Goudsche Courant, zondag 10 februari 1867

vfe dSi fien Mnrie ucrd gehouden is beslotho om het urn tal tot de rfgeriusr te rigien inicrpellatieo voorloopis op drie te bepalen De eers e al be rekkmg bebbi n op de aangelegenheden van lluirbnhlaud de andere op Mexico en de derde op de bimienlandsclie a in elpf eiilieden De eersibedoelde in erpeil iiie zhI door den beer Thiers en de Iweede door den heta Jules F iire plaais heblien Wie tnet de inierpellatie over de biniienlandsche aangelegenlieilcn belast zal worden is nog niet gebleken 7 Febr Naar uit eene goede bron verzekerd wordt isde reorpaiubatie v n hef leger nog met definitief vastgesteld Het ontiierp zal op nieuw oi der ocht orden en er is sprakeoin de re rle niet te vernveerderen maar daarentegen eenesterke nitioii ile srar le te org Mii=ereH Het bevestijrt zieh dat m de kamer van afgevaardieiien het ei5outv erp o i i on iijfsdwapg het eerst aan de onie al worden gp ield Mfn weet dat en aanzien van dit ont crp versehil v mi sjevuel n bestaat tiisschen de re ering en de cumr ii sie i an omler oek der kamer De rrfrenng wil den iijf lv ine gij ei ing voor seh ild geheel id clialFen terwijl bedtelde cninn isie iPrti behoiideii il beliou iens eenige beperkiniren i i het tul iiiir der scir ildeiiaars De zienswijze van her guineri e nenr zal in de k inier door de heeren Kouher en B ri Ci e uorden venlediird Hei zal de eer te toepassing zijn van iet ju iL e Ivei er k tWi rt ei dat de verdediging van rt irt rin ivoorririi n ï iu rlc niini irrs cUen oji lraagt Fei r r e M i enr bevat een deereet houdende regeling fer liet rek ku i eii v ui d n senaal en he wettrevend ligchaani tnt den l e ti en den ra id an si ite en v s stelling van df oman k er e i en vonr linn arbeid Dit regienieiU zijii ie een u ziging van lu t oinle reglentf iit en overeenslerameiul me In i iln rpet van 19 j m behejtt gi en bepalingen dieniet reiils bf ken 1 zijn Berlijn tVbr Het eonfilet tnssclten de regering en het hiiis v m a Lieia iruig en uei ens ie cj üorwegleening is in de sistereu irelidndt n avond iniiig door een compromis uit den ufg geruinid I e le len an den iiiddag hebben hunne goedkei Tins aan dit cnlwerp ge chonken under beding dal geen aiiderr snci rwegen zuilen kuiii n worden vervreemd dau die 111 het oiiï erp gi i pnuenui Hel heereiibids heeft de spoorteir leei ing aangenomen zooals die nu door de lueede kamer is goedgekeurd Tte tuee e k iner heefi de et op de as ociatien goedgekeunl uo a die laa st door het heerenhnis is aaiigenoroen l e koning heefi leden den gr ir t vun Vbi indeien tengehuuie oniv lilden en heeü hem eldni een Itgenbezuek gebral Henen namiddag h id er te zyner eere eeu diner ten hove pi ills b Fe r Uil Hekiugfnrs wordt semeld dat in den finach ii landilig i en weisontv erp is ingekomen betreffende eenenien e reseiins van ilie vergadeiiug De landdag zal om devier j ireii bj eukomen Dresden 7 Febr Vc tweede kamer is voor den tijd van ze nM nd u op reeè iiiieeni ei artn In een h irer laatste zittingen hfeli gr i if H dren h d aan hel niiiii ter e de vraag gerigi of de eons iiuiie v m den nourddniischen bond al dan nie a in de goedkeuring der kamers juderworjien zou orden Als motief voor hel doen dier interpellatie voerde graaf Hohenlhal o a aan dat men van de zijde van den noordduitfichen bond toch el niei zoo ver zou illen gain w aii aan een gekroond heeft de positie van een provincialen gouverneur aan te bieden Weenen = Febr De verkiezingen voor de landdagen zijn uaaeuwig afgeloopen In de eigentlijk duilsehe provinciën heeft de eonstdniii ncle partij op ei keie nit onderingen na de zege bihnald In Bol emen hidden o er i algemeen gelijk men reels verwachi e de C echen de oierhand zoodat zij zelfs in enkele dni c ie disi rieten de