Goudsche Courant, donderdag 28 februari 1867

ADVERTENTIEN 19ALZ PMPARATEN uu JOHANN HOFF MALZ KXTRACT GeZOndÜeidsOier seden t ee diceniuen be end en beroemd wegens ijiie hi il ime v erki ig iuj Bursi en M laglijdtu Hamorrhoi len Koortsen en ilgemeene I igch iansver akking MALZ CHOCOLADE voor gezonden en zieken De mee t voim nkte compositie der hjn le en zuiverste stoften beutt vooral wegens biren aangeuamen smaak haar biiilengewoon snelle verteerbaarheid hare pij en vei vangende kricht voed damheid en piraljsering der schadelijke werking van gegeten ongezonde ciof en m de maag inzonderheid door hare geschiktheid otï aK ctlineieud overprikkeling suilend middel voorge sehreven te worden aan alle eischen die men lu den uitgebreid en in vu eene Ge ondheids lioeol ule vjrderen kin MALZ GEZONDHEIDS CHOCOLADE POEDER n menjk voor Ulgelingen lu plai ts van de Moedermelk en voor gioulere zwakke kinderen welke bijzondere verterking behoeven MALZ BONBONS en MALZ SÜIKER uit de fijnste suiker hel be le mout en de ge ondheid bevoiderende stoffen zamengesteld ijn bij het n me en kuj Ie jaargetijde bij katarrhale bor=taandoeniugen belemmering in de ademhalmgsor ganen hoest eu veikoudheid bij onder aau te bevelen Centraal Dépöt te Amsterdam O Z Voorburgwal J 342 Alleen verknjghiir bij den Heer J G vw Voor irOERDEN wordt een soliede DÉPOTHOÜDER gevraagd Aanvragen franco aan bovenstaand adre riiof u derlilw als eene bg uitnemendheid gewig e zaal lot driemalen toe heeft de koning de loorilragt zijner rede nut en staken mthoufde di de langdurige betuigingen van b wi Het luidst weerklonken de toejuiehiugen toen de koning sprak over Ziiid Duiiscbland en iich aldus uitdrukte Den uidduitseheii broe leren zal onze geopende band in een geesi ui legemoe koroiDg ingeboden orden 25 February De president vin jaren heeft heden de zittuisen 11 1 eii dnit chen rijk dag geopenil met eene redevoering Hoor den heer von Aruim erd voorgt oleld voorloopig lift reglement van orde der prui ische kamer lan te nemen lebeer ou Sihnerin eiisfhie dat reglement definitief aai genomin Ie len terwijl de heer Laskar bet ontwerpen van een ei eu rfleuien vai urde voursielde Zoo el laalstgenoi mde spipuer als de beer von i niir Irokkeu echter hunne voor ielien lu nadat rle heer ion Schwenn er m bad toege temd ijn vuur tel ooduiig te wijzigen dat het reglement der pruii che k imer slechis loorloopig zou vierden aangedomen Dit oor lel is daarop met bijna algemeene stemmen goedgekeurd Er wari i 20 afgevaa dig len tegenwoordig waaronder de hh ion iii narck voi dtr He dl It enplitz en von Savigny 2ü iebr De Nord Duit sche Zeiiung nederlegt de me dedeehi g i u den A eiur Naiiontl volgens welke Pruisen van Nederliiid eene grens erandering zou hebbeu geei eht V at Prinsen te keuufn gaf beirot slechts eene evenluele afsluiting a III lie gre i eu mei beiri kkiug tot de runderpest Pesth 4 lebr In hei hgerbuis is gitieien het koninnlijk door ri f L ri gecoutris gueerd be luit lot benoem ug an bet mii i Jerie luorge e eu Het is aldus zamengesield lesihe Is mil 1er an biii enl 7aken ad lalus 6tnncnland GOiP 27 Febriurij Ziturd ig zijn ii Ie tweede k imer der staten generaalde aigemeei e bera i Isl ign eii over de begrooUng voortgezeten hebben li prekers bet woord gevoerd en op enkele uiizonderii gen na uiisiuuenc of hooldzakelijk over de gedragslijnvan het mim iene De bh Zijlker Siiellje S orm van s Gravezande Huigst Dumbir Diilleri uuly en v Bfvnia verkiurden zich ten sterks e voor hel vol en onbelvv isiba ir regi Ier vei egenwoordisiiig om con role uit te oefenen over alle regering idaden Eigentlijke verdedigers van hel bewind w iren er met of ïcl aars li ifii ij men durtoe rekene den heer Saavraans ader De heer Pijn ippel is noch hoen il noch conserv dicf maar independent volgens hem is er veel Ie zej gen voor en ook veel tegsn de nioue doch bij wil geen kriliek d m over toekomstige zaki I ilie nog t ehan el I moe en woii en De leer Jut eiheveu b elt oneindig groote = ii mpatbie voor bet miiiiiene en locli il hij nut alle blindelijig=i