Goudsche Courant, zondag 3 maart 1867

Zuudag 3 Maart il 514 flS07 GOUDSCHECOURAJÜT Uitgave van A BRINKMAN Lange Ttendew D ii 60 Openbare Verkooping te ObDEWAThR Op MiTJDAG 1 MWRl lb67 Ie 12 ure lu het te verkoopen Pind genaamd 1e fl ijwi aii ti ii lirchl sterk ruim en wel doorlimmerd WOONHUIS genummerd 51 met Irt icliier ii Miileii TUIN eii FAKH ÜIS bmuen e idd Oudewattr aan de u is j e 11 Ie 1 irkt k 1 li iri 1 ii oAi aib eu jJM giuot 4 R 61 E In het Ü ooiiluiiSI unie op ilen be ten sland en m 1 irin sedert cene liuge reeks m j irtu de if ire iii 1 b k Kufiij Kitiideiiierswdreii enz met succes isen 1 ü ï üili uii eoefen I bevinli icli beh i e verschillende Bu eii eu Beiiedenkinipr ktiikeii Keiler eu Het perteel is vour reenidelingeii dagtlijks eu voor ingezetenen gedurende ler werk laïeu v jjr den erkoopdi Ie üe igtigen mits voora bij den Beioner beiet vr en Ie en 1 e auiviirlen 1 Mfcl Ibb De 1 KP vireii Gereed chapi en en lineniins vin 1 ie iiiiiii 1 iels Uit de il£LIl l te koop Ie bevrigen bj den Notaris MO nTIJN bj ip 1 leve alle Eene eerste verpligting van leder dei k iid ineu cli eu voonl in len f imilieva Ier is ontegenzeggelijk die om de ge üu iheid lu ich en oe zijnen te onderhouden Bij lerinltiing van weder zijn vekoudlielen ian de or Ie vin den dig Al zijn de e ook met iltijd VTn ern uJen iird zoo moet locli ver leld worden dat onze gevaarlijkste vijanden aU lonjkw i en keeloni Ieninz lerinz enz dikwijls in onbeduidende verkou Iheden hiren oor pr nsr viu en Ie iere hoesi zells de erinï ie grijpt de inwendige orgtneu uu iMir jn moe men la ieiijk den ooilog vtrklirin in ille cit ti rliili che ver Cl 1 sel i iioesi hpesclileid puz en die door ligchamehjke erpiej£ing vtaniic kiep II ï mei bphuip van ge iccredlteerde bondgenooien trachten te tesliijden On r ÜL i II lu geiooien ij in de eerste plaits de Siolhverck sc ie Borst Bonbon e n innen leime len die door hun meer d in 2Djirig besta in zich op het burgerrejt en aigemee pr rouwen lu ille linden mogeu beroemen Depot liiri il i W peut het pakje bevmden zich te Gouda bij den Apotheker J O BOEk L OOtjLN op de BluuHstraat te Schooithoren bij WOLU In een FABRIEK vin GOLD VS p n ni 1 I 1 Pnjs vin liet gedestilleerd bii G p AAKl rWhKK wordt verluiïd eeu Cv i nil I VELDE te UOUDA met UlOOl cll IVilin UladlJCr nbegrip vin accijns bij ecne hoeveelheid Brieven frinco onuer letters D L lau lu miDStenS tien kan a Pontant het Bureiu der Leeunarder Courint te Zuner ovtrgehailde JE E V LR a 462 Letiitca di n TEGEN 10 MEI a s EEN HUIS TE HUUR op den EwM alhier vanrin een Melk stand work iiigtoefpiil wairbij een KOtsl L en ch er een ILIN Ie be vragen bj den Liigever Ie er Counnt la per kin 65 cents idem a 477 0 o per kan 67 ets Jenever 2111 = soort Mout wijn a 462 io o pei kin 63 cents ml BRANDEWIJN a 462 io 7o P kan 68 cents Meerdere of mindere sterkte naar eienredigheid GoLDA 27 lebr 1867 Schoonhoven A Wolff Vlaardmt en Jvidelstem A alter Hei depot de er echte Urbanus Pillen sinds zoovele jiren met roem bekend en m algemeen gebruik is door ons Ie Gouda alleen en mtsluitend gepiiaf t by ieii heer J G BOEKLNOOGFN Apot heker opvolger v u de wed J A P P M urn HEIJDEN op de Blaauwstrai Men ordt instautelijk ver ocht wel attent te willen ïijr dat door on bij niemand nnders de Ij rbanu Pillen bereid volgens hel oude en echte Recept m Depot zijn verkrijgbaar gesteld m de hierhoveu op