Goudsche Courant, zondag 24 februari 1867

gehovSeii door de National Heform Union welke door afgevairdigden van 126 stenen erd bijijertoond De door de reseniig voorgestelde miirfgeien gneii aiu eiduig tot eer opge enden redevoeringen iiriii de PaniS 20 let Het minifesi dit 77 leden van de Imkerziule der thms onthonilcn kamer v n ifgevaarihgden in Itahe lïebben openbiar gerankt om hun gelrig ten aai zien van de motie Mm ui te rcgtv i ir ligeu is than beken 1 Zij komen m dit miuue t nidrukkelijk op tegel de voordrigt tot vr makiiiï der kerk en verki iien dat zij ie veiligheid van deii tilt liet in de i ig uii lal nilltj gesteld zien door een overniiït e sreieu ain het epi eopai In de pronnLien leet de oiiibi idins der kimervan afgeviardi2itn ei en veel verri sin2 te eeg gebi gt als in de hoofislid Lu de thans lugtkoiueu béng ei thjiit te blijken dl men d lar in het alge uien me uie onibinding is ingenomen vooreert omdat het I md het herhaa delijk ver wisselen m mu i ene moede nas ten t cede omd it het zijn verlrounen m de kamer verloren had en ten lerde omd it men de gi tii g v in cei itikicziiig stujd nog miiiuer gev nrli k ai i uiu etelkeus enu keerinde verw irrii g in de idiuinislratie ogt n berigt nu ilexieo i ilUir een groote raadgehouden Ue miar chilk Bi iine nounde dien bij n i ir menzegt spi ik hij ter üuuste van hel hersiel der re ubliek Menweet niet of er een ie lu de France uorll de ho f in ioud van het thins bijden lad v ui ale i ih n e uieuiie diukper ouiuerp medegedeeld Li i eus die up e i u e ev ingeui sir iflen vvegens drukperover ie ii en uoor ge iilslr itten verv ii jen alleeuYoor misdiden door de urukjer grpleigd ts de gei mgenisstidfbehouden gebleven Eei e vcrooriieeling v n de laatsti eiioemdesoort sluit vpn zelve de ophethiie van liet digbiid in terwijltwee veroordfelii iren negens drukpers overire ungeu den rtgterde bevoegdheid geven om de ciiüismg uit ie preken enmeer veroordeelii gen de liseTieeiie oj hetti ig v m het bl id nazich kunnen slepen Het e oiuuerp bep idlt verder dit ludien de schrijvers an i nc imiueerde iriikelen ifgev idrdigd Bzijn Zij buune consiilu loi ele onsthendtj triieid verliezen enzonder verlof der k imer vervolgbi r ztjii 1 ngen wegens eenvoidigc drukpersde ir en te schorsen en op te hetfen dm is het bUd van oordeel dit men iii pi idts van gewonnei verloren zou hebben De Del its en de bucle ma ir voord 1 itstteiu emde zijn door de mededeeliiig v m de France die voir juist in e iciit lit uden geheel uit het veld geslagen of chnon de afkeuriliiï welke het half officiële orgim zelf uitspreekt hen eenigermaie troost Dat de gevan enisstratïen dojr geldstfctfen vervangen z jn vinden de Debats zeer goed maar de schorsiag en o helling der bladen wtgens eenvoudige delicten en de onuieming der burger ch ipsregten gedurende vi r jiren oordeeien zij buitensporig hard Behalve tegen deze zelt It bcpilingen leett de Sacle ook bezn iir legen het berlrag der boeten die volgens de Liberie van 4000 tot tO 000 fr zullen bedr gen Dat cijfer gevoegd bn dat v n leu borgiogt f 0 000 frj zil meint de Siècle d fransche Itmocrmsche dr ikpers tot het uiisluileud monopolie vm iroite 6i anciele m latschappijCn maken 21 Ftbr Lr is lan de beuis een telegram van generaal Castelniu aangeplakt dat den 14 febru irij van era Cruz ver oniien is Dairin nordt bevestigd dat de fransche Iroepeu ae hoofdstad Meiico den 5 de er ontruim I hebben Zij omvingen bij deze gelegenheid