Goudsche Courant, zondag 3 maart 1867

doel zamen terwijl een feonderlijTt gébolrir op het terrein I der tentoonstelling door de zorg van het parijsche genootschap opgerigt voor de zending bestemd is Het Handelsblid schrijft De aiisfstige spanning opgewekt door geruchten die onmiddellijk na hel jongsie comilé der tweede kamer zijn verspreid blijft vooridiiien Verschillende geruchten zijn in omloop Dan eens verneemt men dat Pruisen onze toetreding tot deu noonlduiischen bond heeft verlangd dan weder dat Pruisen eene rectificatie zijuer aan Nederland aanliggende grenzen heeft geeischl eeu andermaal hoort men dal Pruisen zich heeft vezel legende onimauieling vau Venlo en Maasiricht eu verk heeft die vestingen te willen be eilen eindelijk non t degedeeld dat Pruisen gedreigd heeft ons totaal in te sliu tenzij wij onmiddellijk een panacee tegen de veepest uiiviiiuen en in toepassing brengen Is van een en ander iets waar en zoo ja wat is waar Het is de pligl der re jering die vriag te beantwoorden De ualie heeft het regt dit te weien Het geldt hier hare zaak hare hoogste en dierbaarste belangen zijn er mede gemoeid De regering spreke dus en zoo zij hel al niet wenschelijk acht in bijzoiulerheden te treden dan kan zij toch door een berigt in de Staats Conrant kortelijk deu volke verkondigen w i er waar is van de onrustbarende tijdingen lie ieder bezig houden en eene algemeene agnatic te eeg brengen Mogt de regering onverhoopt het stilzwijgen blijven ben aren dan hopen ij dat er uil de tweede kamer eene stem zal opgaan die de regering zal nopen haar stilzwijgen te verbreken De talloo e geruchten die nu van mond lot mond gaan en zelfs in buiieiilaiidsehe dagbladen hunnen weg vinden moeten tot slaan worden gebragt De heerschende onzekerheid moet in zekerheid worden verkeerd De N ütr Cour zegt onder meer aan het slot van een arlikel Uoen of niet doen Meii bedenke het wel zoo kande toestand niet blijven Nederland is dik vet paffprig enoud geworden de puf is er uil er is niets Ie doen carrièremaken foriniu maken vooruiikomen door eerlijkheid knchi ennerkzaaniiieid onmogelijk als voor feu heel enkele Neerlandgaat düüd aau zijne vadsigheid en luiheid t s ikt in de slijm Kr moei meuw leven komen en de gelegenheid is daar Gemengde Berigien Lïhristcneft ï keer té gaan Uit Jenizaienj u van iÖ fcer i oiiiv msen lat de rau flui luiipn leii gevolde van de ti e u r levensmi l ipleii t eii niuurJ muvhI op dt christenen h tvl lPD ueni tma docU dal de pucha daartegen maatregeleu h id ppiiomen Berlijn 28 Fehr mrij De refterin van Lippe Detraold heef ren aiVoiideri jk milii iir verdr ir mei Vruisfii gesloten t ii pev ü ire v i irwii de ki nrii van Fniiseii uver de iroepei be Iiikl e k d ie tft irr ii bei ue iii en de pami ueneii bpp ait I fipe t pi i ilt j irujks per huoul iüO tli en j iarlyks 10 ihalei uiteer lol dii de oui ii H a th per man zal bereikt zijn De vee It krr U in er in eene pniisi che plüats nabij degrenzen van NVlfr ml iiLufiTokt n H l iainliriishoudkunJigPolleiTie sieit ur erue ei iii iifi It ven ie roepen om hette koüp s ellen en hel verkuupen v m vogels in den geheeleustaat te e i ie fn De njk iia is tot nu toe siee l bezig geneest met het oin eroek ihr ueiowf briew n ijner iedfu lii het geheel zijnnu Diü vprkif n f ii eliig er li ird üod Éi de njksaag genoeg gecf s iiu er l is om een lii iit ie iiemeii Den 2den njanrt zai