Goudsche Courant, donderdag 21 februari 1867

Directe belastingen In en uitg regteii Acciju en Waarborg en bel der goud en zilv werken Indirecte belistiugeu Doïueinen Posttiijen Kij stelegraphen St latsloterij scherij Loodsgelden Totaal 4 591 006 25V2 4 277 602 7 Het Journal de Dobats zich verkhrende tegen de leger orguii aiie zi gt het v Igende De invloed vau etn land hangt heden en dage niet ceer af van het unt soldaten dit het onder de wapens kan bien i etin hetbtlaug des rijks was ifte zien vi de bijeenroeping an den huitengewonen njksraad Door de volgende overwe ui en geleid moe=t de regering tot een bevestigend a itwoord op deze vrug besluiten Sedert eene lange reeks van jaren lijdt de constitutionele orgmi iue der monirchie nadeel door de tot dusver onoplo b ur ebleven tegenspraak tusschcn de regteu uit de vrofger honaairsche grondwet voortvloeijende eu de vrijgevige i tellingen nelker toepassing in de gezamei ljke tnonircliie de keuer zich tot levenstaak he ft gesteld oor dat dit conflict i uit den eg geruimd kan het herstel der grootac ie on 1 hutorische positie w dei keuerstiat in het europesche staten=tel el met orden verwacht eu bij de ten gevolge van de 1 latstc ouheilvolle gebeurlenis en ontstane verhoudingen zijn Tin elke vertraging ui het tot stind komen van eeu vci gelijk be li eu Ie nadcelea verbonden Ireedt toch een vergelijk in het leven dan chijiit te gelijker tijd het doel be reik t da mei de chor ng van het sepieml pnent beoogd werd De e mntrrnel H oo iig scheen ds inleiding tot eene chikking met Hoiig rje zil voor het vervolg niet meer noodzakelijk zijn de terugkeer op den grondwetigen weg zal van zelf volgen en aan de regering zil de geiesrnheid zijn gegeven om zich teseuover den ver mielden rijk riid e re tv lardigen De keizer heeft dien len gevolge Lepaild dit de gewone rijksrand den l maart te eeneu al vergaderd en dat am dezen ter COC ueuring zullen worcieti voorgelegd de veranderiniren in de iron wet die door de m de Hrii iren getroffen schisking nood ikelijk zijn geworden De iijksnad zil voort nog wels ontwerpen outvaiigeu tol in Ifllins v lu beraad asende koUe icn voor de gemeeii ch ippelijKC a n clegenheden uit afgevaardig den uu de ve chillende landd gen be t nn e tot regeling van de ministeriele verantwoordelijiheid tot wijziging van § 13 van he februirij piten tot vcrhoogiug der weeibinrheid tot uitbreiding der grondwettige autoi oraie der verschiUei de landen tot verbetering der reg pleginü er tot bevor lering van ecouomi che be ii gen De regering hoopt dat de landdagen ter stond zulle i u rgam tot de keuzen van leden van den rijiv idag en h erdoor zul en bijdragen tot de bee uligiug van de constitutionele cri is die maar al te lang heeft vouitgedui rd Festtl l Febr In de bede hui eu van den rijksd ig is heden vooreziuR e aan van het van gisteren ged igleekende koninklji ecnpi waarmt Ie volliau wordt atn hel verzoek in hel rjl digs idres vu 17 jinuirij uitgedrukt betrekkelijk de leger rgiui=aiie Vete laii gelegenheid wordtin dat re cript overgela en aal de parlementaire beh ilidelirg terwijl de hoop wordt u tgedri i t dat ie rijk d ig te eerder de v ideilijke be doelingen des koning zil ondersteunen diir ue aanvulling van de leemten iii het le xer en zijne reorginisatic dringend noodzakelijk zijn en f rijk d ig verkliard heelt iiair behoud van het rijk te streven Z M verw icht dat het rijk de in de adre ien beloofde voorw t irden tot etn compromis vervuuen zil De koning van zijne zij Ie wit rle integriteit en de coii uuiie