Goudsche Courant, zondag 27 januari 1867

Düuderdag 31 Januarij ü 5 S 1S67 VAN Dr J B ROLL te Amsterdam Deze Droppels Ud i onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Sbsdmatische Ziekten Jicht sii Podagra ei brengen zelfs in de hardnekkigste en meest verouderde gevallen nog hulp en verligting nn Ituere flacon i met etiquette en gebruiksaanwijzing roorzien Dépót v or Gouda bij den Apotheker STEENMEIJEE OUDSCHECOUEAUTT Uitcave van A BRINKMAN Lange TkndeKeg D nO 60 I De bekende en onbekende Schuldeischers in Ie op den 1i Auguaius ISl d omler irrest van buedelbeachryviug aanv iarde ij i enscliap van de ine selnar HH ISTlAAN TAN SCH1J 1 EL gewooud hebben e en den Augustus 1866 te Haastrtcht overleden orden bij deze opgeroepen ten einde inzage te uenieu van de Rekening en Verantwoording elke door de beuiüciaire erfgenamen ter visie zal worden gelegd ten Kanlore vun den Nularis J G BüOL ttKR NIJHOFF te HaaUrtM vau if Jeu eer=teu tot dm laatste Februirij de jinrs 1S6T en zal daarna indien er geeu verzet plaats heeft op den 1 Maart 15Ó7 des voormiddags ten elf ure in de herberg van L BLANKEN te Maastrtcht worden overgegaan tot de uitbctalnijT voor zooverre het bedrag der nalatenschap toereikende zal zijn Wat is wel het schoonste sieraad van den lenscli i Dit is voor fker eenc vraag elke hoogst moeijelijk valt ie beaninoc ri aangezien dit in zeer vrrschillpii ie hoe lanighïdeii is op te lossen de een is bede ld mtt geestel jke besraaidhei l waar lOJf hij aU een sitr iad ill de maatsch ippij romlwai iieit ternijl een ander door ligchanielijke schoonheid hel oog van vele tot zich urekt Hoe du zij wij willen ieze vraig toch niet ongemerkt voorbijgaan maar een punt i behandeling nemen hetwelk ongetwijfeld uwe landacht verdient Wanneer men een vreemdeling ontmoet is iren meesial geiieiga liem naar het uiierlijke te neoorJeelen w iarmede hij ons dan voor of legen leh inneemt en wanneer er iets is i al den roeusch gunstig doet uitkomen dan is dit voorzeker indien men het in schoone mate oezit het Hoofdhaar hetwelk duor den Schepper zoo verheven is daargesield Vele raenschen echier stellen er eer weinig prijs op en niei zelden moeien zij dit op nog j ngdigen leeftijd al betreuren eii wanneer het eenmaal verdwenen is tracht meu zich biervoor door mid el van een paruik schadeloos te stellen heigcPii evenwel het voorkomen niet wein g verouderd Na vele beproevingen heeft me eindelijk een middel gevonden hetgeen alle tol dusver aangewende gene ing ovdreft hetwelk gunstig bekend is onder den naam vau OUD CARTAGENA S BERGPLAN TEN OLLB en wanneer men hiervan nog in tijcB een vlij i gebruik maakt daa lal de ondervind iig doen zien dat het uitvallen en vroegtijdig grijs worden Bn het haar door genoemde olie zeer doelmatig wordt hes reden en men alzoo tot in hoosen le fiijd ich in het bezit an een natuurlijken haarbol mag verheugen De prijs per flcschje hetwelk n genoeg voor een half jaar toereikende u i a 60 Cent ie lekomen iu het HoofdDépêt bü A BHtEÏVELT Az te Delft en verder bij Mej dr Wed BOSMAN Gouda J H KFXLER iïo trrfa nWesiewagestraat A REUSARD Oostpoort C WILHKLMUS te Wcerdm A PRINS Ztn huhen W BARES Gorinch A D LIVEU Dordrtcht A J V D BERKHOF Utrtcht Eb meer bckeade depots ie oiu Eijlc De Verkoopiug der BOUWM ANSWONING en LANDERIJEN onder üialtcijk te zamen groot 3C bunders welke door den Notaris G J SPRUIJT was aangekondigd tegen V oensdag 16 Januarij 1867 heeft geeU dOOrgang gehad en IS si u bepaald op WOENSDAG 30 