de rijksdag lol ue vtrkie ing van een presidentoverga iii 1 AI mrt Uit eene kf re brun wordt gemeld dut de tij linï Isof Friiisen eene vunU ring i iu Neueri nid heel i gerikt f iïiiide f ei e vMj iging Zy er jirenzen nieis dan eenverz riel Wesnea 27 fe ir De Wiener Abendposl maakt een kei crii U piiPiit Vrin üfi tVi r ojn nu iar airbij de l tiiddag van Bu ieiien i rdi onil n irj omdai iloor de meerderhenl Tan d it eoueüie een i p luiI i genuu en dal len dcjel had de ein iregeïuig te xerjileiMi v in de roudiveiteiyke betrekkingen van de v r c iil ei ie ilee en iler muii irrlue omlerling Bg helzeitiie p iieni mrden ie eii 5 nieuwe xerkie ingen bevulen A nje i n Turkije gev eigerd lieef lu eene schikking tetredeu m i uekkiuï tot C unli i d OtsienrijK in hei openba ir irtekfi 1 tu i undt r feunen IWd heel i de uusienrgk che reifppuiü lie it rv er var inuiiun tie naar CinÜa vergund Pesth Fe ir Hei niim iprie werj heden door de bei Ie iiii Pii v in den r jksd g met riK ir gee Idrii t ontvangen De heer Am tr s v erK i irle m e iiiing v m het iagerhni da lei mui er e ie 51 ir i ei iiie u i in i n h inohaven zal en op ie jnli j iin ui v Jik en r ksd ig rekeul Ie me r ar e i r ieh e i ie eMiti en iii L r p 1 een be sii= enden = ihvi f i fi it k i l uA zullen nitoefei en A in ie i i e Hei iniiti rtf e hi eii ler v ei vuur eaen ingediend Bj hel eer ie najr hei niai ii ih ï utu de beiasiingen op den teïenuMor hiien voei ie M jven tieJtfii lut het einde van i 7 Drt irna d den riJKS aiT in oeliuorlgken vurm eene begrooting rlen a maeijsxien Het i ee e verl iiiri itfor het ininisiprie het regt om eene iig inï viin 4 0 mm te d en pla iis hebben De iï ep 11 ieiPii hei nen briiekking op de tlrukpers en admin ïiraiieve t hiüp e jenhe en Hel n iiH erie heet e iu otficiHle stappen gedaitii om eene aaiieei ir i tie Ci i i ie ie L ev eri en Florence Fe r i tr t Vulüei s het i ienwp ontwerp van uei oe leTen e ie geestelijke gue leren val de geestelijkheid eene iJii ervreein i K re leuie v in 5p t ontvangen Oinncnlnniï iOUi A 2 M i irt Gi= eren nrcnd omsirecks li ilf nclit ure barste alhier een heii i br iM l uii i ie iim cn ocMP eii Oii jeiiopgeii iielke iiauïiihkelijk vi ur Ie jjrl fe c l oiiii ii en ila rne ens Elaande sieenen jiei i u v liied ree en e hier is hel ilour ile spoeilig loegesihi ien br i il eer eu vuur il a üi deu ijver der miliiairen die liei eer i iin i ln n = Miii oi het ierrrin aiin e ig aren ie di ken d i de bnni ich hcel i bepaald 1 i een vierde pe lee he vi n het liuuii n sre mvw Wuei il iL jn in de viiling van de tweede kamer de olgenieei e ber iadi ïing n uvtr de begrooiiiig meerendeels lo ende ovpr de uekemle oiiiieke knesiie die in lerband Blaat tot de oniliii ding der ki mer vour ge el en leu einde gebragi e sprekers hebben hel wuoid gevuerd üe hh ui erl en Kei cheiiius hel en nuïm ials ge proken De hh Wijbeng i n n B oni en Fukkir ii den op grund van de hauüfelingen ile r refienng eu de 011511 u lonere kiiestie geen vertKuweu kui iieu siel en in dii kabiuei Ue hr Wijbeiiga zou let d begroot iig beuurdeelen naar hart innerlijke aarde B lUuoia ïfuc sleia met kuuken geveu adu de terlioogingeu Voor ö6rl en marine De hr Eoehussen heeft in veel woorden neinig gezegd De heeren Thorbecke eu Fransen van de Pii le hebben kort eu krachtig gesproken Eindelijk heeft laatstgenoemde geconcludeerd dat u de 18 hoogleeraren aan