V in Hoiigar e verdedigen m ir ve wacht dan ook dat de volkeu zijn truon de horgairsclie kroon eu liet rijk ver dedigei zullen Bij lie voorlezing van dit re eript heer chte groote geestdrift Eeue eput itie ai i iii Z M ileu d iik v m iiel land oveib eugen De geheele tid is met vUggen versierd Helen avond wordt cel e illumu itie ontsioktn eu fakkeliogten ehouden Florence l ïebr Het miuistcne is op nieuw zaïnengesteld De 1 eer Ricasoii bli li president en minister v in biniienlind che z ken de heer enosia behoudt de poi ef uille van buitel landsche iken Deprei is benoemd tot minister van financiën Devmcenzi van openbare werken Bratcheii van marine genen il Cugii v m oorlog De heer AI i i heeft geweigerd deel uit t keu v iii het miuislerie 6tnnenlan5 G0DD4 20 tebruani De vijfiigste verjairdag van Z AI den kr ing is gisteren ook hi r met de gebuukel ke plegtigheid gevie I al door het iiit teKen der vliegen lul houden eener iui terr ke paride door schutterij til garm üen bij weUe geiegenheiu n t n zeer geacht ouder officier de zi veren medaille werd uitge t Ook was de groote zaal in de sociëteit Üns Genoegen eivol om het brillante ussaut bj ie wonen en werd oie heugelijke dag door het geven van bals tot aller genoegen gefloten Maandag heeft m de zitting van de tweede kamer der staten generaal de interpellatie s gehad van den heer W van Golfieiu over hetgeen Uo egerii g voornemens was te doen uiar aanleiding ian hei rapport der commissie benoemd bij Zr Ms besluit van 2 jm ISb betieffeide middelen i bestrijding van de veelvphus De discussie heeft deu ganschen dag geduurd a den interpellant en het antwoord des mi Ei er op Je door hem gedane vrager nebben nog een aantil sprekers het woord gevoerd zoowel voor maar meestal tegen het stelsel van rigoureuse afmakmg door de meerderheid der commissie voorgesteld De minister was eigentlijk in eene valsche positie Hij zelf had door de wet van september 18b6 krachtige maatregelen verkregen doch alras de noodzakelijkheid ingezien om er van af te wijken terwijl de commissie nu op nog strengere maatregelen aandrong bepaaldelijk wat het afmaken betrof hetzij in de besmette of onbesmette streken De minister heeft zich bepiald tot de verklaring dat hij het m de hoofdzaak wel met de commissie eens was maar dat er ook verschil van punten was In allen geval zou de minister de maatregelen welke hem tot nu toe ten dienste stonden aanvul e door ene wets voordragt tot wijziging der bepalingen omtrent de onteigening en tot versterking der strafbepalingen want de munster klaagde in den loop zijner rede zeer over d tegenwerking van den landbouw end n stand en over de vele kwade pi iktijken ten algeraeenen nadeele Dadel jk zou met tot strengere mutregelen worden overgeg ian want de minisler wilde eerst het meer gunstige sai oen afwacbteu ook omdat men wel kon aannemen dat ahdan de natuur zelve hulp zou aanbrengen Ook hierover vaien de gevoelens vvederou verdeeld vvaut terwijl de een liet geheele stelsel van afmakmg ook met het oog op deu toestand waarin de ziekte vooral nu m de provinciën Zuid Ho lud eu Ltrecht zich vertoonde nadrukkelijk ue tieed eu vujheid van handelen inriep meende de ander vocal uit de niet geteisterde streken dit er geene strenge maitregelen genoeg kouden worden genomen terwijl een derde Acderom iniiij2 iiig en beier toezigt aanbeval of meer adheesia betoonde aan dea weg door den heer commissaris des konings in deie provincie inbevolen dat echter naar het weder antwoord niet goed tegen h t stelsel v ui afmiking kou worden