JANL AKU 1S67 BES VOOKMIDDAUS 10 LH E ten huize van G van Dam te btoUijk Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en ecüte Recept waarop men iü het bijzonder attent marïst Ziju zeer nuttig lu ong 3teldheder der MA j en werken heilzaam op d SFIJSNEKTKKING Zij zijn uitmuntend legen de GAL SCHERPIE in het BLOED en UITSLAG der HUID zij zijn ZACHÏ LAXEuEND en SLIJMAFDKIJVLND Verze elde doozeii van 37 dubbele doozeu ziju verkrijgbaar tiij de heerei Apothokers Aarlandtrteeu i f Allart Jmstrrdain J J A Vis Heilige weg bij het Siiigel n iül Deljt W le Kruijfl iJeij shaven J Koch Vemiter Beighuijs en v d Moer llir cslaïid D de Vries Goda J G Boekenoogen nrma wed V d Heijden s Gravenhagf i M Kenesse Boekhorststr Leydcn J ï Teruurgh Haarlemmerstr hoek Bakkersteeg RolterdvM A v d Toorn Weste Wagenst Schiedam D Maltha Schounhoven A Wolff Titl A F Paassen Utrecht F Altena cp het Steenw over de Duukerstr n 372 Ftaardingen Nidelstein Walter WAARSCHUWING Het depot de er echte Urbani S Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebtuik is door ons te GOUda alleen en uitsluitend geplaatst by den heer J G BOEKENOOGEN Apotheker opvolger van de wed = J A P P VAN DEB HEIJDEN op de Blaauwstraat Men wordt instantelijt verzocht wel attent te willen zijn dat door ons bij niemand anders de Urbauus Pillen bereid volgens het oude en echte Kecept in De pot zijn verkrijgbaar gesteld in dj hierboven opgegeven Steden en plaatnen dan bij dt hier èovengenoaude DepótAouderi In eik doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige naamteekenini van de vervaardigers Wed Kienen k Zoon Apothekers welke Haudteekeuing zicli ook bevindt op het Zegellak waarmede di oosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers imtantelijk daar wel op te letten en raden hun aan WOl toe te zien bij wien men de Doosjes Pi len haalt Alleen die Doosjes waarin een biljet met onze Handleekening is zich aan te schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaakseU ï Openbare vrijwillige Verkooping van een bij uitstek goeden TEELoi ENTTniN gelegen in Laag Boskoop binnen de Gemeente van Boskoop op Woensdag den 30 Januarij 1867 des avonds ten 6 uur in de Nieuwe Herberg bewoond door BAREND BOE t onder NoordWaddinx veen nabij Boskoop Zijnde informatien te bekomen ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Zuid Waddinxveen Prijs van het gedestilleerd bij G ï van de VELDE te GOUDA met inoegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46 o per kan 64 cents idem a 47Vio per kan 66 ets Jenever i soort Moutwijn ü l SVlo o P 62 cents inl BRANDEWIJN k 46V o o P r kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoupA 2e Jan 1867 Prijzen det Effecten pCt Ned w sch Si sj dito 3 dito 4 Handelin op rescBelgië Roths ï jlSpanje obl 2I 3IPortugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 = serie 5 do Lond 1862 5 dO Anist 1864 5d Amst l860 4V2Aand spoorw ƒ d 1882 61 Mexico 1851 3 AMSTERDAM Vrijdag 25 Januarij J aafrste Hoogste Gebleven koers koers koer 26V16 56V 56V8 663 6B 7i6 SJ l 87 s zz 3l 8 3iVl 31Vie 2V8 92V8 77 77Vic 83S 8 87 V 85 185V 4 i 44V 22Vi 64 8 65 SVl6 4SV 54Vs 82 8 28 2SV8 28 71 767 8 75 u 75 Vu 7 5 Va nVs n 6 Boekarnkkerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags j In de Stad gesehiedt Je uitgave des avonds te rei po prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 Advïrtentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór iO ure ingezonden zijn öuttcnlflnïr Londen 28 Januarij