Goudsche Courant, zondag 17 februari 1867

1867 Donderdag 21 Febraartj H 511 GOUDSCHECOURAM Uitgave van A BRINKMAN lange Tiendetetg D n 60 Deze Droppels zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Rheumatische Ziekten Jicht en Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest verouderde gevallen nog hulp en verligting aan ledere flacon is mtt etiquette en gebruiksaanwijzing voorzien Dépót voor Gouda bij den Apotheker STEEN MEIJER B3ck3rnklifnj van A BRiNhMAN Slirto rlllli S 3I De ondergeteekenden betuigen door dezen ook nimens hunne ederzjjdsehe betrekkingen huuoen opregten dunk voor de vele be ijzen van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden M DE VLETTER A C DE VLETTER Spit Gouda Vi Tebr 1SÖ7 Liafstleilen Zond ig den 10 dezer dea namiddags tusschtn 5 en 7 ure is door een der heerea in de sociëteit Ons Genoegen een verkeerden HOED merlegenomen ter verkrijging van welken men zich kan vervoegen aan het bureau dezer To jrant Eei5 Smid Ragchcimaker vast werk begeerende vervoege zich bij J GOEDEWAAGEN Openbare Vcrkooplns op WOENSDAG 27 FEBRUAIJJ 1867 des morgens len Elf ure in Vkedebest aan de Markt te Gouda ten overstaan van Xot ins M KIST aldaar van een ruim sterk en eer guusiig gelegen WOONen WlNKELHüIS met TUIN en bijna nieu v sieenen PAKHUIS aan de Markt jk A n JU te Gouda waarin sedert j ren de Tabak en Sigarenfabriek en de affaire iu Kruidenierswaren is uitgeoefend Alles breeder bij biljetten omschreven en nadere informatien bij U J FORTl UX DROOGLEEVER Advocaat teGouda en by voornoemden Notaris JI K1ST SchroefstooniboüKlieiist op LEYDEN Hervatting der dienst Eiken Donderdag om half twaalf uur van Goitda naar Let den per stoomboot RIJN en GOUWE Ligplaats Bolwerk Eaderstoomboot iV iJssel Van Gouda Maandag en Dhgsdag smorgens B uren de overige werkdagen s morgens 7 u en Van Rotterdam op gelijke dn en s namiddags 2 uren D igelijks Retour kaarten PrijS van het geilestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENÏIVER a ii l O o per k ii 65 cents nlfm a 477 jj i per kan 67 cis Jenever 2 = oort Mout wiin + i 2 i per k m 63 cents inl ERANDE M JN i 4ti = oy per kan 68 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 13 Febr 1867 OPENBARE VERKOOPIKGEN te GOUDA op MAANDAG den 18 FEBRUARIJ 1867 des voormiddags ten elf ure m het logement DE Paacw aan de Markt van Drie HUIZEN en ERVEN staande en liggende op de Tilbrugjin de Dnbbele Buurt bij de Oosthaven te Gonda wijs B N 3 10 en 12 Drie HUIZEN en ERVEN staande en liggende aan de Spieringstraat te Gouda wijk F X 29 31 eu 32 Te aanvaarden 1 Mei 1867 Een HUIS en ERF staande ea liggende aan de Spieringstraat te Gouda wijk F N 82 en Twee HUIZEN en ERVEN staande en liggende aan het waterschap van de Zak te Gouda wijk L N 159 en 159a Te aanvaarden 15 Maart 1867 Op MAANDAG den 25 FEBRTJARIJ 1867 des voormiddags ten elf ure in het NiEvwE KoFFiJHUls aan de Westhaven vau Twee HUIZEN en ERVEN en een ledig ERF daarnevens sti ande en liggende in de Keizerstraat te Gonda wijk K N 120 120ffi en 121 en eön Pakhuisje in het oude Halletje aldaar Te aanvaarden 18 Maart 1867 En op MAAND AG den 11 MAART 1867 des voormiddags ten elf ure ia het logement DE Paacw aan de Markt van de navolgende onroerende goederen staande en liggende te Gouda te weten Een HUIS SCHUUR eo ERF met eenen groeten TUIN en nog een HUIS en ERF nevens elkander aan de Gouwe wijk O N 55 en 56 twee Huizen en Erven in den langen Groenendaa wijk J N 61 en 83 een Huis en Erf achter de vischmarkt wijk J N 129 zes Huizenen Erven aan het Nonnenwater en den Raam wijk O X 6 7 8 9 10 en 11 zeven Huizen en Erven in de Lazarussteeg en op het Koningserf wijk O N 504 505 506 507 508 536 en 537 en twee Huïzen en Erven aan het Molenpad bij de Oosthaven wijk B N 113 en 114 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W 1 FOR TUIJN DROOGLEEVEK te GOUDA Verzekering s jVIaatscliappij 0OR DE de Eendragt De Directie van genoeii de Maatschappij heeft de eer Ovdera en Voogden te informeeren dat volgens iirt 7 van haar Reglement de deeliie ii g voor de ligting van 1867 is opengesteld Deze Maatschappij geeft in haar Reglement aan de deelnemers eeti vasten icaarhrrg ran soliiiteit zij blijft verantwoordelijk voof de door haar gestelde Plaatsratangen en Nummerteririsselaars en ncenii daarbij de verpligting op zich den opvolgenden Broeder of Broeders overeenkomstig Art 49 der wel op