Goudsche Courant, donderdag 24 januari 1867

S 3 3 è s 5 a 1 o IX i 0 SI ïï Ö 0 2 X P3 8H iS 0 u MBh V ces ï 0 M i e V V C £ 2 bc 4 J aj laai 0 as PW £ mm 1 f i fj ca a 2 a 0 cS c Öa 0 0 5 ü JS 0 0 1 04 § 2 C 0 Pi s cj Ek 1 67 Ve2 zekei iiigs Maatscliappi3 VOOK D £ de Eeadragt De Directie an genoemde Maatschappij heeft de eer Ondsn en Voogier te informeeren dat volgeus Art 7 van haar Reglement de deelneming voor de llgüng mn 1867 is opengesteld Deze Maatschappij geeft in haar Keglement aan de deelnemers e natten Kaarborg van toliditeit zij blijft verantwoordelijk voor de door haar gestelde Plaatitercanger en NumMertertcinelaan en neemt daarbij de verpligting op zich den opvolgenden Broeder of Broeden overeeukomstig Art 49 der ivet op de Nationale Militie van de persoonlijke dienst te vrijwaren zoodat wat er ook geleure efu Huisgezin van drie Broeden door voor een van hen deel te n men allen toor de dienst bij de Nationale Militie gearipcaard lijn Het is van groot gewigt vooral in deze dagen dai Ouden en Voogden ernstig toe ien aan wie zij deze hunne belangen opdragen en tevens worden z j geïnformeerd dat onderlinge Maatêchappijen zich onmogelijk kunnen verbinrlen den opvolgenden Broeder of Broeders van de persoonlijke dienst bij de Militie te vrijwaren De Hoofd Administratie is gevestigd te s Gbavenhage ten kantore van den Heer A W ü L r S ui n 265 Verder kan men deelnemen en zijn informalien en inlichtingen te bekomen bij de onderstaande Heeren Voor de Provincie Z ii i d H o 11 a n d Te Leyden bij deu Directeur A J A HKRENS Turfmarkt n 1 264 Gouda A BRINK i AN Boekhandelaar Schoonhoven C B v vn BAAREN Deur b 2 I 8 Donderdag Z JaDoarij 1 503 GOiroSCHECOUKAJürT O o O Ji Uitgave van A BRINKMAN Lange Tkndeweg D ii 60 se 9 i o 2 = re tl SC Raderstoomboot d Usscl Va Gouda Maandag en Ditigtdag Ninorgen B uren de overige wsrkdagea s morgens 7 uren Van Rotterdam op gelijke Ug n s naaüMn 2 utEB Dagei k Betwrkaaritit 3 a Alphen H DE GKAAUVV Aanbeveling De OiidergetpekfU ie maakt lallg dezen weg alle Veehouders aitent op de prompie handelwijze van de DireeUe der Koninklijke Maatschappij de Algemesiie VeeVerzekering gevesng i ie Roi S terd tin bij geleden schade aan vee verzekerd bij ge egde Maaiachappij Vhu 2 lüi 7 Jaiiuarij jl zijn óg hein 10 koeijen aan de veelyphus gestorven terwijl reeds na verluop v ia acht dagen de geledeue schade werd iiiruelaald Cappelle op den IJnxel 16 Jan 1867 D VAK CAPPELLEN v v Nipiiwe Haven n 157 alhier lieeft de eer w e tjerigleii dat van nï heden en ge Iurende j deii Vdsteiiavondtijd bij hem te bekomen ziju X I roüte en kleine VV a felen I de groote a 5 enie en de kleine a 3 Cenien waarvoor de bestellingen ten spoedigste worden ingewacht O J4 = Voor eene ONDERLINGE BRANDVV ARBORtJ MAATSCHAPPIJ worden in alle plaatsen des Rijks AGENTEN gevraagd Brieven franco aan den uitgever dezer Courant onder letter A M Men vraagt TE KOOP tegen contant geil om maandelijks te leveren Ongeleerde Jaaglijnen eerste kwaliteit Aanbiedingen en munsters worden franco ingewacht onder letter A W aan het bureau dezer Courant De Verkooping van eenen INBOEDEL leu slerthuize van deu Heer H ZWARTJES te Gouda tegen DINGSDAG 22 JANUARIJ 1867 aangekondigd zal alsdan geen plaats hebben maar wordt uitgesteld tot DINGSPAG 5 FEBRUABIJ 1867 en volgende dagen des voormiddags teo 9 or Wot rdm H i van den BEKG Ambtenaar TE KOOP eene pretentie op L van Jf ankum mr broodbakker tiendeweg te Gouda groot 178 50 Reflectanten vervoegen zich onder letter A bureau dezer Courant Prijs van het gedestilleerd bij Q F van de VELDE te golda met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a conunt Zuiver overgehaalde JENEVER a 46 o o per kan 64 cents idem a 47 Vio o per kan 66 cis Jenever i = oort julwijnj a 4H per kan 62 cents inl BRANDEWIJN a 462 per kan 67 cents Mi erdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoiDA 19 Jan 1867 Pi ijzen der Effecten AMSTERDA U Vrijdag 18 Januarij Iloog te koers JjMgste koers 56 Gebleven koer 56V4 