talrijke b ijken vnn sympathie De terugiogt vcno m de beste orde i it Geen enkel ge vveerschoi i erd ge o t keizer l iximiii l is in i hoofdstad gebleven die rustig vas De Rhone heelt de belgische troe pen die lu Mexico waren en het Slsle fran che regiment aan boord genomen Te era Cruz I igen nog lo schepen geieed om de 1 ranscben aan boord te nemen Brussel 20 lehr De Independince deelt eene circulaire an den heer von Beust mede waarin gezegd nordt dat hn er een bjzonder gcwigt lau hecht dit ue vrede in Turkiii gehandhaafd blijft H j heelt de Porie d n raad gegeven om de vestingen m Servië te ontruimen en hoadt zich overtuigd dat rnnkrijk en Engeland dien raad deeleu Ooste rijk zegt ie circulaire verder doet geen enkelen stip met betrekking tot de aangelegenheden op Candia en meent dit Candia door zijne geographische ligging buiten het terrein ligt naarop zieh de europesche geschillen bewegen Oostenrijk heelt aan hrankrijk het voorstel gedaan om het tractaat van 1S56 te her n en meent dat het onvermijdelijk is om met Rusland te onderhindelen en uat de beperkende bepalingen dien s oat in ISöfi opgelegd zouden moeten worden vernietigd Berlijn 20 Febr Volgens de Provincial Correspondenz overtreft het resultaat der verkiezingen de hoop die de regering heeft gekoesterd Zij toch heeft m de oude provinciën eene meerderheid van bijna 2 3 bekomen Prins Frederik Karel heeft naar luid van het blad het mindtat van ifgeva irdigde aangenomen De verkiezing van den heer Rothsch ld te Frankfoit IS een bewijs vin de vijandige gezindheid der bevolking I aldaar De koning heeft diirentegen van zijn kant aan de deputatie de verzekering gegeven dit hij den toestand dier st ld nogm nis m overnegiug zou nemen en dat haar geen zwaarder lasten zouden worden opgelegd dan zij zonder het welzijn der bevolking te bemdeelen kan drigen Florence 20 Febr De iMazione verzekert dat de in werking tredins der grondbelasting bij koninklijk besluit zal narden uitgesteld Het parlement z l beslissen of de wet betreffende die belasting moet nordeii gehandhiafd of opgeheven De mini er van financiën heeft besloten zich bezig te j houden met de invoering van verbeteringen in de belasting op roeiende goedereu ten einde daaruit alle vexatien te doen verdw IJl en Petersburg 21 rebr Het Jourml de St Peter bourg sprekende van de pingiaif in de fnnsche troonrede die over de oostersche kwestie handelt corst iteert iht Frankrijk thans ook de viedelievende ge in iheid v n Rusl ind erkent Het blad voegt er bij dit Rusland steeds dezelfde geweest is m j zooverie liet nair eene vreedzame viijzinnige ontwikkeling 1 V in de christelijke bevolking heeft gestreefd en schokkende gebeurtenissen heelt trachten te voorkomen doch de europe che mogendheden sloten zich bij Ruslands inzigten of in het geheel niet of slechts in theori aan De fransche troonrede getuigt nu eerst van eene verandering in de n ipoleontioche politiek Het blad doet verder met voldoening uitkomen dat Frankrijk zich thuis op een weg bevindt die regt geeft tot de hoop dat de rampen in het oosien hair einde naderen binnenland GOUD 23 Februi ij Gisteren morgen ten elf ure ontdekte men een begin van br nd m de droogkuner van den kleederbleeker Brem die zich nog iL hevig liet amzieu doch door de spoedig aangebrige h lip van eenige personen en eene draagbire spuit uit de stearine kaïrsenlibriek Gou la was men den brand spoedig meester De tweede kamer der staten generaal