de Natioi ale Militie van de persoonlijke dienst te vrijwaren zoodat at er ook geieure een Huisgezin van drie Broeders door voor een van hen deel te nemen allen voor de dienst hij de Nationale Militie gevrijrraard zijn Het is van groot gewigt vooral in deze dagen dal Ouders eu Foogd n ernstig toezien aan wie zij deze hunue belangen opdragen en tevens worden zij geïnformeerd dat onderlinge Maatschappijen zich onmogelijk kunnen verbinder den opvolgenden Broeder of Broeders van de persoonlijke dienst bij de Militie te vrijwaren De Hoofd Administratie is gevestigd te s Gbavenhage ten kantore van den Heer A Wulf Spui n 265 Verder kan men deelnemen en zijn informatien en inlichtingen te bekomen bij de onderstaande Heeren Voor de Provincie Zuid Holland Te Legden bij den Directeur A J A KERENS Turfmarkt n 1264 Gouda A BRINKMAN Boekhandelaar Aoo teÉ C B v an BAAREN Deurtv i Ara H DE GRaAUW oer ra H J VAN DEN BERG Ambtenaar I Dr J B ROLL te Amstekdam IMIilllfJillMlilililfflhI Deze Courant verschijnt de Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Döprijs per drie maanden is 2 francop po8t 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 nre grootere moeten vóór Q ure ingezonden zijn öuttenlanö IiOnden 17 Febmarij Op nieuw gaf de oproerige beweging der fenians aanleiding dat vrijdag in het parii aicnt eene interpellatie tot de regering werd gerigt Zoowel i set buis der Lords als in dat der gemeenten werden evenwel do r de ministers Derby en Walpole geruststellende antwoorden gegeven onder anderen werd te kennen gegeven dat de opstand geacht mogt worden geheel gedempt te wezen Ook de mededeeling dat de atlantische kabel weder was afgesnedei werd tegengesproken Het gepantserde oorlogschip Lord Clyde ligt gereed om met 380 mariniers naar Ierland te vertrekken de eerstedivisie kanonneerbooten ligt te Portsmouth mede zeihaardig om naar dezelfde plaats van bestemming te vertrekken DeBellerophon zal wierd dit vereischt insgelijks naar de kustvan Ierland vertrekken om het daar kruisende escader te versterken Het gouvernement zal een crediet aanvragen van £ 25 000 om te worden aangewend als schadeloosstelling voor de eigenaars van vee dat van af 26 aug 1865 tot 23 nov daaraanvolgende werd afgemaakt om de verspreiding der veeziektetegen te gaan Men verwacht dat de oppositie zich krachtigtegen dat voorstel zal aankanten Te Liverpool welke pUats geheel van troepen ontblootis vreest men niet zonder reden voor woelingen van fenians Op de vrijwillige 4 1 te t mmt ui i i w l f + oofdevleit men zioh dat het gouvernement spoedig troepen zalzenden zoowel naar Liverpool als Birkenhead In het lagerhuis heeft Gregory voorgesteld de overlegging van de correspondentie betreffende Cnndia en de Servischevestingen Hij prees de houding van lord S anley tegenoverde Grieken en laakte die van de Moustier Hij verlangdeCandias onafhankelijkheid voor het geval dat bewezen wierddat de Porte haar toezeggingen aan de Caniliolen niet wasnagekomen Layard verdedigde de Monstier en achtte dediscussie ongelegen De opstand der Candioten was grootendeels niet te regtvaardigen Stanley zeide dat de lokale grievender Candioten niet de eenige oorzaken vau den opstand warengeweest Een gewapende inmenging zou den opstand slechtsverlengen De overlegging der bescheiden achtte hij nog nietgeraden Gladstone keurde Stanleys gedrag goed en Gregory trok zijn voorstel in 19 Februarij In het lagerhuis heeft de regering verklaard dat zij geen aanleiding vindt tot verdediging uer beperkende bepalingen betreffende den invoer van geslagt veeuit Nederland Berigten uit New Tork van gnieren melden De senaat heeft de bill aangenomen tot wijziging van het ontwerpvan wet der kamer van volksver egenuoordigers waarbij hetmilitair gouvernement in het zuiden wordt geregeld Volgens het ontwerp van den senaat zal dit militair beheer voorloopigzijn totdat de gouvernementen der staten zullen zijn geconstitueerd op den grondslag van het algemeen stemregt Denotabelen die aan den opstand hebben deelgenomen zullenvan het kiesregt uitgesloten zijn Het amendement op de constitutie is aangenomen PaiijS 17 Febr Ten opzigte der indiening van de begrooting kan worden opgfmerkt dat sedert 1860 het du de eerste maal is dat het ontwerp bij de opening der zitting aan het wetgevend wordt medegedeeld Men verwacht een addiliunecl artikel op het decreet van 19 jan betreffende de interpellaiien