Goudsche Courant, zondag 3 februari 1867

Donderdag 7 Februarij 507 1867 OUDSCHECOURAKT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiende weg D n 60 MAT HÉE MüSKALE te geven door het STAFMUZIEK van hft 4 Repiment Infanierie op Z0ND4G 3 lEBRVAFlJ 1867 des naniidd i s van 1 2 nieuwe Zaal der Sucie eit Om Genoegen Men vraagt TE KOOP tegen contant geld om maandelijks te leveren ONGETEERDE Jaagiynen en Blndtouw eorste kwaliteit Aanbiedingen en Iia Leden zijn geregtigd hunne Dcanei monsters worden franco ingewacht ouder let de U brengen i t ers A W aan het bureau dezer Courant Binnenlaiidsclie ScliroefstoombootReederij te DORDKECHT DIENST TUSSCHEX DORDRECHT GOUDA EN AMSTERDAM en d i ir lusschen geleden Plaatsen tot het vervoer van PASSAGIERS GOEDEREN en het Slepen van SCHEPEN met de Schroefstoombooten DORPRECHT nO 2 Kapt P BISSCHOP DORDRECHT u 3 Kapt A VAN ANDEL DORDRECHT u i Kapt K MAST in directe aanduiting voor het VERVOER van GOEDEREN a m de Moerdijk 0 mei lie Spuo ucg MaatschappiJ GRAND CENTRAL BELGE naar België Frankrijk en Ziciherland volden Ie bekomen Special Taarief n 26 2 met ilen STA Vertrek van Dordrecht Zondags Dingsdag en Donderdags s morgens ten 5 Ure Moerd jk Zouil igs Diiigsdags en A rijdags Am terdam Zs ndags Woensdags en Vrijdags T Agenten te Donirecht J B ZAHN Kuipershaven Gouda igeut der Sioombuoten Vest Amsterdam A HENKE Biniien rostel bij de Amstelstraat In directe verbindina te Dordrecht met DE VRACHTGOEDEREN STOOMVA RT 1 ATSCH PPU te ilidJelbvrg voor goederen van en naar Middelburg en te Aimterdam met den beuriscliipper K ENGEL op Zaandam Zouder ko teii M overiadins L C VAN OLDENBORGH J J B J BOUVY D A N VRIE5END0RP Directeur J C DEEING DÜRA C ommi iansun OPE BARE VERKOOPI GE te C j o u d a Op DINGSDAG den 5 EBRÜARIJ 1867 en volgende dagen des voormiddags ten 9 ure ten sierfhui e van deu Heer H Zviartjes aan de Turfmarkt vanerneii a inziei Iij en INBOEDEL waaronder geweikt GOUd ZÜVer en Juweelen Blaauw en Gekleurd Porcelein 4sme ie ook Pijpmakersgereedschappen en ongeveer 1000 mandjes Pijpen Op iA Nl AG den 11 FEBRUAEIJ 1867 des voormiddags ten elf ure in hel Siauouskoffijhnis aan den Katiensiugel van eene in volle werking zijnde Pottenfabriek en Pijpenbakkerij met Woonhuis Kleimolen Pakhuizen en verdere Gebouwen en Erven caanJe en liggende in de Drapiersiraat en aan de Vest te Gouda wijk O N 2i4 en 266 Te aanvaarden IS Februarij 1867 Op MAAND AG den 18 FEBEUABIJ 1867 des Toormiddags ten elf ure in het Logement de P alw aan de Markt van Drie HUIZEN en ERVEN staande en liggende op de Tilbrug in de Dnbbele Buurt bn ile Oisiliaien Ie Gouda wijk B N 3 10 en 12 Drie HUIZEN en ERVEN staande en liggende aan de Spieringstraat te Gouda nijk F N 20 31 en 32 Te aanvaarden 1 Mei 1867 ÏJen HUIS en ERF staande en liggende aan de Spieringstraat te Goüda wijk F K 82 en Twee HUIZEN en ERVEN staande en liggende aan bet waterschap van de Zak te Gouda wijk L N 169 en 159fl Te aanvaarden 15 Maart 1867 En op MAANDAG den 25 FEBRUARIJ 1867 des voormiddags ten elf ure io het Nieuwe KofBjhuis aan de Westhaven van Twee HUIZEN en ERVEN en een ledig ERF daarnevens staande eo liggende in de Keizersimai te Gouda wijk K N 120 120o en 121 en een Pakhui je in het Oude Halleije aldaar Te aanvaarden 15 Maart 1867 Nadere inlichtingen zijn Ie bekomen ten kantore van den Notaris V J FORTUIJN DBOOGLEEVER te GOÜDA Aanbesteding BUEGEMEESTEK en WETHOÜDEBS van GOUDA zijn voornemens op Donderdag den 144 Februarij 1867 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar bij inschrijving aan te besteden DE LEVERANTIE VAN 50 000 Stenzelberger en 50 000 Luiksche Eeijen benevens 100 000 Larde Vechtsche Straatklinker Moppen waarvan de monsters ter Stads Timmerwerf kunnen worder bezigtigd De voorwaarden zullen dagelijks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot 1 ure ter Plaatselijke Secretarie en aan de Stads Timmerwert ter inzage liggen