Goudsche Courant, donderdag 7 maart 1867

ieiimemflildtlen aanpibonwd wordeu terwijl nog dagqlijls do r lil ïrooTe Bio endheden roeven van allerlei aard genomen worden Maar lioieu licn d geeli men tue dat on e verdedigmgsm idelen in alle achterlijk ij kunnen ij die dan n et onze middelen ui voldofnden staat brengen zonder on geldmiddelen geheel uit te pinten en toch geld is de ziel van de legen ooMige oorlogen Et etoi derMel dat er begeenge blikkea naar on n grond wordeji geslagen zal men dan afwactilen dal wij met oi e verled ïing geree i zijn of zal men ons geen geleseiihe i gevei om hel geid daaraan te besteden maar ons zoo spo ï mou elijk inlijven IVirei ge Pl l 7ijn kleines alen niet meer bestand maar danook gpen iiixlagfiide kr g i eru iii geu geen oorlogskreten inoiize rtii iige velden g eii lifrufp n hoügilraiei de noorden opïri pger I lillen m iar rii iig ïoorlgeucikt aan onze staalkundigeoniu ikU i g i n onze r geving an de vermindering on erschuhleiilaM Kiini en j geen eeibicd meer vorderen mei hetgeueer in de hand la eii ij ons iloen eerbie ligen om onzen vruheiil ii en om onze eeudr gl Daardour kunnen ij onzezeiUiaiLiighfid l e rei dair loor kunnen ij nog met eereoi c pl i ris innemen on Ier de sla vau Europa daardoorhfbhen ij een elelijke kr iehi die el kan opnegeu tegenTerbeierde verdedigingsiinien paniserschepen cu achlerlaadgeweren 6uttcnUn2 Londen 4 M irt De voor lragt der regering tot vorming aii en eeilgri ooi oh p ï n bnische kolomen m NoordAuierik i is loor hei hi is der geiuerni n onder tegenkanting ja n e geest Ir fi in het in el aai genonien j iist terwijl de lelegr al benul lApiliragi dal in liei huis v iu verie euwoordi trs Ier irr ei ig e s aien de vurraing van dal ee lgenoolsch iU d i t r eeiMge le ie ais gei iarlijk v jur den vrede en de ïeuijrheui lier mie s em egeii ba r gerigie slap van vijau li ii aar l voorge teul en tut een onderwerp van nadere disci ie geni akt as Blijkens mededeeliug van den poslmees er generaai wordt in Amerika eene iiieuxe cunienlie me Kugel nd vooibereid waarliij hel brieveupurt tu sehen linge nd en Amerika znl RordHi lermiuder l tot ip 12 ainerik centen ƒ Ü 30 ned L 1 New York r gi lueu In weerwil vau het veto Tan den J re i enI I ee Iie euiigies het wevsoi lwerp houdende instelling van em 11 1 iiai beslunr in de ui ielijke siaien en d i lie reHeii e Ie llll ul r llle e a ntiteu a i genunien Kei er M xiinilia in i den 19 iebr artj niet IJÜUO man naar liei uuonlei getrokken hij hee t larn jal ges lagen en de geheele l eide i ier de kiing geja gd ol gevangen enumen Zii ird g jl Ie b n d l h t rn iion minister van ko loi ien Cr 11 n me ni 5er vuor lnt e tn Feel miiiisle van 00 jw nt n uni lag i e leuü de rtiieu d iarvaii is dat de meenieitie n hei k liii ct aauiiriugi op eene uiibreiding van hel k e reg u e liurgtcn S r S ti ld Ni rii cu c is n r men zegt benoemd tut minibier vuor i e aken au In lie De Tiau gi ilat het iniiii ene aldus is gewijzigd sir Jiihu l tk i g oii uurli g Mr B tr r l Nur lici ie IidiejCorry eerste iora er i iii iraiiiei Step eu C ne prest leut van den boanl i l ri e ni de heriug van Kichniu d koloniën Ue heer l i iaeli heefi aan hel lagerhuis de aftreding van irie ii u i er bekend gem t ki en ho ipt de reeunsiituiie v iii he k itiu ei nsi i n en r j ag ie kunnen bekend maken Hij wen e rel riuuiii iiei IS in te ilienen en zal den d lara iu volgen len in ud g ie tuee e lezing naarvau voorsielieii F lijS 2 De heer c minisier van justitie heeft zich uilgelaten Ier tr sie VHU een gematigd bueiesielsel Ier zake vandnil crsdeiicien Omireni hel omwerp dmkpersv et verneemtmen nog dat daarbij de vrijheid voor de hoekdrukkerijen euden boekhandel zal wordeu aangenomen