Goudsche Courant, donderdag 24 januari 1867

ADVERTENTIEN SGKOüwaüaG inde Socieieit ONS GENOEGEN Boelekade te G o c o a onder directie van LOUIS BOUWMEESTER C Oji ZOXbAG ri JJXlARIJ 1867 EEN ARME DUIVEL uf de Nieuwbakken Edelman Nieuw vrolijk bly pel in ö heilrgien ua het Hoogduiisch van Terdinand Xeamuller Muiiek van M Trtnkel Na hetzelve De Remplaant die oiet reuipiaeeert Xieuwe irolijke vaudeville in 1 bedrijf Aanvatrg len ZEVEN nre precies PRIJZEN DEB PLAATSEN Ht Prru Lc Ier iner hunne Dames en Ki iueren 75 Cent de Persoon Niet Leaeu 99 Cents dfe Persoon j l ii be eetl dat Turkye zal toegeven j d 4 b eijfh v Se vie tot onlruimiiig der forten Hoewel fle e eoooessie op 2ich ze nie veel be eekeni daar die forien voor Turkije veeleer een iastposv lian een voordeel v areii ziet men er TOch een bewijs in dat de porie met toegevendheid il te werk gaan oa verdere moeijelijkheden iMt hare ehrisielijke ondardaren te voorkctoen ht oordeel der Ter chillende dagbladen over de bervormins komt voornamelijk hierop nedfr De Preste is se ler Iilnsioi perd oindal ij meer verwacht had Zij heireur de opt etting v n hel adres hoewel toegevende dat het regi vai interpellatie eeiie voldoende compci atie ir Het blad heeft t cliler blijde verwaehtingen De ja etie de Franee verklaart eenvoudig dar dit derreet een ongeluk is Dit bl ul beirenrt vooral de opheffingvaii het a lre omdat dit aan de afgevaarditfden eene gelukkigege e ei l eid gaf om ie eggru wat ij over het gouvernementdach en aii de overige hervormingen verwacht het bladniet veei hoenel het de opmerking maakt dat men daarorptrent nog niet gencieg wéét om een aie ori =ch oordeel uit tejpreken De Teuip juicht alle toe uitfjeiionien de opheffingvan het atires dal vervangen wordt door e n r irt waarvannitn nog niei weet hoe liei werken al bij de voorx aarden di j a u de uiioefeniug zijn erbunden De De Libert loont ieh zeer ingenomen met al hetgeen gebeirt en houdt geue nunne lofspraak op liet moeoige initiatirf van het hoofl van den staat De Opinion Naiioni le en de E endard eggen mets 21 Jiin lij het ionveri emeut be t lat een levendigverlai iteii nm tie beweegredenen waard vr iel H loi hiietegenvvooniit e gedr ighjii en op iwie uer iiuiiem m Kehe politiek heef la eu lei len aan de beoordeei niJ der groote siaatsligchani u te oiitierw er pn De it li fbnir der jetM eii overhel aüre au autwo r 1 l vu r die veikitrii n geene vertragini e weeë brenjreu uaut het Kouvernen eut is Deaio enom recvU oniiildde bjk na de opening van de zitiing der karoer i r vragen en iuterpeli i leu over bn leiilandsche zukenann te en en BorliJD 21 Januarij Het eeniraal kieseomiié voor de verKie i tgen voor hel duit fiie parlement heefl besloten a in de libi raje priii i che ie len v iu hei p rieineni vergoeling ie veneenei voor ree en presentiekusten vveike de regering gelijk uekend i weiden toe ie staan De Kolni et e ZMtunir zegt dat de ontevredenheif in Frankrijk z oo zee toegenontrii was d t de keizer iets heeil moeten doen om de bevolkinz voor zich te winnen De druk Ier belasiiiisen is grool in aet lau l hei volk is verliittenl over het feit dal Frankrijk oo weinig sufres en zijii n dnuir in het i o jrdoo tfii en he ui ooï en zooviel sm e heeft gehafl hel erger icli t ver de ti in en ibe de dr k frs ijn aangelegd en liierhij kuini dal het zn h bekuimr rd maakt over de lasten die de nieuwe leger rgani=atie in het leven zal r epen In den senaat rusten de eb ncilen zich voorts toe om opp isjiie ie voeren in de rtuneinselif kwestie Dil alles nu heef de keizer doen besluiten om bovenbedoelde hervormingen ih te ïoere i PrankfOlt 20 Jmuarij Uit eene goede bron verneemt men dal de ouderhaiidflingen tnssrbeii de pruisisehe regering en den hertog vin Nassau haar einde naileren Prins Nicolaas broeder van den hertog bestuiirl te Berlijn de onderhandelingen namen ijii broeder Near men verneemt uHen aan de henoglijk n iss nsche familie aan ienl jke