de juri lische faculleiien 16 hebben geprotesteerd tegen het rapport van 27 september dal geen van de leden der oiid eonservaticve p iriij dat rapport heeft iu bescherming genomen en dat het rapport iu de papieraiaiid ligt verscheurd Donderdag is in de zitting van de tweede kamer behandeld hoohisi II iiooge cüllegieii I u ameiuleinenl tot verhooging der kosten voor stenografie met ƒ 800 is overgenomen door den minister van financiën Ue heer Godei roi heelt aangedrongen op eene partiele wijzigiiig van de v et op den raad van state en de hr Vv intgens op verbeiering van het administratief proces Het gelieele hüofilstuk is aangenomen met 64 stemmen tegen de hh Fokker en v in Eek Ue discussie over hooldsi Ill bnilenl zaken is aangevangen De hr tieydeiirijek heeft de houding der rcgei ing betreffende de Sclieldekweslie goedgekeurd De hr Viruiy stemt iu met de kl igt otnirent deu handel iu Jap in wegens gemis aan beachenuing gedurende deu laatsien oorlog de hr Pijnappel dringt aau op een nader onderzoek De heer v d Jl iesen heeft de aandacht gevestigd op de eileleiide houding des ministers tegenover Limburg De hr V Blom sie t geen verirouuen in den minister wegens diens beginselen oniireiii het onderwijs de heer Jouckbloet verlangt te de en aanzien inlicliniigeu Ouk de hr v Dam heelt geen vertrouwen in den minister De hr Geerisema zal de e begroolmg moeien vernerpen omdat hij iu deu minister geeiie In lic zitiiug der tweede kamer van gisteren ia hoofdstuk III der begroüling biiitenl zaken afgedaau De luinifier heeft eer l de bedeukingen van sommige leden beiretfmde de kv e3ie van het onderivijs beantwoord Vervolgens hetlt de niinisier verklaard dat len aau ien der handelsbel ingeii niet veel meer door de diplomatie Ie verkrijgen viel dat een handelsverdrag tusschen Nederland en Oostenrijk in beueiking was dat uitzigt besioiid op een verdrag met Zwitserland dal Pruisen aandring op een nieuw verdrag Ier wering van deu sluikhandel Me betrekking tot onze algemeene verhouding tegenover het uuilenlaiid zeide de minister dat eene kleine uaiionalileii nel doet zich voor te bereiden op alle mogelijke eveniualiieuen Ue hh V Heiden Beinesfein van Wasseuaer Cativyck J K van tiolisiein en v Xispen hebben den minister verdedigd en hun De hii Keucheniits Sa ijiuaiis Vader Jonckoloet en Moens zijn leinggeküiueii op hel onderwijs De heer v d M efi i de Sombreff is onvoldaan en meent d 11 de woorden van den iniiii ier geschikt zijn o rus te ver ekkeu De iniuisier aiinioordde dat eene kleine nationaliteit zeer zeker op hare zedelijke kricht moest verirouwen en vastlioudei aan haar goed regt intar dat zij el zou doen die morele kracht ie veivekeien door geschut en een welgtoefend leger De hh V inlgeii eu van Deldeu drongen aan op eene meer gerusisiellende verklaring Ten gevolae daarvan heelï de minister die reeds betuigd had dat er nooit spraak geweest as van een door Pruisen gedaiien eisch met betrekking tot Maa lrlcht of Venio ten overvloede de geruslstelleude verzekering g geven dat door geen enkelen staal eenige bedreiging legen ons gengt was Bij de behandeling der bijzonderheden is aangenomen een door Jen minisier bestreden amendement om de som ie schrappen uiigeirokken voor de missieu te De liegiooiing is aangenomen roet 41 tegen 31 stemmen Ter voorziening in de behoelie aan oiauschappeu totondersleuning van de maalregelen tot sluiting