heeft donderdag ochtend te elf ure tene zitting gehouden Gedurende een gedee e der zitting tot nn de pauze is oe kamer vergiderd geneest m eoniitt genera il Voor de pauze heeft de hr Fransen van de Putte tot den minister van kolomen eenige vragen gerigt nopens het verschil der gelduitzeuding naar Indie op 2 aug jl door het gouvernement zelf geraamd of 14 856 000 en later opgevoerd tot ƒ 20 600 000 De minister heeft de inlichting toeaezegd iMa de pauze is een begin gemaakt met de algemeene be raadslagingen over de staatsbegrooting Diarbij is het woord gevoeld door de heeren van Limburg Brouwer en Keuchenius Lerstgenoemd lid wensohte van deze ongezochte gelegenheid gebruik te maken om over de staatkunde der regering te sprekei en beloofde dit te zullen doen zonder al te veel het verledene aan te roeren Hij knam tolde conclusie dat alhoewel de ontbinding derkimer in den zomer des vorigen jaars eene onberispelijke constitutionele daad gewest nas de regering niettemin in haar rapport nn den koning de grondwet geschonden ue regten des volks miskend en daarenboven door het gebruik hetwelk zij vm s konings proclam itie gemaakt had aan de onschendbaarheid de konings te kort had gedaan Om die redenen zeide de spreker kon hij aan hel tegennoordige ministerie zijn vertrouncn met scheuken Diirna trad de heer Keuehenius in eeue uitvoenge beschouning over de bekende naar hem genoemde motie welke beschouwing de strekking had hem zelven en zijne acht en dertig medestanders gelijk hij zich uitdrukte vrij te pleiten van Mijer en Majesteits schennis De rede van den heer Keuchenius bestond voor een groot gedeelte uit een histonschen terugblik op eene episode der parlementaire geschiedenis aa Engeland in 17bd toen het den minister Pitt met gelukt was het toenmalige koloniale vriigstuk tot oplos mg te brengen het parlement ontbonden nerd 160 lede i diei vergadering niet werden herkozen en Edmund Burke het goed regt der ontbonden kamer verdedigde door het uiten van den wensch dat koning George lil aan de gunst van dezen of genen miuis er niet meer waarde hechten zou dan aan het karakter en het aanzien van Het huis der gemeenten Volgens den heer KeudieniQs hebben de leydsche hoogloeraren Vis enng en Buys in hunnen strijd tegen de daden van het ministerie Heemskerk van Zuylen het goed regt van het nederlandsche parlement buiten de kamer op dezelfde uitmuntende nnze verdedigd als dit ten aan len van het engelsche hu s Jer gemeenten in der tijd door Burke in die vergidering gedn u is Gister zijn in de uvcede kamer de algemeene beraadslagingen voortgezet en hebben negen leden het wooid gevoerd De heer Heydenr ck afwezig gewest bij de stemming over de motie Keuchenius zou die laten rusten ofschoon hij het regt der kiraer erkende en besprak practi che bel ingen De heeren de Casembroot en J K van Goltstein verdedigden de handelwijze der regering ten aanzien der motie De heer Bichon van IJsselmonde het zich niet uit over dit punt ma ir wenschte mededeelingen over oe zaïk van het lager onderwijs De hr Bemders trad m eenige financiële beschouwingen keurde de rermeuging der koloniale fondsen met die van het moederland af en wenschte dat men den weg zou betreden die tot onafhankelijkheid van de indische baten kon leiden De vier overige sprekers spraken allen tegen het tegenwoordige ministerie De heer van Delden dicht zeer ongunstig over het rapport van 27 sept en verklaarde daarvoor geene verontschuldiging te kunnen