meerderheid hebben verkregen In M iraMe i de keus meest ter gunste der Duiischers uit gevallen In iallicie hebben de l uihenen gedeeltelijk voor de Poieii het veld mcieen niiineu ü Febi De Neiie Frue Pre se zegt van een goed onderrig e zijde ie vernemen d it de landdag hij opening der zittin op Ib de er eene kei erlgke boodschap zal ontvangen inhoudende dal ten gevolge der sciiikkiiig ten op j e vnu Hongarijede bnltei ge one rijk raad doelloos is gen orden en dat dekri er alsnu den coi siitntionelen rijksdag volgens het februarijpaieut zal bijeenroepen Deze rijksraad zal eerst beslissen omtrent het ontwerp tot compleiering der armee en vervolgensomtrent een door de regering in te dienen omwerp betreffendede verandering van het februarij patent met belrekking totHongarije De opening dier ziuing zal ongeveer tegen dehelft van maart plaats hebben In het regeriiigs ontwerp moeten de voorsiei en ook stiekken lot invoering der ministerielevéfahiwoordelijkheid De benoeming van Andrassy aan helIwofd va fa hongaarich kabinet is zuo eoed ais zeker PSSth 7 Pcbr De heer Deak is heden naar Weenen afgereisd De heer Andrassy zal morgen vertrekken De gedesigneerde hongaarsohe ministers zullen overmorgen eveneens dereis derwaarts aanvaarden Florenes 6 Pebruarij B coaimissie tot onderzoek van het ontwerp ter regeling van de vrgheid der kerk hseft den heer Deluca tot l iren president en den heer Maeiichi tol secretaris benoemd Naar men verzekert zouden eenige ièden der commissie er aan denken en con r i ontwerp te formuleren of althans eenige beginselen voor te stellen als grondslag voor een nieuw plan De coaimissie zal morgen bijeen komen Bijna alle bureaux der kijmer van afgevaardigden hebben de conventie met Frankrijk tot regeling der pauselijke schuld onderzocht Men verzekert dat zij allen dit stuk goedkeuren 8 Febr De ministers van fiuauCieu van justitie en vanbinnenlandsche zaken zyn uitgenoudigd morgen de zitting bijIe wonen van de commissie die zich be ig houdt met het onderzoek van het ontwerp betreffende de vrijheid der kerk Lissabon 6 Febr In de kamer van afgevaardigden is een voorstel gedaan tot hervorming van het ministerie van buite landscite zaken Volget s een gerucht zal het ministerie gewijzigd worden Madrid 6 Febr Het gemeentebestuur van Toledo heeft den paus eene wijkplaats aangeboden voor het geval dat hij door de revolutie gedwongen werd Rome Ie verlaten en het heeft daarop thans een eigenhandig schrijven van den paus ontvangen waarin deze dat aanbod onder dankbetuiging van erkentelijkheid afwijst 8 Febr De regering heeft de verbanning van Serrano opgeheven en zal hei elfde doen ten opzigte van die onlangsverbanneuen welke dit mogten verzoeken binnenland GOUDA 9 Pebruarij Was de waterstand in den Zuidplaspoldcr gedurende den geheelen winter reeds buiiengewi on hoog en stond een groot gedeelte der landerijen onder water hel mogt tot hecien gelukken in de van tijd tot tijd voorgekomen verzakkingen enz in den kanaaidijk te voor ii n doch is de toestand in de laatste dagen zon zeir veiergerd dat velen met have en vee het oi veilig ooril verlaten en ineii eik oogenblik bet geheel inloopcn van den polder kan verwachten Bij Zr ls besluit van 34 jan jl n 37 is bepaald 1 dat er vefrtig dui end geweren n 1 getrokken to t achlerlading zuilen worden geuijzigd naar het stelsel Snider en dedaartoe noo lige maatregelen alsmede die lot liet vervaardigenvan de tot die napeiien behooiende patronen onver ijld zullenwolden genomen 2 dat de gewijzigde geweren naar gelan zij in geieerlheiil konun bij he leger in gebruik zullen worden gegeven Uit de memorie van beantwoording over het wetsont werp tot verhoügiijg van hoofdst VIII oorlog der staatsbegrootiiig vour het dienstj lar n67 wegens de kosten vanaanleg van