ingeroepen otnJit het dat eigenlijk ook voorstond ma ir op eene andere wijze en welligt met minJer ko ten Tegen dit iai ste z igeii anderen wedeiom m t geheel net op gelijk dm ook e heer Pijnappel vooral auidringende op eenheid krecht en spoed weu ig omslig maakte met de millioenen Een velschil van 8 a 9 millioeu tu schen het voorst der bommissie of dat van den heer Lou Ion gaf den amst afge vaardigde niettegenstaande al hetgeen van conservatieve zijde over ons fin mciewezen gezegd isj weinig bekommering mits de ziekle mail ui geroeid kon worden Dit nu weri v tn andere zj e wtuer m betwist da ir ifm ikiug toch niet kon ver hmderLi de ovLibrou i g v ui imetstof op ouder cheiden wiize met ardere woorden dat afmakmg met de ztkerheid gaf van vveislageii eru i l d i irdoor herstel tevens verlimdeid werd Gelijk gezegl heeft di miiii ter zich eenigerma e veilig kanneiide vtiscli iiisen icliter de toekomstige maatregelen ich p rc eiveeil nopens zi i i dinkwij e over het gioote puit van gL clii uiiir diudüüi ook ineiiigLen teleurge teld eu anderen laaar halt bev red gd De iii eipelt me heeft geen and r resultut gehad d m it e i gemtene hs usstt De pla ii lijke ehüolcumaiiss ilhicr heeft zich lot Z Mden koning geitiid over het regt verstild van iliuea ö vanart 22 der schoo wet namelijk in hoe ver het behoort tot debevoegdheid der cüiiiinis ie om lau den raad voor te dragenhet onI ag van len onderwij ei in de wet leest men iii de enoeinde alinea Is schoising of ontslig mar inz en der pliatselijke schoolcoirtnissie of van den districtsschoolopziei er ncodig en de gemeenteraad nalatig of weigeiichtig d i irioc over te gam dan kan de schorsing of he outsl ig door gedeputeerde staten ge leden n hel door het departement van fin mcieu openba iigemaakt overzigt v lu de opbrengt der niiddelea hoo dsomen opceutenj mei de ra nnd j inu irij ISfi in vergelijkinggebrigt met de opbrengst over hetzelfde tijdvak van l ob ontkenen wij de volgende cijfers lS6fi 928 5iS 42 d6i 21 14 1 268 654 23 ƒ 16 369 421 2 1 672 524 88 70 371 20V2 233 n 10 36 098 56V3 136 00 85 00 27 172021 2 l 60S 52Vs 1 374 455 071 j 85 427 94 20 635 37 32 372 82 140 00 30 494 18 1807 ƒ 1i 029 50 278 35 041 2 I fa71 2ü5 82 gen De invloed moet zoo niet uitsluitend dan toch grootendeels gezocht norden in het zedelijk overwigt van een zolk in de kriehi der beginselen die het n bescherm ng neemt in den trap van volmaaktheid die het heeft bereikt in zijne vrij zinnigl eid in zijnc zucht naar vooruitgang Het land dat den grooisten invloed uitoefent kan foortaan niet meer dat zyn hetvielk de meeste naaldgeweren eu gegioefde kanonnen bezit slechts dat volk kan aan e spits van de europesche statennj staan hetwelk het van d anderen in verlichting en beschaving wint Wie het tegendf 1 staande houdt vernietigt met een slag de toekomst der ereld en geeft vrij spel aan de meest barbaarsch volko tammen de toekomst van Europa zou dan in de handen van Rusland liggen dat op een gegeven oogenblik het westen van Europa met zijne aziatische horden kan overvleugelen Al die knjgstoernstingen en militaire organisatien zijn dan ook nnttelos en overbodig Frankrijk moet een steun zoeken in vrijheid m de aankweeking en naleving van grootsche beginselen in beschaving en verlichting Woorden v m gezond verslind eu vare wijsheid Mogten ze weerklank vinden 111 het verdwaisde Nederland dat zich bederven gaat m onzinnige en ongerijmde kiijgstoerustingen De laatste zuidwe telijko stormen hadden het buitenwaterzoodanig opgejaagd dat de spuijing Ie kuwijk