Goudsche Courant, donderdag 7 maart 1867

ül StS flsef Donderdag 7 Maart De school commissie heeft zich tot den kouiug geweni waartoe De wet is duidelijk en een koninklijk besluit kan toch geen letsverandering ten gevolge hebben Zoolang hei dagelgksch bestuur en de schoolopziener niet zamen erken on een voorsiel tot ontslag aan den raad te doen is naar het schijnt geen ontslag mogelijk Met belangstelling wordt door velen het antwoord des ko iiings te gemoet gezien en voorzeker zal een spoedige mede deeling door dit blad hun aangenaam zijn T en we hooders fn den distriet schootepzientf Ontslag op eigen ver oek fjrscliiftlt tluor den raad B i fremees er en eilioiiders kunnen dna in fereeni inff met den ciiiioiMpziener een vüorsiel tot omsl i aan den ri id doen U eijjert df schuulopziener me ie Ir er cn dan knunen biirjifDPi sier en einou Iers ae u vourslei doen en de r iad kao dan uok reen lie luii ne nen De si hool ciniini ie lieel i ilu i hiermede niets te doen tenzij het d i eli i fli i e t iir het advies der comniis ie vraagt of el de cutn ui k iii èn lii rireineesrer en etliuuders èn sclioolop i iier ijui ijk ler ueken f n loorsiel lol onisl ij te duet Toi den t emipnriT i ld k in de c i iin ii ie zich in ileze zaak niet lit 1 liüiien h iar lieMie riilieid sii i iii nn ilr r in iii le naar ian il 7ij haar er Ier le i n y ni hei vrueijer aaiigelmalde ihoriua f 1115112 11 1 ir in jen iler pl ialseljke ie of au den ili inct liiiiilopzieiier noo lig en de jreiiiet iiieiM ld n dotijj of wemer irhiit d uiriue over te jr ian ilaii iv iii de boliur iiijr ül hei onisl i door gedeputeerde stalen OUDSCHE COUKAlfT Marktberigten GOUdE 27 Feb ïarwe vond tot vorige prijyen slechts weinig koopers en moest een einig lager orden afgegeven T ir e Püülscne per 2400 kilo 42ó Koode Kleefsche ƒ 420 Zppnwsclie uieu e per mnd nieuwe 11 a ƒ 12 40 dito oude 12 a ƒ 13 30 Kogge y 7 75 a S M Gerst winter ƒ 7 25 a 8 dito zomer ƒ 5 80 a ƒ 7 Haver ƒ 3 a ƒ 5 40 Boekweit Fransche per 2100 kilo ƒ 210 Noordbrabin sche ƒ 2 0 a ƒ 225 Bruine boon en 12 a ƒ 16 üroenp ervUen ƒ 10 a 12 De handel in mi gere varkens en biggen was zoo weinig geanimeerd d it zelfs tot verminderde prijzen niet allen konuen verkocht orden Boter ƒ 1 10 ü 1 25 per ned pond Uitgave van A BRINKMAN Lange Tlendeiceg D Q 60 risrtci I i r niagi ül art w 11 ro ileent i I ol C iniiii j e iiet ii eiM iv ui de b ei li ii De r i id l t pft niet jrp ei2 nl het ontsl is te verleenen de raad kon du niei doen aiit het 15 met door de daartoe bevoer e per unrii Imrüemee er en veïliouders en de disirictschüolup iP ier aiiiL evr i ïd De sr llool eolnlnl 3ip k iii hij den raul klijien ii dieiini oinueiii openli ire uciderinj ers ils pemeenie t iiliiei ireii eveiiL e l ils le ler p iriieulier persoon dat kan doen ni i r een voorar igi lol omslag behoort volstrekt niet tol hii ir cinnpp eiiiie Tücii d ei i lie cli i ileoiimii sie let meest met het personeel beken I e jii ij lieMnii ilu hier eder een verkeerdheid in ile v ri loiU er i el 1 1 meer in zijn Art 23 lielii er cire alles en die kleinigheden ontsnapten de iMiKl t lit lier e i evers Burgerlijke Stand nOL DA R EBOBE N 26 Febr Evert ouders 1 C Brandt eu L van óti Laas 27 Aicol as ouders P 1 lierkbout en J W leser 0 tKLLDL N 26 Ftbruarij A F Kezpin 6 m 27 C J J C de Bock ra F Grornendaal 16 rn 4 V J Schrijver 39 j 28 C vjn Lceunea j 11 i ü de Werk 75 j i van Leeuw n hii vr