vinden dan dat het m een toestand vm groote verbolgenheid gesteld ms De hr Moens voorspelde aan het ministerie een sorlen levensc uur De heer Eek zou tegen de begrooting stemmen met om de budgetten ma ir omdat hij geen vertrounen stellen kon in eene regering nelke den koning niet hoogiehtte op geene meerderheid rekenen kou en aan de moraliteit der natie groote schade had toegebragt De uitvoerigste bestrijding vond de gedragslijn der regering bij den heer Godefroi door wien het debit geopend was Hij ontzeide am de ministers met elk soort van vertrouwen ook kondigde hij niet aan zijne verwerping der begrootmg doch indieu hij het rapport van 27 sept uaging indien hij bedacht aan nelke valsche beschuldigingen zij bloot gestain hadden die voor de motie hadden gestemd dan was het hem niet mogelijk in het bedoelde rapport iets anders te zien dan een proces de tendance De door de ministers opgewoipen staats regtelijke vriag toch wis geene vriag hunne zienswijze werd genoegzaim alsemeen veroordeeld Heden voortzetting Het Handelsblad zegt De ministeriele pers voidert van de vertegenwoordiging dat ZIJ de planuen der regering beirekkelijk de veidediging des lands aanneme onverschillig of zij al dan niet de oveituiging heeft dat die plannen goed zijn en dat de lanzienlijke soTimen gelds daarvoor aangevra gd nuttig zullen norden besteed Het ongepaste en dnaze v m zulk een etsch moet ieder in het oog springen Is hel ain de reijering voorslellen te doen de vertegenwoordiging is veipligl die voorstellen eriistiï en niaungezet te onderzoeken en te toetsen aan het algemeen belang Acht ij ze onvoldoende strijdig met het belang van den staat of onderhevig aan bezn iren nelke hunne goedkeuring beletten dan IS ZIJ verpligt ze te veruerpen Dit eischt haar pligt en ZIJ zou hare eigen roeping en het algemeen belang miskenueu indien zij ander handelde Jnist naar het een zoo genigtig belang geld als de verdediging des 1 mds en wair zoo vele millioenen geeischt worden m g de vertegenwoordiging minder dan ooit eene ligtvaardige beslissing nemen Het beweren der ministeriele pers dat zij die zich niet onvoorwaardelijk bij de plannen der regering neerleggen onver schillig zijn omtrent s hiids verdediging en het vaderland wdlen pnjs geven is eene insinuatie die alleen bewijst hoe die pers bij de beoordeeling van alle zaken zich ni sluiteud laat beheerschen door staatkundigen hartstogt Wanneer men ziet hoe de conservatieven zelfs van de zaak van s lands ver dedigmg eene partijknestie trachten te maken dan moet men zich onwillekeurig afvragen of zij zich nel een begrip gevormd hebben van den erust en het gen igt dezer zaak Aan de plinnen der ministers van oorlog en minne is de staatkunde geheel vreemd geenerlei politiek beginsel is daaraan verbonden en indien de conservatieven die plannen alleen goedkeuren omdat de genoemde ministers zitting hebben m eeu conserva ttef ministerie handelen zij tegenover het land onverantnoordelijk Voor ons i in deze zaïk ook het oordeel van deskui digen V m grootere waarde dan het voor de ministeriele pers schijnt te zijn en juist het verschil van meening dat tusschen deskundigen bestait moet het na ir onze nijze van zien riadziam makei dat de ver egenwoordiging rijpelijk overwege nat haar te doen staav ten lanz en van planuen die niet voor étn Jaar maar oor eene reeks van jaren binden en waarmede sch itlen gemoeid zijn De ministenele pers wil in dat verschil van meening eene