Goudsche Courant, donderdag 7 februari 1867

ADVERTENTIEN Wilt Gij voor u ve Kinderen eene lejjelijke goedkoope en df isst i nde Lectuur die teieiis nutlig e onde oudend is V iit trij drtt uwe jeugd zich na deu cliooltijd met verveelt u dar nu vooril 111 den winter op eene t iii eita ne wijze ordt be ig ge taiulen U ik Gij dal une Kinderen kennis makeu mji denieuwsle onulekkiiigen v m deien tijj dit 7ij op de hoj te zijn van hetgeen voarvilt op het ijebie I vaa uitvindingen Wilt Gij fl it uwe Jeugd bel inswt kkende erh ileu en Rt i be clirijv igen lee A lu dit alles kuit Gij vol loen dour bj u gevvonen BoeikVerkouper een ilioiineuienl te nemen op de STUIVERS EDITIE wairNan maandrtijki eene Atie eniii 48 bl id druks eu eene gekleurde pUit Ijev itlende het liehl 2iet Behahe als Leetuur ver ehaft de StUlVerS Edltia i aii hire ugiiige Geaboniieirdtn no2 eene aangename bezigheid door de Dplo siiig van Baadaa es Bekeukundige Xonpsteilen waarroor in 1867 eene waarde van DRIE HOKDERO CLDEN aan Pig en en Piemien nordt uitgelooM De Eerste flevering die tevens eeu uitïoeiig berigt van inteekeuiug bevat is m alle Boekwinkels ter in age voorhaadeu lie prija van ledtre maandelijksche heiii iveten ai ns ien het ontwerp morgen bij den ataatar d zal worden be iscüssieerd Seiner eiken d 12 in l len de bhden tallooze bijzonderheden beretfenie de idu i un le tentuon tellinp en nat er te 7ienzal fijn Het pnchtigsie onder het prauhiise M waarschijnlijknel het museum v ui BouUk ijn d it door den onderkoningvin Egypte wl ord n len loon ge ileld en uke kosibiarhe den bevat dat de larde op ISUO miilioen nordt begroot tern jl het een fteneel if ou lei ijk gebouw be 1 nt N itttwrlijk Brussel Febr De onlusten m March leiine aii font die meu oeeindigrl n 1 inde hebben ili ms een ein liger karakter tkregen üe E uile Be ge miikteen teiegrira uit llaicliienneau Pont van hedeu nainidd ia ten 4 uur bekei d wa iriu gemeld word dit de ht eg iig leh v oril te fiuu en te Jumet openiiaart De troepen hebbei zich dm ook voorn imelijk naar die zn Ie ger ït Berlijn t lebmanj Het heen iihiiis heeft de poornegleeiiins ui 24 nuliiuen 1 ingencaien en bet ii t d it de regering de tufs enniing der verie enwoiirdigiuï illeen iioodig heek bij het leivrreniden vin nieiuie spuurue dijnen Hel hui heett voorts het oninerp niveiide het tue igt op de juisie verslagen des rijks liïs vernorpeu De heer v Bisaiartk heeft het ontwerp nidruake jk hrslre len n oe ai g burger Allg Zig wordt geschreven dat aan het turksche hof twee partijen elkair hefiig he iiijdeii De eene pamj il dadelijk oorlog tnei Griekeiland de andere ml de oorlogsverkhriiig uo 1 ing mogelijk lerschuiven overtuiod al IJ i dit de e iic gin che ooater che knestie vcor goed op het 1 ipijt z il brengen den oorlog verie viii geloka i eerd d kui 1 en orden en beslissen al over het beslaan van eiiropeech lirkije Jie e luiste partij vindt steun bij de frin che tn oosiei ri i iiie ge iiiien Hel is vv t irsi liijnlijK dit ZIJ hoe eei tisei tli k ilen su 1 in eiven legen zich hebbende zil zegevieren en dit dus voorioopig de t itu ijiio behoLd bhjve Mlii egt lUt de on ierkoning vin E vpie lan ondt rsc ie den h veu 01 hilentieel lie vriijr gerigi heelt wat ZIJ V m eei zelf 111 lig Lgvpe ouilen denken Munchen leur De Biijfn ehe Zeiiung meldt dat de oiiderh m elii g n ie Stuttgart 4 r bmanj De militaire conlerentie der zuid duitihe