van K J de Beini 49 j ïtiir w i 27 Kebr J de Pater ea N Langerak 28 G H Willemsz ea W Houdeküeter IJZEREN MOLENROEDEN MET JSES JAAR GUARANTIE bij Gebrs B POT te ELSHOUT a d Kinderdijk waar meer dan 250 adressen van H H Eigenareu van Moleus en Polderbesturen te bekomen ijn 3ötJcrtcntien mWK mmMM MMMmm mMM c m H U n LF ISZ Getrou G Weduwnaar vdu E D T PLu HKE r N AV H0 DKKOKTKR Gonca ib Felirii iry lSfi7 d Ji i sa 52 ES ïd 1 Sociclt it Ons fii ii H i n C0M 11 S K1 SF N e en hij deze kennis a iilleerMi Lp en d it iiieitegpii staande den gisip en a vind pl ian gehad hebben leu br in l ile op Z O X D ï 3 M A R T bep udde Soip e Mismeiie het Hal 7 sl DOORGAAN Prv ijl hpl gerpgelde bezoek der S eipipii hoegen i i Ti l eei e hinderi is al uinlerviihlen GocDA 2 Miirt S i7 TF r 10 MFI a s EEN HUiS TE HUUR r H I inu PPU Melk eopfiiit w iariiij een r PPU TL IN Tp bepver le er Cour ir i op den R i m i11up stand worll uil KOEST L eu chu Tragen bij ileu Ui Riimnliek Jiflit De CHE MISCHI hertide W iTTEN 8n Dr P inisos geven iladelijk verzachting van pijn en gpiie en volkomen JICHT Hü MaTïKK BOHSTA XnOENINi F KEELG EBREKE V V ERKOUDHEll puz lil ilppói verkrijgbiar a 80 cents bij J H BOEliS Apotheker VVydstraat alhier Openbare Ver kooping te GOUDA aan het V e e r s t a I op D1 GSD G den 5 M A MST 1867 des voormuldags ten 9 ure van eene aanzienlijke Partij HOUTWAREN liestaaude in HEIMASTEN JUFFERS SPARREN BOON STAKEN enz Ill ppu FABRIEK van GOÜDA 3 l WKHK wordt verlangd een nroot en Klein Draaijer Brieven franco onder letters D Ii aan lip Biiip in der Leeuwarder Courant te Lttuii arden oor eeuP der grootste Xederlandsehe Brand Assurantie Maatschappijen ordt een AGENT gevraagd bu upu dp e Gemeente Adres met franco Biipven ouder letter S aan het Adver tentieBureau VdU H NiJGH te Rotterdam Frijs van hel gedestilleerd bij G F van de VELDE te gouda met ubegrip van acciji s bij eeue hoeveelheid an minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46S o per kiiii 65 cents idem s 47V o per kan 67 cis Jenever 2 l soort Montvvijn a 41 2 15 o per kan 63 = cents inl BKA NDEWIJN a 462 o per kan 68 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Rader Stoom boot d tJssel Van Gouda Maundag en Dingsdag smorgens e uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Dagelijks Retourkaarten Prijzen der EfTecten AMSTERDAA Vrijda g 1 Maart 1 Jjiagste Hoogste Gebleven rct 1 koers koers koer Ned w sch 2Vs 53 i6 54 537 8 dito 3 63V 6 63Vs 63 dito 4 S+Vs 84 8 84 Handelin op resc 140 141 140Vs België Roths 2i j Spanje obl 2Vj 3IV 3l 2 3lVi rtugal obl 3 41V B lVl6 tiiisl obl H 5 923 8 d 1828 29 5 dO 6 = berie 5 7678 1 bond 1862 5 85Vi6 dO Amst 1864 5 87 d Amst l860 4Vj 821 2 Aand spoorvv J 184 s 185 Oost Metall 5pCt 46 e 46V2 46Vit dito dito 2 2 23Vl 23V4 do reuteAmst 5 66 d nat 1854 5 52 c 62 52V d in ilv 1864 5 567 s 57 57 Italië Amst 5 Tnrk bniienl 5 29 6 29 Vl6 29 Griekenland 5 IS s 15 Ver Siaten 1874 5 73 73V8 d 1881 6 76 fi Vie dO 1882 6 75 V 1 76 75 Vii Mexico 1851 3 16 16 7l Boekdrulikerjj van 4 BEIKKH JlN Deze Couraat verschijut des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren I e prijs pet drie maanden is i franco p post f2 2h Advertentien van 1 6 legcU tot des middags teu 12 ure grootere luoeter óór 1 uie ingezonden zijn K f N N I S x Ji V I N G NATIONALE KILITIE BURGE 1EESTEK en WETHOUDERS van Gouda maken hij deze bekend dat de eers e zitting van den