Goudsche Courant, donderdag 14 februari 1867

neemt meB dal keizer Maximiliaai sne jedwongen leeaing heeti uitgeschreven Ve senaat in aanmerking nemende dat de handel in arbeidersi aangevoerd vordeude uit China en jMidere laoden van het oosten bekend onder de benaming van koelie handel door hel volk der rereenigde stalen wordt a gekeurd als onmenschelijk en ouzedelijk en dat hel voorts onbestaanbaar is met den gpest der hejeadaagscbe wet eu taatkunde die tfen frikaansehen slavenhandel met kracht hebben uitgeroeid om DU ie gedoogeu dat ia de plaats daarvan wordt gesteld eene TÏjze van meoscheu verslaving verachiUende van eerstgenoemde in weinig andere dan iu het bezigen van bedrog in stede van geweld om de slagioffers tot gevangenen te maken heeft de volgende resolutie aangenomen Het is de pligt van dit gouvernemem om met alle kracht gevolg te geven aan het zedelijk gevoel der natie ten einde den verderen invoer van koelies iu dit werelddeel of de aangrenzende eilanden te beletten Il Febr Iu de zitiing van het lagerhuis heeft de raU üiste Disraeii medegedeeld dat het gouvernement de hervormiiig zal regelen bij resolutien die morgen gereed zullen zijn l e grondsLg van het stemregt zal zijn de getaxeerde waarde eu niet de recele waarde Geene burgt zal geheel beroofd zijn van het kiesregt De greinen van de burgten zullen worden herzien De heer Glndstone verklaarde dat hij eene regeling bij resolutieu niet kon goedkeuren maar zijn besluit zich voorbehield 12 Ftbr Gisteren had eene groote demonstratie plaatsIer gunste van de hervorming Er crd eun op ogt gehouden en eene vergaderii g in de agricultural haü Öe vergadering heeft resoiuiien aangenomen ter gunste van het algemeeue siemregt Tetlies r hebbeu gisterenavond ongeregeldheden plaatsgehad Een nzienlijk getal fenians is per spoorweg te Chester aaugekomeu De winkels der stad zijn gesloten Het gemeentebestuur bieef den gansenen nacht bijeen De fenianshadden blijkbaar de bedoeling om zich meester te maken vande vapens uie in hei kasteel van Chester bewaard worden Er heerscht groote gisting in de stad Te Liverpool ziet menook woelingen te gemoet Troepen zijn van Londen naar Chester vertrokken Men berigt uit Xen York van 2 dezer De regtsgeleerde commissie van het congres houdt dagelijks zittingen metgeslot n deuren ten einde te beraadslagen over het voorstelom den president in staat van beschuldiging te stellen Völg eas de berigien door de regeriug uit Ale ico ontvangen beeh men keizer ilaiimiliaan aangeraden Mexico niet teverlhien Parijs 10 Febmarij De Jloniteur bevat een keizerlijk besluit vaarbij we iens het heersciien van den veetyphus in België en voornamelijk in Limburg het verbod van in en dourioer wordt uitgebreid tot de geslagie beesten en het diirVilli afkomstig vleesch over de geheele grenslijn van Duinkerken tot aan dec Rijn bij Hunterburg II Febr De Moniieur bevat een decreet strekkende omde zesile escadrons bij de regimenten karabiniers kurassiers dragonders eu lansiers der garde te herstellen en een nieuwregiment afrikaanache j gers op te rigten In het rapport vauden minister van oorlog dat dit ontwerp vooraf gaat wordtgezegd dat die maatregel genomen wordt in het belang derofficieren wier bevordering vertraagd wordt ten gevolge derTermindering van de kaders sedert november 1865 Een dagblad heeft gemeld dat de regering voornemensis om de begroeting der stad Parijs aan het wetgevend ligchaam ter onderzoek en goedkeuring te onderwerpen De regering heefi werkelijk op het initiatief van den prefect der Seine deze kaestie aan een niauwgezel onderzoek onderworpen maarzoodanige afwijking van de regelen betreffende de vaststellingder begrooting van de gemeenten wordt door geen