Goudsche Courant, zondag 3 februari 1867

ADVERTENTIEN BevBllen van eeu Zoon E KOOI geliefje echigeuoote van J GOEDEWAAGEN Goud 30 Janu irij 1807 iSl Getrouwd Iji 1 M DE VLETTEE i M A C SPIT ijl Gouda 30 Januari 1867 fs m Voor de menigvuldige blijken van belangstelling en vriendschap bij gelegenbeid van hun vijf en twintigjarig huwelijksfeest en hun huwelijk ondervonden betuigen de ondergetcekeiiden aan allen hunnen wetmeenenden eu harielijken dank V GOEDEWAAGEN P C DE JONG J VAN DAM T GOEPEWAAGEK Gocni 1 Febr lSfi7 Getrouwd K J WIJLACKER Rotteriltm en 30 Januari 1867 C M WIFARGES jp jor vef en alUra met toestemming van den landdag zal kennen verpachten or vervreemden De Provincial Correspondenz be itigt dat bet noordduilsche parlement den 24 febr geope d zal worden Het hlud constateert voorU met genoegen dat de voorbereidende beraadslapugen over het onnverp def constitutie tol het resultaat geleid heeft da liij eeue overeeusiemmiug over de voornaamste rondsl igen op de bij ondere nenschen van enkele regeringen elet is Pe confereatie zal mitsdien n eldra gesloten worden öl January Men verueemi dat de nissisclie regering op de pêche der Porte van 26 december heeft geantwoord dat 2ij v r ir t oügenhlik niet lan beoordeelen of de klagien over Gritkeuland geiegivaardigd zijn maar dat zij zal trachten verdere inbrei ken op het volkeuregt Ie keer te gaan terwijl 2ij voor hei overige gelooft dat slechts doyr een grootmoedig initiatief van de Porte de voortdurende conflicten kunnen ophouden Ie bel mïen vau Turkije het best zullen bevorderd en de sympathie Ier tirieken zal opgewekt worden Petersbar S J nuanj Bij keizerlijk bevel is de alhier zitting houdende provmci Je raad wegens zijne aan deregeriug vijaniTipe en onwettige houdin gesloten en de voorzitter ontsldgeu lle leden hebben daarop hun ontslag ingediend öinnenUnö GOUDA 2 Februarij Met den 15 dezer maand zal op het rijkstelegraafkantooralhier de doorloopende dagdienst order ingevoerd Z JI heelt benoemd tot notaris binnen het arr Leyden ter st iudplaats de gemeente Boskoop J Maarschalk eandidaatnotari ildaar X i ir men beweert houdt men zich sedert eenigen tijd aan het ep ir enient van biui enlandsche zaken be ig met de voorbeiei ling uf jev erkiug v i de wet op het hooger onderwijs De muiiiier v iii binnenl zaken heeft bekend gemaakt dat de examms voor het verkri geu van acten van bekwaamheid tot liet geven van school en huisonderuijs voorde eerste maal m hei loepen Ie j iar ziilh n orden gehouden op woensdag 24 april aansü ande en volgende dagen dat zij die een dc er examens iienseheii af te leggen zieh uiterlijk op den 10 bevorens behooreu aan te melden bij den schoolopziener van het district waarin zij woiieii of van btiiien s land komende voornemens zijn zich te vestigen terwijl de dag en plaats van het examen hun door deu schoolopziener zullen worden bekend geni i ikt l e n speciear vau de geneeskuudige dienst der landmagtheeft ter kei nis gebragt v in de ouiers of voogden die voorhui ne züiifu of pvij l en de toelating als kweekeling bij s rijkskweekschool voor militaire geneeskundigen mogten verlangen dal op maandag en 1 ji lij een vergelijkend ex imen over deaspiraneu zil won n gelio deu en dat vóór 1 mei een daartoe tiekkenii er e chrilt aan hem zal roueteu orden inge onieu Het vidgeude geial plaat en van kweekeling is tervervullniï opeiiüesieid voor lie dienst hier te lande 12 inOu iln lie S en lu Wes lndie 2 H t coutiug IJl iniliiaiien dat in den loop van dit jaar na ir e frl ii h liidie zil unleii uitgezonden is vastgesteld ai V dgt 2310 m n n iar Oo t liidie en naar West Iudie 71 mati naar Surin me en 45 m u na ir C nrat ao Bj de ineeiie kamer der stateu generaal is ingekomenhet regering ntuüord betreffende bniteulanusche zaken Na he voori p s ellen v iu eeniire politieke beschouwingen meentde mini f dat de iuien ationale sancïie der losmaking vanLiiuijnrg van den duilsciieii bund wenscheltjk maar niet noodzakelijk 1 Nuje s de k es ie der Oos er Schelde kau de minister OjT Is nog niet meer zeggen dan in de