railitieraad bedoeld bij art 86 der et van den 19 Augnsins 1861 fstaatsblad n 72 zal plaats hebben op Donderdag den 21 Maart 1867 des voornniddags ten 9 nre in het Raadhuis alhier Zij herinneren voorts dat in de gemelde itting voor den tnilitieraad hehooren te vf r chijneu 1 De vrijwilligers voor de militie 3 De lotelingen die vrijstelling bezitten wegens ziekelijke gesteldheid gebrek i of gemis van de gevorderde letrgte De lotelingen cfie voor bovengenoemden militienmd niet yijn verschenen worden gehouden geene redenen tot vrijstelling te hebben en voor de dienst aangewezen terwijl het niet ont v in2en van eene bijzondere kennisgeving of van een oproe pingsbiljet niet ontheft van de verpligting tot het verschijnen voor den mililieraid of tot het indienen van de lot s aving der redenen van vrijstelling gevorderde be ijsstukken GOCDV den 1 Maart 1867 BuKGEMEESTER en Wethoudeks voornoemd Dp ii ecretarL i De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENÜOORN KENNISGEVING BURGEMEESTER e WETHOUDERS der gemeente Gouda gelet op de wet vim den 4 fiilij 1950 staatsblad n 37 regelende het kiesre t en de benoeming van afgevManligden ter eerste en tweeile kamer der staten generaal mitsgaders den rooster hunner aftrediijg Brengen ter kennis van de ingezetenen dat de lijsten aanwijzende de personen die binnen de e gemeente tot het kiezen van leden van de tv cede kamer der staten generaal van de provinciale staten en van den gemeei te raad bevoogd zijn zoodanig als die lijsten nn zijn herzien alsmede de staat hen aanwijzende die van deze lijsten zijn moeten worden geschr ipt gedurende veertien d igen van des voormiddags 0 tot des namiddags 1 ure ter i izage van een ieder op de plaatselijke secretarie zijn nedergelegd terwijl bovendien deze lijsten en staten zijn aangeplakt de eerste aan den ingang van de St Anthoniestraat hij den Kleiweg de tweede aan den ingang van de groole Kerkstraat bij de Markt en de laatstgenoemde aan den ingang van de Lange Groenendaal bij ile Gouwe aan het gebonvv der Lnthersche Kerk Voorts wordt herinnerd dat elk de vereisehten van kiezer bezittende bevoegd is tegen e lijsten bezwaren in Ie dienen wanneer daarop 1 Zijn naam of die van een ander tegen de bepaling van art 18 der v et niet of niet behocrlijk voorkomt 2 De naam van iemand die nitgesloten is die op de kiezerslijst eener andere gemeente staat of die een of meer dur in de kiezers gevorderde vereisehten mist is gebragt En eindelijk dat de bezwaren binnen veertien dagen nade dagteekening dezer kennisgeving bij verzoekschrift op ongezegeld papier door de noodige bewijsstukken gestaafd aanden gemeenfïraad behooren te worden ingediend Gedaan te Gouda den 5 Maart 1867 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris Da Burgemee ter DKOOGLEEVER PORTUIJN v BERGEN 1J7ENDOOEN Xiegerorganisatie Heeft 1866 ons met cholera veepest en de gevolgen van iorlogen bezocht bog iets anders heeli het uagtja en waarvan De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip an het zegel is Sc Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte de navveeén nog lang door het beschaafd Europa zullen gevoeld worden Bepaalde de naijver der volken ieh vroeger hoofdzakelijk om op bet gebied van nijverheid en handel v in vvetensch ip of kunst elkander de overwinning te beivvisien thans schgnt men algemeen te willen wedijveren om zooveel mogelijk geld uit te geven aan verdedigiugs