gewigtigbelang getischt Ter zake van de oostersche kwestie bevatte het Journaldes Débüts gisieren een merkwaardig artikel van den generaalTurr ouder den tiiel Vreedzame oplossing de oosterschekwestie Deze oplossing zou beslaan in eene uitgebreide confederatie van al de volken van Europeesch Turkije aan de eenezijde en van al de volken van Oostenrijk van de Polenaan de andere zijde Zeker zou dit eene gunstige combinatiezijn om de rust van Europa e vertekereB en Frankrijk datairt door veroveringszucht wordt ve blind zou een goed werk Temglen wanneer het er zich vocrspande om zoodanige combinatie tot stand te breagen In he pcmpejisch paleis het oude paleis van prins Napoleon zal eerstdaags eerje tentoor telling worden geopendvan historische portretten waaronder zich zeer merkwaardigezullen bevinden onder anderen van de voornaamste mannender omwenteling in het laatst der vorige eenw Brussel ll Febr De Inde pendance bevat eene depêche uit fierli van beden waarin gemeld word dat et nederlandsohe gonvernement heeft verklaard bereid te zijnde afzonderlijke operstien der drie ingenieurs gemakkelijk te maken Berlijn S Veht Pe koning beeft bedeu zitting van dea landdag gesloten In de rede door tem bij il e elOTsnbeid uitgesproken heeft bij zijn dank betpigd dat de landdag lijn regering geholpen had de Terwachtingen te vervullen door hem van deze zitting gekoesterd Door let verleenen van de indemniteit voor de zouder begroótingswettëri gevoerde administratie zeide hij hebt gij de hand gereikt ter vereffening van den strijd van beginselen die sedert jaren de zamenwerking van mijne regering met de vertegenwoordiging des lands belemmerd heeft Ik vertrouw dat de verkregen ervaring en een riglige opvatting vau de hoofdvereischten van ons grondwettig leven er toe zullen meewerken om voortaan eene herhaling van zulke toestanden ie verhoeden De koring herinnerde verder dat de landdag door het verleeuen vau de noodige gelden voorzien beeft in de behoefte van leger eu vloot Hij gaf de hoop te kennen dat de nieuwe provinciën zich spoedig zullen assimileren De rede sluit met de mededeeling van het feit dat het ontwerp voor de constitutie van den noord duitschen boud door alle partijen is aangenomen Z M vleit zich dat de eensgezindheid bij het duilsche volk daardoor zeer zal worden bevorderd Hei wordt bevestigd dat met Saksen alles geregeld is Saksen bekomt een afzonderlijk legercorps nl het 12 maarPruisen heeft de beschikking over de troepen Men is het ookeens geworden over het tijdstip waarop de uitgebreide bezetting van Saksen door Ie pruisische troepen tinuigen zal Vlet Nederland hebbeu thans onderhandelinyeu plaats overeen verdrag tot wering van den sluikhandel tusseben dat landen Pruisen 11 Febr Het verlovingsfeest van den graaf van Vlaanderen met de prinses von Hohenzollern zal waarschijnlijk den 1 mei te Berlijn gevierd wordeu Men verzekert dal Pruisen Dresden eerst zal ontruimen nadat zijn dislocalieregt over alle boudstrocpen ouvoorwaardelyk als geldend zal zijn erkend WeeneU 8 Febr De maatschappij voor slaatsspoorwegen heelt heden eene inschrijving geopend op 150 000 stuks nieuwe obligatien De inschrijving zal plaats hebben den 12 en 13 dezer zoov el hier als in twaalf andere plaatsen buitenslands De koers van uitgil e is 225 frs per obligatie tegen eeu jaarlijksche rente van 15 frs en mei uitloting der aandeelen tegen 50Ü frs binnen den termijn van 85 jaren De uilbetaling der rente en de amortisatie zijn geguarandeerd Florence 0 Febr De commissie belast met het onderzoek van het v etsoiitwerp op de vrije kerk heeft den heer Crispi tot rapporteur benoemtl met volmagt oni het ontwerp te verwerpen Mei betrekking tot het staatkundig gedeelte ï as men in de