Goudsche Courant, donderdag 31 januari 1867

ADVERTENTIEN Hongaarsche Zaadkoeken Puike ange LIJK RAAP Ronde RAAP DEDER HENNIP 7 Alles per 203 tol S franco utrecht Gouda en ook Rotterdam per wageohdio te bestellen bij J L T E N H A V E Ie Pest Hongarije N B Duur der reis circa 14 dagen ook voortreffelijk Hongaanch MKEL is aan botenstaatid aires te bekomen atke gezondheid herhaaldelijk zijn omslag aangevraagd ais commandant van het 9 legercorps en dit tot herstel van gèzondheid voor een jaar verkregen onder behoud van den rang van generaaladjudant De luitenant generaal von Maunstein die bet bevel over dit legercorps op zich i ent is nog niet definitief tot bevelvoerend reneraal benoemd Men ïen eemt nu iets naders omtrent het 11 maandag in de ooord duitsche minister conferentie ondert ekend protocol en het vermoeden diit het de zoogenaamde delegatie van Pruisen voor het parlement gold wordt daardoor bevestigd De bon nstiiulie ken de leiding van zaken in den definitieven rijkfij id aan de presiderende mogendheid Pruisen toe dat den rijksdag bijeenroept sluit verdaagt enz Bij de opening vau het p irlemeut echter zal de bondsconstitutie nog met van kracht zijn en daarom is bij genoemd protocol ook voor die veigadéring de leiding van zaken aan Pruisen opgedr igen Te Karlsruhe is veel spr ike van een zonderlingen diefstal van diamanten Se lert jaren namelijk zouden in de kruisender badensclie ridderorden valsche in plaats van echte diamanten gezet zijn Er is een onderzoek ingesteld en alreeds eenambieniar geschorst 9 Jan De vorst van Tburn und Taxis heeft voor drie iniüjocu thaler het door hem bezeten postregl met inbeg ip van al het materieel der posierij aan Pruisen afgestaan Het desle reirtiide tractaat is heden aan het huis van afgevaardigden lourcelc d W eènen 27 Jan De regering schijnt te vree en dat oorlügziiclinge veniikkelingeü uit de oostersche kuestie zullen ontstaan en het uit dien hoofde raadzaam is te aci i a meer legercorpsen aan de turksche grenzen bijeen te trekken Er is bevel gegeve ctn de arsenalen te voorzien en eiken dag vertrekken militairi transporten naar het zuider spoorvveg stalion Keizer KraiiJo ef zal zich eerstdaags naar Briick begeven om het leger te iiisjjecieren dat aldaar bijeen getrokken zal worrltn Ilel miiiisirnc an oorlog heeft bevel gegeven J t de wet betreffende de organisatie des legers in Ilougarijt vou loopig zal worden ten uitvoer gelegd In goed onderrigte weener kringen wordt verzekerd dat te Parijs jjogingen ia het neik worden gesneld om eene nieuwe leeaing te sluiten De in Suerujarken slaande troepen zullen naar Hongarije worden oestemd FOStll 25 Janiiarij Er bestaat een verschil van gevoelen tusschen Deak en Andras y over een gemeeuschappelijke munt en een gemeenschappelijk spoo wezen De heer Mailath is a ingekuinea Heden vergaderde üe commissie van zeven en zesiig leden MunCllSIl 28 Januarij Beijeren heeft den 9 januarij ideiiiieke nuia s naar de hoven van Stuttgart Darmstadt en Karlsruhe gezonden waarin werd voorgeste d het houden eener conferemic tot va itsteliing eener nieuv e gemeenschappelijke regeling van uet kr gs e eu volgens de wijze waarop dit in Pruisen is geregeld Algeineene weerpligtigheid geene plaatsvervanging en linie reserve en landstorm corpsen Florence 2S Januarij Het wetsontwerp betreffende de vrijheid der ktrk en de likwidatie der geestelijke goedereu is ingediend Daarin wordt bepaald dat de kerk in de uitoefening der eeredienst en de bei u ming vau bisschoppen geheel vrij is van alic inmenging van ileii staat de eed der bisschoppen en hfi e ie4uatur zijn afgeschaft alsmede de privilegiën de vrijdommen en immuniteiten der kerk in den staat De kerk zal zelve met den bijstand Ier geloovigen en uit de opbrengst der goederen die zij b zit of wettelijk verkregen heeft in hare behorf en voor ien dernalve zullen alle prestatien welke ten laste van den staat de provinciën en de gemeente kwamen ophouden Indien tie bisschoppen verklaren zich te willen belasien met de conversie en litjnidatie der geesielijke goederen di n zullen zij al die goederen binnen 10 jaren moeten vervreemden door de onroerende