middeleu aan legers en vloten Vv as men vroeger over het algemeen zoo zuinig mogeljjk in die uitg iven omila men het daar ra i bestede geid als ef eworpen beschouwde thans is hel juist otZfieiieerd alle iaiiiien wedijveren om vle bi igetten v oorlog eu marine te verhoogen en de gelden besch kbjar te stellen om de verdelgiiigsniiddelen zoo volmaakt mogelijk te maken Ook ons sedert lang zoo rustig land is in hooge mate door die n ipeningskoorls aangetast en geruchten van berlregingen moeten dienen om die koorts aan te wakkeren Niei slechts wil men den burger wapetien en een nieuvve edilic uitgeven van de vrijcorpsen hittorie van de vorige eeuw trenriüer nagedachtenis die met de komst der Pruisen eindigde ma ir ook in s lands hooge vergadering Iieedt onze verdediging meer en meer op den voorgrond Reeds is beweerd dat daarvoor alles moei achterstaan en het ministerie gretig die oorlu skieieu opvangende komt met plannen die eefc dadelijke uitgaaf v iu 45 millioen en een j mrlijksche verhqpging der btnlgetien van oorlog en marine vitn 5 millioen vorderen Met geweld worden wij door die niigaven naar nieuwe leeningeu gevoerd was men de luitsie j iren druk bezig om de ontzettende schuldenlast duor veler divrding veler schuld opgehoopt te vermeerderen thans schijnen wij weder eeu lijdvak vaiï scholdvernieerderiug te gemoet Ie gaan dus ook van nieuwe belaslingen of teu minste van verhoogiiig der t genwoüidijie Zoude tlit voornitzigt den nederian Uciieu burger aaiigen iam zijn Waren de i jgaven noodzakelijk was men overtuigd van hel nul der za k men iiiogl n l morren over vermeerderde opiireng i ma ir militaire uitgaven ijn nimmer geiiefd zij zijii aliijil beslrf len waul zij strijden legen den uederl nidschen volksaard Vraag gelden voor ecu liefd idig doel tot uiibreidiiig van nijverheid of haudei ge En is de hooge nuoilzakelijkhcid van de tegenwoordige uitgaven voor ieder duidelijk of is de nood oo hooir gestegen dal ieder in de onvermijdelijke offers z ii herin eii Geruchten van schillende zijden ver preid muesien in delaatste in en tachte bij het vylk opwekken gflnkkig zijn zij reeds n den kant i tv regering geiogensirafi en da irdoor ka uu meer op zijn gemak die nieuwe uitga ven nagaan Na alle inilioenen in de laatste jaren voor onze verdediging uitgegeven zijn alle deskuinligen het eens dat ons venledigingsstclsel erb irmelijk is zullen vvij door nieuwe millioeiien in die boilemlooze knik te vvp peu dien toestand kunnen veranderen Zoude ietn ud in ernst durven beweren dat ons land legen de priiisische of fransche legers te verdedigen is als wij slechts duizenden tegenover tien tluizenden kiinnen stellen Ooslenrijk was vvel in zich zelf verdecitl ma ir de oosienrijk jche legers geoefend en gehard in Italië zullen toch zeker een andere p iriij voor het pruisische leger geweest zijn dan ous ongeoefend burgerleger Kan nog in ernst beweerd worden dat IJssellinie Grebbelinie en hoe die verder heeten mogen zelfs wanneer de nieuwe millioenen zijn uitgegeven tegen een pruisisch leger te verdedigen zijn Moeten gelden gegeven worden ter verandering der geweren als telleren dag een nieuwe uitvinding op dit gebied beterewapenen kan te voorscfiijn hreniien zoodat men of altijd achterlijk is of jaarlijks oulzettende sommen voor dit doel moetbesieden Moet onze marine in dezen tijd van velerlei n tvindiif en veninderiugen ondergaan mue eB bestaande schepen afjjekeurd