verwerping eenstemmig Met bet ekkiug tat het financieel gedeelte weid met vijf tegen vier stemmen het voorstel verworjen om een tegen ontwerp te formuleren öinnenUnö GOUDa 12 Februarij Nadat zatnrdag morgen door de politie alhier was aangehouden eene groote hoeveelheid vleesch van een aan de veetyphus gestorven koebeest werd TOudag namiddag door dezelve weder aangehouden eene hoeveelheid zult eo een en twintig stukken gerookt vieesch welke uit de gemeente Stohvijk werden ingevoerd en mede bevonden werden afkomstig te zijn van aan de runderpest gestorven runderen een en ander is behoorlijk begraveu De tweede kamer der staten generaal heeft gisteren harewerkzaamheden hervat Het ontwerp betreffende de schutterijen en eenige anderen zijn ingekomen waaronder ook dattot sluiting eeuer nieuwe overeenkomst betreffende een nosocomium te Leyden De afdeelingen der kamer zijn zamengesteld Bij koninklijk besluit van 3 febr 1867 n 24 zijn ophet verzoek van dr P Bleeker wonende te sGravenhage euelf andereu goedgekeurd de statuten der voor minder dan 30 jaren aangegane en te s Gravenhage gevestigde vereenigingtot het oprigten en uitgeven van een dagblad onder den naamvan Dagblad van Nederland en is die vereeniging mitsdienerkend als regtspersoou De minister van oorlog heeft voorloopig ter kennis gebragt van de belanghebbenden dat waarschjjuHjk iji dit jaargeene jongelingen ais kadet bij de koninklijke militaire academie zullen worden toegelaten Eene meer bepaalde aankcndi ging te dien aanzien zal later ge chieden Naar men verneemt heeft Z M de staats commissie benoemd fcaarop gewezen is in de memorie van beantwoordingropens het hoofdstuk justitie en aan welke is opgedragen om de regering voor te lichten nopens de noodige verbeteringen die bet notariaat de wijze van overdragt van rroerende poederen en het hypotheekstelsel behoeven Het piesiü m dezer commissie zou zijn opgedragen aaii den heer mr C H b Boot ond minister van justitie thans lid van den raad van state De commissaris des konings iu deze provincie heeft bijcirculaire van den 9 dezer voldaan aan het verzoek van dedirectie der koninklijke maatschappij de algemeene veeverze kériiig gevestigd te Eotterdam door de toezending aan deburgemeesters der gemeenten van 1 ex der statuten van diemaatschappij en 50 ex houdende opgave van de voorwaarden oiider welke zij verzekeringen sluit in besmette en onbesmettestreken De commissaris verzoekt den burgemeesters de aandacht der veehouders te vestigen op de e raaatschapoij dienuttiger werken kan naarmate zg in algemeene deelnemingkrachtiger steun vindt Ged staten van Zuid Holland hebben den 5 dezer bepaald 1 dat de uitoefening der jag en op waler ild opgenoemd in art 15 lett d f eu h der wet van den 13 Jany 1857 sibl n 87 wordt gesloten op zatnrdag den 30 maarte k 2 dat de uitoefening van het weispel van kwartelenmet steekgaren of vliegnet art 15 lett e dier wet is toegelaten van den 1 mei e k tot en met den 15 ju ij daaraanvolgende met bepaling dat het vliegnet in geen geval tothet tirasseren van kwartelen mag worden gebruikt 3 d itde visscherij in de binnenwateren wordt gesloten op den 17 maart a s tot en met den 17 mei daaraanvolgende met uitzondering van het visschen naar aal en paling hetwelk gedurende dei gesloten vischtijd door middel van fuiken aalkorven aalschai en aalrepen dobbers mitsgailers door peuren btijflvrijgelaten 4 dat daarenboven het visschen met ankerkuileuvan den 1 april tol en met den 15 jnnij 1867 is verboden 5 ïiat de kooilieden hunne kooieenden moeiei opsluiten ofopbokken van den 1 tot en met den laatslen april en vanden lp julij tot de opening der jagt op walerwild Men leest in de N Rott Courant Zoo lang de liberalen aan het