Goudsche Courant, donderdag 14 februari 1867

üieuwe ƒ 11 40 a 13 70 Hogge zeemvsche ƒ 8 2U a ƒ 8 60 Gerst winter 7 50 a ƒ 8 00 Haver korte ƒ 3 60 a ƒ 5 30 Dito lange ƒ 2 80 a ƒ 3 SO Boekweit Fransche per 2100 kilo 21U Noordbrabuntsche 215 Bruine boonen ƒ 12 a ƒ 16 De handel in schapen en varkens was weinig geauimeerd Boter ƒ 1 14 a 1 28 per ned pond Biirgerlijke Stand GOUDA GfBOlitN 5 Februarij Alida Agn s Maria ouders L van Wankam en M van de Pavoordt 6 Jan ouders K Gort en G Koster Maria Uilkiniua ouders J t Hart en A G van der Pijl Johanna Maria ouders L Hoogensteger en J M Straver OvtiiLtDiN 5 Ftbr B de Brunn 11 m Gi HLWD 6 Februarij M J van der Palm en J Sparnaaij J van Donk en A Begeer G Maiisebot en M Ponten M F Veriijl en Il M an den uker H C Ccebergb en P H van Catz Kijii Bnjwrr zul untnUDttrld toraen De opsUni o C udi u jo eti thui t edE r pt De uevoiking van Grjut Biittannu en Ierland bedia r fna ei ueg 30 m llioen ziek u De leetjphus scMjrt in 1867 Donderdag 14 Februart ü S09 Marktberigten GrOUda 7 Febriiarij Tur e ruim prijshouuend rogge iets lager g r i en haver lü a 15 ceuirii hooger Tarwe Puolsche per 24UU Liioy 4óÜ Roode Kleefsclie 440 Zeeuws per mud Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendetct l D u 60 ADVERTENTIEN VAN Dr J B ROLL te Amstebd vm Deze Droppels zijn een onfeilbaar geii esiniddel tegen alle Rheumatische Ziekten Jicht en Podagra en breiigin zelfs in de hardnekkigste en meest verouderde gei allen nog hulp en verhgting aan ledere llacun is met etiquette en gebruiksaanwijzing voorzien Depot voor Gouda bij den Apotheker STEEN MEIJER Londen 9 Februarij Berigten uit New York van 31 jan melden dat de presideut heelt geneigerd om de wetsont werpen te bekrachtigen aarbij Nebraska en Colorado als staten der unie worden erkend Uit Vera Cruz wordt van 24 jan medegedeeld dat derepublikeinen te Mazatlan den araerikaauschen gezant Carman hebben ter dood gebragt die twee Mcticanen had gedood bijde verdediging van zijn huis tegen oproermakers De commandant an eene kauonneerboot der unie heeft voldoeninggeéiseht en op ontvangen weigering heeft hij de stad gebombardeerd Uit het jaarlijksch verslag van de homceopathische geneeskundige inrigting te Liverpool blijkt dat van 99 gtvalleu vanaziatische cholera slechts 14 met den dood zijii geëindigd Geen enkel lijder is gestorven van de 156 die choieraachttgediarrhee hadden van de 53 met cholera achlige krampen inde ingewanden van de 14 met cholera achlige brakingcii vande 29 met dysenterische diarrhee van de 20 met gewone engelsche cholera Van 527 andere ziektegevallen waaronder typhus zijn slechts 10 ongelukkig afgeloopen 10 Februarij Berigten uit New York melden nog datde heer Motley de amerikiiansche gez ant Ie Weenen zijn o j ontslag heeft insrediend omdat de heer Seward hem verweten ventte zaken Kflnnen besteed worden Maar bovendien die 1 heeft dat hij zich ongunstig heeft uitgelaten omtrent deu pre vrees zal spoedig blijken ijdel te zijn even als zoovele beschon sident en de democratische partij hetgeen Motlev ontken wiagen vroeger door de protectionist en ten beste gegeven bij i radicalen willen gedurende het proces tegen president irfinson oe invoeruig der nieuwe seheepvaanwetgeving bij de verlaging den generaal Grant tot president benoemen Uit M iM wr üii Ierti uniïd COK SEIIS J N Chhisthas Pkince eii CoBNELIi IaCOi v