Goudsche Courant, zondag 17 februari 1867

Dublin iJ Febr De o te Kularnej hersteld Alle feDian cjücei rerfu 7ieh in liet gebergtf dat in de nabijheid T I Ki r e isi De admiraliteit heeft te Plymouth bevelen pescvei om i mid lellijk twee korvetten en ee kdiionneerhooien in sereeiheid le brengen Men onderstelt dat iij naar ie pr he m en 7ullen stevenen PanjS 1 i l elir Oe Momteur deelt tijdingen mede int Mexico lan 13 j muarii Diiruit blijkt dat keizer Vlaximiliaan eindelijk in de hoofdsnd nas teruggekeerd De bewegingen der friii che troepen met het oog op hunne luschepiug naar bun va lerlind werden regelmaiig voortgezet lu een telegram nit Nen lork nordt zelfs bengt dat reeds 1500 Fransohen scheep zijn gegaan U jleur De Alonitenr bevat een telegram uit Suez van 11 ue er door den heer de Les eps gebonden meldende dat he oui Iter kanaal a u de zijue der middellandsche zee tot Serapeiin iloliooil Eeue be eiiding van lOü collis uit Sjam afkomstig en be itieu le voornerpen bestemd ojr Je tenlooasieiliig 1 reed hiigs dien eg verzonden Ii e er Napo eon heeft de kamers geopend met eene uitvoer e r de Brussel 15 Febr Bij mimsterieel besluit zijn verscheidene üeiiif ileu ui de provinciën Zuid Bribant eu Luik onder worpen iin de bepi uigen van het koninklijk besluit v n S dezer beirtfende rte veeziekte Te Indtpeud ince bevat eene depêche uit Kopenhagen vingisteren h lariu n jrdt gemeld dat de constitutie nele partijeen idre gereed miakt ora het gouvernement te veizoeken zich to ie mogendheden te wenden opdat de bevolking van NoordSce uijk ein lelijk geraadpleegd zaï norden of zij tot Pruisen wil behooren Berbjn 1 3 Febr De Staat=anzeiger deelt mede dat daar in de co ferentie der gevolmagtigdeii van de noord duitsche staten betloltn s Prui tn te magtigen om den rijk dig de büDU coi = itune voor te leggen de regering de noodige maatregelen ill nemen om zich lu den rijksdag te doen vertegenwoordigen Men ml neten dat Ku land de Servische regering opvertrouw e ke ij e heeft te kennen gegeven dat de vreemdemoseudheue I in ei 1 eener ii neut e in een strija tusochende pore eii h irc clirisiel ke on erd men ter gunste der aatstenZoudon i II delen voor s dat Rusland een lede itiesen snattus= len fi ie Rnmeoie en Griekenland nenscht met eenecentrile regerirg te konstantinupel Pe tot du ver bekende uitslig der verkiezingen is grooteudee 3 ter gun te van de liberalen Te Berlijn hebben ailediïtric en I benen geko en zoo ook te Maagdenburg btettin Eostock en Ere 1 lu Te Koning bergen is de genend v talken eiti te H mover de voorin ili e minisler Muiichh lusen telTiiikr jrt de biron v Koih child g lozeu Te EIberfeld moetr e leriemniiuu pliits hebben lusschen den neer von Bin WK eu den pre idcnt van het hais der afgevaardigden vonlorLkPi b ck MuncllSn 13 Febr De grondtrekken der meun e mm tiire leoigiuiiip zijn algemeene dien=stpligtiglieid empl ce ring en lotii j ijn ifge ihilt De diensttijd begint na het twiDtigse Jiir verder eeijinge dienst als vrjnilliger drie jiren nerkeijke diei t urit jiren reserve enz Weenen l i F hr U Febr lic ttanderer egt dat de kei er de leden vinhet hongiirch mm ene heeft ontvingen In het oegin dervolgende week zal net kei erlijk rescrij i n antnoo d op he adres van den hoi gaarschen landdig n i en verzonden Hetministerie is volgens genoemd blid aldus zamengesteld Aadrassy minister president eu minister van oorlog Feteticsminister van he huis de keizers flenkbeim binnenl zakeaLonv ly fin incien lcko opeubire werken en communicatiemiddelen Goroie landboii v nijverheid en handel Eotvos onderwijl HorviihjustiiiP De becediging zal te Ofen plaats hebben Pesth 14 Febr Tegen zt urd ig a s verwacht men de bekendmaking der zame ie mg vm het ministerie In het geheeie land norden toebereidscien gemaakt tot feesten In het comitaat Gumor zijn verscheidene russisehe agenten die bet volk trachtten op te ruijen in heJitenis genomen