kon geschieden en te Spaarndam gemakkelijk werd gemaakt INa dientijd bleef de wind gunstig om dea val te bevoideren Hierdoor ontstond voor de mees e polders gelegenheid zich van het overtollige wa er te ontdoen let al 00 is het gesteldonder Ilelfland naar ten gevolge van op eeue hoogte blijvenden boezemstaud molens noch stoomgemaal van der Goes iets konden uitrigten De behoefte a in een krachtigen oo=tehjken wind klimt er met lederen dag ook omdat dt tijd voorden veldubeid is langebroken Teel ea bouwl inden en buitenverblijven deelen in het algemeene onhei tr zijU poldersdie mm uens 4 rijnl voelen onder water liggen Meu vaartop sommige olaalsen met diep geladen vletscLounen over deweilanden Door eene commissie uit den gemeenteraad van Amsteidam m nier handen iju gesteld eeuige adressen betreffende het be pelen van den stads schounburg ildaar is geadviseerd over te gaa tot de openbire verpich ing van hetgebouw van den siads schouwburg met al hetgeen thans aande gemeente bij dat geboun in eigeudom toebehoort en welvoor den tijd van 5 achtereenvolgende jaren Zwolle 17 Febr Men smacht hier reeds dagen achtereennaar eene opvoering van Klai je die maar ni t komt entoch door een ieder gewensch wordt omdat ecu ieder hetvvenscht Men verveelt zich reeds bij de gedachte am eeuenutslezing over Zuiderzee droogm ikerijen in dezen nateraehligen tijd waarin men met eens bij inigte is om vin onds gebaande wegen voor hec w iter te vrijwaren men denkt reedsmei genoegen aan eene an lere lez ii g door Oosterzee die 011 getwijfeld menigeen zal bevallen omdat Oosterzce het is die al preken ofschoon men zich luders tamelijk wel km amutccren met een of ander lardigl ei Ije door de en ot genen witgedaste anderen komen hier nietj te berde gebrigt Menbetreurt de ontbindii a het gezelschap van Louis Bonwraeester dat zoo menig gcuoegelijken ivond heeft bezorgd Men 13 trotsch op het gebouw der hoogere school dat zijiie voltooijing radert en op de oprigting eci er jongeii cliool ilie dezer dagen zal ainbesteed worden Men si t verwonderd over de kernachtige redevoeringen onz r achtbire raadsleden over t noodzikelijke dat er op de burgeravondschool technologie wordt onderwezen en men gevoel zich opgeruimd t ij het auhie ebruarijweer dat waarlijk niet aitij 1 zoo hef is NymegeH 19 Febr Beijvert men ich hiep algemeen om zoo door het geven van concerten tooneelvooratell ngen enz in de behoeften u vele noodlijdenden te voorzien zoo ook hebben de vereeuigt meesters en prevots ran het garnizoen alhier hunne kracht en vlugheid ten nutte van den arme gegeven Zaturd g avond gaven zij een militair a sant dat van netheid in voorstelling vlugheid en kracht doorslaande benij zen gaf en vele welverdiende en ongekunstelde toejuichingen ontving De opbrengst is nog met bekend maar zooveel kan men als zeke aannemen dat die hunne pogingen n et zal beschamen Waar allen en iedereen zoo lotfelijk medewerken tot leeniging van nood zoo kunnen nij ook eu met zonder eenigen trots op erschillende oii er vereen gingen wij en Het water dat ook hier eene ainmerkelijk hoogte bereikt had en somwijlen door storm gedreven voor het behoudvan eenige dijken deed vreezen is seder eenige d igen sterkvallende De Willem III heeft de Jienst tusscheu hier enArnhem hervat en het is te hopen dat het water doorvdUende de stremming spoedig weer in leveidigheid overg Over de nerkiug dei HOFF che F BR1EK TEV MalzExtraet G uuJbcidsbier en Malz Gezordhe Jo Chocolade in de hospitalen en op den gezondheidstoestand van bijzondere personen In een