Voorts zal daarinworden bepaald dal een d igblad niet mag worden ondeneekend door een afgevaanligde uf el zoo het zulk eene onderteekniii g draagt venulgd zal worden als niet onderieekeud Ér IS eene vervolging ingesteld tegen den heer Emile d Gir rdio wegea btt artikel lu 3 Liberté vau vrijdag De aanklagt welke tot voorspel dient van de druki rs r heid luidt als volgt 1 aanval op de regten en den persoon des keizers 2 aanval op de constitutie 3 opwekking der burgera lot wederzgdsehea haat Dit is toereikend öm een polic tieken ketter te ducu zenden naar het land waar de pep grueit Cayenne Heden avood legt de Liberté z Jf in een artikel ten opschrifv voerende Het nieuwe stelsel het volgende Wet dagblad la I iberlé k geroepen om h A nieuvye stelsel in te wijden hetwelk de geregielijke vervolging stelt in de plaats der administrative waarschuwing Het dagblad la Liberté volhardt niei te min bij den lof aan deze verandering gebragt De heer de Girardin is tegen heden namid lag ten 2 ure gedagvaard om voor den regier van instructie te verschijnen T Miitig j iren geleden op den 22 junij 1847 werd de heer de Girardin insgelijks voor de kamer der pairs gedagvaard waar hij alleen zonder advoea it verscheen en Zijne geheele v rdeiligiug lot eeuige weinige woorden bepaal Ie Hg eindigde zijne rede aldus Ik geloof aan de waarheid al wordt zij ook een oogenblik voor dwaling of laster gehouden Elke ouderdrukte waarheid is eene zich opzamelende magt eeu aanbrekeuile dag der zegepraal Ik zon geen staatsman zijn indieu ik hem met afwachten kou Met 134 tegen 65 aleiumen v erd de heer de Girardin hoofdredacteur der Presse vrijgesproken ofschoon de kamer der pairs lot dusver alle voor haar gedaagde juurnalislen en oeri n o had veroordeeld In lstl7 lal de heer de Girardin gelijk in IS47 züiiüer advocaat voor zijue regters verschijnen daar hij vast overtuigd is dal h j van zijn regi als schrijver heeft gebruik getu taki maar het niet heeft misbruikt In de heden gehouden zilting v in het wetgevend ligchaam heelt de mmialer Duruy antwoordende op de redevoering van den heer Kolb Bernard beloog dat het monopolie van het universitair onderwijs niet meer beslaat De aanvallen tegen de universiteit hebben volgens den minisler ten doel de bevor leriug van hei onderwijs der geestelijke corporatien De reilevoeriiig van den heer Duruy erd zeer toegejuicht 4 Maart De Eiendard deelt een telegram uit Florence mede inhoudende dal het plan van regeling met den heer Luigr ind Duuionceau niet is opgegeven maar op nieuw bij bel parlement zal worden ingediend Berlijn 2 Maart Tol president van den rijksdag is verkozen de heer Simson Ie gewe en president van hel Frankfoner parle i eiit Als eerEle vice president werd verkozen de hertog Ujesi totlneede vice president de heer Bennigsen Van goed ingelichie zijile verneemt men dat Pruisen op het punt staat onderhandelingen Ie openen met Mecklenburg leu opzigie van de positie van dien slaat legenover de tolregeliug van den uoord duitschen bond 3 M iart De leden der oud liberale parlij nemen nogsteeds deel aan de beraadslagingen der nationaalliberalen Eene oudliberale fractie als oodanig heeft zich nog niet gecuusiitueerd Mei zuid duitsche siaien wordt vooreerst nog geenszinson lerhaiideld wegens belrekkingen tot den roordduitschenbond De legenuvergestelde geruchten welke deswege in omloop worden gebragt kunnen hun oorsprong alleen hebben inkringen die belang hebbeu bij den val van den prins vanUobenlohe als minisier van buiienl zaken in Beijeren 4 Maart Graaf von Bismarck heeft heden by den rijksdag het ontwerp op de bondsconslitutie ingediend Met verwyzing naar de troonrede heeft hij de noodzakelykheid aangetoond van eene overeeusiemming