Florence is Febr Het officiële orgaan bevat een koninklijk besluit waarbij de kamer van afgevaardigden ontbo den wordt De kieseoUegien zijn tegen 10 maart opgeroepen om eene nieune kamer e kiezen die den 22 maart zal bijeenkomen I S Febr De konmg heeft het door den heer Jacini aangevraagde ojtslag als minister van opent werken aangenomen Conduntio de gezant van het grieksohe gouvernement is heden door den min ster van buitenlandsche zaken in een gehoor omvangen öinnenland GOUDA 16 Februarij In de zitting van de tneede kamer der stalengeneraalvan dings lag zijn nog ingekomen en nair de afdeelingen verzonden vijftien ontwerpen houdende vaststelling der verschillende titel van een meun netboek vin strafvordering In de ziiting van de tneede kamer van woeusdag werd op voorstel v m den voorzitter besloten de beraadslagingen overde staatsbegrootiug te doen aanvangen op maandag aanst den 18 dezei maar vooraf den heer V van Golts ein op zijnverzoek gelegenheid te ge en tot het rigten van eei e interpellatie ot de regering ten einde te vernemen welke m latregelen deze deiilt te nemen naar aanleiding van het rapportdoor eene naiscommissie uitgebngt betrekkelijk de veeziekte Nadat de commissie voor le verzoekschriften verslagen hnduitgebragt met nelker conclu ien de kamer zich vereenigde had eene vrij breedvoerige woordenwisseling plaats over eendoor den heer vin Wassen ler Catwijek gedain voorstel omhet onderzoek van Lei wetsontwerp op de schut erijen zoospoedig mogelijk in de afdee ingen te doen plaats hebben hetgeen met 37 tegen 13 stemmen werd langenomeu Naaraanleiding van dal besluit nam de kamer eene nadere beslissing omtrent de regeling harer werkzaamheden in dien zmdat de interpellatie van den heer van Goltsteiu op maandagzal plaats hebben zullende alsdan beslist norden wanneer debehandeling der begroottngswetten zil aanvat gen De afdeelii gen vin de tweede kamer der stilen generaalzullen nu mi in lag i s na de intprpella ie van den heer vOoltstein Letrefteiide ue vte iekte et n aanvang maken met hetonderzoek van het wetsoilwerp betreffende de schutterijen De afd eli gen vin iie tweede kamer der statengeneraalhebben donderdig onder otht de nctsontwerpen tot de definitieve vaststell ng der koloniale huishoudelijke begrootingen vanSnrm luie en Cui i ao v 18 7 en hebben gisteren bovendieneen meun onderzoek ingesteld over de ontwerpen betrekkelijk he detensiewezen en de diarvooi uitgetrokkei verhoogingen De minister vin binnenl zaken heeft 1 het houdenvan markten en vin openbare verkoopingen van rundvee inalle gemeenten des rijks nar zij bij viocgere beschikkingenniet reeds geschorst zijn met uitzondering voor zoo ver slagtvee betreU van die te Amstcidim na ien 17 februarij e kverboden 2 de commissarissen des konings gemagtigd hethouden van opei b ire verkoopingpii vin rundvee m aunue pro vincie toe te st nu w mneei verkoop van het vee van eeneigenur wegens verhuizing of wegens het verlaten van hetlandbouwbedrijf verlangu wordt of naaneer het by boedelverkoopingen lot den boe lel behoort Het ber gt v n het verongelukken van het recherche vairtuig il l op de onrust opgenomen in de i Eotterd Cournordt aldiar gerectificeerd door een brief fan den heer con troleur Kraijenhoff die dairoratrent mededeelt Het vaartuig lag s nachts bij stil reder in observatie geankerd onder het zoogenaamde Hornije dooh terwijl drie man der equip ige bezig waren om twee bommen die arak geladen hadden ain te mauen op de haven aan le gaan lu plaats an zoo als later hun voornemen bleek door te gaan geraakt het anker der schuit onkliar door een slig om de kliiüw Dien ten gevolge slipte de schuil een tweede anker werd gepresenteerd maar wilde even min houden zoodat V 5or men er ain dacht het vaartuig door de eb m de br indmg geraakte De bem inmng in de vlet heeft den geheelen nacht doorgeroeid om de schuit op te sporen en toen zij die eindelijk ontdekten