i i toerende eigendommen te eoDver ren Zij zullen aan den staat 600 millioen be alen in halljaarli k=che lerraijnen van 50 millioen en zich belasten met de unbet ding der pensioenen toegestaan aan de leden der opgehrvi ii geestelijke curpuratien Indien de meerderheid der bisschoppen eiger om zieli te belasten met de conversie dan zal de 29 Jan Gisteren hield de senaat eene geheime zitting om te beraadslagen over het proces Persano De voorgestelde beschuldigingen ijn lafhariigheid onlieScwaamheid ongehoorzaamheid De senaat heeft met 7 1 tegen 60 stemmen besloten dat er geene aanleiding bestaat om wegens lafhartigheid d n admiraal een proces aan te doen Heden zal over de andere punten worden beraadslaagd ttmenianb GOUDA 30 Januarij Naar men verneemt is van het vroeger opgevat voornemea om de tïveede kamer in de eerste dagen van februarij bijeen te roepen afgezien vermits tot op dit oogenblik de antwoorden der regering op de afdeelings verslagen der staatsbegrooting er nog niet zijn Men verneemt intnsschen dat de antwoorden betreffende twee hoofdstukker eindelijk gereed zijn Aan de Amst Cour wordt medegedeeld dat er ernstigsprake van is een nieuw miuisterieel departement in te stellenvoor waterstaat en publieke werken aan het hoofd waarvande inspecteurgeneraal van den waterstaat de heer F V Conrad zal geplaatst worden De minister van koloniën brengt ter kennis van belanghebbenden dat met den Isten sept dezes jaars drie jongelingenzullen worden bestemd om volgens het daaromtrent vastgestelde reglement onder het oppertoezigt van den heer G J Mulder hoogleeraar in de faculteit der wis en natuurkundeaan s rijks hoogeschool te Utrecht te worden opgeleid totmilitaire apothekers voor de dienst in Oost Indie Naderebijzonderheden vermeldt de Staats Courant van 29 dezer Assuradeurs reeders kooplieden enz hebben zich bijadres tot den minister van marine gewend om te klagen overhet niet aan de vereischten beantwoorden van de loodsdienstvoor de zeegaten van Goeiee M as en Brouwershaven Men leest in het Utr Dagblad Ook in Friesland isthans de veepest t itgebroken Men schrijft ons uit Dokkumvau den 27sten jan Heden morgen werd alhier het treurigberigt vei iumen dat de veetyphus zich in de nabijheid dezerstad onder Foudgum heeft geopenbaard op den stal van denlandbouwer J G Hiemstra waar plus minus 40 stuks vee lioo bevindeu Algemeen is de schrik den landbouwers om t hart geslagen Nader meldt men ons uit Dokkum van 28 jan Omtrent den stal van den landbouwer J G Kiemstra naar de veetyphus is uitgebroken verneemt men nog het volgende alle beesten zijn op de plaats zelve aangefokt Niet één vreemdej Inig was in den stal of op de plaats geweest Gisteren en I heden zijn alle beesten afgemaakt Het dorp Foudgum is he1 smet verklaard Volgens het Politieblad zijn in het vorige jaar 920 vreemdelingen over de grenzen vau dit rijk verwijderd die zichbier ophielden zonder middel van bestaan of legitimatie papieren en ziju in het vorige jaar tusschen verschillende postkantoren in ons rijk vermist i i brieven bevattende aan geldswaarde I ƒ 6 632 22 benevens een ge effecten loten der staatsloterij enz Men leest in den Javabodc van 12 december ülgens de loopende geruchten zoude de regeling der nieuwe direclien groote moeijelijkhede i ondervinden en er zelfs sprake zijn geweest de desbetrcfiende bepa gen gedurende een half jaar buiten werking te sleilen Zoo veel schijnt zeker dat de toegestane gelden voor sommige direclien geheel ontoereikende worden bevonden en dat ouder anderen doir den directeur I van binnenl zaken eene aanzienlijke vermeerdering ƒ 85 000 is aangevraagd Per telegraaf zijn via Soerabaija vau Bandjermasin bevredigende berigteii ontvangen omtrent den stand van zakenin de residenl e zuider en oosterafdeeling van Borneo loopende tot deze De gezondheidstoestand liet niets te wenschen over Hai del en scheepvaart te Bandjermasin blevenlevendig Men leest in de s Gravenhaagsche Nieuwsbode Zoodra het Dagblad en zijne patronen een middel aan de band doen om het misbruik van sterken drank te weren met afschaffing van de geheele belastiug zuUeu de liberalen dat toejuichen Maar