omtrent dit ontwerp bijal de bondsstaten vóór den 18 augustus op welken datum depréiimiuaire verbmdtems met de noordelijke slaleu ten eindeioupt Hij druiig daarom aan op bespoediging der werkzaamheden opdat de veretschie toestemming der afzonderlijke landdagen voor dien dag kan Weenen 3 Maan Volgens de Wiener Presse is in de heden gehouden vergadering van den ministerraad besloten tot ontbinding van e lasddagen van Moruvie en SR dj beide tegenover den rijksdag in opposiiie zijn gekomen 3 Maart De verkiezingen voor den buheemschen landdag zijn vastgesteld op 20 maart voor de landelijke gemeenten op 22 maart voor de steden ei kamers van koophandel enop 26 maart voor de groote grondeigenaars Den 23 febr des nachts heeft in de omstreken var ïrente eeue grootsche demonstratie plaats gehad De dorpen Gardolo Sardagna la Vela Cognola Gabiolo en Vellnzano werden met proclamalien bezaaid driekleurige vlaggen werden op de torens geheschen en aan de huizen werden gedrukte biljetten aangeplakt waiirop onder het italiaansche napen de woorden stoniien Viva Gitalin unita vogliano Vittorio Ec nnele II per nosire rè mort all Aiisiria De laud l g van de Bukowina heeft besloten over te gaantot de verkiezing van afgevaardigden oij den rijksr iad ondervoorbehoud der aiiionomie en van de aduiinisirative zelfstandigheid des lands 4 Maart In het keizeHijk patent tot ontbinding der moravische en karuioler lind l igen gorden ook de nieuweverkiezingen verordend en wordt als reden tot de onlbindingopgegeven dat die landdagen de bevoegdheid van den rglw raad bestrij len Pesth 4 Maart Bij het lagerhuis i ingediend een com missuriaal rapport waarin de ovenuig ug wor li nitgespm eB dat in Hongarije en üeveiibersen seiHi volle 48 000 man konden wordeu opgeroepen en dal lit contingent niet eerst na de krooniug maar reeds ler uiid onder de vv ipeiis behoorde gebragt te worden omdat bijna alle europesche mogendheden strijdkrachten verzamelen Al dreigt er nu geen oorlog zoo kan deze toch onverwachts ontstaan Na leven lige dispiissie wer i de mag igiiig tot recrutering met 2ö6 tegen 57 stemmen verleend Petersburg 3 Maart Bij gelejenheij van een gastmaal heeft de groolvöist Nicol ias een toast uitgebragt op de grieksclie vrijw iiligers die oo lielilhalng strijden en op de Serviër wier br jcders in den Kriio oorlug ile eeiiige bundgeuooten van Eu laiid i ireii Konstantinopel l M art Groot opzien verwekt een iriikel van deii Ijevaiil Herald waarin bep uild ge egd wordt dat de partij van hel djonge Turkije oiuler muzeliniuinen en christenen reeds zeer verbreid is en onder de lei ling van Muslapha F i yl Paciia broeder van den onderkoning van Egypte geroepen is om gruoten invloed uit te oefenen op het lot en de aangelegenheden des lands i3 tnnenlanb GOUDA 2 Maart Men verneciBt dat door Z M tot hoofd commissuris vanpolitie te s Hage is benoemd de heer P F Blom ihaus com missaris van politie aldaar lerwijl verder tol commiss iris van politie is benoemd de heer A F Beukman thans als zoodanigalhier fungerende Men verneemt dat eerlang bij de tweede kamer der staten generaal de aaiibiedij g kan worden te gemoet gezien vaneen wetsontwerp houdend verdere maatregelen tot weringvan de veeziekle De tweede kamer heeft maandag het hoofdstuk justitie behandeld en afgeda iii Hel is met 44 legeo 21 siemiuenaangenomen Gelijk reeds uit de algemecae ber iadslagiiigenoverde begrootiiiff m h iar geheel geb ekeii is zouden onderscheidene leden die de poliiieke opkomst en bai 8piinsie i v ndit gouvernement vooral met beirekking tot de oiitlionutr tweede kamer hoogelijk afkeurden zich daardoor niet latenleiden om een doorgaand votum van wautroiinen by allehooldstiikken Ie geven terwijl andeien