Het verbod namelijkvoor de dagbladen om de interpell itien gelijk zij tot dusverdeden bekend te maken alvorei s zij in de openbare zittingder kamer zijn ingedie id Als eene bijzonderheid die nog il kenmerkend is kanworden medegedeeld dat aan den post talrijke brieven zoowel De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Ceot voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte uit het binnen als uit het buitenland worden ontvangen op wier couvert de aanteekening slaat Rien du oomte de Chambord 19 Febmarij Hel gele boek is bij het wetgevendligohaam ingediend Zestig bladzijden daarvan zijn gewijdaan de gebeurtenissen op hel eiland Candia De heer Lunjuinais heeft het wetgevend ligchaam verlofi gevraagd om de regering te interpelleren over de vijzigingen in het decreet van den 24sten november ISHl gebrag De j hcer Picard heeft verlof gevraagd om de regering te interpel leren over de bekende circulaire van den directeur generaal der posterijen De bureaux der kamer zuilen den 21sten beide vragen in overweging nemen Berlijn is Febr Naar men van eene goede zijde verneemt hebben de bondsregeringen hunne verpligtingen jegens eu hunne stelling tegenover het ontwerp constitutie zoodanig opgevat dat wijzigingen door het parlement hare toestemming behoeven zonder het ontwerp op te heffen Daarcniegeb tan de boadsgruiidwet niei in werking treden zoolang de tcestemming van het parlement en der bijzondere kamers niet is verkregen 19 Febr Omtrent den uitslag der verkiezingen van het noordduitsche parlement voor zoo ver die bekend is blijktvoorloopig dat er iu oude pruis fche provinciën 81 conservatieven en 51 liberalen ijn gekozen benevens 8 clericalen en 11 Polen terwijl in de nieuwe provinciën gekozen werden 23 liberalen 17 particularislen en 2 Denen In Saksen hebbeude particularisien en in de overige duiische stnten de nationale liberalen de overhand Er moeiea nog 40 verkiezingen phats hebben Bij de opening der zittin r van den noord duitschen rijksd ig zuilen er feesielijkheden plaats hebben voorafgegaan door eene godsdienstoefening in de slotkapel Weenen l Februarij Van wege ds regering is aan de heden bijeengekomen l indJ ige der verschillende gewesten het volgende keizerlijke rescript mei gedeeld Bij de bijeenroeping van den bu gewonen rijksra id is de keizer geleid geworden door het oogmerk om voor alle niet tot Hongarije behoorende koningrijken en landen de schorsing van het september patent te motiveien de constitutionele kwestie aan hunne goedkeuring te onder erpec eu tevens eene basis aan te bieJ j voor de overeenslemming en schikking der ook in deze landen vooropgezette regtsaanspraken en opvattingen van het regt I it oogmerk van den keizer werd niet zoo als hij gehoopt had overal up den regten prijs gesteld Het werd veeleer van versciuilende kanlen geheel verkeerd beoordeeld en alsof de regering d iardoor de door het oclober Jiploma en het februarij patent veizekerde coiistilu ionele regten dacht te schenden of duurzaam te verkorten Hoezeer de regering zulk eene opvatting ook betreurt en als te eenti raale onjuist moet doen voorkomen kou zij zich toch niet ontveiuzeu dat haar oogmerk op deze wijze gevaar liep van miskend te orden Bij deze overweging k am sedert nog eene gewigtige omstandigheid welke van dien aard as dat het niet langer doelmatig scheen den voorgenomen weg in te slaan De sedert dien tijd gevoerde onderhandelingen leidden toch tot het herzelijk resultaat dat van de zijde van deu landdag van Hongarije de stellige hoop werd gegeven op zi i e goedkeuring v m voorstellen welke ten doel hadden ue stelling der sezamentlijke monarchie te h ii dhaven en welker toepssaing de duurzame ontwikkeling dier monarchie beloofde ten gevolge te hebben De beiioeminj van een verantwoordelijk hongaarsch ministerie scheen eei a zoorwaarde te zijn voor het tot stand komen van een praktisch vergelijk Gebood de staatkundige noodzakelijkheid niet langer te dralen met het tot stand brengen van een deliiiiüef vergelijk mei Hongarije zoo roogt de regering zich evenwel niet ontveinzpn dat het hongaarsche ministerievoor den hongaarsehen landdag behoorde te verschijnen met voldoende grjndslagen voor een vergelijk Dien ten jjgSïdSf is de grondgedachte die bij de bijeenroeping van d iüuilen gevvonen rijksdag heeft voorgezeten voorbij gestrwd en ontstond de gewigtige vraag of het bij uezen st t yau zaken