DlHEilKl DE JoNG f 01 h S Februinj l iJT R EC El T IE 17 Februarij Vuor ijoedii bevallen var een Zoon BELON IE echijrenoote van F 11 WFXKMAX Govni Febr l te geven door het STAFMUZIEK van hel 4 R iriment Iiif uiterie op ZOXDja 10 FEBRVAlilJ 1 67 des nami ldiis rn half tweo Ure in het Lokaal der Snneieit De RÉUNIE H H Ltdfïi zijn gtrtijttgd hu nt Uatties mtdr tt brttirjtn morgen ZONDAG 10 JFEBRUARIJ sluiliug der Tciitooiisli lln v KUNSTKRONIJK in de Groote Socie eit op ile Ousih ven alhier i VAN BENTUM S ZOON Men biedt TE KOOP aan Een soüede WGEL zoo goed als nieuw Te bevragen in persuon of per franco brief onder lett V b j iien uitgever de er Courrtnt Openbare Verkoopiiig van twee MM EN ERVEN alsmede eeni e Perceelen BOUWLAXl binnen de gemeente STOLfriJK op Vrij o a 2 den 15 Februarij 1867 des voormi lilngs ten lO nre in de herbersT van l rrrit van Dam op het Dorp van Stobcijk Kii op W i ei s 1 ig den 37 Februarij 1867 des V joniii l i s leu 10 ure in de lier bei g Het Schippers Wth ireii zijnde ten hui e van i van Ardennen aan de juudkade onder Broek van en HUIS HET SGBnUH ERF en TCIN staande en gelegen aan de Gondkade binnen de gemeente BiJOjgjf Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van den Notaris MOLENAAE te Snid WivIdinivMB VOOR HET WEGHALEN aau de Ste iriMe K aarseni ibriek eenige kubieke ellen PL iN en AFVAL tot het mdken van Dtimineti e het derapeu v m slooteu Slijm en Maagplllea 3 PILLEN die sinds vele jaren met hel beste gevolg tegen de slijm en als maagversterkend gcbiuiKt worden duur hare aclile uerlving spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zacüt laxerend zijn zgn tegen a2l 2 cent het douje me bengt van hel gebruik verkrijirbaar bij de heeieu Apottiekers Aarlanüervee i J F Allart Aytutrdaiii P de Haan en Zoon apothekers k erstraat n 255 Bommel Zaltj J v d Vegte Utljt V Wilschut iJt fihaveti J Koch Devtiittr Berghuis en V d Moer Birküa id 1 de Vries Dordrecht H 1 Giitay Gouda J G BoeLenoogen firma Wed J A P P V d lieideu op de Blaaunstr s JJage J Visser en Zoon Spuistraat Harderwijk A Greidanus Leijden J T Terbnrgh Haarlemmerslr Rotterdam v Santen Kolf korte Hoofdsieeg Schiedam v d Hoeven en Numan üchootihoven A Wolfï Tiel A J Faasseu Otrecht F Altena op den Steenweg over de Donkerst raat u 372 Vlaardingen J M Lagerwerff De SLUM eu MAAGPILLEN bereid volgens hel eChte reCept zijn dour mij Ie Govda alleen en uitsluitend ver rijgbaar geitel I bij den Heer J G BOEKENOOGEN apotheker opvolger van de N J A F P VAN DLE HEIJDEN op de Blaauwstraat Om elk doosje der echte en sints onheugelijke jaren gebruiLte Slijm enMaagpillen is eet biljet voorzien metde hauuteekentiig van J J SCHREUDER apotheker weiüe handteekming zich ookbevindt op het legellak waarmede het doosjeverzepcid is Men gelieve daar wel attent opte iijB en zich te wachten voor het gebrnik van een namaaksel dat men trachtio cisloop tr brengen 3 Raderstoomboot Ussel Van Gouda Maandag en Dingsdag Vmorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Dagelijks Relourkaarten Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE ie gou da met inbegrip v ui aceiji s bij eenc hoeveelheid van minstens tien kan a contant Znner overgehaalde JENE ER a 4BS jg o per kan 65 cents idem a 477io per kan 67 c s Jenever i soort Moutwijiij a 462 jij Oj per kan 63 cents inl BKA NDEWIJN a 4G2 io P kan 68 cents Meerdere of