forten biykt o a dal de minister vóór alles zaltiachlen ou e blrndkiMclren onver wakt en ongeschokt te bewaren tot verdediging onzer door de natuur aangewezen endoor de kunst versterkte stellingen De rainiste r acht heteven verkeerd zich te bepalen tot de verdediging der hoofdstad en hIzoo ons gelieele land aan den vijand prijs te geven als de verdediging des lands te willen beginnen aan de grenzen Vüór alles moei worden gezorgd dal de anisterdamschelinie ons hoofdrednil en de nieuwe hollandsche waterlinie on e hoordverdedigiiig ljjn in voldoenden staat van tesenweer i len gebragt ilet die twee linien kan ons land zich veruedigen zonder dezen valt er aan geen eersland te denken De voorstellen lot het in staat van verdediging brenge leramsterdamsehe linie hoopt de minister binnen weinige dagenaan de vertegenwoordiging over te leggen die betreffende denieuwe hollandsche waterlinie zijn in behandeling Eerst nade geheele vollooijing dier beide linien zal de minister doenovergaan tot de nog noodige werken aan onze beide linien In de memorie van beantwoording van den minister vrnjustitie betreffende hoofdstuk IV B E K Eerediensl vande staatsbegrooiing voor de dienst van 1867 betoogt de minister dat hel ge igiige vraagstuk omtrent de scheidin r vankerk en staat zijne oplossing niet kan vinden door toepassingvan theorien welke aan ons staatsregt vreemd zijn maar datde in de ned grondwet omschreven bepalingen en inzonderheid de beginselen in haar Vle hoofdsluk vervat die oplossing behooren te bevorderen Uit dien hoofde bespreekt deminister het vraagstuk slechts mei t oog op he bestaandened staatsregt in de hoop dat de tot hiertoe zoozeer uileenloopendebeschcn wingen omtrent dit aangelegen onderwerp dooide juisle w iardering van de hier te lande wettig bestaande veibouding tussc hen den staat en dè kerk op de voor de wederzijdsohe belangen meest bevredigende wijze tot eenstemmigheid zullen geraken De mini ter komt daarbij tot de conohisie dat het afzonderlijk beheer der zaken van de roomsch katholieke eerediensl zonder met ons staatsregt in strijd te zijn de welbegrepen belangen van staat en kerk doelmatig bevordert De minister is van de nuttige en doelmatige strekking der afzonderlijke behandeling door eigen ondervinding overtuigd maar verklaart dat indien he weder insielleu van eeu afzonderlijk departement voor dat beheer een hulpmiddel mogt aanbieden tegen de moeijelijkheden welke de tegenwoordige toestand zon aanbieden de toekomstige raadslieden der kroon alsdan hel instellen daarvan welliEt in overweging kunnen geven aan den koning Door den commissaris des konings in de provincie Friesland is op voorstel van den inspecteur van het geneeskundigstaatstoezigt aan de gemeente besturen een schrijren gengt waarin zij roet het oog op de ervaring dat eene eholeraepidemie die in den winter scheen verdwenen te zijn dikwijlsin het volgende voorjaar met vernieuwde woede uitbrak worden opmerk aam gemaakt op de gebiedende noodzakelijkheidom met onverflaauwden ijver voort te gaan met het toepassenvan voorzorgsmaatregelen legen de cholera zooals in vele gemeenten lot heden geschiedt ten einde in tijds genapend tezijn legen eene herhaling v ii die ziekte en tot liet vroegtijdiguitvoeren van al de verbelerin ren in bel belang der algeineenegezondheid welke in den afgeloopen zom r niet lot standkonden worden gebragt W mugt overiijens zoo wordt ingemeld schrijven ten slotte ge egd de cholera zich di jaarniet op nieuw verioonen de maa regelen tot hnre bestrijdinggenomen zullen niet Ie vergeels zijn maar eene blijvendewaarde hebben uithoofde zij dezelfde zijn die strekken totbestrijding van alle andere volksziek en die aanhoudend rondwaren en jaarlijks lal van offers eischen De hoogleeraar Vreede te Utrecht heeft