Goudsche Courant, zondag 17 februari 1867

1867 Zondag 17 Februarij il 5flO Is er eeuwen lang near de geneesmiddelen tegen sommige ziekten menigmaal te vergeefs gezocht inzonderheid is dit het geval met het Ehumatiek geweest Duizende middelen ziju daaraan zonder vrucht beproefd alles stuitte af op de barre klippen vati het Rhumatisme men vleide zich door den tijd verligting vpn pijn te bekomen men zag naar de windvaan of deze zich buiten het noorden wilde plaatsen men ging over de grenzen om in een ander land verligting van pijn te bekomen maar helaas op onzen vaderlandschen moerassigeu bodem teruggekeerd doel zich dezelfde kwaal dikwerf zelfs strenger gevoelen En toch is eindelijk in de Abshaubbin s of AntiRhumatische Watten het reddingsmiddel voor lijders aan Ehumatiek gevonden Een ieder kan het middel beproeven mot ligte of ernstige pijnen welke door koude zijn ontstaan en men zal al dadelijk ondervinden dat de Abshaubbins niet twijfelachtig in hare uitwerkselen zijn Elk pakje kost slechts 30 cents waarmede men zich kan overtuigen en tevens ontdoen van eene of anilerc lastige pijn Verkrijgbaar aan het hoofd depot bij A BREETVELT Az Belft Groote Markt nevens de Waag die deze Watten voor den prijs van 30 1 cents per pakje o a verkrijgbaar heeft gesteld bijT A G VAN DETil Gouda Wed BOö MAX A PlllXS Zeveiihui2en G WILIUXJirS Woerden T M BEN UIL Schormhonn Geh KAULING Alplf J GOUDKADE Bo koup J H KELLER Rotterdam Weste wa enstr A REIJXOOHDT Oostpoort OTTO HOOGEXDIJK Capelle r d IJ el OUDSCHECOURAM Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n € 0 Rumatiek Jicht De GHE MISCIIE bereide WATT EX van Dr Pattisox geven dadelijk verzachting van pijn en genezen volkomen JICHT EU I TIEK BOK STAANDOEXINGEN KEELGEBREKEX VERKOIDHEID enz In dépót verkrijgbaar a 80 cents bij J H BOERS Apotheker Wijdstraat alhier Openbare Verkooping te O VD E WATER ifet v v = = = = ooP n P nd genaamdTe GoudTval MOXTIJn g evèstigd Een hecht sterk ruim en el doortimmerd WOONHUIS genummerd 51 met daarachter lig enden TUIN en PAKHUIS binnen de stad Oud aler aan e oostzijde van de l rk kada tra l n 537 53S en 539 groot 4 R 61 E lu het Woonhuis suande op den besten stand en waarin sedert eene lange ks van j de aff ure in Tabak Koffij Kruidenierswaren enz met suceas isea nog vord niigeoefend bevindt zich behalve verschillende Boven en Beneden Je t i Commodiieiten eer o ruime Benedenzaal gebezigd wordende voor Koiüihuis S p r = i i = u aai tot ut vin 4W J SLC teit de vergaderingen van het Departement tot Xut van t Algemeen de voorstelli ngen der Rederijke s Knmer enz ZJvT i en voor Ingezetenen gedurende V werkdagen voor den Verkoopdag e bezigtigen mits vooraf bij den Bewone belet vragende en is te aanvaarden V Mei 1867 De Winkelwaren Gereedschappen en Inventaris v an Winkel en Koffijhuis zullenmetouderling goed vinden door den kooper i wrteze rf t i Zijnde inmiddels uit de hand te kln b J TIJX Wi i n ♦ P bevragen bij den Kotaris MON TIJX b j en teven lle verdere informatie te bekomen zijn J I I I Ondertrouwd CoBSELis Jan Chkistiaak Pbince en COKMLIA JaCOBA DiDEItICA DE JoXG Gouda S Februarij 1867 RECEPTIE 17 Februarij Eenige kennisgeving Stohvcrck sclie BorstBonbons bekend als voortreffelijk middel tegen verkoudheid hoest enz worden aanbevolen door de De puihoudera Te Goutla J G EozKENOOGEX te Schoonhoven A Wolff F