si iien heelt ïi teren hare eerste zitting gehouden Weenen 3 Febr l de jongste kiezersvergademg der bun eii Md heett Kiiriula nlgemeenen bijval en oiiflersteui ii g verworven loor het uilprekeu i e or woorden I edei Oostenrijk heelt reeds eeura lal oiirler I ivoiii ehe heerschappij ge taan ouder Przeinv 1 O ukar kouuu van Boheinen Rudolph au Habsburg r e e htei uit en bevrijdde Oostenrijk Het huis Hibcbi rg f II Oo ieiirijk ruften op ei n duitschen grondsl lü Ik oa lie poll lek v UI den graat Belcredi bearijpen ii dien hij minisier w i s vin dei ivoi iscl en koning Pr emv l niair virnuts grait flei re 11 minis er i vin Z I den kei er van Oü tenijk moeien wij inei alle kracht tt eu die poliiiek protesteren De raid vn het tedehuuiler chap van Croatie heeft a inalle gemeeiiiebeiuren kennis gegeven v tn d jungsie verordening van de hofk iii el tr j beireffeiide de onvoorwaardelijkeUitvoering v u ie teirer org ti i e ie Het gemeentebestuur vanAgrara heefi hei echter geueiircrd niet geiistaande de bnrgemee ier m eeue uitvoerige rede het vrucblelooze van verdereweiger U2en bul langetoüiid 4 IreLr Dn hei oni lig van den minister Belcredi zalaangenonipu wor en is buiten twijfel De Pre e wil int eene g ede bron weten dat de vroegere mini= er van bunenland che aken graaf Jleusdorlt bestemd is om den genend de CreuneviUe te vervangen als generaal i i 1 1 int des ke zer 5 Febr De hier gehouden verkiezingen voor den oosienr k hen linddag i n allen ter gunste der constitutioi ele pirtij over eiikomstig de aaubevehngeu van het kiescommitie uiigevd leu Pesth 4 ïebruarij adat het c n té van 67 nog eenige amendementen op het ei iboraat h id aangenomen i het in iju geheel dehnitief goe Igekeurd Oveimorgen zal du besluit officieel gestaald worden jraaf Audrassy wordt hedeu uit Weenen alhier terug verv ac it Florence 3 lebr Het tweede bureau der kamer heeft ook het on werp v n wet lot vri verklaring der kerk verworpen Het eerste bureau moet tbms rog hierover deliherrren De Opiii one gelooft dat het miui ierie geen besluit zal nemen voordat het ontwerp opentlijk bediscussieerd is 4 Febr De heer ArnnlS heeft in de kamer van afge vaardigden eeu ontwerp tot uitgifte van een miiUaiil aan papieren geld uileengezet De minister van financiën heeft ditvoorstel bestreden dat ten slotte verworpen is De hr Semenzaheeft vervolgens een ontwerp ontwikkeld tot invoering dervrijheid van het meerendeel det bnnken Dit ontwerp is met goedkeuring van den minister van financiën in overweginggenomen 6mnenloiiïu GOUDA 6 Februarij De tweede kamer is thaus werkelijk bijeengeroepen tothervatting harer werkzaamheden tegen diug dng 13 dezer Op de voordragf vm den minister van binueulandsohezaken van den 26 januarij 1867 n 283 9 = afdeeling overwegende dat het gebleken is dit door den verkoop van hetvleech van runderen die met dooi den veetjphus aangetastvee in onmiddellijke aanriking zijn geweest gevaar ontstaatviu verpieiding der ziekte heeft Z M goedgevonden en ver tiin zjn besluit van 25 October 1866 n 66 in te trekken Ziturdig 1 ingediend de memorie van beantwoordingv m den minister van marine op hel verslag vau de tweedekamei over het wets ontwerp tot vaststelling van dat hoofdstuk De minister legt dairinde behoef en bloot m tijden van vredeen oorlog Het hoofddoel van zijn stelsel is De verdedigingder kusitu zeegiten en kolomen Het denkbeeld eener acaevezeem gi is niet