Goudsche Courant, donderdag 7 februari 1867

508 Zondag 10 Februari flS67 og deze Week blijft de TENTOONSTELLING van de Vooruerpen bestemd voor de verloting van de KUXSTKRONIJK geopend in de ffraute zaal op de Oos iarett nu geregeli van tien lot citrr ure V i vestigen nel de attentie op de SCHILDERIJ van M Burgere ter waarde van Duizend Gulden op de pia OUDSCHECOURAJSFT nino OBLIQUE van B Schmidt ter waarde van ƒ 750 en het ZILVER van M tan Kempen ter waarde van ƒ 550 verder op de SCHILDEEIJEN van Simon ma den Bergh B J Blammers W Verschuur L J Klijn B J van Hote P J Onderlerg J T Hepjiener G J Hofman A Ahrentine Ahrend te enz i VAN BENTUM ZOON Gouda 6 Febr 1867 Verzekeriiigs Maats chappij 0 R DE de Eendragt De Directie van genoemde Maatschappij heeft de eer Ouders en Voogden te informeeren dat volgens Art 7 van haar Reglement de deelneming voor de ligting Tan 1S67 is opeiige teld I e e Maatschappij geeft in haar Reglement aan de deelnemers een muien iraarhorg tan soliditeit zij blijft verantwoordelijk voor de door haar gestelde Flaalsverraugers en Xiotii ierver cisielaars en neemt daarbij de verpligtiiig op zich deu opvolgeuden Broeder of Broeders overeenkomstig Art 49 der wet op de Nationale Mlitie van de persoonlijke diensi te vrijwaren zoodat icat tr ook gebeure een Hni sezin van drie Broeders door voor een van ben deel te nemen alltn voor de d tensl bij de Xalionale Militie gevrijwaard zijn Het is van eruot gevMgl vooril in deze dagen dat Ouden eu Voogden ernstig toe ien aan wie 7ij de e hunne belangen opdragen en tevens worden zij geinformeerd dat onderlinge Maatschappijen zich onmogelijk kunnen verbinden den opvolgenden Breeder of Broeders van de persoonlijke dienst bij de Militie te vrijwaren De Hoofd Administratie is gevestigd te s G ivexhage ten kantore van den Heer A W u L F Spui n 205 Verder kan men deelnemen en zijn informatien en inlichtingen te bekomen bij de onderstaande Heeren Voor de Provincie Z u i d H o 1 1 a n d Te Ledden bij den Directeur A J A HERENS Turfmarkt n 1261 Gouda A BULVÜMAN Boekhandelaar Scioo AofeB C B van BAAREN Deurw Alj hen H DE LiKAAL W Woérrfcn H J VAN DEN BERG Ambtenaar nÜLZ PMPAMTEN van JOHANNÏOFF MALZ EXTRACT GeZOadheidsbier sedert twee decenniën bekend en beroemd vve jens ijije heilzame i erking bij Borst en Maaglijden Hiimorrhoïden Koortsen en algemeeue Ligchaamsverz akkirig MALZ CHOCOLADE voor gezonden en zieken De meest volmaakte compuïiiie dtr fijnste en zuiverste sloffen be mtwoordt negens haren aangenamen sma ik ha r buiicugewoou snelle verteerbaarheid hare spijlen vervangende kracht voed aamSieid en p iralysering der schadelijke werking van gegeten ongezonde stoffen in de rnaag in ünderheid door hare geschiktheid om als calmerend overprikkeiing siilieud miililel voorgesehreven te norden aan alle eischen die men in den uitgebreid ien zin v iu eene Gezondheids Chocolade vorderen kan MALZ GEZONDHEIDS CHOCOLADE POEDER namelijk voor juigelingen m plans van ile moedermelk en voor grootere zwakke kiuderen welke bijzondere verslerkin lithueven MALZ BONBONS en MALZ SUIKER uit de Bjnste suiker het beste mont en de sezundheid hevorderende stoffen zamengesteld ijn bij het natte en koude jaargetijde bij kaïarrhale borstaaudoeniugen belemmering in de ademhalingsor ganen hoesi en verkoudheid bij onder aan e bevelen Centraal Dépöt te Amsterdam O Z Voorburgwal J 342 C vAN VREUMINGEN alhier DÉPOTHOÜDER gevraagc Aan Te verkr jgen bij den Heer J Voor iVOERbEN wordt een soliede vragen franco aan bovenstaand adres VAN Dr J B ROLL te AMSTERDAM Deze Droppels zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Rheumatiscfae Ziekten Jicht en Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest verouderde gevallen nog hulp en verligting aau Iedere flacon is met etiquette en gehruiksaaBwiizing voorzien DépSt voor Gouda h den Apotheker STEENMEIJEB Sociëteit Ons Genoegen TOOHEELYOOHSTELLÏKG onder directie van LOUIS BOUWMEESTER Co in de Nieu we Zaal op DONDERDAG 7 FEBRVARIJ 1867 De Scheepsjong en Groote Vaudeville in ï bedrijven waarin de rollen van den SCHEEPSJONGEN en BALANDIES door de Heeren Louis BouKvieester en Eduard Bamberg zullen vervuld worden NA HETZELVE LEKAIN IN DDPLO Groote vrolijke Vaudeville in 2 bedrijven In vele jaren niet vertoond EDUAED BAMBERG DOGAED De rol van DOGARD de Koorzanger is