mindere sterkte naar evciirediglieid GOLDA 9 Febr 1867 Prijzen AMSTERDAM pCt I N ed w sch 2I 3 dito 3 dito 4 Handelm op resc België Roths 2l jSpanje obl 2 j Portugal obl 3 jRnsl obl H 5 i d 1828 29 5 do 6 serie 5 do Lond 18 2 5 d Ainst i 64 5 dO Amst 1 860 41 2 Aand spoorv f i 1S82 6 Mexico 1851 3 der Effecten i aa ite 1 oogste Gebleveii koers koers koers 557 8 561 8 55 6 l6 87 Vi SOVs 31 31 u U 4iV8 M2V 77V8 84V8 84 S7= 8 S7 4 823 86 186S 186Vs 6V8 46 ls 46 8 6 23V8 66 667 Sl As 513 5IV2 56 8 56 561 8 301 8 30 8 30 8 71 8 71 Va 71 b 75 Vlfi 7fi Ac 76 n u 1JV 6 17 Vu Boekdrnkkerijv A BRINKMAN l eié Courant v erschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de iiitgare des avond te voren I pPijê perdrie ma inden is fi franco p post 2 2ö A yertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 nre grootere moeten voor 10 ure mgezoudeu zyo BUEGEMEESÏER en WETHOUDERS van Qonda brengen ter algemeene kennis dat met deu 15 Februarij aai staaude de iloorlc jpende dagdienst an den rijks telegraaf zal aanvangen en dat mitsdien alle dagen ook des Zondags het bureaa zal geopenil zijn en wel van 1 April tot Uit September van 7 ure des voormiddags tot 9 ure des avonds en van l October tot Uit Maart van 8 ure des voormiddags tot 9 ure des avonds GocLA den 12 Februarij 1867 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FOETUIJN v BERGEN IJZENDOORN De kvraehtingen der H M Onlangs maakten de bladen bekend dat de gewone bevrachtingen der handelmaatschappij met 1 januari ISHS zniuien vervallen en daarvoor aanbesteding zoude in de plaats treden weinig had men zulk een besluit van dit ministerie van dezen minister van koloniën kunnen verwachten en alweder is gebleken dat men de zaken dikwijls Ie donker inziet en vrees koestert die in de toekomst volstrekt niet ben aarheid wordt Het conservatieve ministerie toch is op koloniaal gebied met afbreken begonnen waarschijnlijk in overeenstemming met de vrienden en de tegenstanders zullen zij voorzeker bereid viudeu hen op Jien weg te volgen want er is helaas in ludie nog veel dat gesloopt moet orden en Nederland mag de hoop koesteren dat de tegenwoordige gouverneur generaal op het voorbeeld van zijn vriend te s Hage ijverig de handen aan het werk zal slaan opdat ook Indie van een conservatief bewind die regten en vrijheden ontvangt die het te vergeefs van een liberaal bewind hoopte te ontvangen Men behoeft nu in allen gevalle na het besluit omtrent de bevrachtingen den moed riet te verliezen Deze maatregel toch komt volkomen overeen met de beginselen door de liberale partij voorgestaan begnnsliging van enkelen ten koste van het algemeen en dus een bedekte protectie wordt daardoor vernietigd en zoo weder een stap gedaan om het beschermende stelsel hier te lande te vernietigen De handelmaatschappij toch door de regering belast met het vervoer der lands prodncten van Indie naar het moederland gaf voor dit vervoer ƒ 105 a ƒ 110 per last naar grootte van het schip en de in Nederland gebouwde schepen werden op hun beurt bevracht en genoten daardoor dit voordeel dat volgens vele belanghebbenden hoogst noodig was om de reederijen te doen in stand blijven daar de particuliere vrachten in de laatste jaren maar hoogst zelden dit cijfer bereikt hebben en in de laatsle maanden gemiddeld ƒ 45 per last zijn een verschil dus van ƒ 60 dal bij een schip van 400 last een verschil