eerste kameris geschied Nog is ineekomen de memorie van antwoord van den minister an kolomen Het programma is naauwgezette haudha iug der wetten regeling vau een verbeterd ondenrijs regeling der uitgille van gronden tot uitbreiding der particuliere nijverheiü herziening der voorwaarden van concessie der miinontginning De uederl handelraaatsehappij heeft op 31 jan jl eenYoor de nederl reederijen op de groote vaart belangrijk besluitïan den minisier van koloniën kenbaar gemaakt In plaatsvan de gewone beurtbevrachiingen van ludie naar Nederland a ƒ 110 voor schepen order en 105 boven de 400 gemetenlasten per uitleverend bist producten volgens tarief zal metden aanvang van 1868 de bevrachting plaats hebben bij openh n ioschrijving en wel in dier voege dat omstreeks der voor den overvoer der gouvernements consignatie preducteo benoodigde seheepsruimte in Nederland en omstreeks s Indie op de nieuwe wijze zullen worden ingehuurd Het Bat Handelsblad bevat het ïolgeude artitel Dat de heer mr P Mijer bij zijne benoeming tot gouirernenrgeneraal van Nederlandsch lndie toch gedacht 6eeft aan de mogelijkheid dat zijne regering wel eens niet Jang genoeg kon duren om hem door het over te leggen kapitaal schadeloos te stellen voor het geringer pensioen ƒ 6000 dat een gor gen geniet bij vergelijking met hel actueel pensioen van den heer Mijer ƒ 10 000 bljjkt naar men ons mededeelt nit de voorwaarden gevoegd bij het besluit zijner benoeming daarin toch wordt bedongen dat hij binnen twee jaren na de aanvaarding zijner betrekking weder aftredende het voile genot behoudt van zijn als lid in den raad van Indie genoten pensioen twee duizend gulden meer dan waarop hij aanspraak heeft Er gaat toch niets boven voorzigtigheid Men leest in het ütr Dagblad Het Handbl en de Arnh Courant meenen de niet herbenoeming van den burgemeester Pijls te Maastricht aan politieke rancune aan kviaadwillige inachiuatieu aan onhandigheid en kleingeestigheid te moeten toeschrijven Zij meenen dat de regering even als met den hoogleeraar Buijs later misschien ook te Maastricht zal moeten toegeven Het Handbl had zulke handelingen van den minister niet verwacht de Arnh Cour verheugt zich er bijna over dat men alzoo krachten beschikbaar stelt voor de liberale partij die door officiële betrekkingen tot nu toe werden geneutraliseerd Den 10 jannarij 11 is aan de tweede kamer der statengeneraai aangeboden een ontwerp van wet tot regeling der schutterijen Wij deelen hieruit de voornaamste bepalingen onzeu lezers mede Artikel 1 luidt als volgt Alle mannelijke ingezetenen van het rijk voor zoo ver zij niet bij s rijks zee of landmagt in dienst zijn zijn tot de dienst bij de schutterijen verpligt van het jaar volgende op dat waarin ij hun 2i jaar zijn ingetreden tot den 1 aug van het jaar waarin zij hun 34 volbieiigen In art 3 is de sterkte der schutterijen zoodanig bepaald dat die in tijd van vrede drie man en in tijd van oorlog zes man van elke honderd mannelijke inwoners in elke gemeente zal bedragen Na het volbrengen van eenen dienst ijd van vijf jaren gaat men tot de reserve over Plaatsvervanging is vrij gelalen doch alleen door iemand die bij de land of zeeraagt hier Ie lande of in de koloniën of bij Ie schutterij gediend heft behoudens verdere bepalingen omireni lengte ligchanielijke gesteldheid enz Vrijs elliiig van dienst wordt verleend aan 1 hem die kleiner is dan i el 2 ii m die door ziekelijke gesteldheid ef gebreken voor genezing niet vaibaar ongeschikt is voor de dienst 30 tit geestelijken en tie bedienaren van de godsdienst bij de kerkgenootschappen 4 de studenten in de godgeleerdheid die aan erkende inrigtingen van onderwijs tot geestelijken of bedienaren VuU de godsdienst bij de kerkgenootschappen opgeleid worden 5 de hüofilen der departementen van algemeen bestunr 6 onze commissarissen in de provinciën 7 de burgemeesters der gemeenten 8 de audiieurs bij de schutlersr iilen Verder zijn er twee klassen van oefening in den wapenhandel De eerste bestaat uit schutters die niet of niet genoegzaam geoefend zijn en de