onzer jongste editien m onze kolommen bragten wij ter kennis eenige geneeskundige beoordeeliagen over de HoiFsche Malz Praeparaten en kunnen nog niet nalaten in het vervolg heden wederom eenig uittreksel uit geneeskundige berigten uit geneeoinngtingen ter kennisse onze lezers te brengen Wij hopen daardoor het vertrouwen dat voornoemde prsparaten reeds bezitten en ook ruimschoots verdienen nog te bevorderen eu menigen lijder tot het gebruik daarvan aan te moedigen K Fr Centrail Comite etc Flensbnrg Het BolTsche MalzExtract Gezond heidsbier heeft zich als een zeer vour reftelijk versterkend n ki ichtverwekkend middel getoond het gaf vooral aan de tvphuskranken de verloren kricht om te denken en te spreken weder en ver terkte de onderbn ksorganen Maj Wittge Samaritersiift Craschnitz bij Mili sch Hei MalzExtrict Gcondheidsbier heeftop meni jvuldige wij en Heilzaam en versterikCnd gewerkt waar au lere vlis erk gsmid le en vergeefs aangewend waren Graf v d Reeke olmerstein K Hauptspital Bologna Het HolFschc Mali Evtract Gcondheidsbier een den icken ne ens zijnen aangenimen smaak weikomen drank verdient wegens zijue voedzairahcid als een ge Mgtig geneesmiddel de grootste opmerkin Dr F Varadini Dr P Belletii k K invalidenhaus Weeneu Den zieken Invilidea vordt het Hoff sc MaU L tnct Gezoudheicsbier als geneesen voedingsm lel naar het voorschrift van ten eersten geneesheer toegeuend Frinz Obrist Mi airIruppen Spit il Prossuitz levens bet Milz Extract Gezondheid bier is de Motfsche M lU Gezondheids Chocolrde vin de hoogste oetet keiu voor den gezondheidstoesmd De he Jicdicinalrath Dr Johi nnes Mulle ulier die eveu als tilrijke andere a tsen haar beproeft heeft egt de ze fstandigheden welke zich diarir be inden zijn lot het bevorderen der gezondheid allerge ukkigst geko eii da ir de e chocolide met rasse schreden de versterking bevordert vele art t verzekeren hetzelfle resultaat gevonden te hebben De beroemde geu rial lurr heeft persoonlijk d larop eene bestelling ged lan om Ut zij met allen bai en e woon weldadig Aerkt ma ir bovendien een exijui eu sma k heett en ook daarin de italiamsche en frin che chocaliid soorten nog oveitrcft Om dcelfde reden het de heer pre ideiit von Bahr in Launingken bij Dombrowken eeu hoeveelheid diuviu koin ii De muziekmeester de lie r P Hohme schrijft lilt Potsd ira iiineer ik kolij dronk voelde ik eene hevige opwerkiDg uw M Iz Extract eu uwe Chocolade twee kosteljke dranKen bewe tn inij eer goeJe diensten voor die eiien welke geen kolfij mogen drinken is die Lhr oiade eene zegenrijke welditd eiL Het Centrial Depot van de wereldberoemde JoHWS HoFF che Md Praeparateii als Mal 1 xiriet iGe ond leidsbierl MilzChocol ide iicmeiiüde Berigten Door lie gedurige aardsnhokken op Cephalonie zijd reeds 300 person ngfcjooü cf gtkwLt t Df njk d v ui deu imoid du t cl d bord is teg a24 febr bijcciutruepcn De cpce Qndenheid der On Ken teo en ForkijodreiL t tot uitb i i u ie koroeii In iiaukrijk bcwr cu oum n datdtj chniiteneQ in Tiikieden bt = p len Id Oveiij tl wtigtreii deboeren vnj algttnees de voor Diet a7ii ebjdene midi l i te en de veeziekte ztlts te bep 0CTtn Polen zA De laat te frin che t oepfii n oeten 15 ebr Mexico reeds ver nen hebbeu In esfeubei ro i v tioii vrapabi voer de bong iar Lhe vil or In de veek v u tot J Icbr is m Luüel uU aanpttti t een ruLd an bet begin der ziekte weiden aai getd l 2 3 b6l rundtreu tn afgemaakt j2 641 stuks gezond vet O cholera is vrij heng uitgebroken op het eiland Jersey H t tijdTcr hil tuascheu Londen ïi New orj