van de veeziekte is hel onvermijdelijk geuorden eenige miliciens ihansniet verlül m werkelijke dienst te doen komen Iu verbandmet de arit 123 en 124 der militiewet wonlen dan ook met s konings luagiiging legen den 26 dezer bij de corpsen opgeroepen de uulieiens van de lufauierie behoorende tot de ligiii g van Iböü alsmede de milicieii plaats ervaiiger s van 1865 van dal uapeu die zich met verlof in huiiiie haardsteden bevuilen Berigien uit Batavia loopen tot 15 jan In het overzigt van het Kieuw Bataviaascb Handelsblad leest men De schorsing der ordonn mtieu vau ö jan eu 16 febr 1866 is uog met ingetrokken olschoon indien onze inlichiingen juist zijn op die intrekking door den raad van Indie met kracht moet aangedrougen zijn Zij is dan ook voor de eer vau het uederlandsche gouvernement en de duurzame zekerheid ouzer heerschappij iu indie volstrekt uoodzakelijk Dat de verijileling van de verwaehling der bevolking dat zij met 1 juo jl van eeu deel barer verpiigte diensten zou worden iOtslagen op vele plaatsen ontevredenheid ten gevolge heeft had werd ons geschreven en medegedeeld door personen É an wier geloofwaardigheid bij ons geen twijfel bestaat Zulk er geest van ontevredenheid en wantrouwen is meer te reezen dan een feitelijk verzet van eiike en Pe residentie Riouw en onderhoorigheden behoort thans jede tot de gewesten waarin de persoonlijke diensten buiejiffewone gevallen uilgezoiiderd geheel zijn afgeschaft I Te Samaraiig is de getneeiischap tusschen den w al en de Jeede zoo als gewoonlijk in dit jaargetijde bijna vofirtdureud Ifsiremd zoodat de daai aanwezige schepen een kostbaren lijd lerliezen Ook te Batavia gaat die gemeensch ip met groot leraar gepaard en wij hibbeii verschillende ongelukken te erinelden gehad waarbij menschenlevens zijn verloren gegaan Van de buitenbcziltiugen valt niets te ve melden Eene op il dec jl te Padang gehouden veiling van 34 000 pikols jSj heef gemiddeld opïebr igl ƒ 43 18 per pikol Het staaisblad 11 10 bevat een koninklijk besluit van i febniarij 18fi7 tot a invulling van hel koninklijk besluit m 15 november 1865 siaai ililad u 127 beireffende het erbod van hel houden van markten en openbare verkoopingen in rundvee Da irin worih be iaald dat iu art 1 van laalsttaoemil besluit achter rund gele en wordt en wol en aan pi slot van het artikel de volgende zinsnede toegevoegd Met veemarklen worden gelijkgesteld vereeuiginiren van vee fhehooreiide aan ersehiliende eiirenaren en op opene of bpoien plaatsen iu schuren of stallen zamengebragt onverschillig set welk doel De commissaris des konings in deze provincie heeft aanh burgemeesters doen toekünien eepe mio=ive van den min binnei i zaken waarbij wordt voorgeschreven de thans zieke runderen en ook de herstelden van een merkleeken I P de heup te voorzien ten einde wanneer weder tot de ontigeiiing en afmaking in de be mette streek wordt overgegaan e bersteldeu te kunnen sparen De Slaalscourant bevat liet rapport van de commissiet de natuurkundige afdeeling der akademie van wetenschap n omirent de verbreiding der liiohiuenziekie en de middelen om die tegen te gaan alsmede hel rapport van de inspecteurs en adjunctin peclenr s van het geneeskundig s aatsloeziiil over maatregelen die tot wering dier ziekte genomen kunnen Ittorden Naar men verneemt houdt men zich hij het departementbinnen zaken be ig met de voorbereidinsr eener reeds 