was hei hun met doenlijk die te naderen Ten slotte verklaart genoemde controleur dat de beschuldiging alsot misbruik van drank mede oorzaak van het gebeurde was geheel en al vuic lister is daar de bemanning uitmunt door trouw er goed geur Door den heer jhr mr inden Berch van Heemslede envele andere grondeigenaars of veehouders is besloten een adresaan Z M den koning m te dieueii waarbij zij verzoeken dathet Z M moge behagen hnn te benaren voor den slag waarmede ZIJ bedreigd worden door de maatr gelen vervat m het rapport der staatscommiasi benoemd bij kon beslui ran 2 jan jl Zij zijn overtuigd verklaren zij dat na dooding van het vee zoo als de oommissie dit verlangt de veetjphus niet zal gesmoord norden tenzij il het vee in on vaderland worde onteigend en opeens gedood wordt Hetgeen in het algemeen beling gevorderd wordt 1 = nair hunne neening het volgende 1 dat alle netien besluiten en verordeningen betrekkelijk de veeziekte worden ingetrokken en bij eene bijzondere wet norden opgenomen hetgeen gebleken is volstrekt noodig te zijn gegrond op ie verkregen ondervinding 2 dat meerdere lijnen van afsluiting mogen norden bewpakt ten einde al het vee binnen die lijnen te laten doorzieken en dat de wakers zorgen dat geen vee van binnen die lijnen naar ouiten worde over gebragt als alleen het vee voor de shgibank bestemd 3 dal het vervoer van vee van buiten de lijnen van afsluiting mar binnei volkomen worde vrijgelaten 4 dat geen enkel beest door den Ivphus aangetast meer worde afgemaakt maar dat de streek niar de ziekte uitbreekt door eene lijn van afsluiting mag worden beniakt in den in ils sub 2 is vermeld 5 dat het gebruik vin vleesch vin koeijen aan den typhus lijdende norde vrijgelaten b nnen de lijnen van afsluiting be houdens plaatselijke keuring van hel gesjigte vleesch De Goeasche Coiinnt zegt o a De regering heeft in haar antwoord op de ilgemeene beschouwingen m het voor oopig verslag der kimer neder een beteekeiiende wenk gegeven van hiren wensch om zoo min mogelijk vm het verlp ene te hooren Hij wenschen met dat eene hnge discussie over het ver ledene ko tbiren tijd zal rooven maar wel dat er eindelijk eens gesproken zal norden tegenover het nu weder herhaald beneren dat er grondnetschennis heelt pints gehad al voegt men diir ook bij dat zij die het feit pleegden met vin op zetielijke grondnetschennia norden verdicht Hoe ingenomen ec ie regering moge zijn met hire rigting hire talenten hire voornemens ziJ kan nooit kricht vinden m de stelling dat men de geschiedenis van hiren oorsp ong met eeu heilig duister moet omgeven 7ij vindt die allerminst in eene onaemoti veerde afkeuring der d ider van hen die haar zijn voorilge paan En il nordt er ook honderdmalen gezegd dat het zoo hef nis van sommige leden der kamer om mair doodstil te wijïen er zijn dut endpii in het lind die vin hunne verte genwoordigers verlinsen dit zij krichtig en ernstig spreken zullen V IJ wi len ifwichten vvat in de lanstainde bijeenkomst der kamer geschieden zal of de kracht der v i irheid het oord op de lippen al leggen dan wel of de ministeriele vermaning den mond zal sluiten Per telegraaf nordt uit Zilt Bop me aan de rnh Ctgemeld De dijk le Men schrijft uit Goes dd 13 fcbruirij Naar nij vernemen zal eerstdiags een amung norden gemial t me hetdigten van het daartoe laiigene en gedeelte der VVeste Schelde Aanvankelijk wordt een en ander reeds m gereedheid gebragt Gemengde Berlgten Lord Amberlfy roon van praaf Rjssell ïipeft het verstandige voor tel edaao om alle geloofsbelijdcnisien af te schafrt r die toch mets helpeo Fe Madrid zijn vier dapbUdschryvers veroordeel tot lanpdiingen dwTtigarbeid Te Napels 7ijn hoo geplaatste d pven ontJckt Dinpsdag zijn de feimas oit Chester weegegaan De ocderkonine van tji pte eiscbt van de porte de titel van kalif het regt der munt de vermeerdering van het leger tot 100 000 man en het regt ora zijne officieren