reden doen zien om zich neer Ie legeen bij de inzigien der regering en toe te staan wat zij vraagt Zij gaat zelfs zóó ver dat zij reeds vooraf aan lederen vertegenwoordiger die dat met doel vaderlandsliefde ontzegt De Amh Courant bevat het volgende In de laatste gouvernements berigten uit o oost indische bezittingen nerd ils ter loops medegedeeld Jit de besmettelijke ziekte nelke zulke verwoestingen onder onzen vee tapel aanrigt zich ooii in Indie begint te openbiren Uit particuliere mededeelingen vern imeu wij dat de ziekte aldiar eo zeer hevig karakier vertoont In de omstreken van Fadang op Sum lira s westkust zijn duizende karbouwen daaraan bezweken Wanneer men nu bedenkt dit de karbouw zeker het nuttigste en belangrijkste dier voor de lulauders is vooral op die eilanden wair rijst in benaterde velden nordt verbouwd dat de inlanders aan den karbouw de voorkeur geven boven runderen en paarden omdat hij op vochtige en moerassige gronden zich het liefst beneegt en h j in tallooze behoeften voor de inlindsche bevolking voorziet dan zal men begrijpen wat het zegt nannec de berigten sprenen van duizende karbouwen die reeds als offer der ziekte bezweken zgn en welk eene verwoesting zij kan aanneteu wanneer men bedenkt dat op Java alleen anderhalf millioeu karbouwen gevonden worden Geiucn de Berigten In Jap n is ten nieuwe taikoen iel oz u Te Konstantmopel zijo vijftig magazijnen met bouwmaterialen afgebrand De veeziekie is uitf cbroken op het Kamper eilaod Ven £ d m het ni uwe parlement r UI e De vcfitkte is woencdae op n euw uitgeb okeu te Geervliet E nee ligff advie jagtcn zullen voor Pruiseu beste tl worden m iNoord Amerika lii fwttithe btniut men m te zien dnt het aoodi ijk IS de werkuren u de katotnfabrieken te venn udei n flet fraiisch tooneel ko=t aan de gemeente s Gravtnhage thans 41 300 m het jaar Ook in Liiibnrg te Laar onder de gemeente Weert is de veeziekte uitgebroken LiigcL id en Pruistn preken borg voor het btstaan van België De Caud o en willen een oija haDktlijk vorstend m uitmaken met een engel cheu pms Het engel che parlement heeft toe p taan 600 000 euldeu ter dekking der ko t ii voor de wereldtiütoonsttrll ug Ie Brus el is op den zolder eener kerk tenc uitmuntende schilderij ontdtkt vau Eubeos wirr waarde geschat word op 5 1000 fr Te Apeldoorn is de veeziekte uugtbroken en weder m Fnesland te Kooteo Marktbengten Gouda 21 Feb lirvve Puüi c e per 2400 kiio ƒ 450 Roode Kieefsche ƒ 445 Zecuusche per mud uieiiue 11 a ƒ 12 70 duo oude ƒ 12 i H70 Rogge ƒ 7 75 a ƒ b 40 Gerst winter ƒ 7 25 a 8 10 dito zomer ƒ 5 80 a ƒ 7 Haver 2 90 a 5 10 Boeki eit Fransche per 2100 kilo ƒ 210 Noordbnbantsche ƒ 220 a ƒ 225 Brume boonen ƒ 12 a ƒ 16 Groene erwten 1 a 13 Ue annvoer van chapen btijft gering en de banüel lusteloos du laatste was mede bet pe il met magere varkens enbiggen terwijl men voor vette v irkei 100 ued S wegende niet meer kon bedingen dan Ib c per 5 ons Boter ƒ 1 a 1 20 per rel pond Burgerlijke Stand GtBOBEN 19 Febr PieterneUa Cornelia ouders H vau illit m en G Sonsbeek PetronelU Trijntje ouders J Boot en W C de bruijU € e tJe ouders A erbUauw en van liet Adnanus ouders A Schoonderwoerd en M W urtz Jaonetje onders H lJreed eld en E C MulhüJ 20 Dirk ouders P van Hensoergen en W Eond O KLt 19 It bruanj J van der Lms 7b j 20 A van Eijk 20 m 21 A Cattel 8 d Walther 8 m 33 A Boot 5 m Gehlwd 20 Februarij A C ret en M Bos C Stobenronch en J Klop 2 C J C Prmce en C J D de Jong