geeft van 24 000 ten nadeele der reederij maar ten voordeele van het land of liever van het nederlandsche volk dat tot nu toe het meerdere heeft moeten betalen Het is waar de vrachten zijn nu tot een bag cijfer gedaald en bij de aanbesteding zal zeker voor een hooger cijfer worden ingeschreven maar de concurrentie zal toch het cijfer van ƒ 105 lot eenè onmogelijkheid maken en de lot nog toe genoten voordeden der reederijen ten koste van het algemeen doen ophouden Maar zal het bestaan der reederijen dan niet in gevaar komen en het ministerieel besluit onze zoo schoone handelsvloot met ondergang bedreigen De free trader pur sang zoude hierop ntwoorden kan een tak van handel of nijverheid niet bestaan dan ten kuste van subsidien uit de algemeene kas dan is de ondergang niet te betreuren maar integendeel in het algemeen belang te wensehen opdat de krachten die besteed worden om dien nog kwijnend te doen voortsukkelen aan meer winsfe De priis der Advertentien van één tot ze regele met inbeffrip van het ïegel is 8b Cent oor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden be ekend naar plaatsruimte ier tarieven en bij zoo vele andere gelegenhedeu als er sprake fcas van vrijheid van handel of bescherming de ondervinding eft altijd en in alle landen hun klaaglieileren gelogenstraft Boe toch zouden anders verschillende reederijen in de Iwfste areu schepen in dtu vreemde gekocht hebben die niet in de Voordefclen der bevraciiling deelen als zij niet overtuigd aren door dien aankoop van vreemde schepen zich te bevoordeelcn Zij schenen de beurtbevrachtingen niet noodig te achten om te blijven varen en zouden de in Nederland gebouwde schepen die voorregteu niet kunnen missen i Wel zulien de groote win ten door us reederijen van tijd tot tijd getrokken vermiuderen maar daarvoor zullen zij ook ontslagen ziju van velerlei bepalingen en voorschriften door de handelmaatschappij vastgesteld eu nu eerst zal het kunnen blijken f oudholiandsche teemanschap en handelsgeest niet opgewassen zijn tegen de conearreniie Jer vreemdelingen Nu eerst zal het kunnen blijken of de nederlandsche zeevaart nog niet al ijd lot de hechtste leunen van den staat behoort zij herkrijgt haar vrijheid en zij zal die waardig gebruiken Het meest te beklagen zijn de cargadoors die pCt genoten van iedere charterpariij die zij met de haiulelmaatschappij sloten Het geld was spoedig en gemakkelijk verdiend de meeste burgers zullen zeggen de verdienste was volïtrekt niet in evenrediiiheid met de getlaue uerkzaamheden maar hut was ook een soort vau proiectie uit de oude doos Is het ministerie iu dien zin behondeud dat het toegetende ann de znartgekleurde beschouwingen van den minister van fiww i rifn zoo l fi tl d Jnat6 k voor de schatkist wil behoadeu dan zullen de belastingschuldigen oorzeker niet klagen en de liberale partij zal spoedig juichen als zij ziet dat de waarheid barer beginselen zuo eer is doorgedruhgeii dat een ministerie in naam van tegenovergestelde ngtiiig uiet aarzelt onn veranderingen in ie voeren eu lui bruiLen af te schaffen wanueet dit door deu tijdgeest geiorderd wordt Heeft de liberale partij in de kamer in den afgeloopen zomerop den maatregel aangedrongen den minister komt de eertoe dien tot uitvoering te hebben gebrtigt Moge dit ministeriehet nederlandsche volk nog dikwerf op vlke verrassingen onthalen P 0uttcnlttnï