1856 beproefile doch toen niet tot stand gekoiuen wetleJijke regeling der banken van leeniug Door den inspecienr van hei lager onderwijs in ZuidjHolland is aan liet onderwijzend personeel in dit sewest eene rculaire gezonden volgens den aanl ef ter voldoening aan de Jwensehen van velen die zich hel ij lot den inspecteur heizij Itot hh schoolopzieners gewend hetiueii met het verzoek om inlichtingen aangaande de wijze waarop de ac eii e ameiis in dit gewest worden afgenomen en de vraag hoe zich het best kia iop voor te liereiden Ue niededeelingeu daarin vervat pullen zeker zeer vvelkom zijn daar nu duidelijk is omschreven kaarop zich ieder die eene acie verlangt behoort vonr te bepeiden en hierdoor eene voldoende loelichtiug tot de algemeene iprograminata der inspecteurs is gegeven Woensdag is door hei polderbesiiiur van Kralingen aanpesleed het plaatsen van een stoomsem lal lot vervanging vanpet op dien polder aanwezig niinluemial en wel iu twee iPrcelen het eerste perceel beslaande in het maken en leveren 111 het stoomwerktuig met zijn toebehooren benevens het veren scheprad is aanïeiiomen door den heer H Hartogh Heijs Jr fabriekant Ie Delfi voor ƒ 12 800 het tweede per l bevattende het daarsielleu van het maeliine geboiiw kokuloots enz is aangenomen iloor den heer H Hardenbol lliinmerinau te Lekkerkerk voor ƒ 15 230 Men schrijft uit s B sch Hei waier is in den laatsten lijd alhier merkelijk gevallen De weg naar Vlijmen staat fleohts weinig meer onder de poslkar rijdl neder daarover De N Uir Ct zeirt Wij vernemen dat hier weldra un detachement vesting arlillerie uit Am ierdain komen n einde de forten aan den bibUchen eg hel V ossengat en jie houtensche vlakte ie wapenen Men verneemt zegt de R C dat ook het nederl zenielinggenootschap eene verzaraeliiisr van voorwerpen naar ile aiistaaude parijsche tenloousielling heeft gezomlen De vier isien die het daarheen zond bevallen voorwerpen vau het rlMidsveld zijner yeudelingen in tie Molukken en GaribalJi heeft zirh vcreeiiijrd met het protest der ïtaliaan=che oppositie Eiigt l jiid al öO 00 en Pruistu 10 000 werklieden zeiitlcn nnar de jiirijsche teiitoüU telliii De koiiiniiiii van Eii ri l iiid wil Leeo tiienpch meer l iteii ophdiitrpn ij zal altijd iirntie VPileeneii iMade zal peen vesting blij cii ii i ir l nit iaiii ouliii nitilJ v oul i De opslaud op Caudia is iiüg efD3 heilcefd Me ver ini ban rnnkerijtti o u een pd nn 70 iiiilhoen te dui a slikken De kring d r bevui tdlieid van de tweede kamer zal R ii ijfjiiiliMi bij de volb Ingezonden Kan de plaatselijke school commissie aan den raad de schorsing of het ontslag van een onderwij er voordragen Ie Ier iiederlandsch burger is verpligt de enen te kennen bij overtreding word men gestraft eu onbekendheid met d wet wordt geenzins door den regter als verschqoning aangenomen Jammer dat die wetten dikwijls zoo voor verschillende uitlegging vatbaar zjjn dat zelfs een geacht coüegie als de plaatselijke school commissie alhier over de uitlegging der schoolwet verschil kan krijsen en zich ter verdediging van haar gevoelen op de wet kan beroepen De plaatselgke school commissie wilde toch waarschijnlijk in het belang vau het onderwijs een hulponderwijzer eervol doen ontslaan Wat schrijft de et daaromtrent voor Art 22 zegt De hoofd eu bjlponderwijzers woAien Oljtslageu door deu gemeeuleraad op voordragt van bui gemeester t t i Lid