tweede uit hen die geacht worden genoegzaam geoefend te zijn De schutters der eerste klasje worden jaarlijks 40 maal die der tweede klasse jaarlijks 1 0 maal in den wapenhandel en het schieten geoefend welke oefeningen niet meer dan eenmaal s weeks en zooveel mogelijk in vereeuiging met Jie der njilitaire be etting gehouden worden Bovendien worden twee wapenschouwingen jaarlijks gehouden In gemeenten van geringe bevolking kan echter de schutterij van de oefeningen worden vrijgelaten wanneer zij door verren afstand van andere gemeenicn met welker schutterijen zij is vereenigd daarin verhinderd wolden Door den koning kan een inspecteur met het toezigt over de schuttercorpsen worden belast In de kosten van oprigting en onderhoud der schutterij wordt door de gemeenten ieder voor de hare voorzien voor zoover die niet ten laste van het rijk of van de leden der schutterij zijn gebragt Omlient dit artikel dat bij vele gemeentebesturen bezwaren in het leven zal roepen wordt in de memorie van toelichting die het wetsontwerp vergezelt ge egd Dat de regering het billijk acht dat daar de schutterijen reed in lijd vijn vrede warden ingerigt en voorbereid om in Igd van oorlog en gevaar têt land verdediging te kunnen optreden de gemeenten in de te dragen kosten van s rijks wege worden te gemoel gekomen Zij weuscht dit punt echter zóó te regelen dat de gemeenten belang blijven hebbeu bij bet houden ee ter voldoende controle zonder welke s rijks financiën door overoodige en weelderige uitgaven zouden worden bezwaard Eene tegemoetkoming bij wijze vau afkoop zal daartoe het meest geschikte middel zijn Volgens de laatste memorie van beantwoording is het jaarlijksche bedrag der kosten elke ten laste der gemeenten komen gemiddeld op ƒ 6 a ƒ 7 voor eiken schnlter te berekenen In aanmerking genomen dat volgens het ontwerp de gemeenten zullen worden ontheven van hel onderhoud der wapenen waarvan zij tot dusver de kosten droegen dan schijnt eene jaarlijksche uitkeering van s rijks wege tot een maximum van ƒ 5 per dienstdoend schutter eene genoegzame tegemoetkoming Verder bevat het ontwerp nog verscheidene bepalingen omtrent de regtspleging de straffen en de tucht bij de schutterij die in houfdzaak weinig verscliiKen van die vervat in de bestaande wet op de schutterijen Dit ontwerp van wet dat wanneer het door de beide kamers wordt aangenomen aan de regering de gelegenheid geeft eeue schutterij van p ro 100 000 man sterk onder de wapenen te roepen zal voorzeker beter dan de bestaande wet in tijd van oorlog in de behoeften der verdediging van ons vaderland kunnen voorzien doordien de plattelandsbewoners over het algemeen het krachtigste deel der natie door geoefendheid meer geschikt zullen zijn voor bet doel waartoe de sch jttenjen zijn opgerigt Deu 5 augustus e k zal het twee eeuwen geleden zijn dat het blijspel ïartuffe van Molière voor het eerst in zijn geheel weid opgevoerd drie jaren nadat het te Versailles gedeeltelijk was vertoond bij wij ze van proefneming De geschiedenis van dat blijspel is hoogst belangrijk maar zou hier te veel plaats vordeien Wij mogen die alleen verzoeken voor de korte geschiedenis der vertooning van Molières meesterstuk op dingsdag II m den leidschen schouwburg Zijn meesterstuk zeggen wij want zijne biographen en critici komen daarin overeen dat zij gewoon zijn Ie zeggen Ie Misanthrope serait la plus belle de ses comedies s il n avait pas tail Ie Tartnffe Dat de zaal eivol was liet zich verwachten Hebben vaudevilles enz het vermogen niet om de leidsche kunstliefhebbers in massa naar de Oude Vest to lokken laat er een treurspel van Schiller of een blijspel van Molière of anderszins een degelijk stuk worden gegeven en Ie ban et l arrière ban van onze kunsiminnaars zijn op t appèl En dan de opvoering Want hoe jammer indien zulke voortreffelijke kunstvoortbrengelen eens niet naar den eisch der kunat werden vertolkt Daarvoor waren nij echter thans niet bevreesti want èii de namen der verlooners hebben guien Klang èn het gerucht was er reeds dat te eere toekomt aan mevr von