goedkeuren De leer Haifnnns meent dal men ih ins allereerst moet denken a lil de deUhsie ile I ii cis In de iliii g der iweede kamer vtu maandag zijn dealgemeene ber 11 isl igmgeii over de si i it begrooting voortgezeten hebjen de heereu mini iers van jiisliiie en van financiën de eei ie over oe oijs ui uoi ele kwe iie de andere over defiud cieie iiigelegeiihedeii langdurig het woorii gevoeril De rede v m jleii miiii ter vu jus ilie kan in twee woorden worden gekarakierieerl nadere ver lediging van het ontbindiugsrapport up de gronden diirin en reeds op de voorafgegane di cuisie over de moiie Keuclienu bijgebragt volharding bij de beschuldiging soms hier of daar ietwat verzacht dat de vorige kamer hare bevoegdheid te bullen gegaan en getreden as op hei gebied der uitvoerende magt en van het pt rogatief der kroon maar toch ten slotte aanprijzende eensgezindheid en berusting De minister van financiën heeft zijne vroegere beschouwin tQ oier de fii anciele aangelegenheden nader toegelicht en mne memone van bemtwoonhng meer in de bijzonderheden Wteengezet tegenover de bedeukingen vin de heereu Eemders Saliert eu tsu Belden Uij kan uu nog geen aanvulliugswet op de middelen üonbieden omdat de omvang der nieuwe uitgaven nog met met juistheid is op te maken en ook nog met door de wetgevende magt is vastgesteld Het tekort dat met behulp van de aanwezige middelen slechts twee miUioen bedraigt kan desnoods gevonden worden door de uitgifte van schatkistbiUetten later zullen meer definilieve voorstellen worden gedaan maar vooralsnog zeker niet tot nieuwe belastingen omdat buitengewone uitgaven voor spoorwegen als anderzins eerder en beter door eene leeniug zouden kunnen worden besireden Zoo lang hij dit vermijden kan zal dit geschieden en eerst dan wanneer tie buitengewone behoefte voor defensie als anderzins een meer blijvend karakter zoude erlangen kon een deel er van door nieuwe bel istingen worden gedekt De hh Joiickbloet en van Limburg Brouwer hebben nog geantwoord en de beweringen der regering m hare onhoudbaarheid op nieuw aangeloond De alg lueene beriadslagingen over de begrooting zijngisteeu in de tweede kamer der stT en generaal weder voortgezet De heereu van Eek en Godefroi hebben de redev oeringvan den mini iei van justitie op eergisteren ni gespioken wederlegd en zijn diubij tevens de hooblslrekkiug der rede vanden heer Pijnappel bestrijdende tot de conulusie gekomen datals de leer der mini ters ofschoon leeds eenigern ile gewijzigd en van de voorstmders diarvan opgaai het regt der volksvertegenwoordiging zith al g ian oplossen m het regt om ledevoeriugeu te honden onder meer Aan den anderen kanthebben de ministers van buiten en van binnenlandsche aken die nog met aan het debit hidden dee genomen op hunnebeurt de sprekeis vin eergisleien en v m vorige dagen beantwoord en hüüg opgegeven van hunnen constitutionelen zin De heer Liiyben verschilt el in de opvatting der motie van de regering maar £ a daarin geen reden om zijn vertrouwen te weigeren Met dit laatste vereeniglen zich de hh van Gispen en Ziiimc4 Bergm m De heer de Eoo van Aldewerelt moest zijn verirouwen ont eggen behoudens medewerking tot de verbetering vm het defensiewezen De hr deBrauw heeft de singuliere onldekkiug gedaan dat de liberale partij ouder het zelve te ween dood is en eene andere partij wel regeren moet Heden is de hr Dullert op nieuw aan het woord De minister van oorlog brengt als een vervolg op devoorloopige kennisgeving voorkomende in de Slaatscourantvan 9 dezer lol gerustslellii g van ouders en voogden dienzulks mogt aangaan te hunner kennis dat wanneer dit jaaren zelfs in bet volgend j lar geen jongelingen als kadet aande koninklijke militaire akideinie mogten norden toegelaten de admissie m volgende j iren ook op lateien leeftijd zal geschieden zoodit de jongelingen elke in die jaren het maximum van den leeitijd vo gen de tegenwoordige voorschriftenmogten bereiken het vooruitzigt op eene plaatsing als kadetmet behoeven op te geven Het stiiisblid n S behelst het kon besluit waarbijhet conungent