opgegeven Met het oog op de tijdsomstandigheden en den loc tand der marine is het cijfer van dithoofdstuk verhoogd met ƒ 3 4 = 0 000 eu gebragt op 1 875 743 De minister blijft het gevoelen torgedaan der wenschelijkheidvan de opheffing der werf tot aanbouw van schepen te Vlissingen Uit het antwoord vti Jen minister van marine aan detweede kamer der staten generial blijkt verder dat bij hem het voornemen be taat om in overleg met zijn ambtgenoot van binnenlind che ziken etne mdere wtt op de quarantaine in tedienen wianeer daartoe de noodige gegevens zullen zijn verkregen Eerst da irni zullen ook de quarautaiue maatregelen kiiiineu hervormd worden Lene verplaatsing van het instituut te Willemsoord l gt nog geheel in het verschiet en zil eerst dan ter sprake kunnen komen w mneer het linie chip de Korteuaar niet meer bruikba ir Leoor leeltl mo2t worden Het ligt in de Ledoeling vnn den minister om weldra eene wetsvoordragt ui te dienen die de s iekking heeft de pensioenen der zee officieren te v rhoogen voor de Jireu die zij m de kolomen lus chen de ke kringen hebbeu doorgebrigt In he ilgemten overzigt v in het Bit Handelsbl van 29 dec etst men o a het volgende Twee bel iii iijke inededeelingeu hebben wj heden voor onze le ers in ve lerl ind De auiküin t der re i iinioe sonstormen en de ainkomst van den nieuwen gouverneur eneri mr P Mijer De nieuwe gome neur geiier nl ti ch is juist aangekomen en kan nitmirlijk geen mdere beloeling hebben dm krachtige raiitregelui te nemen om de belemmeringen voor de ontwikkeling V m den huidel en nijverheid zoo veel doenlijk uit den weg ie ruimen van de wegiuiining der belemmeringen tegen de ontwikkeling vm den liiidbuuw in Indie kan echter geen spi ike zijii zoo lang de heer Mijer v isthou tt aan zijne beginselen ten a inzien der toepassing van art 56 van het regerings reglement de prikt jk zal Z Excellentie wel spoedig overtuigen dat me die beginselen geen vooruitging mogelijk n en daarmede zal d in ook voor een eerlijk landvoogd het hitste uur van het krachtig handhaven van het zoogenaamde cultuursteUel hebben geslagen De heer mr A Loudon gedurende de ziekte van den waarn gouv gen mr Prins met het dagelijksch beleid der zaken en dus ook belast met de overgave van het bestuur heeft het bestaande verschil van gevoelen omtrent de economische hervorming V in Indie mogelijk ook in het oog gehad toen hij den nieuwen gouv gen bij deszelfs aankomst in het hotel te Rijswijk aiusprak en gelijk men ons mededeelt na Z Excellentie met de behouden aankomst gelnk gewenscht te hebben in even goed gekozene als voor de gelegenheid meest passende bewoordingen de meening uitte dat er groote moed toe behoorde om in den tegenwoordigen stait van zaker bij den strijd der pirtijen en de verschillende gevoelens over de tot heil van ludie te nemen maatregelen het bestuur over deze schooi e bezittingen op zich te nemen Zijne Excellentie moet daarop geantwoord hebben de zienswijze van den heer Loudon len volle te beamen maar overtuigd te ziju dat God die hem den moed had verleend de hooge door Z M hem opgedragen bei kking aan te nemen hem ook tevens den moed zou geven de voor het heil van Indie noodige maatregelen te nemen het goede te bevorderen en het kwade te keer te gaan waar hg het mogt vm len Onze lezers in Nederland zullen het met ons eens zign dat dete zoo loffelyke voornemens de krachtigste ondersteuning van de