877 3IV pCt I sch 2V2 56 87 16 67 S7V i3eV 3IV 428 4 92V 76 Ned dito 3 dito 4 SlVs 42V8 76V8 87V 184 183V 21 Vl 22 54V8 51 28V4 54 ÜVj 49 54V 28V ISJ t 7IV 76 i 75 75V 75 HandeliQ op resc België Roihs 2VsSpanje obl 2ViPortugal obl 3 Kusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 dO Lond 1862 5 84 dO Amst 1864 51 87 V d 1882 6 Mexico 1 51 3 BackdrakkKÜ TU A bRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zopdags Ill de Stad gi schiedt de uitgave des avonds te voreu Pe prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Ailvertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ore grootere moeten óór 10 ure ingezonden zijo BEKEN DMA KINO BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van de bel lUïhebbenden dat Zijne Majesteit de Koning bij besluit van den 30 December lS i6 frfiaatsblad n 243j heeft goedgevonden te bepnleu dat de afievering van be ersch bier kan geschieden in vaten zonder dat deze naar baalde afmetingen zijn vervaardigd Goup t den 22 Januarij 1867 BuEGEMEESTEB en Wetuoudess voornoemd De Secretarie De Burgemniter DBOOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOOKN öuttenUnïr IiOnden 21 Januarij Naar men zegt heeft sir Charles oa eigenlijk nu burggraaf Halifax die onder het ministerie merston de betrekking van staatssecretaris voor Iinlie beJl dde het voornemen te kennen gegeven om in l et parlef Hlt een votum van aiitrouuen egen het ministerie Derby T pr te stellen op grond dat hel tijdens den hongersnood in Xs ie verzii md heef jjebrnik te makeu van de middelen tot bestand die binnen ziju bereik lagen Het heeft veler naiuUcht geirukkea dat iii brievm dieijf ngeland uit Mexico raet de laatste mail zijn aangebragt niet met de gewone keizerlijke niexic iaii clie maar met franschepostzegels gefrankeerd ziju Daaruit blijkt dus dat de franschebevelhebber ald iar te lande de geheele directie van het postwezen aan zich getrokken heeft Het iren meest handelsbrieven waarin ge egd wordt dat er tegen Juarez een algemeenmisnoegen best iat tennjl men het keizerrijk er als nagenoegbegraven besolionud 22 Jan Berigteu uil N ew York van 5 dezer meitien De senaat heeft zich vereenigd mei het voorstel om den president de bevoegdheid tot afkondiging eener amnestie te ontnemeu De wetgevende njagt van Ohio heeft bet amendement op de constitutie goedgekeurd Nadere berigteu van jan melden Het congres heefthet voorstel om deu presiden Johnson in beschuldiging te tellen aangenomen Die be chuldiging be relt het misbruik vanzijn veto van het regt van benoeming der ambtenaren en vanhet regt van gr tie vooris het misbruik zijner magt als ookomkooping eigeiimaglige lieschikking over lei openbaren eigendom en tusschftikomst in de verkie inuen I e beide huizenhebben het wetsontHcrp beireffeude liet steraregt der negers angenomen legen het veto van den president Uil Mexico wordt berigt dat Marez zich naar Duranzoheeft begeven en dat onderscheidene repiiblikeiiische generaalshocne adhaesie aan Ortega hebben geschonken De republikeinen hebben Mazatlau bezet Nog voortdurend ordeu er velewreedheden gepleegd Parijs 20 januarij De Moniteiir is heden ochtend later dan gewoonlijk uitgekomen Hij bev at een brief des keizers waarbij een decreet tot invoering van al de hervnrmingeu in het binnenlandsch bestuur gelijk de France die heeft medegedeeld By dat decreet wordt namelijk het regt der kamers om een adres van antwoord vast te stellen verv ngen door he regt van interpellatie mits in den senaat i te bureaux en in het wstgevend ligchaam vier bure iux daartoe toestemming geven Dp kamer zal by de interpellatie de eenvoudige orde van den Üf aannemeu of voor eene verzending aan de regering stemBuv waarbij de aacdacbt der laatste op het doel der inierpellaïfe gevestigd wordt Elke miuisier k u bij speciale volm igl ▼ M den keizer geroepen norden om de regering in den senaat rf in het wetgevend ligchaam te vertegeunoordigen De prijd der Advertentien tsd éen to ze regels met inbegrip van het ze el is jO teut