eei e van die rollen die door den Heer EDUAED BAMBERG gecreëerd meer dau 200 malen ten tooneeie is opgevoerd zullende door hem de Chansonnetten ik zing in de kooren worden voorgedragen Aanvang des avonds ten 7 ure Heeren Leden met éene Dame en hunne Kinderen 50 Cents de Persoon Niet Leden 99 Cents de Persoon Geneeskundig Attest De door den hofleverancier den Heer Frans StoUwerck te Keulen bereide BorstBonbons kan ik na zorgvuldig onderzoek bij catarrhalische keel eu borst aandoeningen en daaruit voortkomende heeschheid en drooge hoest ten sterkste lunbevelen Door het voortdurend gebruik daarvan wordt de prikkeling der luchtpijpen verminderd de heeschheid spoedig weggenomen en de expectoratie zeer ondersteund zoüals ik dit niet alleen bij mij en mijne familie moar ook door waarneming bij mijnt patiënten heb ondervonden Maagdeburg 11 Dec 1858 Dr LEMKE koninkl Staf Arts Bovenstaande met roem bekende Stoll werck sche Borst Bonbons zijn echt te verkrijgen tegen 30 cent het pakje te Gouda bij den apotheker J G BOEKEXOOGEN op de Blaauwstraat te Schoonhoven bij A WOLFF Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te gouda met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46S 5 O o per kan 65 cents idem a 47 io la per kan 67 ets Jenever i soort Moutwijn a 46 o o per kan 63 cents inl BRANDEWIJN a 46Vio o P r kin 68 cents Meerdere of miudere sterkte naar evenredigheid GoïDA 6 Febr 1867 BoekdrnliVerij n A BRINKMAN Uitgave van A Lange Tkndeiceg Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden ia f l franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regeis tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden ziju NATIONALK MILITIE Tweede openbare Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA voldoenrle aan artikel 28 der Wet van den 19 Augustus 1861 Staatsblad n 72 en aan art 20 van Zijner Mijesteils besluit van den S Mei 1862 Staatsblad u 46J brengen ter kennis van de ingezetenen dal de loting di r in het jaar 18ti6 voor de ligting dezes jaars iuueschrevi nen voor de Nationale Militie en di s van de JDuge ii gen die gel oren zijn in het jaar 1847 in W e gemeente al pl ials hebben op Maandag den 25 Frbri ary aanstaande des voormiddags ten 9 ure in het Raadhuis all ier Zij herinneren dat de ingeschrevenen naar alph ibetische orde opgeroepen zelve hun noiumer trekken dat üok voor Uen niet opuekomen loteling de trekking kan geschieden door zijn vailer moeder of voogd terwijl bij hunne af ezight id dit door den Burgemeester of een id van den gemeenterüad wordt gedaan Dat zij die bezwaren mogten hebben tegen de wijze waarop die loting is geschied die bezwaren kuiiuen inbrengen bij de Gedeputeerde St ten dezer provincie binnen vijf dagen te rekenen van den dag wairnp de loii ig heeft plaa s geh id en wel by een op oagezegeid papier geschreven verzoekschrift hetwelk met tie uoodige bewijsstukken geslaafd tegen bewijs van ontvang zal behoorun te worden ingeleverd bij den Burgemeester dezer gemeente die hetzelve aan Gedeputeerde Staten opzendt Voorts dat ingeval de loteling meent redenen van vrijstelling ie hebben daarvan bij de lotiig opgaaf behoort te geschieden terwijl wanneer die vrijstelling is gegrond op broederdiensi of van te zijn eenige wettige zoon hij bovendien op woensdag den 13den frbruarij aanst amle van des voormiddags 10 tot des nannddags één nre ter Secretarie moet verschijnen vergezeld van twee bij den Bnrgemeesler bekende en ter goeder naam en faam staande meerderj irige in ezetenen die de vereischte getuigenis kunnen afleggen en het aldaar op te maken getuigschrift onderleekenen GouD t den S Februarij 1867 Burgemeester en Wetholdebs voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BEKGEN IJZENDOORN Overzigt GOUDA 3 Februarij De koningin van Engeland heeft dingsdag jl het parlement in persoon geopend met eene rede die weinig merkwaardigs behelst Zij is natuurlijk zeer boos op de fenians zij zoekt afdoening der geschillen met Noord mPrika Zij il Sp inje verzoenen met Chili eu Peru en den sultan met zijne chriften onderdanen In het eerste werd zij vergeefs ondersteund door Frankrijk en in hel tweede neemt zelfs Rusland den schijn aan haar te willen helpen maar de vooruitzigten zijn niet gunstig Hongersnood in Indie de nog altijd dreigende veepest eu de naannelijks geweken cholera boden