Volgens de laatste berigten is de onderzeesthe telegraafkabel niet beschadigd maar zijn de landlijnea in Amerika hier en daar door de veelvuldige sneeuw en stormwinden in hare werking gestoord of gebroken Volgens berigten ut Japan van 1 december scheen het dat de plannen van den nieuwen taikoen door vele invloedrijke dai ios worden gedwarsboomd zoo zelfs dat het zich laat aanz en dat er niets zal kernen van de algemeene vergadering dezer rijksgrpoten die door hem v aren bijeengeroepen om te beraadslagen over de voornaamste aangelegenheden des lands Onlangs had alhier een conferentie plaats waarbij aanvertef ordigers van den werkenden stand de gelegenheidwerd mgebnlen om iu tegenwoordigheid van bedienaars vande godsdienst de redenen aan te geven waarom zij zich onthielden van het bijwonen van de openbare eeredieust Erkwam schrijft the Daily News dienaiiug iaÉide een enant ir van vrij pijnlijken aard te berde doch de ontwerpers vande meeting waren er op vourbere d en wenschten slechts deopenhartige raededeeling van eene e Iijke overiuigiug Ouder t geen meer bijzonder de aandacht verdient merkte men deklacht op ffdit het christendom nergens te vinden is dathetgeen als zoodanig in kerken en kapellen verkondigd wordtiiiflt is de ware en eenvoudige godsdienst van Christus Genoemd blad acht het memwaardig dat de armen tot wie deHeiland gekomen is veikl iren dat zij die zich als christenenvoordoen Christus niet vertegenwoordigen Dit is niet aangenaam voor hen om te hnoren maar indien zij het opregtmeenen zullen zij zulks liever wil jn dan dat de blaam hunmeester trof En wij gclooven niet heet het veriler dat iemand de redevoeringen te dier gelegenheid gehoudenkan lezen zonder getroffen Ie zijn door den diepen indruk welke het karakter van Christus ook op de gemoederen maakt an hen die aarzelen zich naar hem te noemen De kamer van volksvertegenwoordigers te Washingtonheeft de wet aangenomen waarbij aan hen die aan den opstand hebben deelgenomen de uitoefening van zekere regtenwordt ont egd De meeting te Rochdale van het werkvolk lit de fabriekder Ërma John Bright and brothers is gehoni eu De heer Bright heeft zijn werkvolk vooi het bewijs van sympathie bedankt en tevens doen uitkomen boe daarmede niet alleen bijzelf tegen de lasterlijke aanti iingen werd in bescherming genomen maar ook de eer v t het werkvolk zelf gehandhaafdwerd t welk evenmin als hun patroon eer inlegde met de beschuldiging tegenwoordig zooveel gehoord dat zij door denvriend des volks onderdrukt en geëxploiteerd werden 29 Januarij De Morning Post zegt dat de regering deresolatien der commissie betreffende de recrutering niet zalaannemea maar verschillende wijzigingen aan het parlementvoordragen Berigten uit New York van den 22sten dezer melden dat het huis van vertegenwoordigers een voorstel heeft aangenomen waarbij de regering wordt iiitgenondigd om zijne verkoopen van goud te doen in het openbaar en aan den hoogsten bieder Zatnrdag ochtend hadden te Londen eenige ongeregeldfceden plaats Verschillende bakkerswinkels in de commercial road east gelegen werden namelijk belegerd door eene menigte sjouwers en dokwerkers terwijl zij daarna werden geplunderd Waar de bakkers tegenstand boden werden de glazen ingeworpen en beging mtn andere buite sporigheden Er heerschte groote verslagenheid en het meerendeel der bakkers in east end sloten hunne winkels Parijs 28 Januarij De Ital a meldt dat er ernstig sprake i van de vestiging van een bestuur op Candia n