der nationale militie voor de ligting van dezenJire op llÜOO man is vislgestelu z jü le 10 500 voor delaudmagt en 500 voor de zeemagt De commissaris des konings in de provincie Zuidholiand heeft aan hh burg en eth der gemeeulen in die provincie doen toekomen een aldruk van eene missive van den munster van binnenl zaken van 14 febr ahmede van die van den heer inspecleui van het geneeskundig staatstoezigt in dit gewest van 13 febr beireffende maatregelen tot afwering en casu quo tot bestrijding van de choler i epulemie Het volgende berigt uit Berlijn dd 21 febr wordt inden Munst Anzeiger medesedeeld In zijne iiung van heden heeft het koninklijke landsteco uomie collegie ei n gewigiig besluit genomen Op voorstel van het gewone lid voor ftestfalen bnron v Schorlemeyer te Alst IS met 41 legen 3 stemmen het volgende besloten Overvve gende dat reeds door het ministerie van handel en eeredienst by het minislerie van bmlenlandsche zaken nadrukkelijk is aangedrongen om op Nederland met het oog op de aldaar heerschende veepest en de onvoldoende maatregelen door de auioriieiten genomen eene diplomatieke pressie te oefenen en aldaar met algiheele aMuiting der grenzen te dreigen zal ook tot den minister van landbouw het verzoek worden gerigt om te verkrijgen dat bedoelde algeheele afsiuitmg voor alle verkeer onmiddellijk worde afgekondigd wanneer de tegenwoordige maatregelen met binnen zeer korten tijd het gewen chte gevolg hebben De minister zoo vervolgt de berigtgever verklaarde met alleen dat hij dit voorstel volkomen goedkeurde maar betuigde zijne blijdschap over het besluit van het collegie dat aan het ministerie een zeer geweiischten steun zou geven Men kon er op rekenen dat de regering des gevorderd de daad op de bedreiging ou doen volgen Men schrijft uit Brakel van 24 febr Tot aller blijdschap IS het water steeds vallende en het bestaan hebbende gevaar voor doorbraak en inundatie geweken Ofschoon de brakelsche dwarsdijk op vele plaatsen ter halver breedte is weggeslagen is hij dank z j de door het dijkshesiuur daartegen aangewende doeltreffende raulde en met bezweken Drie ingenieurs van den waterstait ijn te de er pnatse geweest om de meest beschadigde plaatsen aan de dijken in oogenschouw te nemen Men schrijft uit Meppel De hier bestaande commissieter nering van de veeziekte heeft bij gemotiveerd adres aanden burgemeester dezer gemeenten te kennen gegeven tevensmet verzoek om door tusschenkomst van den commissciris deskomngs zulks ter kennis v m de hooge regering te brengen dat het haar gevoelen en dat der meeste landlieden is ombij het onverhoopt uitbreken der ziekte het vee niet af te maken maar bij strenge ilzondenng liet te laien doorzieken Uit Boskoop verneemt men het volgenue Of choon hetwinterweder dikwijls de verzeiidingen va i planlsoen veroorloofde ging d lariii tot nog toe met veel om eensdeels omdathet I uilenland bij de heerschende vee iekle beperkende ma i regelen stelt aangiaiide den invoer ten inderen omdat het boogewater steeds het veivo r verbood Behalve dit de tijdsomstandigheden met gunsiig zijn voor den h ludel liet de eersgesieldheid te wenschen over voor de kweekerij en weid dearbei 1 door het oiiopHomlelijke n it zeer bemoeijelijkt Droog vrie eiul winteriveler weikt heilzimer meitegenstian Ie alleslaler ontwikkelt dm dit vroeg bloeijende heesters zooals nureeds het geval i bladeren drigen en knoppen beginnen tevertoonen Bij den boikhandelaar G L Fimke te x msterd im verscheen i e er dagen de weeit i rik vin le kleine ossen ofde Versti rtiers van ons luiisp ijk geluk geschreven doormevr Beecher Stow e de beioeinde schnjf ler van de Negerhut en vertaild door S 1 Andriessen Ofschoon dit werkje dat de strekking heelt eei ige eer gewone miir voor hetgeluk des huisae iiis zeer verderfelijke miuschelijke gebrekente bestrijden reeds m ruimen kr iig verspreid en ziju naim OCQ 700 te eggen reeds geve tigd is de eerste diuk asspoed g uitverkocht achten nij het met overbodig bij hetverschijnen van den l eeden iliuk daarop ook van on enkant de aandacht te vestigen