bestuur waren voorspelden de tegenwoordige minister van financiën en zijne vrienden jaarlijks tekorten van millioenen bij millioenen het staatsbankroet kon naar hun oordeel niet uitblijven het verval van onze financiën was zeker ledere begrooting en iedere sttaatsrekening logenstraften echter die ongelukkige voorspellingen Onder de liberale ministers verminderde jaarlijks onze schuld als wij ons niet bedriegen in de laatste vijf jaren met een bedrag van niet minder dan ruim vijftig millioen voor spoorwegei en emancipatie van slaven konden 80 a 90 millioen worden besteed andere openbare werken werden met onbekrompen hand aangelegd en desniettemin waren zij in staat de belastingen te verminderen en zóó te hervormen dat daaruit minder druk voor het volk voortvloeide Het eerste jaar daarentegen dat de conservatieven zelven aan het bestuur zijn is aan schulddelging niet meer te denken voor spoorwegen kunnen slechts de wettelijke tien millioen op de begrooting orden gebra de renten van het fonds voor de muntbiUelten moeten worden aangesproken de opbnengst van domeinen moet warden besteed voor gewone uitgaven en daarenboven moeten nog 2i j millioen aan sobatkistbilletten worden uitgegeven dat is voor twee en een half millioen schuld gemaakt Welke zoete vruchten niet naar van dat gezegende conservatisme Niet de mindere opbrengst der belastingen maar de meerdere uitgaven waarmede de regering het budget bezwaart ziju de oorzaak dier kwade tijding welke de minister van finaclien aan de vertegenwoordiging brengen moet Aan een particulieren brief dezer dagen uit Indie ontvangen van een der buitenposten ontleent het Leidsch Dagbladhet volgende De resident komt per stoomboot om inspectie te houden gij hadt zoo n inspectie eens moeten t ien en ge zoudi er verbaasd van zijn geweest Hij kwam om half twee aan wal maakte een paar visites bij de heeren en ging naar boord terug zonder iets van dienstzaken te hebben willen hooren Toen de civiele gezagvoerder hem over den slavenhandel mensehenroof moordpartijen en dergelijke zaken meer wilde spreken zeide hij dat moet a niet zien laat ze maar hun gang Iemand lie op heeterdaad wegens slavenhandel eu meiischenroöf gevat was werd losgelaten en weet ge waarom zulks gebeurt anders moet die man voor den landraad komen dat geeft natuurlijk werk en daar zijn die heerpu te gemakkelijk voor Verder zeide hij tot den civielen gezagvoerder U moet alles gunstig rapporteren en toen laatstgenoemde vroeg maar als iets dan ongunstig is 7 nde hij dan schrijft u tooh maar gunstig ZiehiW een voorbeeld van een gouvernementsdienaar nog wel eec hoofdambtenaar die ƒ 1250 gulden s maan ds heeft zoo wordt het gouvernement gediend Zoo iets over den slavenhandel moest de twee le kamer weten GcHiengde Berigten XJi Oo Jozef Keram gaat zich n et eea aantal maronitpn te Constantine wettigen Men gaat Jn Meiiro een liberale katholieke kerk stichteo In jaooarij jl zijn te Parijs 170 faillissementea uitgesproken Mea beweert d t Rusland toebereidselen maakt tegen Turkije De heer Kavanagh afgevaardigde van Weiford zonder armen of beenen beeft zitting genomen in het parlement De keizer van Oosteurijk jaagt vossen en vangt enkel beeren In Nederland zijn 261 leden ran de orde der jezuiten die in het geheel 8167 ïtden telt In Fraukrijk neemt men proeven met een kanon dat 5 el lang is en 22000 n p weegt Priüs Napoleon zal weder president worden van de tentooustellingscoramissie Keizer Max heeft pater Fi cber tot chef van zijn kabinet beuoerad Pe dochters der leydsehe professoren bt bbea een weerbaar vaandel aan de studenten gegeven De schuld der vereenigde stat a bedroeg op 1 febr 2523 millioen dollars De graaf Laogrand DumoDceau heeft te Florence een