FALRËXBIRG te sGravenhage herfl verki igbaar sesield COCOSZEEP die door hare uitnemende eijitnschappen zieh gunstig van alle andere icep uorien onderscheidt Zij houdt de huid lenig eu geeft haar eene Irissche en gezonde tint Ligie huidaandoeningen doet deze zeep in den kortst moL Cüjken tijd verdwijnen Bij de zoogi a lainde fijne wasch wordt deze zeepsoort met schier oueeloofelyk goed gevolg aangewend Prijs per stuk ƒ 0 1 ï GÜTTA PERCHA SCHOENSMEER weteuschappelijk onderzocht en door de ervar ug aanbevolen Het glanst zwart houdt het leder zacht en Toor water ondoordringbaar Prijs per doos ƒ n O j per ir doo en ƒ 1 LA BRILLANTINE een poets poeder dal vour alle meialen kan grbniiki worden De raeinalglans wordt er volkomen door bewaard Bij de zaraenstelling heelt men al die zelfstaniligheden vcrraeilen die aii iere poeispoeders oo nadef lig maken Per p ikj ƒ 0 10 per 5 p kje 2 NAPHTA dat uiel alleen beier daa andere vlekkenwaters reiuigt en de kleuren in hiand houdt ranar dat ook bijna geen reiik van zich geeft Glacé handschoeiien worden er met de schitterendste uilkomst mede gewassehen De flacon met gebruiksa inwir iiij ƒ 0 35 DépÓt te Gouda hij den heer ZELüENRIJK Drooïist j Openbare Verkooping op DINGSDAG 19 FEBRÜAEIJ 1867 des morgens ten 9 ure aan het lokaal in de Nieuwsteeg wijk E 16 17 te Gouia ten overstaan van de Notarissen MONTIJN en KIST aldaar van MEUBELEN HUISRAAD een compleet wit porcelein Tafelservies twee Schilderijen op paarlemoer geschilderd gewerkt Goud en Zilver en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebragt Daags te voren te zien De ondergeteekenden stenimen volkomen in met hetgeen vroeger door de Dreutsche Veehouders en nu kort geleden door eenigen uit Xoord Bradant ter AANBEVELING der te Oosterhmit gevestigde Nationale Veeverzekering MaatSChappÜ geschreven en verklaren dat zij even als vroeger meer anderen in dit eiland de geleden schade aan hun vee overeenkomstig het reglement PROMPT opdeu tijd hebben ontvangen Oostvoorne den 13 Febr 1867 Ms van der poel Pz Ps VAN DEK poel Wm POLI IER VOORT A ASSEXBEEG Cs PILLE Jd veerman Cs VAN DER POEL Dr HOSSAaE Prijs van het gedestilleerd bij Q P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan ii contant Zuiver overgehaalde JENEVER i 4B2 per kan 65 cents idem a l ig per kan 67 ets Jenever a soort Aloutwijnj il 4ii2 o o o per kan 83 = cents inl BRAXDEWIJN a 46V o oper kan 68 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GouD A 13 Febr 1867 Prijzen der Effecten J nagst € koers 66 SïVs 13t V4 521 2 9iV 82V4 1853 23V 66 52V8 ööVs 29 17 Gebleven koers 55 i6 Hoogste kocra 661 8 138 3IV2 AMSTERDAM Dingsdag 12 Februarij pCt Ned V sch 21 2 dito 3 dito 4 ISSVs 84I7 Va S Vs Handelm op resc België Roths 21 2 Spanje obl 2 Portugal obl 3 Eusl obl H 5 d 1828 29 5 d C serie 5 dO Lond 1862 5 dO Amst 1864 5 6 237 0 667 8 53 57 29 I3V4 76 l7Vs 471 4 52 7 a 56 16 297 d Amst lS60 4V3Aand spoorw f Oost Metall 5 pCtdito dito 2 jdO renteAmst 5 d nat 1854 5 do inzilv 1864 5 Italië Amst 5 Turk buitenl 5 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 tl 1881 6 76 d 1882 6 Mexico 1S51 3 I BoekdrnkterijT n A BUfNk MA r Dezb Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Pe prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn NATIONALE MILITIE B E K E N M A K I N G BURGEMEESTEE eu WETHOUDERS van Gouda gezien art 9 van