en tol eene algemeene verprei ding ook het on e bij te di gen G larne ondei chrijven ijde woorden eldei m eene beoordeeling tin het boekje uitgesproken Wflli t al du geschrift van Mrs Beecher Slone niet zulk eene gensalie maken in de le ende wereld als metharen eerstel ng het eval wis maar dat het even algemeengelezen dat het dikwijU heriezen en dat het gele ene tiomm toepassing gebi igt zal orden zie dat hopen we vanganscher harie Zwolle 26 Febr Nu de veepest ook m de e stuken is uitgebroken en er zells 1 ij i legenheid v m konings verj i irdag geene pinde kon gehon len v or en wegens hel ifwetnd ijn der meeste manschappen om de afsluiiiujslijnen t bewaken hoort men natuurlijk illirlei reeds m Iloiliiid 1 mg bekende maar mee=t tegenstrijdige en onnaluurlijke geruchten v ui boeren verztt boeren domheid boeren onwil en at dies meer zij Echter is de gewapende m igt nog met tusschen beiden moeten komen zoo als elders Wel pruttelen en morren miir diaibij blijft het Het volk schijni biereen instiiictra ngen ifkeer te hebben van alles wat naar militairiteit zweemi Welligt is Getrouwd CoHNELis Jav Chmstiaav Pkince en COBNELIA JaCOBA DiDEEICV DE JoNQ Gouda 21 Februari 1867 De ondergeteckende heeft de eer te berichten dat hij op den eersten Maart apnstaande zijn praktijk wederom hoopt te hervatten Tevens maakt hij van deze gelegenheid gebruik om aan allen die hem bij het ongeluk dat hem getroffen h eft blijken van belangstelling hebben gegeven daarvoor zijnen hartelijken dank te betuigen D J G EOOSEBOOM Goüda 27 Febr 1867 dit te wijten of lievei te danken aan het kleine garnitoea te de er stede dat dan ook bijna onopgemerkt blijtt Dat coraedie pel om soldaalje te spelen waarmede half Sederland op t oogenblik begeesterd is wd er bier dan ook tot nu toe ma ir volstrekt niet in welligt vreezende voor de logische gevolgtrekking dat ZIJ die in tijd van vrede reeds met vuur en Ijver voor de goede zaïk bez eld zijn m oorlogstijd zulks ongetwijfeld in dubbele mate behooren te wezen eu bij gevolg redelijker vvij e de allereersten moeien zijn die op v ulei illem s roepstem het zwaard zullen aangor len en met opoffering van eigen goed en bloed het dierbaarste eu heiligste regt eens volks de vrijheid manmo dig zullen ver ledigen opdat Europa moge zien dat het nederlandsche volk nog genoeg wiKkracht eu energie bezit om iets grootsch tol siand te brengen en de geschiedrollen van de en tijd sprekende hu n igesl icht uilen veikondigen Ook toen waren er iios Trompen en Riivters Gciuen lc Berillen Ieuwe goudlagen zjn ontdekt bij Hasting iu Nttlc Ciiti ida Ie Buf 1 arest Is een amenzvveniig nog lu ïijds ii tdeLl Nederland zal zich voortaan verheugen u ecu ooiiogsbudset au 70 luil old Op dt Mi i isiïippi lö CLU stuoinboot iii de lutht ptüi i ii w larbg Ga ratn cheu ijii oiügekoiiieu Zaturdag hutt dt pius 32 bia chopppn gepiLConisctrd Marquez heeft de stad Mexico in staat du beleg oud g IS te Pest Iii dei alle kerken Te Üeum ezuiigtu lblaasLr iari kunnm sommige pe ceelen wet en houilaud niet vriiui a worden 7 lls tt en het vierde an dtn Ktiiltn De stad Vntw i peu zal f tue IteiHi g o u l vu i fr De seuaat van dea slaat Kau as hettt bt loteu om he w j id M NMIIJKL Ic schrapptu uit de kit wtt en al oo aan dt viouvslj htt steiure l toe te etatn Debr di tht kadetteu stdtrt jauuarij gevaL irO yijn ilie pH verooideeld tot cellu aire gevaUe euisatral tan xwit maaLdcn tot veertien digen Burgerlijke Stand Gi LOKhN 21 lebr Corutlia oudTS L A Prius tu lun der K nt 22 Willemina oudeis 1 iiiluj en G J Juiif iLLl 2ï luis Mti 11 ouders M I ank ui eu H ersluijs 2 t on ha 11 f a ouders C au dtii Hiotk eu C Toen Johanna oudt u uor d urt en C vin trhaaik Hubertn i uders M Fu elhüd tu W erkerk 2o Htudiika Johain a tu G trtruida Margarttha oi dtrs A H piruaaij en C C Groeut udaai Cuimiis Puitr oudtis C P Ker er tu L van Bovene 2i N ina 0 iRLhutN 21 ttbr M vjii Duiken bui vr vao H lli j 39 j 22 B vin Vstin 6 ra 23 A Donk 1 j 3 m 2o N M vau n lo in 1 u j i 2G H Broer 3 ai Ommen 19 j 10 m J Hi e 2 j 3 m M B Leru J 8 m C Lone 4