agenoeg ge De prijs der Advevientien Tan éeu tot zes regels met inbegrip van Let zegel ia 80 Cent voor eiken regel daarbo eo 10 Cent Buitengewone letters worden berekcLd naar plaatsruimte lijk aan dat in de Donau vorstendommen een half onafhankelijk bestuur met aanneming der suzereiniteit van de porte De onderhandelingen hierover zouden reeds plaats hebben met vee hoop op succes Het is onnoodig er bij te voegen zegt seuoemd blad dat de italiaansche regering haren invloed aanndt opdat eene gunstige besLssing voor de grieksche bev kiug op Candia gencmen worde Niet a leen de hertog en de hertogin van MontpensierhAben vao koningin Isabella bevel outtaiigen om Spanje teverlaten maar dezelfc e last is ook door den infant Dou Henrique van Bourbon broeder van deu Koning gemaal ontvangen Nimmer is de opening eenei wetgevende zitting hier telande met zooveel ongedulu verwacht als ditmaal omdat meneerst daarna weten zal of de regering werkelijk het voornemeaheeft gehad een stap voorwaarts te doen op uen liberale i wegdun wel of zij eenvoudig komedie heeft willen spelen waaroaiirent tot dusver groote twijfel bestaat vooral omdat dehall otficiele dagbladen zich als om strijd beijveren om aan deingevoerde hervormingen eene reactionaire mtleggins te geven Een ander groot belang dat de aanstaande zitting aanbiedt li iu de verivacht ordende mededeeliug van ile financiëleplannen die aan den heer Eouher worden toegeschreven M gmen a ui de geruchten dis daaromtrent in omloop ijn jeloufslaan dan zou de nieuwe minister van financiën niet alleenvoornemens zijn eene algehee e wijziging van ons rijksbelas tingstelsel voor te stellen maar ook om de plaatselijke accijcsente vervangen door eene inkomston beUsiing Liirt dit laatste rkelijk in de beiloeliagen der getiap dan moet hel bevreeurling wekken dat iu3n nog de dagen den heer Haussmaun ia den vorm van een cornmuiiiij ié een leventligen strjjdheeft laten voeren tetjeii den beer Ii hel Chevalier oii7en beroemden staatliuishoudkundige die slechts eene verlaging derplaatselijke ac ijnsen gevra igd had Naar verhaald wori i leggen de dames ten hove metde kei erin aan het hoofd tegenwoordig groote behngsteilingaan den dag iu het bouwen van arbeiders ot T zen ïn desalons der keizerin brengt men geheeie avonden n ar met hetbouwen van dergelijke huiiPn van kleine blokjes i n karton waarbij men ouderling weitijvu ii v ie haar model met ue meesteeenvoudigheid en doelmaiiglieiu eet in te rigtcn Mei oegter bij dat op de groote teutuonslelling het model eeiier abei derswoning zal Ie zien zijn door de kei erin verv uirdigd Er IS sprake om een onder secretaris van staat te benoemen met den ti el van dire ieur gener al der financiën en bestemd om een gedeelte der fui ctien thans aan den ministervan financiën opgedragen over te i emen ten einde aan denheer Kouher die als voornaamste woordvoerder der regeringdikwijls De dagbladen melden dat terstond na de opening derzitting van het wetgevend ligchaatn het budget voor 1868 zal worden ingediend Blieven uit Rome berigten d it de paus naar het schijnt officieus bewilligt in de bekende overeenkomst tu schen hetitaliaansche gouvernement en den heer Langrand Dumoueeau Brussel 29 Jan De koning heef dezer dagen genadegeschonken aan den generaal van der Meeren dia iu 1S41wegens deelneming aan de orangistische zamenzweriug tot dedoodstraf werd veroordeeld welk vonnis laier in altijddurendeverbinniig werd veranderd Berlijn 28 Januarij Generaal v ManteuSfel heeft ejen p