pers verdienen die dan oo niet in gebreke zal blijven het m Indie bestaande kwaad m alle takken van bestuur en ecouomische re eling onder de oogen der regering te brengen en hare te nemen maatregelen die studie en onderviuding als nadeelig aanwijzen even krachtig te bestrijden Het is te hopen dat de nieuwe gouverneur generaal n het aanwij en van kwade inrichtingen en het bestrijden van kwade maatregelen met zells kwaad ziet en dat bestrijdt w lardoor de regering zich van een der krach igste en tevens goedkoopste hulpmiddelen voor een goed bestuur namelijk de voorlichting en medewei king dtr drukpers lu Iiw ie ou berooven Te Geervliet w iir de veetjphus vrij erg heerscht vindtde afm iking van het verdichte vee grooten tegenstand vande 27 stuks op een stal onteigend om geslagt en diariia publiek verkocht te worden is men niet verder kunnen komenuan om er 10 te slagten en te verkoopen wegens de bedreigingen moesten de sUgters het werk tiken en zelfs kon eenslagter uit de gemeente geen hulp krijgen om ma ir een touwvast Ie houden ten einde een beest onder den voet te krijgenHet anders zoo rustige dorp was geheel m opschudding deburgemeester hield eene doellreffeiide ain praak tot het volk Daarop is men weder begonnen met het slagten der overgebleven 17 stuks en men ve tiouwde dit het geregeld zou afloopen daar er anders strenger maitregelen zouden genomenvvordeu Men schrijft uit Dirksland vnn 3 februinj Alet schrikwordt alhier de tijding ontvangen dit de eeziekte zieh wederop ons eiland vertoond heeft nadat wijniim een jiar daarvangelukkig waren bevrijd g bleven Bij den hr L Boogerman onder Ooltgenplait zijn zeven runderen aangetast welke n larmen verneemt didelijk zijn onteigend en afgemaakt Het wittr IS overil sterk gewassen Rijnlands ninvankehjk door gunstigen wind verbeidde boezemstaiid is wedertot boven maalpeil geklommen en de polders verkeeren bijnim denzelfden staat als voor twee manden Onder Delfl mdvertoonen de polders tme watervlakte Terwijl geene g chiklegelegenheid werd vei uimd om water te loozen belemmerdehet a inhoudend na te weder iedere poging om daarmede tewinnen De missa sneeuw beeft daiit e niet weinig bijgedragen Ondanks dat voortdurende onheil hoopt men te Soetermeer Hizerswoude en in andere gemeenten nog op gewas vinhet telkens onderwater stainde koolziid en w mtergriin tenzij er strenge vor t mog ontstiaii waardoor alles zou verloien giaii Gemengde Bcrigten Üit ew York wil men den Candioten hulp verkenen Weenen Zdl omgeven wurden door 42 Lttl tatheerde forten en 3 c rcumvallatielijnen De hollan sche werklitdeu vurr de tcntoousti iiin r te 1 an = heljbm den arbeid ge ta kt Het zouttnonopolie is algc clutt m I ringen De veepe tt is ua zesjarigen duur uit Gallicie erd Licn Ie Kampen is een almanak yin de weerbaarheid uitg komt u lo dtn Trnerki u ichcn oorlog zijo omgekomen 280 739 per onen De pruKische resernig btlooft bijstand aan de veehouderb die dour den tophus schade lijdeu Van 2U 2 janupnj ziju aan etT t in 7nid H Rand 1981 in Noord Holland 88 m itre ht 826 Gellerlind 13 oor5 hrabant 3 tot lal 3251 runderen De ij7t rHerkers te Charleroi zijn ojirocrip eewordcr over de verminderine ïau loon en met militdue iiiagt moeten bedwüi cu worden Te Hasselt in België zijn SOO runderen afgemaakt Pe italiaansche commissie ttr herziening van het trafvietboek heeft icii verklaard voor de afschaffing der doodstraf T