ik nisten worden verzekerd doch zullen de vroeger domeingoeileren niet in bet particulier be it van den hertog getaten worden maar onder bet beheer van den slaat komen Weenen 21 Jan De Wieuer Abendpost de redevoering besprekenne dezer dagen door den prins von Hoheulobe in de beijersche kamer van fgevaurdigdeii gehoui eu doei opmerken dat die red niels lievat vvainiel verwacht mogi won en spreekt het bevoeren van genoeaiden minister tegen dal in Oostenrijk het d uilcl e element op den achtergrond zou i reden en meent fat het na de reile van den nieuwen beij T cl en miuie erpre uU ul aug knealieus i ot vooi al wut Vruiseu onUeriieiacu uil het bjj vitoibaat en onvoorwaardelijk op m teodfeaDot ehap vfcn B ijer n zal kunnen rekenen 22 Jan Het oBiciele blad bevat een brief des keizers waarin aan den minisier van financiën gr iaf Larisch op dieai verzoek ontjlag v tdt verleendj terwij hem teveM hit greot ktiiis dri XeopuKi oTrit wordt verleend Pe heer Becke zal ad intfirim met de leiding van dat departement worden bslast KoBStantinopeA 20 Jannarij Aclfl de porte is onlangs vergunnins gevraagtl om op Creta onzijdige hospftalen voor de verpleging der zieke en gekwetste militairen van de beide I strijdende partijen op te rigten zoo als tot ver ietering van het lol der gewonde militairen door een congres van menschen vrienilen te Geneve aanbevolen ea door een aantal regeringen van Europa onderling overeengekomeu is Dit denkbeèbl werd bij de porte van Kuslands zijde ondersteund Dat voorstel is volgens berigten van den 12 dezer door de porie afgewezen 1 ook op grond ilat zij hare oproerige onderdanen op Creta niet 1 met eenen oorlogvoerenden staat mogt laten gelijk stellen 1 Vcr t T onii in de aii geh i il i berigten ver ekerd dat in Thessaüe de mohainmedaansche bevolking door de lurksche overheden genapcnd werd I De porte heelt haren gezant Photiades bey uit Athene teI rnggeniepeu Dil zou ei httr niet als eeii voorbode van de I afbreking der diplomatieke betrekkingen lusschen Turkije ea Griekenland te bes houvieu ijn maar moet enkel zijn geschied omdat de porte dien gezant een jriek van afkomst en godsdienst minder geschikt achtte om hare mst uciien in de teI genwoordige omstandigheden te Athene met een veroischteo nadruk uu te voeren öinnenlnnö I GOUDA 23 Januarij i De Secretaris van het departement Gouda der nederlandsche maatschappij ter bevordering van n j erheid omving dezer da gen bet programma der TENTOONSTELLING v m visscherijgereeilschappen en voorwerpen van de visscherij te houden te b irivenhage door de aldaar gevestigde afdeeling van de tiedeilaiidache maaischappij ter bevordering van nijverheid Jenoemde tentoonstelling zal geopend worden den 1 julij 1867 V IJ rekenen er op dat Gouda s fabriekauleu hunnen roem ook da ir zoo als elders waar liglrk zullen handhaven Bij gunslig weder zal op morgen Donderdag avond achture alhier eene sledevaarl worden gehouden met muziek enfakkellicht De afvaart zal plaa s hebben op de Oosthavenvoor de sociëteit de Reunie en zal de sioet den volgendenweg nemen de Oosthaven Westhaven Hooge Gouwe K itlensingel Bleekerssingel Tiendeweg Zevenstra il Kleiweg Nieuwe Haven Lage Gouwe noord ijde der Turfmarkt Hüoj straat M iikl Groeiiendaal Lage Gouwe VVijdstraat Mark Wydsiraat Oostlniven Na aHoop v iii de sledevaart zal de Muziek eene uitvoering geven iii een der zalen van de sociëteit de Reunie waartoe i de deelnemers met hunne d imes vrijen toegang hebben l Naar wij verneuieii zal het bestuur der rederijkerskamer I de Goudsbloem op donderdag 24 januarij en vrijitag 1 febru inj bedeeliug houden van brood fwit en turf uit de opbrengst der voorstelling in hel lokaal Tivoli op maandag jl Nopens hei ongeluk in Kegents park ie Londen waar orolreni voorloop melding is gemaakt verneemt men thans nader d it eenige dui ende personen den lödeu dezer aldaar aan hel schaatsenrijden aren terwijl er levens eenige duizenden langs den kant