als men geen middel veet om het gebruik van jenever te weren belast zm dan althans en maak ze duurder ten einde drukkender beiastingea weg te ruimen Zoo doet men ook in Engeland en in ons land is de belasting laag neg niet hoog genoeg Hot is gemakkelijk legen de liberalen te razen Maar wij hebben nu het voorregt een ministerie van groote bekwaamheden te bezitten mannen gesneden uit bet hart van het Dagblad De liberalen hebben niets gedaan en alles verzuimd Welnu wat rigt dan toch die uitstekende regering uit Is bet een regeringsbcginsel te leven op afkeuring van hetgeen voorgangers deden Waarom slaat men de handen niet aan het werk om al het slechte en verkeerde door de liberalen tot stand gebragt te verbeter Ons belastingstelsel is slecl t zij zoo Maar waarom stelt onze minister van financiën dan niet verlaging van de jene Tebelasti ng voor Men voere de accijnsen op de brandstoffen en het gemaal weder in men hersfelle de gemeente aecijnsen men stelle eene taoaksbelasting voor Onze minister heeft eene ruime keuze De liberalen deden zooveel kwaad wel verbeter dat dan Wij zullen gaarne het graflied van de jeneverflesoh medezingen maar geef zelf een middel aan de hand om het misbruik te keeren Insinueren en goocSelen is niet genoeg Aan de vereenigingen tot bevordering van s hnds weerbaarheid is door het centraal comité van den nederlandschenweerbaarheidsbond eene circulaire gerigt ten geleide van hetreglement van dien bond met bijgevoegde memorie van toelichting Het doel is de afzonderlijke vereenigingen op tewekken zich bij deu bond te voegen en alzoo door eendragtige zamenwerkiug iets goeds voor het vaderland tot stand tebrengen Het centra 1 comiié dat te Utrecht is gevestigd behartigt de algemeene helangen van deu bond en heelt daartoezijne aandacht reeds op verschillende belangrijke punten gevestigd als het beramviu van maatregelen om aan alle vereeniginge n achterlaadgeweren te verschaffen bet beantwoorden dervraag in boeverre er mogelijkheid bestaat om den leden onderzekere door den minister van oorlog te bepalen voorwaarden vrijstelling van schultersdienst te bezorgen het in leven roepenvan algemeene nationale scherpschutters wedstrijden enz enz Ook zal het comiié zooveel in zijn vermogen is het houdenvan gemeeuschappelijke oefeningen aanmoedigen Wij vereenigen ons gaarne roet den wensch dat geen vereeuiging zichvan de deelname aan den bond moge laten terughoude i Even als in vorige jareu heeft dezer dagen te Parijsweder plaats gehad de tentoonsielliiig van kazen Deze in denvolslen zin des woords door de Frtiuschen zei ven genaamde exposition curieuse had plaats in het palais de Tindustrie enheeft drie dagen gedjurd Zij nas in vele opzigten rijk enprachtig Er waren kazen van allerlei vormen uit allerlei landen van allerlei kleur en van al erlei reuk of om roetde Franseheu te spreken parfum Gekookte vette harde versche drooge gezouten korstige geroomde en ougeroomde geperste enkeie room blom van room dnbbeld en driedubbeldgeroomde voort ka en afkomstig uit Znitserland en Italië uit Auvergne en de Pyrenecn uit Wasgau Normandie België Engeland Duii eldand en vooral uit Holland Er waren ermet geele kleur mei roode grenaat van solferino kaneel groea enz enz Er waren er hoog als een kolbak en breedals het rad van een kabriolet Allen waren genommerd en inklassen en rangen op tafels verdecid als kostbare medailles Ook was er een die ileur en smaak uitgezonderd geheel opeen ananas geleek Jl Donderdag namiddag is het dak der tent die op hetplein den heuvel te Tilburg ten behoeve van het paardenspelvan Biondin en Dassie in aanbouw was op bet oogenblik datde laatste plank daarop zouile worden gespijkerd ingestort deacht werklieden die zich op het dak bevonilen ziju mede naarbeneden gestort doch hebben gelukkig arbij geen letsel ofverwonding bekomen Voor de woning van een timmerman in de duistere steegt e Zwolle stonden in de vorige week verscheidene menschendie te vergeefs zochten te ont aadselen het navolgende metgroote letters in krijt op de deur gesteld opschrift vNiletnisin mardto meen etekin Eindelijk kwam de bewoner dieer de navolgende uitlegging aan