Zijner Majesleits besluit van deu 17 ieii december 1861 Staatsblad n 127 Eoepen door deze op alle Ingezetenen die verlangen als vrijwilligers bij de militie op te treden om zich daartoe ter Secretarie der gemeente a in ie geven voor of op den 26 = dezer maand van des voormiddags 1 J tot des namiddags ten 1 ure ouder opmerking Dat door de gemeente aan hen die zich als zoodanig mogten willen verbinden uit de fondsen der gemeente voor iederen vrijwilliger een handgeld wordt voldaan ter somma van dertig gulden Dat hij die zich als vrijwilliger wil verbinder moet zijn ingezeten des rijks ongehuwd of kinderloos weduwejaar voorts ligchamelijk voor de dienst geschikt ten minste 1 560 el lang op den 1 Januarij van het jaar der optreding het 20 jaar ingetreden en het 35 = niet heboen volbragt tot op het tijdstip der optreding aan zijne verpligt ngen ten aanzien van de militie voor zoo ver die te vervullen waren voldaan en een goed zedelijk gedrag geleid hebben Dat hij bij zijne aangifte als vrijwlliifer zal behooren over te leggen het door den burgemeester af t geven getuigschrift voorgeschreven bij art 9 voomoemd waa van tot afgifte zal worden gevaceerd ter secretarie der gemeente op den 22 dezer maand GoiD i den 15 Februarij 1867 BuKGEMEESTEE cn WiTHorDERS Voornoemd Be Secretaris De BnrgemeeHter DEOOGLEEVEE FOETÜIJX v BEEGEN IJZEXDOORX Overzifi t GOUDA 16 Februarij Keizer Napoleon heeft donderdag de kamers geopend met een vloed van woorden die alles zelfs het minst aangename b V Mexico in het bekoorlijkste licht plaatsen Zijn groote oom had reeds voorspeld wat in 1S6B is gebeurd en hij schijnt zich bijna te verheugen in de grootheid van Pruisen Er bestaat hoegenaamd geen reden lot eenige ongerustheid en de keizer koestert de innige overtuiging dat de vrede niet zal verstoord worden Frankrijk dat geen enkel soUlaat in de wapens had geroepen stuitte de overwinnende Pruisen voor de poorten van Weenen en Oostenrijk was gered door een geschenk fVenetie dat Italië ten goede kwam De groote mogendheden zullen zamenwerken om de zaken in het oosten vreedzaam te regelen Oostenrijk moet eene groote mogend id blijven Italië is een trouw bondgenoot te Eome is alles goed geregeld en Europa zal niet ongestraft laten die de rust daar zouden aanranden Met welgevallen ziet de keizer op de groote vrijheden zoo onlangs door hem toegestaan en zelfs de legerorganisalie a de last der conscriptie verligten in vredestijd de finaücien zullen verbeteren en de landbouw ontlast worden bij de toenemende welvaart en den hoogen bloei van het keizerrijk des vredes Het engelsche ministerie dal zich niet omtrekken kan aan de behandeling der reformbill tracht de verantwoordelijkheid van den maatregel zoo veel mogelijk van zich af te schuiven en wil deze kne iie regelen bij resolutien die den grondslag zullen opleven 1 voor de zamenslelling eener definilleie bill waarmede alsdan eene koninklijke commissie zal belast worden l e oppositie zal zich krichtig verzetten tegen dit plan eu het IS weinig waarschijnlijk dat dit ministerie gelukkiger slagen zal in de poging waarvoor het liberale ministerie bezweek De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte In Oostenrijk en Pruisen houdt men zich bezig met de verkiezingen in het eerste rijk is de kracht der duitschers gebroken die met grooten onwil hui ne leragzctting verdr