gegeven bieden en plaatien dan bij de hier bovengenoemde Depotlumders In elk doosje 13 een biljel voorzien met de eigenhandige naamteekening Tin de vervaardigers Wed Klenen Zoo Apoihikers welke Handteekeniug zich ook bevindt od het Zegellak waT aiede de Doosjes verzegeld yijn Wij verzoeicen de gebruikers matantehjh daar wel op te letten en raden hun aan Wöl toe te zien by wien nen de Doosjes Pi len haalt Alleen die Doosje waarin eeu biljet met onze H mdleekening is zich aan te schaffeu eu zich te wachten voor li gebruik van Je vele ounaakeeli 3 Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men m het bijzonder attent maa t 7jn eer niitlis in oivisIpI leien der Maag en werken heil 1 iin up de SPIJSAEKTl RING 7j ziju uiu n eiii leopu de AL SCHI RPIIm hei BLOEI en LITvI G der HUH ji HT LAXl KEND en LI I M AI liblj END A e egel Ie doo en ui uT j Cent en duboele d en ijii verkrijgbur bij de heeren Apothekers Aarlandtnetn i i Allirt AüuittTdain J J A is Heilige weg bij het Singel n 321 Selfi H A Ie Krnijff Dtlfihaven 1 Koeh Dtrtnter Berghnijs en v d Moer UirKxland D de nes Gouda J G Boekenoogen firma Aed j V d Hejden Cractnhage J M Rpue e B ekliorst tr leydtn i ï Terbumh H urlcmniersir h ek B kKfrsteeg Settrrdam A v d foLm Weste A agenst Ikkudam ü Uaitba De ondervinding heeft geleerd dat vele lijders aan het zoo lastige als onverdragelijke rhumatiek nog onbekend zijn met het eenige radicale hulpmiddel dat reeds duizende heeft T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAlv Zevenhuizen Woerden Schoonhoven A PRINb G WILHELMUS T DEN UIL Geb KALLING jBakoop J GOLDKADE J H KLLLER jKoWerrfflirt Wesie w io enstr A RLIJNOORDT Ooiipoort Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 2b Februari pCt J 1 dito 3 dito 4 Handelm op rescBelgië Roths 2l jlSpinjeobl 2I 3Portugal obl 3 I Riisl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 I d Loud 1862 5 i Amst 1864 5 d Amst 186041 2A nd spoorw f Oost Metall 5pCtldito dito 27 d renteAmst 5 d nat 1854 5 d inzilv 1864 5 Itilie Amst 5 Turk builen 5 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 6 d 1882 6 Mexico 1S51 3 OITO HOOG ENDIJK Capelle aid IJael laagste Hoogste Gebleveu koers koers koers 5 3 Vu 541 8 537 8 64 641 6 l6 851 8 Vs 85 140 527 31 140 140 31V 3lVu I i lVl6 9iVs 7 6 Vb 763 S51 16 851 8 87 87 16 82V8 184 4t V8 47 a Vl6 23Vi i 23V 6 53 531 8 53Vg 5 1 571 573 8 2918 16 29 8 29 i 14 151 8 H s 73Vs 7 l6 77V 76Vi6 76Vk 76V 6 It Vie 17 16 BoekaroVkerij van A BRINKMAN Deie Courant verschïjnt des Donderdags en Zondags In de Mad g 8chiedt de uitgave des a onds te voren De pnjs per drie maanden is 2 franco p post 2 2a Advertentien van 1 6 regeU tot des midiags ten 13 ure grootere moeten üur 10 ure ingezonden zijo Overzid G0ÜD 2 Maart Het wordt m Engei ind ern t met de hervorminp de mi nisters hebben hun voornemen reeds opp geven en nullen nu een bill indienen de zaak is reeds eene kabinets kwestie geworden en zal denkelijk eindigen met de altredmg van het bewind In elk geval 2 il het stemregt mtgebreid worden en als altijd de regering in tijds toegeven aan de eischeu des volks De fransclie interpellatien integendeel 7ijn ivoorden zondervrucht niet eens m tiii om het insluii terende volk wakkerte houden de drukpersvrijheid zal evenmin veel winnen bijde verwachte wet Al dat apel dient slechts om het volkbezig te houden tot de keizer gereed is de tentoonstellingmoet