e pnnsi che ra f dn We tpbalen ml de politiek doen rusten op de tien gebodtu Voorspoedig bevallen van een Zoon J HRAKEL Muller GoLm 4 Febr 1867 Men vraagt TE KOOP tegen cont nt geld om maandelijks te leveren ONGETEERDE EN mXDTOÜW eerste kwaliteit Aanbiedingen en monster worden franco ingenacht onder let ters A W aan het bureau dezer Courant IqgezoDdeD j a t de Jiedache der Goudsche Courant In het laatste deel der prachtuilgave van hei Leren en de W erken van Vondel dat biöiien kon ter psrae gaat weuschte ïk een 700 moffelijk vollecIio e Bibhofir fie Ie geven van de verschillende edi len van ondela werken en van hetjreen over Vondel geschreien of uil iju uerken vertaald i Veie bouwstoffen heb ik dciarvoor reeds verzimeld doch niet at at van dien aard bestaat kan nnj bekend zijn ik zal my dus bijzonder erijliït rekenen am ai wie onder l adres van d heeren Gebr Binger alhier mij opgave uii doen van de titeK hüüfilinhond get il blid ijden platen formaat en verdere bnzonderheden hetzij der min algeraeea bekesJe uugiven hetzij der vertdiingen van ondel of werken en vertoogen over aem die in zgn bezU zijn Amsterdam January lb67 J a Lennep Een le er die belang stelt in de cthoone kun teo raden WIJ ann de tentoonslelling v m de Kun rkronijk op de oosthaven te ïaan zien N ur wij van een k nner en zeer bevoegd beoordeeliir vernemen moet de ptmmo vanden heer B Schmidt te Rotterdim een pnentstuL ijn zoowel 111 toon als m vorm ea het een groot genoegen geven ie eeua te be peien De schilderij van den heer H Burirer jruotvauer lieveling verdient mede de Tindiclit de voorHtelhng is wur en uit hel leven gegrepen de ue cnde hmiiu van hel kleine mei=je dit touwtje springt i zeer lief gc childerd aUmede de gelukkige stemnniiiT wiarin allen verkeeren eer jmst uitgedrukt Het zilveren servie uu de koninklijke fibriek van gouden en zilveren weiken is vervaardig l n ir het nieuwste model en heeft de verdieu Jie dit het voor de damPb gemakkelijk te onderhouden is Ouder de overlap schilderijen zi n er verschillende die ou boeiden en meenen wij te mogen zeggen dat de keuze der commi iarisseu dumaal zeer gelukkig is gewee t Doch afge ïcheiden van de loterij verdient de K O siK ronijk zelve ondersteuning V UI het pub lek op de aan merk 1 s gen van vroeger dat de te t volkomen on ijdig w s en niet df n ani kelen over kun t bev it cl nt gelet te zijn en d larom heeft de redacteur de heer 1 v m Wesihreenen ook ge orgd dat het leeslu snir publiek m den jiirgiig Hn weer eene nieuwe novelle van J Grim en ren gelic i v n 5 J v lu den Bergh zal vinden Hartelijk hopen wij dit Gou la m het deelnemtu nietten acliteren zal staan bij andere pi 11 en diir het ber emi 19 dit hier zeer veei iust begaat voor zikcn de soiled zijn en ondersteuning verdienen Burgerlijke Stand G0 DA Gi BOREN 1 Frbr ïitli oudf r I J van Oei en E van den Hoidel 3 M tgdakna to Johannes oiidtrs J d md € i N C Tijije man 4 Aric ouders 1 Hnk 1 en J Mulder JohTi a o dir P Broekhuistn eo J ichoüiidcruoeid Johau o tw k oud r t Li 1lan eu C M Kerper deruli ouder L hlavtrveld tn H dt Fraukrijker 5 Enineren=jC oudus K F iidt r en F de roeg e A ie ouders ï ild tnut en ï vin H m 0 ïKLiri N 1 F br M H M Gl n ihet 4w M cooiman 76 j C van di r Meen 18 m H iiHtuK 17 d 2 J P an de Pavoordr 4 w I Zuid ld 61 3 J de Graaf 2 m 4 P H B ti l ir 7 m C vm Hofwpgcn 10 m B Ütreefkerk 61 j J 7eger = 5 m o K Siuder 3 j 5 m