eene brochure inhet fransch iiilgegeven waarin hij nrh bezig houdt met dekwestie der afdamming van de Oostersclieide De scliriivergevoelt zich genoopt zijne stem te doen hooren omdat hijovertuigd is vin de volstrekte noodzakelijkheid dat in detegenwoordiïe moeijelijke omstandiïheden kleine stalen in goedeovereenstemming met elkander blijven Ai wat mogelijk is moet worden aan rewend om eene botsing te doen eindigen welke plotseling aan een zniver huiselijken twist de uitbreiding heeft gegeven van een internaiionaa vraagstuk De hoogleeraar zet eerst de feilen uiteen houdt zich daarna bezig met de regts kvvestie en komt tot het be=lnil dat België het regt niet heeft om een onbiiiijken legenstantl te blijven volhouden gelijk ilan ook de heer Coomans reed = heeft verklaard dat het bijna zeker is dat z jne landgenooien zullen eindigen met in onderwerping te komen De sc irijver wijst ten slotte op de goede overeensle nming welke sedert 1839 tusschen België en Nederland heeft beslaan en wenscht zeer dat de herinnering levendig zal blijven aan de gevoelens van sympalhie en dankbaarheid die icb nog niet lans geleden in 186 ï te ontwerpen he iben geopeidiaard bij geiegenlieid iler sluiting van het tractaat to afkoop van den Scheliie tol Ook de heer ï okker lid der 2 kamer heeft eene fransohebrochure uitgegeven over de Ooster Schelde hij bestrijdt bepaaldelijk de verondersieiling dat de afdamming schadelijk zonzijn voor den toestand der Schelde beneden Bath Te Dinxperlo is de veepest uilgebroken bij den landbouwer Hengeveld het vijftal s iiks vee is dadelijk afgemaakt Pruisen heeft door een streng militair cordon dadelijk alle gemeenschap afgesneden Welken last dit oplevert zal men begrijpen als men weet dat de grenslijn door het dorp loopt Men sclir jft Uit Rotterdam Donderdag was de Maas bij een west noordwesten wind zoodanig gerezen dat de havens en andere plaatsen in de buitenstad op verschillende plaatsen bij het tHeerie getijde overstroomd werden De peilschaal der groote sluis lot afscheiding van het Vlaaswaler bij de vlasmarkt leekeiide toen s namiddags ten half ïier ure reeds 1 50 el hoven rottepeil Een half uur later was dit tot 1 90 geklommen en bleef het water vervolgens gestadig wassende tot hel ten half 7 uur het punt van i t ü had bereikt Na dat oogenblik bedroeg de val in het eerste half unr slechts 2 doch lot des avonds ten 8 ure 13 duim De stand bleef inlusschen ook later naar evenredigheid van gewone tijden zeer hoog Ui Leerdam Door de bniicnsiewone boogie van de rivieren staat hier en in den omtrek eeu eroot gedeelte land onder water en hebben zelfs eenige bouwlieden die op het veid wonen hunne huizen moeten verlaten Uit Arnhem van 7 febr Gisteren morgen spoelde een stnk van den dijk der slaatswegen in het Veiperbroek dat thans geheel ouder water staat door dea hevigen siorin af ten gevolge waarvan de dienst tusschen Arn ein en Zuiphen eene kleine stremming moet ondervinden die evenwel spoedig zal ophouden De passagiers hebben slechts even den trein te verlaten om op korten afstand in een anderen gereed staanden trein te stappen Olt Zutphen De overstroomingen in het graafschap nemen schrikbarend toe Sedert ruim 48 uren stroomt hei water van den IJssel in de Berkel zoodat de bewoners van Lochetr en hooger op hel water van ons ontvangen hetgeen anders omgekeerd geschiedt De toestand is voor de meeste bewoners van het graafschap zeer treurig Ook onze stad gelijkt op een eiland te midden eener onstuimige zee Uit Tuil Het water valt I ing aam De dijken hebben door den storm veel geleden Op de meeste plaatsen zijn de sieringen en spreijringen losgeslagen en liggen te drijven Men tracht zooveel mogelijk ze weer op te visschen n er voor te slaan doch het is onmogelijk ze voor z Ik een