terw jl de inschrijvingsbilletten op zegel geschreven door den aannemer en zijne borgen geteekend behoorlijk gesloten uiterlijk des namiddags ten vier ure van den 13 Februarij 1867 op gezegde Secretarie moeten ingeleverd zijn Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 j per kan 65 cents idem a 47 io per kan 67 ets Jenever 2 soort Moutwijn a 46Vli o V 83 cents inl BRANDEWIJN a 462 io P r kan 68 ceuts Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 2 Fcbr 1867 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 1 Februarij J aitg te Hoogste 1 Geblevtu pCt koers koers koers Ned w sch 21 2 56V 56 74 dito 3 66 6 V dito 87 V2 87 Hano lm op rtic 13678 België Roths 2 j Spanje obl 2 30 = Portugal obl 3 41 Vs 41V ilVa Rusl obl H 5 92V4 d 182S 29 5 AO 6 serie 5 76 77 V 767 8 do Lond 1862 5 d Amsv l864 5 S7V 87 V 87V 6 dO Amst 18 60 41 2 82V2 Aand spoorw ƒ 186 186 186 45 43 45 dito dito 2Vj 22 s 227 8 dO renteAmst 5 65 2 657 8 d nat 1854 5 50V 507 50 do inzilv 1864 B 55 i6 55 i 55 lB Italië Amst 5 52V Tnrk buitenl 5 28 28 28 l Griekenlaud 5 Ver Staten 1874 5 AO 1881 6 77Vs d 1882 6 76V 76Vs Me xico 1S51 3 16 167 6 16 8 Boekdrukkeri vaD A B RINKMA N Deze Courant N TIONALTC IVCILITIE Eerste openbare Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA voldoende aan artikel 28 der Wet van den 19 Augustus 1861 Staatsblad n 72 en aan art 20 van Zijner M ijesteits besluit van den Mei 1862 Staatsblad n 46 brengen ter kennis van de iugezeieiien dat de loting der in het jaar 1866 voor de ligiing dezes jaars ingeschrevenen voor de Nationale Militie en dus van de jongelingen die geboren zijn in het jaar 1847 in deze gemeente zal plaats hebben op Maandag dei 25 Februarij aanstdaude des voormiddags ten 9 ure in het Raadhuis alhier Zij herinneren dat de ingeschrevenen naar alphabetische orde opgeroepen zelve hun nommer trekken dat ook voor uen niet opgekomen loteling de trekk ng kan geschieden door zijn vader moeder of voogd terwijl bij hunne afwezigheid dit door den Burgemeester of een lid van den gemeenteraad wordt gedaan Dat zij e bezwaren mogten hebben tegen de wijze waarop die loting is geschied die bezwaren kunnen inbrengen bij de Gedeputeerde Staten dezer provincie binnen vijf dagen te rekenen van den dag waarop de loiing heeft plaa s gehad eu wel bij een op ongeregeld papier geschreven verzoekschrift hetwelk met de noodige bewijsstukken gestaafd tegen be ijs van ontvang zal behoorcu te worden ingeleverd bij den Burgemeester dezer gemeente die hetzelve aan Gedeputeerde Staten opzendt Voorts dat ingeval de loteling meent redenen van vrijstelling te hebben daarvan bij de loting opgaaf behoort te geschieden terwijl wanneer die vrijstelling is gegrond op broederdienst of van te zijn eenige wettige zoon hij bovendien op woensdag den 13den februarij aanstaande van des voormiddags 10 tot des namiddags één ure ter Secretarie moet verschijnen vergezeld van fvee bij den Burgemeester bekende en ter goeder naam en fa ira staande meerderjarige ingeietenen die de vereischte getuigenis kunnen afleggen en het aldaar op te maken getuigschrift onderteekenen Gouda den 1 Februarij 1867 BuBGEMEESTEK en WETHOUDERS voomocmd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN V BERGEN IJZENDOORN KENNISGEVING De BURGEMEESTER van Gouda gelet op art 7 der Wet van den 4 Julij 1850 Staatsbl n 37 regelende hel KIESEEGT enz noodigt de ingezetenen dezer ïemeente uit om zoo zij elders in de Directe Belastingen inogcen zijn aangeslagen daarvan vóór den 15 Februarij aanslaande te doen blijken door overlegging van het aanslag biljet of een uittreksel uit de kohieren dier Eelastinp en zullende tot de overBeming dezer bewijzen ter plaatselijke Secretarie worden gevaceerd dagelijks vr n des voormiddags 10 tot des namiddags 1 nre met uitzondering van den zondag Gouda den 5 Februarij 1867 De Burgemeester voornoemd Van BERGEN IJZENDOORN buitenland Londen 3 Febmarij Een te