de fin ile ziju en d in dan zal Nipoleon iels anders moeten bedei ken want zoo kin het niet duren Pen geducht vijand der nereldtenloonstelling begint te naderen hij heet nu nog sporadische choleri met den zomer epi leraische maar de politie 7al hem in de doos stoppen ea geen woord mag er van uitlekken om de bezoekers met af te schrikken Het oordduit che parlement zal I ingzatm in ging komen en dan ial spoedig blijken van welken geest het behield 13 Het IS uit de tot dus ver gedine opgaven moeijelijk op te maken boe de ge indheid werkelijk is want de beweringen iijn tamelijk tegenstrijdig De Hongaren zegevieren en waarl k hnnne volharding is bewonderenswaardig bij eenige matiging kunnen zij eene blijdere toekomst verwachten Het is twijfelachtig of de uitkomst voor Ie ooslenrijk che monarebie even verblijdend zal zijn De keizer is niet ge ind B ihemen toe Ie stian wat den Hongaren gegeven is hoe eer men da ir als een at onderlijk volk denzellden weg op wil De voorleekeiien duiden op groote moeijelijkheden met de andere volksstammen eu de voomitzigteu zijn met helder Italië zint op nieuwe middelen om het hoofd te bieden an den financielen nood en ducht moeijehjkh den met den onverzettelijken geest der romeinsche regering Griekenland woelt onophoudelijk legen Turkije en hoopt op het uitbarsten van algemeene beroering De ooster che kwestie zal herleven en bedreigt geheel Fiiropi met onrust De bedoelingen van Rusland de weifelende ge indheid van Oostenrijk en Frankrijk baren zorg en de bednirdheid van het vreedzame Engeland zal de oulkuoopiug met lang meer kunuea tegenhouden Sedert het comité generaal van 21 febr zijn te kens on lustende beriglen verspreid allen betrekking hebbende op moeijehjkhedeii die van pruisische zijde tot ons komen hetzij over de gebrekkige beteugeling der veepest van onze zijde hetzij over de ontmanteling van Venio en M lastrichl welke vestingen Pruisen zou willen bezetten en wat il niet meer De regering zwijgt en dit zwijgen vermeerdert de bekommering boewei dat zwijgen der regering bij het ininsie vertrouwen geruststelling moest wekken Het is eene teedere zaak in de gegevene omstandigheden Het is onmogelijK geheei gerust ie blijvefi na de pruisisehe annexatien bg de apathie van Engeland en de altijd dreigende houding van Frankrijk De onafhankelijke kleine staten bepaaldelijk Zwitserland België en Nederland schijnen bedreigd door de overmigtige naburen zy zijn met in staat de overmagt Ie weersta in ten zij gesteund door maglige bondgenooien die heiaas niet te vinden zjn dan door party te kiezen tueschen Frankrijk en Pruisen Velen schijnen over te hellen naar de zijde van Frankrijk maar die hnlp IS ons vroeger dunr genoeg te etaan gekomen hoewel WIJ evenzeer tprug chrikkei lu den barren pruisisehen overinoed en de despotische manieren van von Bismarck fooh moeten wy niet vergeten dat q van niture Duiischers zgn es htt de toekomst aui Duitschlaod behoort Fiaukryk zal De pnj3 der Advrtentien van een tot zea regels met inbegrip an het z =gel u 80 Cent oor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengew oue letters orden berekend naar plaatsruimte achterstaan by dat krachtige volk waarvoor zich het verschiet opeti ener grootsche staatkundige ontwikkeling L pruisische vormen zyn zeker minder beleefd dan de fran che maar wy kunnen niet geiooveu in de booze phnnea van Pruisen Het wil de