v aarborg gedeponeerd vertegenwoordigende 500 000 fr rente Het Suez kanaal boezemt 7oo troot vertrouwen iu dat mea begint dokken enz op te rigten lo Ptru is een complot ontdekt tegen het leven vau den president generaal Pr tdo De landverhaiziog naar Amerika neemt sterk toe in Groningerland Te Eïbeuf zijn door een hevigen brand een aantal fabrieken ter waarde van anderhalf millioen fr vernield De pakkisteamakers en de werkneden op de werwen aan de Tyne eischen verhooging van loon eo vermindering van weikuren eu staken het werk De minister belast met de adtniDistratie der hervormde kerk acht het billijk aan de afgescheiti n predikanten traktement toe te kennen Vrijdag avond h op de nourderbaak gestrand en verbrijzeld het amerik fregatschip Addison kapt b o van Soerabaya naar Amsterdam waarbij 19 pcrso ien omkwamen en slechts 5 gered werden Dj porte is gezind geheel Servië te ontruimen Brazilië zou op het punt staan vrede te sluiten Te Liverpool is een miniatuur olifant 3 voet hoog van Rangoon senrriveerd De tiaksers in Zevenbergen hebben zic t verklaard voor de unie met Hongarije Eeut uitgebreide gritksche propaganda is bezig om de bevolking der turksche grensprovincien op te rüijen Twee duizend maa werkea thans aan het inwendige van bet parijsche tentoonstelliögspeboow Van 27 jan tot 2 febr werden in Engeland aangetast 28 runderen De koningin van Engeland zal eerlaug een boek uitgeven zij is tbaas bezig de platen te graveren De koning van Maori op N Zeeland U in onderwerping gekomen De verkiezingen in Galicie zijn uitgevalleni ter gunste van de Polen Zondag is de koning van België uit den zadel geworpen zonder zich te kwetsen Te Terwispel is sne aanzitnlijke boerderij benevens l l runderen en een paard een prooi der vlammen geworden Van 27 jan tot 2 febr zijn aangetast in ZuidHolland 1497 Xoord Hollaiid 331 Gelderland S Utrteht 685 XoordBrabant 16 totaal 2617 runderen Nitttegeuataauce het veto van den president heeft de senaat besloten Nebraska op te uemea in de ncie Op Caudia hebben zich weder G50 vrijwilligers overgegeven om terug gevoerd te worden naar Griekenland Een nieaw ministerie is opgetreden te Kou tantinopel Het oosten rijk se fa e mini terie zal vacant blijven tot den rijksdag Het itahaansthe ministerie gas heen Kantongeregt Bij vonnis van het kantongeregt alhier zijn op den 30 januarij jl veroordeeld Een persoon n eene geldboete van 20 bij wanbetaling zeven dagen gevangenisstraf ter zake van het jagen in eens anders jagtwater zonder voorzien te zijn van een schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of regthebbende op dat jagtwater Een in eene geldboete van 1 bij wanbetaling één dag gevangenisstraf egens het als gele der vao een kar bespannen met een hond niet gaan naast dien hond te Gouda Vier ieder in eene geldboete enz als voren wegens het zonder noodzaak rijden met een kruiwagen niet beladen n et glas of aardewerk over de kliukerstraat te Gouda Twee ieder in eene geldboete van ƒ 3 bij wanbetaling elk eene gevangenisstraf van één dag ter zake van het slagten van vee te Gouda zonder hetzelve vooraf te hebben gebragt en laten verblijven achter de waag aldaar tot onderzoek en goedkeuring En al de veroordeelden solidair in de kosten Burgerlijke Stand GOUDA Geboeen 8 Febr Johannes Leendert ouders F H Weonnan ra J Belonje Maria Mathilda oudets P Schouten en 3 M van Vuuren 9 Waltherus Tneodürus oudi rs J OosteiUng en A schepers 10 Wilhelmina Hendrika ouders G H de Peer en W Danens 11 Angenita ouders W OvKELfeDtN 7 Febr K van den Oever 21 j C de Mol 2 j 10 m U S Sanders 4 w S P de Weger Ij Hm A van der Hee 68 j D t van Honweninge 9 w 9 A A Ja pe j SI 4U lil H van der Spelt 63 j 11 A Ver ey 3 j 6 m 12 t Rietv d 2 i