te benoemen De tweede kimer te Florence is ontbonden De veeziekte is oitgebroken onder Bergen op Zoora InZmd Pjrol hebben vele arrestaticn pints Te Rome is het nog alles hehdUe rustie Men verspreidde deze week te Parijs het gerucht dat een opstand was uitgebroken m Epirus De fran che fabrieken vervaardiyen maandelijks 10 000 chaBsefwtgeweren De exkoning van Hanover il nog volstrekt van geene aehtkkmg weten met Pruisen Den 1 maart 7il te Itona geopend worden het bijkantoor der pruisische bank 8uO Fraasehen lDgezond n Toen m de vorige maand onze straten n t sneeuw waren oedekt en de liefhebbers van narren ich op o s marktplein naar hartelust benogen heboen nij ons geërgerd met dat wij afkeerig zijn vin derirelijke vermaken of anderen misgunnen nat wij zelven met hebben maar omdat wij onze politie verordening met betrekking tot hird rijden zoo brutaal en straffeloos zagen overtreden nij gevoelen geen lu t om al het gebearde van die dagen op te rakelen en wij zullen ook n et gelijk dit zoo vaak gebeurt onze agenten van politie lastig vallen die nij nat anderen ilaar ook v tu mogen zeggen oor zeer geschikte menschen houden doeh di alleen zij genceg nanneer nij verklaren dn de markt destijds een vrijplaats wis om te doen nat men n ilde en dat geen agent van politie er zich mede mogt of durfde bemoejer Het lig niet in ons phn bovenue c ii e se chieden s publiek te bespreken en welligt u di no iii zijn gebeurd mdien zij zich met ils een siingerpl mt had vasigehecht a in de beschouwing eener andere iik die wij hier bijzonder op het oog hebben Op den 30 jiumrij jl namelijk werden er door het kantongeregt alhier vier per onen veroordeeld eik m eene geldboete van ƒ 1 negens hel zonder noodzaak rijden met een kruiwagen over de kliukerstraat Zie het voorgaaode n van dit Llad Naast die Mer kriiijers nu voegen zich onwiUeVeung in onzeverbeelding en wij kunnen ze mnr met wegJenken hollendepiirden en vechlende personen zij de laatsten handelen purement en simplement zou een oud regtsseleerde ge egd hebben uit neelde of liefhebberij de eer len diireiiiegen uitnoodzaak ij zijn arm hebber kinderen die schreijen om broo I moeten dus werken en verheugen zich dat gevondet te hebüen hijgende en reeds bevende van vermoeijenis doen 71 hun laa ste vrieht het tooten op de kejen doet de ingewaiden pijnlijkaan voor sommigen met zekere ligehaam gebrekeu m t te dragen schuchter len zij rond of er een politie agent m denomtrek te vinden is het w uk wordt ondernomen en mmder moeijehjk rolt hun nigeii over de kleine leei en voonHoudt op ongelukkige de dien iir der wet is achter u zijnpligt geliielt hg ra ig u met ver choonen le hat le c linge gesehiedt en hiermede giat de v ucht van mis cl leu twee dagen zulken irbeid verloren Ij weten het de beste stuurlui staan aan nal d ich e dikwijls ook dit met te loochenen valt komen wij er e rond voor uit dat ons nimmer den moed zou onibreken n eiken dollera m op de neeuwbain in zijne razernij te sn e ma ir wel om den irme met zijn kruiwagen le doen be p r Wij ver iiisen niet dat ieder lid van on en semeen er i = graaf Marktberigten Gouda 14 Feb Tirwe Poo sehe per 2400 kilo ƒ 4iO Roode Kleefsche ƒ l + T Zeeun che per mud nieuwe 11 a ƒ 12 0 dito oude ƒ 12 a 13 75 Rogge 7 7o a ƒ 40 Gerst winter 7 25 3 10 ilito zomer ƒ 5 O a 7 Hiver 2 10 i 5 Boekweit Frin che per 2100 kilo ƒ 210 oordlir b ni che 2U a 220 Brume boonen ƒ 12 a 16 50 Groene erwten 10a 14 De iinvoer vm schipen en varkens nas gering de lindel Insleloos Boter ƒ 1 lO a 1 16 per ned pond Burgerbjke Stand I G01D I Reborin 12 Februarij Headricns ondera A Blok en J Jonekïwo I 13 Adiiamis en Gemt oudffs G feclnedun en J M Bib Theodorus oiid TS J Nieowen uijzcn en M Mr ser Jokaona Theodora ouders C J Heet I man en II van der Kenp OvmiFHEN 12 Ipbrujrij S van Teenwen 6fl j L van Gent 14 I m H MM Geil wn 3 j J de nnd 10 J 14 HG jiarnaaij 1 j II m M R Belker 13 m