igen en in Pruisen is de uitknmst onzeker hopv e de berigten gunstig luiden voor de liberalen Het is onmogelijk daar bij het vernieuwde leven des volks de ontwikkeling te stuiten en den onnatuurlijken dwang onafgebroken te handhaven Italië laboreert aan terinaachtige financiën en grijpt naar gevaarlijke redmiddelen Het ministerie deiusde terug voor deu lei enstand der kamer maar de koning doet een beroep op het volk De nieuwe kamer zal geen geld medebrengen en ook niet eenstemmig zijn in de maatregelen die de bezwaren kunnen wegnemen Het is alsof de feoiansche woelingen in Engeland met vernieuwde woede uitbreken dit gevoegd bij de deraonslratien voor de reform bedreigen wel met gedurige onrast maar met geen wezeutlijk gevaar De onlusten in Turkije zijn integendeel zeer gevaariijk voor de rust van Europa Daar is een nieuw ministerie opgetreden dat op aandrang der grooie mogendheden geneigd schijnt tot concessie en vredelievende schikking Öuttcnlanö Londen 13 Februarij De groote demonstratie van voorstanders eener radicale parlementshervorming is in volkomen orde ifgeloopen Het aantal deelnemers vias groot doch niet zoo groot als verwacht was Zij hebbeu aan het slot van den optogt verklaard dat de mededeeliugen welke het huis der gemeenten toen juist betrekkelijk de zaa der hervorming van den heer Disraeli had ontvangen hoogst onvoldoende waren en op nieuw toonden dat het gouvernement geen vertrouwen verdiende Er is gemeld dat te Chester fenicnscha zameuschoUngenhebben plaats gehad Uit de thans bekend gewordta bijzonderheden blijkt dat dit niet geheel juist is Maaud ig ochtendvertoonden zich in de stad 5C0 i SÜO jongeliedea die vanverschillende plaatsen daar waren aangekoLien eu blijkbaar heteen of ander doel met hun zameiitrefi en hi dden tegen denavoud telde men er ruim KCO leren en amerik Ieren metzeer verdacht voorkomen De stad zou stellig geplunderd ende wapenen uit het tuighuia gehaald zijn indien de nutori eiten niet zulke snelle cn Liachidadige maatregelen van bedwanghadden genomen VVut het doel v as is men echier niet stellig te welen kunnen hotuen Uit Mauchesier en later ouk uitLonden ijn iroepen naar Chesier gezonden Ongeregeldhedenschijnen tol nu toe nergens te hebben plaats gehad 14 Febr De minister van binnenl zaken hieft in hetlagerhuis mcdege leeld dat lu=schtn Videntia en Killarney deteicg u fiinie is doorgesneden en dat er een gevveerschot isgélosi op een officier ten gevolge waarvan lord Xaas naarlerlind is venrcklzeu De gewapeude feni ins rigteu zich naarkillarney Er zijn troepen afgezonden Op andere plaatsenwas het rustig l c poiitie te Dubliii gaat steeds voorts met het arresteren va pcr OiiC die met de verschillende st umschepen vanAmerika worden aangebragt Xosians schijnen er uiet velemoiieven t bestaan yegt de Morning Si ir om voor eenigverraderlijk plan te vreezen m iar desnietïerain wordt het waarschijnlijk weacht Liverpool 14 Febr De fcnians hebben de kazerne der politie op den eg van V Uentia in deu afgeloopen nacht aangevallen men heeft z icli meester gemaakt van de wapenen Te Killarnev vreesde men voor eene beweging doch de autoriteiten gewaarschuwd zijnde hebben hair belet De alliintische k iliel is te Valeniia op vijl plaatsen afgesneden uogtjus i mrn er in g slaagd de draden te hersjiè Tijdens men hiermede bezig was werd men een IQJKSi wapendt mannen gewaar