oor eiken regel daarboven 10 CentBuitengewone letters worden bercKcnd naar plaatsruimte Het decreet wordt voorafgegaan door een briei ne keizers Ban deu minister van staat waarin aaugekonUigd worlt dat eene wet zal ordeu voorgedragen om niisluitend de i urre lionele regtbanken uitspra= k te lateu doen over de i rukpr delicteii In dien brief wordt ge egd dat het evfn etr rakelyk is het regt van vereenigm binnen de perken die üe ppenbare veiligheid vordert neiiig te re ieien De ke er hericnert bij deze gelegenheid aan hetgeen liij het vorige jaar ezegd heeft toen hij de woorden priik ik wil op eeii vasicn boaem gaan die in siaat is om hei jje en de vrijheid ie lie ien l Ie e na utigeu Die woorden nu zegt de kei er worden doo bo eugeuoemde maairegeien verwe enthjkt ik ondermijn bodem met die door njliieu jaren v m icalniie en vourkechi is geworden ina T lUMak dien nog hechier maak ir ireskingeu tusscheu de irrooie siaaisinagicn nog innigei nieuwe wettelijke waarborgen aan de ijurgersi te ge en Op wjjze voltooi ik eindelijk de kruoinng van het door t cn iionaleu wil opgeirukKcn gebouw De iluuiieur deelt voor s mede dat alle ministers l e ien den keizer hun ontslag hebbeu aangeboden De heer liuuhi r blijft de fnnetien waaruemeii van iiinisler van slaai en is te eiis benoemd toi minisitr van hu i rifii l r vervanging van den heer Funld wiens verzoek uin ontslag dour deu Keuer is aangeuuram Maarschalk Niel is benoemd tot minister van oorlog P lg inlt de Geuouilly lot minister van marme en For ade de la Eoi uaie lol iiiiuister vau landbouw Ke heer Bétiic is benoemd tot lid van den senaat eu tot grootkruis v ui het legioen v tn eer Het ontslag door de njinisiers v in jnstiiie vin het hnis des keizers en voor de a iiigeleoreiiheden van biiitenl indsc ie zaken en justitie alsmede dat door den president van den s aatsr uid gegeven is uiei door den keizer aangenomen Zj biijvea derbane hunne respeciieve fuiiclien bekleeden Dezer dagen was in ecnige wijken der mindere kla= e vande hoofdstad eeue vrij sterke gisting wegens i e dnnrle der leveusmiddeien outstaau De politie meende te weten dal fiienten gevolge bij gelegenheid van de aanwezMrheid dei keizerlijke tamilie in tie opera coraiijue een aanslag zou worilen lieproefd Zij nam aUnu zeer oravatleudc voor orgra iatrejreïen waaroniler vooral deze behoort vermeid te worden d it op haar bevel een zeker aantal tlour haar aangewe en per jne i cp hettüoneel onder de Koorzangers moesten woruen opgenomen Dedirecteur verzocht alleen dat die zontlerlinge koristen deu mondzouueu bouüen en dit had inderdaad plaats Volgens eeu door deu EieuilartI uit Berhjn ontvansentelegram hebben de fransche en eugelsche gezanieu bij hetrussische bot de verklaring afgelegd dat de inlijving van Polen vooral uil bei oogpunt der russische belangen eeue betreurenswaardige siaalkuüdige handeling is Niettegensiaande de huiszoekingen het schenden van hetgeheim der brieveu de vervolgingenen wat al meer mder hettegenwoordig regime in Spanje plaats h efi heef tie rfvolutionaire junta te Madrid eene pn cl ini itie a m Je spaancï ebevolking in nei li u kunnen zenden die eene formele acievau bcsctiuldigiug niet alleen te en hel legenwuurdige bewinl maar ook tegen de regering der kuniijgiu is De we ten dercuries zegt men in ilai stuk o a ziju vervangen door eeavoutlige decreten wairbj tie mitltleien des l intU verslondenworden door verdertelijke eu lichlschnwende leeningen waarbijde regicu oer natie eu de deugil met voeien getreden de eigendom en de ousciicndbaarheitl der woningen geschonden worden En terwijl du alles pl iats had beraamde Isabella II te Z irauseu te Madrid eeue zan enzwering tegen Italië Spanje s juster leu bate der ronieinsehe curie en liei met de gi ootste zorgeloosheid hare pachas op C ba geweld en roof plegen harep ichas the heimelijk den invoer van slaveu duldende het zede ijk gevoel der oude en nieuwe wereltl kwetsen en tie grooteeu roemr jke lepubliek der vereenigde staten van Spanje vervreemtien