wandeiden Op hel breetiste gedielie der Ijsvlakte bad dit reeds den geheelen voormiddag geduurd zonder dat zich eenig ongeval had voorged ian hoewel sommige personen reeds hud len te kennen gegeven d it zij het ijs toch niet vertrouwden Omstreeks half drie ore waren er op zeker gedeelte ongeveer 300 schaatsenrijders bijeen waaronder een aaut il dames loen eensklaps het ijs aan den kant losraakte en begon te drijven Dit verwekte eene algemeei e agitatie en bij het daaruit ontstane gedrang begon het ijs te kraken mei het gevolg dat het weldra op onderscheidene plekken spleet Op hetzelfde oogenblik lagen reeds een aantal jjersonen in het water dat aldaar minstens 12 voet diep is Natuurlijk ver j oorzaakle ilit tij ile schaatsenrijders zoowel als bij de toeschoii1 wers nog meer schrik en daar men nu van alie zijden naati de i kam snelde de een om ran het ijs te komen de ander f om hulp ie verleeuen u im hef gedrang en de verwarring zoo toe dal juist daardoor menigeen er nog bij in het water ge j raakte Men schat het a mtal dertr personen op 2 a 300 j Alle pogingen werden dad lijk iir het werk gesteld om de ordt 1 te handhaven en snellen bijsland te vtrieenen Daardocr gt lukte het wel velen te reddtn m iar toeh een veertigtal personen verdronken Volgens de laatste berigten was men no bezig met het ojihalen der lijken Id een amerikaaDSch blad wórdt verhaald dat zekere Duitscher Schwarz genaamd voor eenige jaren op hél denkbeeld kwam om een logt te wagen in de riolen van New York alwaar hig eu niet t li oli gte veronderstelde dat gedurende een nika fnn jjareu vete voorwerpen van waarde moeslen beland zijn rtlj volvoerde zijn plan en bnigt drie dagen onafgebroken in dfett on deraardschen doolhof door De uitkomst overtrof zijne verwachting H j vond voor eene waarde van 7 000 dollars aan ringen eu sieraden roet edelgesteenten zilveren lepels en vorken en andere kostbare voorwerpen Hij geloofde na de opgedane dnderviiiding dat de vangst echter nog beter zou geweest zijn als hij zijn oorspronkelijk plan had ten uitvoer kunnen brengen en onder Broadway en de aangrenzende aanzienlijke wijken van New York had kunnen komen maar hij was in de onder iardsche i gen verdwaald geraakt De doorgestane angsten en de bezwaren aan jneii togl verbonden waren zoo gruot geweest dat hij den moed niet h td zich een tweede maal daaraan ie wagen en hel heeft jaren geduurd eer een ander het na hem durfde doen Nu onlangs echter heeft hij navolgers gevonden Een meisje van 18 jaren haai broeder van IG en een man van 50 j iren hebbeu een nieuwe expeditie onrlernomen Een week hing hebben zij in de riole n doorgebragl de man is er bij omgekomen en alleen de jongelieden hebben het daslicht weder mogen aanschouwen De waarde van het gevondene wordt op 1 500 000 dollars geschat Zij zijn op eens daardoor van biltere armoede tot grooten rijkdom gekomen en begeven zich nu naar Engeland Sedert het bekend worden van den uitslag van hun waagstuk vonleii nu verschilleude expeditien tot een exploitatie der onderaardsche schatkamers voorbereid Gemengde Berigten ooï oo De deensehe regerinfr heeft concessie vrrlcend oor den aanlefr van et iie nieuwe groote haüdf shaven ten nooiden van Kl ei ur ictür Hu u zal viér uiuuwe töoneelstaVken uitgeven Uei ruuiisterie van ttn di nst zal opgeheveo vrordea io Italië In de buurtschap Mastetibroek ouder ZvioUtkerspel is de vcyiekte andtTina i uitjiebrüUn Rll sl ch it enten diL ccl geld oitdeelen bevorderen in roatie eene tot ii mtiide gisting De Brazilianen eu hanne buiidgenoottii blijven werktloo tef tn over Paraguny Men wil een wolf gezien hebben m ons schapeuïnnd Men h ift piim oin Ue baven au Middelburg uvtr Voor de vele bewijzen van deelneming betoond bij het overlijden vau ouzen jongsten Zoon JAN ADR1ANU3 betuigen wij met dezen onzen hartelijken dank Wm van deb ben I Jb VAX 0EB BEN Vekveex j Gouda 23 Januarij 1867 üe COMMISSIE belaat me de regelingder SLEOEVAART op