goif lasr bestand te maken Zoowel hier al onder Haaften en fan de overzij Ie ontler Gameren en Nienwaal zijn op sotnmige i dsen groote stukken uit de dijken geslagen De jjierpont litssehen Bjininel en deze plants is ook weer onbruikbaar daar in den nacht alles is weggeslagen Uit Oüste hjut O ik alhier is het water tot eene buitengewone hoogte gestegen meest alle houii inden en vele kelders slaan onder water Uit Werkeiidttm Het water in de rivier alhier is tot eene buitengewone hoogte gewassen en de schade iui de dijken is vrij aanzienlijk alle daarbuiten gelegen landfr n sta in ouder water De gewaardeerde prfiliicien der priiisische industrie mo en niet achterlijk blijven bij de euirelselie en fransche Uanneer de Hoffsche Malz prtpp iraten hei I il F xtraci Gezondheiusbier en de Malz lje ondlieids Cliocoiaiie nog voorigtaii nietICL enst itiude zy algenieet tjekend zijn en zoowel door Geiieesiiirigiiiigen als door de Doctoren in htinne privaai prakujk als aliedaaLfsciie tienees Vaedin s en Versierkingsmiddeieu iaugewend worden dttnk ejriiin ren en daiikbetuiïintren opetib iar ie maken zoo wordt ilaarin de door Engeland en Fran rtjk ingesl gen en tot bevordering der industrie nuttig bevonden weg verVülL d Hiernevens pl ialsen vv j de volgende nieuwe brieven toegezonden a m den Hotleveraiic er den heer Jt ÏI NN HOFF te Berlijn N ne Wili elrastrasse en aan des elfs Cenirdal I épüt te m enl Ti Ik zei u hierinele mijnen hartelijken dank want uw MfdzExtract heeii mij na eei gebruik v in vier weken vveder zoa j ver hcr ield lat ifc nu we ier regt gezond en vri hjk ben enz i J BLYEN Küii fiaiii Kirrlihofs Iiispec enr ie Berlijn I He Hotisclie Mal Exiract is een goetie dr iiik en egen voor I hel menschilom Wtd DE SJOLW ie Utrecht j Door bloedspuwing verzwakt en dikwijls nog inwei tt e pij 1 nen lijtlende kan ik niet n iiaiiti de i eiieeskrachi v in uw M ilz I Extract te roemen mij heelt hei nilmuntend irelioliien I 1 TERLINGEN te Uirecht Eere vvien eere toekomt Het Hofïs he M ilz Exiracl heeftmij genezen vtm mijns inii j pijnen waaraan ik sedert jarenlijdende was MARIA LANGLOKDA te Ui recht Voor inligeend grid ver nek ik v m uw Malz Poeder Onze k einen lijden allen a in huc t eii verkoudhei 1 D uir het pneder mij zoo voortreffelijk geho ppn heel hoo i ik dit het den kinderen ook goed mag ooen F HliftsCH in Zedenick De Malz Ge ondheids Chocülade die om hare bnilengewone j voedzaamheid en om htireii zeer aangenamen smaak nevens het Malz Extraot gebruikt wordt verhoogt de versterkende werking van laatstgenoemden drank en werkt kalmerend cp het bloed Hel Centraai lli pöt van de wereldberoemde gepüeit eerrle JoiI iXN HoFi sche M ilz F abriekaten Mal Extraci e oudheids i Bier Mal Gezondheids C liocolade Borst Mal St i er B r t Malz Bonbons eic is gevestigd te Amsterdam O Z Voor 1 burgwal J 343 i Gcnieii i de Bcrigteih Prïe jonjre jufvrouwen te Londen lit bbin met glans csameo afpelcpd als apotheker l tii 4 jao ia te Sierra Leone een schok van aardbe ing jievüt ld Ve portiijifesrhe regtnup oitderhanJ U tt InitdeD over ectie leeüing van 2 iiulhueu gulden Op het eilai d Aio Iaod hecr chE in trge luiite de delingen met Müd igapenr hebben eindtlyk gekid tot het sïuitea va J tea i tract nat Eniile OHivitr dtiAt miiiister pn ideLl ie v orden In i Zweden wil men invoirrtaUn t n belastirgen verboo2 n i e tracte I inenten der arnbtenareii woidcn in Tarkije met 2 i a oüpCt vermiodefd Op fcphiiloLUi is door een 7wartii bok van i aidbe ing vteJ whade leroor aakt en zijn ouk niCDJcben omgtkoiiien Men berekfnt dat jaarlijte iu de provincie Fnesliud 30 a 4f düin nd nuehterea kalven nordeii ge dood Vit Bretagne gaan da elnks nog vrij ilhgers naar Uoine TS Huil is eeu aanzierlijke rus sche icaaen ibiiek vttbraud L dü iu in