weinig opwekkende besch on wingen en de wezentlijke hoofdkwestie van het oogenblik de reformbill werd onduidelijk en raadsel ichtig behandeld het ministerie zal 7ijne iiizigten mimndag open leggen Het gemis eener ronde verklarii g te dezen aanzien ontnam aan de troonrede alle belangrijkheid en eene weifelachlige houding van het mitiisterie zal genoeg zijn om een storm te doen losbarsten waaronder hrt ligt bezwijken kan BRINKMAN D nO 60 De prijs der Advertentien van één tot ze regels met inbegrip van het ztgel is 80 Ccu vour eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden b reltud naar plaatsruimte Oostenrijk komt tot eene schikking met Hongarije of liever het geeft toe aan de eischeu van Hongarije Ie oude regtea zullen geëerbiedigd orden de keizer van Uostenriik zal koi tng zijn in Hongarije de centralisatie zal zich tot enkele punten bepalen n Hongarije zal naar een eigen grondwet bestuurd ivorden Deze schikking met Hongarije zal niet onderworpen worden aan de gucilkeuring van den grooteu of aigemeeneo rijksraad die dan ook bij de scheiding des rijks geen grond van bestaan rarer heeft daarom verw icht mi n lan nu ook slechts de bijrenroeping Van den rijksraad der landen a tu deze z jde van de Leitha Belcredi die hoe hongaar cli gezind overigens de gemaakte schikking aan de fueükeuring van deu rijksr iad wilde onderwerpen wijkt voor von Beust die een uienw ministerie zal zamenstellen terwijl Andrassy voorzitter zal zijn van het honguaraclie ui i isterie Hel is niet te voorzien welken invloed deze scheiding oefenen zal op de overige ge esteii der oosteiirijksche monarchie die OOK nog in verschillende volksstammen verdeeld zijn ca niet minder begeerig om liunne regten te doen gelden maar het is vrij zeker dal Oostenrijk geheel venndert van positie tegenover Europa en nog vele bezwaren zal moeten door or3ielen eer het eene gectfendc baan voor zich ziet In Frankrijk schijnt de energie te ontbreken men weifelt tusschen vooruitgang en stils iiid Men gevoelt het gevaar van de onderdrukking der persvrijheid en men durft die onwaardige banden niet slaken De wijzigingen in het bestuur beleekenen weinig en de nieuwe drukper wet z l evenmin veel verbetering cunbrengen De krijssioeiustingen alleen worden natuuilijk alleeu met vredelievende bedoelingen ijverig voortgezet toch is het plan der legerorgaaUatia uog niet vastgtaield De zuidduitsche staten hebben geen ander voon itzigt dan zich in de armen van Prutsen te werpen Oostenrijk immers vervreemdt zich meer en meer van Uuitschlaiul en beier is het voorzeker zich aan te sluiten bij landgetiooten dau de prooi te wor en der fransche heerschzucht in Pruisen gaat alles voorur de verlegen oordig iig buigt zich onder den geweldigen arm des alvermugcnden rainisierf En men mag ook van de ontwikkeling des voik = eene beierc toekomst verwachten het volk rijpt dagelijks meer voor de vrijheid bedaarde volharding overwint zekerder dan de lusgebroken hartsiügten eeijcr geweldige oinkeeriiig Uit België meKlt men aw ge velilige woelingen der mijnwerkers in de omstreken van Charleroi die met inspanning naaimelijks onderdrukt worden Üe Turken dempen telkens den opstand op Caudia d e door grieksche berigten telkens wordt veriueuwd en uitgebreid N at hier van zij uit die Streken kan men altijd eene nieuwe uitbarsting te gemoet zien öuitcnUnïr XiOlldöD 7 Februarij Met de Bombay radl is l el berigt Qutvanifeii dal de Hnsseu de stad Snsak in Bokhar i genon en hebbeu en dal de emir van Bokhara voor de t eele niual een asent naar de regering van de Punjaub had gezonden om hulp tegen Rusl iud in te roepen ï £irijs 6 Februarij De roonrede van de koningin van Engeland is bier schier ongemerkt voarbij egt iii men had gehoopt er eenig liclit uit te zullen kunnen puiten maar n en heeft zich gelijk gewoonlijk bedrogen gevonden Het eenige wat hier nog eeuigermate de aandacht hteft getrokken is de verklaring dat Engeland het met Frankrijk en Rusland eens is ten opzigte van de houding die behoorl te orden aangenomen tegenover den opstand op Caudia Daardoor wordt bevesiigd dat de mogenilheden niet direct znlleu interveniëren maar gemeenschappelijk van de Porie zullen trachten te verwerven dat zij vet belering brei ge in het lol der clicigfSWft volking van het oosten Ia de bijeeukorasi van afgevaaruigdeo dip teo huiza