Donderdagden 24 Januarij 1867 geeft kennis atvoor HH iiefliebbers zoowel van binnenals buiten deze stail die alsnog verlangen jdeel te nemen daartoe de gelegeuheiil bestaat in de Logementen de ZALM het HEBTHÜIS SCHAAKBOBO GOUDEN WAGEN ea STATIONS KOFFIJHl IS Donderdags des voorraiddaga van 9 tot j 1 ure tegen betaling v drie Rulden waarvoor zij ook toegani verkrijzen methunne Dames tot het CONCERT d itna afloop der Sledevaart zal gegeven wordeu io de S eieieii ds BÉU1 I j tuilerien Men verwacht op de parijache teutoonstelling dea kcmlng van Pruisen en koningin Victoria De engeUche vloot zal vermeeiderd Worden met 49 schepen Aan eeu der pdrij= cbe straten is de naam gegeven vau Victor Cousin ïe Londen wordt eeu Mad de vliegende draak uitgegeven in de chmesche taal Dt TCfp st is uitgebroken onder de gemeente Hengelo in de onmiddellijke nabijheid van Hoogkepptl TTit Athene wordt officieel genald eene o erwinning der Landioten op 50Ü0 Turken bij Rodm in de proiincie Herac iüm Zweden zal zich neotraal houden m alle europesche verwikktUugen Te Parij sterven jaarlijks gemiddeld 10 seuateurs aa 6 12 jan zijd aangetast in Eugtland 3 runderen tn 28 gezonde aigenmakt Ic het laaist van dec jl is Moskou voor het eer t v rlicht door gas Te Parijs wordt het aania politie apentm wt er niet IftoO vermeerderd Te Belfast ziju nogmaals eenige fenians gearresteerd De fransche bevolking bedroeg in 1866 behalve l i5 tC0 iijan troepen m Roiut en 5ïeiico 38 Ü 7 1 94 De stad Moniauban v il een pedcckteeken opritten voor den schilder Ingres De Engeltchen zulitu uttt l i i man uit Hombay hunne gevangen audgenoott u gaan halen uit Abyssmie Zoodra het j arlement bijeen is zullen de reform peti ie met kracht worden door ezet Het ruiterstandbeeid v n Fnedneh Wilhelm IV voor de rijnbrug te Keulen i vao Beriiju w marsch gezaan Vaa fi 12 jan aangetdst in Zuid Holland 2541 Noord H j laüd 40y I recht 1394 Gelderldud 52 totaal 4387 runderen K antonorereort Bij vonnis van het kantongeregt aibier z jn op den 16 jiniiarij jl veroordeeld Eeu per oou tot eene peldboete van f bij waiibet iün t cn ddg gevangeuisstrif ter zake v m l e i sf t uier v m een kar bespaopen met een hond nier gaan Utwaï d en houd te Gonda Een in eene geldboete enz als voren weEreus het li en stilslaan van een bespannen voeriuijr ie ïonda om er liit de e renaar of een ander geschikt persoon de te geis hieid of onmiddeliijk bij of voor de be pai ninj jre m iTsl w is Eeii in eene geldboete van l öO bij uanhfialin n Jh gevangeni straf ter zake vati het berijden van etu voe pa j met een trekof lastdier in Z tid IIoliaiid Ee i in eene geldboete van K bij svanbetahnL twee dagen gevangeni siraf vsegen het j tgen oniier c irif e bewijs v in vergunning vaj den eigenaar of reg bebbfndc op bet j igtveld Een in eene geldbocie en als voren uegen het j tgen op 7ondag En ai de veroordeelden soIuLtir in de kosun Burgerlijke Stand G o t D A GmoKF 19 Jan Adriana Frai Lina occ rs 1 Opereer en W E aL Oudsbooiii Grietje ouders H butl rn l ii rt iut iO W lüemina ouders J 1 ouwen nburg e W vau Haait n 21 bitiirje ouders J Keij eu N Ha ebroik NicoUas oadtra A iiroekhui fn tu A MoIt nn ir OvEELtDi N 19 Jan B Itns 2 j 4 m J Beztiu 27 d 3 H j ttimans 5 w C de Frankrijker 2 j 6 m J J H Men vraagt TE KOOP tegen contant geld om maaniielijks te leveren Ongeteerde Jaaglijnen eerste kwaliteit AauuieUiügen ea moiisiers uunieii iVjucü ingewacht omlerlellers A V aan bet bureau ciezer Coiir 4Dt Aanbeveling De Ondergpteekende maakt laui a dezeu wegalie Veehouders attent op de prompte hiui el ij e van de Directie der KuuiiiE lijke li atschappij de AlgeiueslIO Vee Vel kering geveegd te Eot terJaio bij geleien schade aao vee verzekerd bij gezógde Maaischajipij Van i lot 7 Januarij jl ziju b j heiu 10 koei a lan de veeiyphus gestorven terwijl reeds na verloop van acht dagen de geledeue sehade eru ui betaald Capjitlh oji dtn JJtxl 16 Jan 18C7 D V VAS rAPPELLE V