten De spaan che leeniog wü met vlotten biksrn ig het trou vlustigsti land en btijt riQ het minst iiigeuomen met zulke htthte baiiden iJe fauigeroorlo iii lafiaii ia gttn digd Ie Veriiers is eeb groots laktnfabiitk afgebrand Tc itmdtu wordt ihdiis het ho den anhait gfcvechlLTi e trift mtt geldbo tm De communiratit is bi na Ie gestremd door A ineenw id Sclinlhnd Men spreekt n t oi tdekkeu teiier zameuzwtciiug tegtti diQ onderkoDina van fcf Vjitt f ïl imbarg ordtu de gofdereu vun keuf Maiimluan ter verzending u t Mtïito pTiT soffcrd lu Kuslaid vertooi t zich algemeen ffgezoaaefi l etW pofefligi iii jA t lng ipi replst pft i e verkiezmgeii oi fstoiii en ui de ve l lUeiide d tncien vereeniguiiren die zich ten doel s elden dfe kifK r i h rii feewze té leulni g stelde i ciiidhUten om vi rljl kBelirtg v ifi stënT nen ie rootkomeu Bu bevordenderi die ciudidituur door d ndjevplende adverlentiei iii de digbliden Veel meer echier erkien die vereeiiuiiijren me mi de bel iiigstell i jr werd hoe I u ser hoe minder de verfjadeniiffpn werden door de kie er niet be ocbt en linor7tiraerhtind eni dectnduUal door slechts eeni e kiezers ge teld en de andere bnrjiers vul den als lamineren de leider geheel onbekende ner unen kregen een eroot a int i sieinnaen werden soT tijd zelfs gekoyen en het werk der kiesvereenigiiig was volbrigt Door die hindeiwij e echter verminderde allengs de bel ingsiellinj m de verivie ingen het gros der bur jers weid oni er=chillig en velen bleven te huis Men khigt nlgpineen en met len onregte over de iechte opkomst der kieyers m lar welke verbe eringen ijn ouU door klagen verkregen KI igen is niet vaidot nde men moet inch ten het kwaid weg te nemen en dmtoe is vooreerst noo lig de oor lak v ui het kwaid op ie purfn En wit zoude nn de oor aak vin dn geiirek i tii hei ings ellmg ijn Zuude Ie met voor hei grootaip gedeelte in gebrek am keuni van on e sta tsregeIln motten ge o ht worden e e kif er kennen de eenvoudigste l epaiingeu on er stuisregeimg nief getuige de laiNIe verki ing en onkunde veroor iikl onverachilliirheul terwijl andpie kie er die tf i volle ov rinie 1 ijn van nei ge wigl vm het k esregt zich de moeue niet wdlen gtven om bLo slem ml te brengpn daar zij uveiimgd zijn dit zij een vrucblelüüs werk uilen verrigten 2lètjertcnticn Of i de belatig ïejlins met veel groofer als een lid van den gemeentera ld mie geko en vvoraen als de kc ers bekend iju jnet den per oon op wien ij hun stem willen tiirtrrengcn De bel mgen dei gemeenie loeh van ijn n i isle onigev wig zijn den kieper met onver chiliig en dairvoor getroost hj zich gaarue de moeiie om ter lembns te gain en mar zjn overtuiging 7ijn kie ersp lüt Ie vervuden Is onkunde de our iik 1er weinige behiiat ielling is hei volk nog niet njp voor het vcrvilbn van de pligien wairtoe hel door de grondwe efoepen is i M ntüti de oor uk oo mogelijk wr jeiomen worden en lot dtt doel oudeu gued mgeriï e kiesveiernigtngen kunnen sirekken Grooie sjininen gelukkig uel met oo aanzienhjk als m bi irpiand worden bij eene verkie ing bc teed aan groole advertentit n edent uge aanbeveling en verjjtu ing itroüibilletten en om den gestelden c indiü lat de e epnil