gaf bet opschrift zou beteekenen Niet hel huis in maar daarom heen het hek in Er lag namelijk zooveel sneeuw voor en tegen de deur datde goede man bevreesd zijnde al die sneeuw in h iis te krijgen de bezoekers door middel van dat opschrift dacht uit tencodigen om door bet hek het achterhuis ia te gaan Mijne geliefde eohtgenoote C M LOTST beviel heden voorspoedig van een Zoon A KLUIT Hz MooEDSECHT 23 Januarij 1867 Men vraagt TE KOOP tegen cyatant geld om maandelijks te leveren ONGETEERDE Jaagiyncn en Bindtouw eerste kW liteit Aanbieilingen en monsters worden franco ingewacht ouder letters A W aan liet bareau deïT Courant Onlangs had ie Leens het volgende daat8 Twee echtelieden zaten des avonds genoeglijk bijeen toen eensklaps de man zeide Stil vrouw hoort gg niet breken Jfa zich oogenbiikkelijk gewapend te hebben om de vermeende inbrekers af te wachten werd hij van oogenblik tot oogenblik angstiger en benaauwder De vrouw riep met den toestand van haar man verlagen de hulp in van een voorbijgaanden persoon Maar naauwelijks in de kamer teruggekeerd viel de man dood neder GcQiengde Berigten De franscfce senaat en het wetgevtud ügchaam iijn bijeen geroepen tegen 14 februarij De leeniog voor het paleis van volksvlijt is toIteekend De Maroniten in den Lioanoo zijn op nieyw opgestaan onder Jozef Karam Te Coihoe ia het graafschap Durham zijn 26 personen overleden aan de op nienw uitgebroken r ioiera Door hi E verbranden van de stoomboot Fashion op t Mississ jipi zijn 300 nt t is omgekouien De opstand op Candia is DOtr eens onderdrukt üe sneeuw is te Weenen onmiddellijk dag eo aachi zelfa bij fakkHHckl weggeruimd door 2000 werklieden met 200 karren De christelijk afgescheiden gereformeerde gemeente telt 29 4 t nieeiiteD 20U ieeraaia en 90559 zielen Van 13 19 jan zijn aang ta t in Zuid Hol and 20IS in Noord HoUand 480 in Gelderland 87 a Utrecht 1301 totaal 38S4 runderen Spanje heeft zijn leger gebragt op 200 000 man Id Franknjk heerscht algemeen groote ouievredentieid In ééne week zijn ic Louden 455 personen omgekomen door honger en koude Onder de truepen van Paraguay zou et ii oproer uitgebarsten zijo Zweden zal dit jaar vijf millioen extra uitgeven aan Itirer en vloot Van ivJ tot 19 jan zijn in Engeland 11 runderen aangetiist Hot Chrssepot geweer draagt met groote juistheid 1000 ellen cegt 4 kilo s en schiet 13 maal in de minuut Oost Vriesland wtnscht vereeuijid te worden met U estphaleii De veepest is te Hasselt in België uitgehrokeo Te Sprang heelt de bevolking zich verzet tegen het afmaken av vee Zaturuag morgen ïs onder Zevtnbuizen eene bot renwoning afgebrand het vee is groolcndeeU gered alles was voldoende verzekerd Ih Frankrijk begint men schepen te jagen met stoompaardeo Ingezonden Mijnheer de Redacteur Als lid der alhier bestaande scherpschutters vereeniging tot bevordering van s lands weerbaarheid Bmgerpügt kaü ik mij niet begrijpen dat er ie ioüda nift meer deeloeoains bestaat in eene zaak die in de meeste plaatsen van ons vaderland yulk een opgang maakt Ik meep zulks te moeien toeschrijven aan onbekendheid met de bestaande gelegpniieid en geloof dus mijne medeburgers ireene ondienst te doen met hen te berigten dat sedert november lö iö dusdanige vereeniging in werking is en d it de oeïening en geregeld iederen vrijdag avond van 9 tot 10 ure pLiats Iiebbeu in het lokaa voor gymnasliek op de spieringstraat Met de plaatsing dezer regelen mijnheer de Redicteur zoudtge Gouda s mannen geloof ik geen ondienst doen en ten hoogste verpligteu UEd d d i E Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 25 Jap Pieter ouders T Hooimeijer eo J van Duuren Willemina Christitia ouders K Prinsenberg eo W C van den Witteboer 26 Johannes oudurs J Bons en A van Eijk Hermanns ouders C van der Wolf en G Dongelmans 27 Alida ouders T Oosterom en G an der Pol 28 Dirk ouders H P di Mul eo L sitou Geertmida ouders W Boot en C Lokum 29 Kvert ouders B an Harten en E van der bpelt Francina Maria ouders G L Hammei en M J Hollander bimjn ouders P Kors agen en J dt Roos a circa 1 Kilo tot 12 II U It n V k II 2Ys Il H i 1 ff u o II u tl 9 OvEaLïLbLj 2G Jan H de Weger 2 j 3 w