Washington uilkomend dagblad hetwelk wordt gehouden voor het orgaan van den president Johnson behelst een artikel waarin gezegd wordt dat De prijs der Advertentien van één tot regels met inbegrip van het zegel li SO Cent eiken regel daarboven 10 Cent BiiiteugewoLe letters worden berekend i plaatsruimte de uitvoerende magt hare ondersteuners zal wapenen indien de radicale meerderheid van hel congres deu ingeslagen weg ten npzigte der regering blijft volgen De president zegt de schrijver zal getrouw blijven aan den door hem gezworen eed dat hij de constitutie zal verdedigen en het leger en de zeemagC zullen zoo noodig aan zijne roepstem gehoor ge en 4 Febr De Times verzekert dat de troonrede de dadelijke indiening van een ontHcrp tot hervorming en uitoreiding van het kiesregt en hervorming in de wetten betretfendeden landbouwstand in Ierland zal toezesgen Uit New York wordt van den 26 berigt dat Indiana en Nevada het amendement op de constitutie hebben bekrachtigd en Tennessee den negers het stemregt heeft toegekend Volgens een gerucht werd de stad Me ico door ISUOO republikeinen bedreigd 5 Febr De koningin heeft lot parlement geopend meteenepede waarin ten aanzien der reforT wordl gelegd Uut aandachtzal op nieuw op eene biii gevestigd norden betreffende devertegenwoordiiring des volks in het parlemen en ik er rouwdat uwe beraadslagingen geleid door een geest van gematigdheiden onderlinge verdraag aamheid zullen leiden tot bei aannemen van maatregelen die zouder het even igl der staatkundigemagt te verbreken aan het stemreat uitbreiding znllen geven In de zitling van het lagerhuis ondersteunt de heer Gladstone het adres van antwoord op de troonrede Hij nocaitde zinsnede in de troonrede betreffende de reformbill raadselachtig HiJ neemt eiken maatregel aan die tol eene ioUloenderegeling dezer kwestie zal leiden Hg zal bet gouvernementniet bemoPijehjken De heer Disraeli zal maandag a s een voorstel betreffende de reform indienen Het adres van antwoord is aangenomen In de zitting van het loogerhuis heeft graaf Russell ichaangekant tegen de veroveringszm ht van Rusland die m detoekomst tot verwikkelingen aanleiding zou kunnen geven Hijveroordeelt op levendige ij e de oppositie die in het afgeloopen j iar tegen de reform gevoerd Merd Graaf Derbj vreest dat indien de d acussie over de reformbill gevoerd wordt op den toon die in de rede van graaf Russell doorstraalt zulks eene regeling der kwestie onmogelijk maken zal Het adres van antwoord is aangenomen Pa rijs 3 Febr De Men heeft thans besloten om de werkzaamheden van densenaat in dien zin te nij igen dit de artikelen 25 en 26 derconstitutie zullen orden uitgebreid wa ir loor aan de senatoren meerdere regien zullen orden verleend voor zoo veel betreft de controle die zij op de wetten uiioefenen Het nieuweontwerpreglemeut voor deu senaat en hel netgeveud ligchaarazal onder andere wijzigingen ook de opheffing bevatten vanhet geheim comité waarin de ontwerpen van et werden besproken voor dat zij naar de bureaux werden verzonden Het blad 1 Epoque bevat heden een artikel dat gezegdwordt door een hoog geplaatst persoon geïnspireerd te zijn en dat onderteekend is een provinciaal het strekt om hetdeereet van 19 janii rg te verrledigen en eindigt met eenelofrede op de gematigdh ul en de wijsheid van Napoleon III Het ontwerp lot reorg inisalie van het leger geeft nog altijdstof tot het leveren vaii beschouwingen Iniusschen aagdemen reeds zoo veel gissingen te doen aangaande den verraoedelijkeu inhoud en de wijzigingen ilie er in worden gebragt dat het publiek dusdanige mededeelingen met eenig wantrouwenontvangt Zoo zegt men heden dat het jiarlijksche coutingentniet is vastgesteld ook niet voor de reserve dat de diensttijd op zes jaren is vastgesteld en bij de reserve op 3 j iren de exoneratie wonit gehardhaafd remplacering is vetf rt fil enz Intussche i zal men faleromtreiit spoedig iets 4 et zeker f