fe bezorgen en hoe ue mg wordt b arduor te we g jj uiigt da ir ook de andere partijen de edde middelen gebruiken en de kiP er in tweestnjd gelirigt of ich van de veiku inn onthoudt of len candut I tl kiesi die ii u oor personen die hfj vertronu t V ord aanbevolen Koiiden he geide hiet uultigei beateed borden dis zy gebri kt i erden om de kie eib in ie lichten omirent on e i i a regehng Konden mei die onnut uitgegeven gelden van de kiesvereemuingen ge a genoulsch ip 3 3 O J ff OiiderlroowdK J VAN ÜAM al P GoiDA 17 Januari 1S67 Onilertroii l M DE VLETTER en A C SPIT s GOLDA 18 Jdnuarij 1867 1 l 7e Ziekten Bp Receptie Zacdag 27 Janaan pen gevormd worden tot berordenng Tan de kennis onzer Staitsfnngirns Pe tegenwoordige versrüderingen Her kiesvereenigingen beteekenen over het algemeen mets Als er eene verkiezing ophanden 13 hoort men of hever men ziH eeai advertentie door het helunr éer kiesvereemgmg peteekend men ontvaogt een stioudiillet tot ctainMjzins van den cnndidiat en dtarmede is het gewigtige werk afgeloopen Is het wonder dat zoo v einif kie ers leden der kicsvereenigiugen zijn Zoude het niet mogelijk ijn eene kiesvereeniffing tot staacl te brensen die de C of dergelijke arnkeleu in haar rt iement had ri l landelijks heelt eene vergadering der ereeuijjing pU iis Art Op de gewone ver adenng zullen ictUereenvolgen de volgende pinten behandeld worden a Regeling van hni houdel jke iken è Behandeling vin her een of ander dee onzer ti ze heg jjr een daiitoe uitgeiioo bgd preker ei f besprekiriir vm het beh mde Ie door te a iwcmj c Behandeling der voorn ira ie tnderv erppi in e m i md bij de twtede k imer nirg kunien en ne der houding van de dgeva irüigflen v ui hei li geleid door d Re preking v m cindiditen ia het Ui rii t of ii vereemiring vo rge leid An Ieder lid is geregtigd to hel opi vcn v ni eemg ui a werp ter beh mrieling Art leder lid is geregtigd om kiezers gt eu lid zijnde ie introduceren rt Zonen van leden den ouderdom v m jn h i t hebbende en zelf geen kie er ijndt kunnen de ver ilcr p bgwdiieu en Zn k pene kie=vereeniginff zoude nut kunnen stichten eu de ge ifu dnrnn geschonken zou len ii et veptpjid woii n iriir wairlijk s rekken lot verluiiting ile volks Zoü ri n die liel m te en in Jen afioop der erkie mgeu be len w ij een t n mder dringend a in P De ouder eipeken If lis het geschrijf in de Gou l che Counnt van 17 j nuinj 11 onderteekend me de ie er t t j Ik zon het f rui en c r i it gevonden hponen in iien de s hr jver er nn i a m on er ge et h id de wenk lan de poUtte eüevni m kof k m i ir beu nderensu i irdu is de meer d u Li ilprs hp kiniii n de chrijver door a n de slem te ku iuen hooreii e k ueroep men mioefent G C v u der Goud i 1 J inii r j 1807 Burgerlijke Stand noiDA o i t J n M tNiLs ïKIiui üidrs I Vhrr e l van Cl ij 1 1 ip üud D liW tn P Po u Il III Gi dl II 1 t P OooUrbrotk 17 Ju 1 u uud IS Kuüt tu J de fi C C biii frt L Itiaudtr Simoiiie Ja qucs Augu le OLJtr i A Ku j r en M ij ria ij K LvDtN 13 Jau W frmtïj 5 m 1 J A v n dtr B i is j 17 b l r deibur 1 m C E fxt v d ü u tDr J B ROLL te Amsterdam Dtpót roor Comia Glhlw i J J f h Oudt wütid en C Polet H Bun chüttü tl K HDticw g