eenheid eu de verheffing van IJuiischHnd maar het heeft geen ainleiding gegeven om te vermoeden dit het de aiiexilie zou bedjeten van niet duiische stammen Wy moeten on e gheid zoeken m eene lov ile verbindtenis met het herbori ilschland m lar de heiligste tracta leu worden init voi u getreden en de heer chzucht ont iet niets werpt men legen welnu diii zullen wy ons lot niet ontgian naut wy kunnen geeue macht tege iaieïlen aan den geweiden iir de grootste inspinniiig kan ons geen hoop geven op eene onmogehjke overwinning Al ons woelen vermeerdert het gevaar wy maken en vergroolen het door onze ontydige opwinding door onze uittariende mauregelen door onze snoeiende zelfverheffing terwgl niemmd ernstig gelooft in de verzekeringen on er opofferende ge iiidheiU 6uttcnlanlr Londen 28 February liii New lork meldt n en van gistereu De seudat heeft besloten de militie m de zuidelyke staten te ontslaan eo verwierp de bill lol uitgifte van honderd mitlioen greenbacks ter inwisseling van staat biiletleu met accumuiereuden intrest 1 Maart in hel lagerhuis heefi de heer Hunt uit naamder regering ie kennen gegeien dat i e ueuerlaudsche regeringverkhard heeft met voor den 1 april aan de wij igin en dersuikerregleu uitvoering te kunnen geven en zelfs d in nog onderreserve van de regien voor de zeilende ladingen De he r Hunt verklaarde dat hel noodig was du ook aan de overige mogeiid heden mede te deelen De ihschryvingen voor di £ 400 000 ten behoeve van den ned indischen spoorweg zyu gesloten riel montant i gestort FariJS 2ii iebr Lu Rome wordt gemeld dit eenige duueude uitgewekene Komenen uur hunne lamilieii verlaugeiide terug te keeren be lo en zouden hebben ich weder naar Rome te begeven en men voegt er uij dat de italiaiu che regeriug verontrust over de e igiiaiie eeue uoia tot het fransche gouve nement zou hebben gerigi waarin zy de moeijelykheden opsomt wearin zy ich ten aanzien dezer zaak bevindt Zy heefi daann verklaard dat zy buiteu magie is om hel ongeduld der uitgewekenen Ie bediingen en dat zy voorts ook hiar budget gaarne om heien zou len van de ondersieunuig welke zy jnti mgen Intussclicn acht zy zich gebonden door di coiivemie i m d n 15 sepiember en al zy dus de romein che gren en tegen e en a inval van buiten beschermen m lar i in den aiuieren k inl stuit het haar tegea de borst om het gebeurde Ie A proinouie ie herh ileu en dwangmaairegelrn ie nemen tegen burgers die volgeus hare lei swy e mets auder d lU een bllly lerimgen koeslereu elk antwoord de fransche regering gegeven heeft wordt mei gezegd m lar er nordt verzekerd dat zy thans by den heiligen stoel a indringt op het uuviardigen eeiier aiuue iie waartoe zy oierip eis vroeger ook reeds werkzaam wpg gf uep i m ar steeds met ueiiiig goed gevolg De beriglen uit Madrid zyn steeds van veroiitrustendenaard en voorspellen weinig goeds voor de toekomst In diehoofd lad heerschl eene sombre stemming vermits de geringstemisdryven somwyleu met den dood en met deportatie wordengeslrafl Van eene anti clericale zyde wordt gemeld dal d spaansche bevolking zich met wil onderwerpen aan het stelselhetwelk men wil invoeren en dat de lyd diea men thansbeleeft de slechtste dagen der clericale reactie van het jaar 1823 in herinneriug brengt Marseille 38 Febr Uu Athene wordt van 21 dezer geweld dal de eugelsche cousul kauonueerbooten naarU g clioB heeft gezonden om nieuwe mooniaaQslsg oi