der Finck Dorine komt vooralbuitengewone lof oe 1 het omdat hare rol de moeijelijksteen de aantrekkelijkste is In elk geval was zij eeue echteXVII = eeuwsehe kamenier in al hare onbetaalbare fee sachtigheid en onbeschaamdheid maar ook getrouwheid tn opregiheid en vooral gehechlheid aan bet huis waartoe zij behoort eawaar zij den baas speelt Leidsch Dagbl Gemengde Beristeo De Saksische regering heeft hoDderd gegotec stalen kanonnen bc teld bij krupp te Essen Ten gevolge van den dooi is Yorkbhire grootendetis overstroomd De atlautische teh graaf heeft m vijf maanden nagenoeg eea milhoeo gulden opgebragt Mea verwacht de uitbreiding der pfLTOgatieven van den frausch n senaat Gritkeoland vii zijn leger brengen op 31U0O man De fabripk vai v M aa ugeu en v Heel li diogsdag avond gedeeltelijk door biaod eriiitld De prms n Thuin en Fans heeft zija jjostregt met deu lanmtaris vaa htt u 3twtzeii aau Pruisen verkocht oor 3 millioeo th De admirajl Persano is door den senaat te i loreuce in staat vau beschuldiging gesttid wegens ongehoorzaamheid oubekv aau htid cu atht luo5llLld De twaalf koeyen in de vorige week zoo manmoedig m bet lag genomen waren maandag Weder verdwenen Du volksvriend zal ziju luiain wijzigen m miiiistervritnd Ook m Turkije begint men te deuhtu over eene vulksveitegenwoordiging Te Deventer zal een lokaal gtbuawd worden van 60 duizend gulden voor de hoogire burf t r=cho l Eent ei gelsche firma zal te Veere eene stoomfabriek opugteri vuur m icbinenen Dy president der republiek Grenada generaal Mosqiiera ht eft zijne waardigheid nedergeUgd wegens de heerschende rcgenn rlooabeid De iein t IS uitgebroken te Dodewaaid Lit de bauk Ie Bahia is eene waafde van 36U 0 JÜ gulden gestolen Caudia zal een ch I ten lot gouverntLi bekomen De groote veldtent van deu koning wordt au het Loo naar de parïjsche tentooiisteiling gc ondcu De amsterdamsehe raad heeft het sluiten der beurs op nieoAjaarsdag en op gotdeu vrijdag geweigerd De edelgarde van oen sultan is ootboiidcu Een anierikaaiJM li c kader van 12 schepen zal naar het oosten sttveuen Lu Pruiaeu meldi men dat te Weeutii het plan bestaat om den reitijUud der ni ta litn en op de helft te brengtn Juariz hteft zijn nud ilii j v Ortega Levat eu genomen Te Acv Castle lo eene groote relormveigaJ ring gehoi den Italië ondefstfcunt den opslJuid op Candia Men vt waeht dcL suilao te Parijs op de teutooustellin Marktberigten Gouda 31 Janu irij T in e Puolscne per 2400 kÜo 445 Roode Kleefsche ƒ 44U Zceiius per mud ƒ 11 50 a ƒ 13 50 Rüpjre y 8 a ƒ 60 Gerst ƒ 7 25 a 8 H iver ƒ 4 a y 5 Boekweit Fransc he per 210Ö kilo 210 ü 212 Noordbrab intsche f 220 a f 225 Bruine booiieu 12 a ƒ 16 De veemarkt was zonder aanvoer Boter ƒ 1 10 a 1 30 per ned pond Burgerlijke Stand GOLDA Gkboki N 29 Jaiiuanj Margrietha Cathanna ou ier A van As en M C Itiga Addin hti pharu ouders A b bihul o k tu D vuii den Berg èO Jüliauii 1 iiargarutba ouders E Zwaanivtld en J Haak Paulnia uudtis H lLf eu L C Appi 1 Ma t ti a tirtctjt ouders A Udteiibüig en G Merker Piet r Abraham ouJlis Go diwaagea en E Küoij 31 ClciucLaia tu Jacobua oud is P van GasSvl en W t2u d n Hoek OvtKLhDLX 29 Jan G Voordewind l uisvr van J M J Scharleman 56 j C titulk 1 j 3 w P P J de Kujser 6 w 30 J C Piuckse hu svr van J L R de Kei er 35 j Ü H Olihcis 8 ra 31 A H vau dtr Kltijn 7 m A an dtr Meijden wed J van Loon Ö8 j Glhiwd 30 Jan N Faaij en A van der Kleijn M de Vletter en A C bpit J vau ï ir eu T Gotdewaagtn J van der MiUjS en J M de Groot M Mol en M Ophof De Ondergcïeekende gevoelt zich verplicht allen die hem door hunne giften ondersteund of door hun liefde arbeid geholpen hebben Gods ruilden iegen toe te enschen Hij map zich verblijden I dat hij aanvankelijk in sla it is gesteld lijn beroep weder uit te oefenen en beveelt 1 zich beleefdelijk ijnen beïiinatigers aan I GCICD V J VONK 1 Riiam O 17 fi M Broodbakker Raderstoomboot d IJssel Van Gouda Maaitdaij eu Dingsdag nior gens uren de oi cr ge nerkdugeu s morgens 7 uren I Van Hotterdam op gelijke dag n s namiddags nrPn Dagelijks RelourkiMrtM