juist omdat zij dieafkeuring in gelijke mate deelden hunne stem egeii de meestebegrootingsvvelten vooral wat de leiders der beweging vanseptember betreft zouden uitbrengen Hel is uil de dtsctis ie gebleken dat de minister niet vooi de afschaffing der doodstraf is maar meent dat dit gewigiige onderwerp bij de aanslaande herziening van het sli ifweiboek zijne beslissing moeterlangen dat hij wijders voor ci zeer spoedige invoeringder wet op de nieuwe regierlijke organisatie is dut hel wetboek van strafvordering ter discussie gereed ligl dal nog tweenieuwe boeken van liet wetboek van burgerlij e regisvordeeinggereed zijn dat aan de her ieniiig van liet strafwetboek reedsde hand geslagen is dai de elsvoordragt no eiis de intieeling der zetels van de regierlijke collegien misschien vóór maar zeker na htt reces zal inkomen dat de afschaffing vanden lijfsdvvang in handelszaken nog al bezwaren oplevert daarook de kamer van koophandel er zich tegen v erkj i i d Jiebben en dat de herziening der militaire strafweigevin en r gt piesing in liehan leling is Q ii rop emhiAs rÏMl reiii zoo was gelooven wij de s rekking der opmjrrkiQg van denheer v d Linden die van den heer Godefroi was meer voorpartiele her iei ing van hetgeen dringend verbetering eischte ten einde niet in eene zee van voorgenomen hervormingenen onderzoekingen veel kwaad dat bestond en dadelijke verbetering noodzakelijk maakte nog misschien voor eeu geruiraen tijd te laten voortduisu Zeker Iieeft men heden weder vele beloften ontvangen en moet met zich daarmede tevreden stellen Bewijzen van werkza mheid in iets meer dan in de benoeming eener commissie bestaande zouden waarschijnlijk meer voldoening hebben geschonken In de zitting van de tweede kamer van gisieren is de begrooling voor de afzonderlijke administratien voor de eeredieusten behandeld en het hoofdstuk van kath eeredienst na langdurige debatten aangenomen met 36 legen 30 slemmen De groote tegenstand was gegrond daarop dat terwijl on ier een vorig ministerie het uilzigt betond om ii overeens en miug met het begin sel v in sclieiiiiug lussclien kerk eu slaat eindelijk de afzoni erlijke administratien op te hetfcn het tegcnwoonüg benind niet enkel voorloopige inslandhoudiug noodig acht ais transiioiren maatregel ter voorbereiding van de einde ijk losDwking m t zelfs voortdiiiende bestendiging GfliieiiJiüe öerijiileih De Ttorst van Waldeck en PyrmoDt zal zijn lauaje afstaan aan Pmisen Ta T OB WordCD Mrie gi jantseide ka ouiJterboQicü tfbouvid voyr denondevkoiiu y an Eï jpfe De uorgaiii atie van r el gnek ch ieserwordt y eri oortge i l au il S lebr i il loot Hrilti D e txnrinid aangetast Mtiico b id vtdert 1 21 uu ii i Ji r dmi 2o presidenten 7 dictators 2 kti ers 1 vut president en i i i OGrelke 16 maandpii een hot fd De nedir ooaleiirijls i Ih iunddyg Vergadering van den Gemeenteraad D ug d ig 5 M r Tegennoorditi de bh mr A A van Hi rjcn l Trendr Jm t orz tter de Grave iiu Lojlen Pr nce Hraggaar Keui buettiei Ki L van Straatet en I ei ters De rotiilen di r vorige drie dispoiilie i vao gedeputeerde staten houdende gi edkeuring vaneven zoa ïtle raad be hiiten nol f ülie sen di p03ttie van H en W houd ndi voordraat tot ovirplaat ni en benoeming van hulpondf rwijzer eo hulpondtrwijzi rt atn aau de ütcnbare Fcholen besluit m de vol i ndc ergadeim I een adfLS van de gei r K oiit eir c s vvrzoekende om de dne Ta ite brugL en over de tu finirkt te doci vernndt ren ju draaibrutiitu wcrit i gesield in banden v p de conm ivt e van l ibnkage j een idie vau M F HotTiidii c s af te schaifen en loo dit met wordt gotdLeki uid die ft li Mr Is proefiiemina met te houd i wordt geeiebl ir banden vnn I en U een adres van C i uuenbnrg bundende erzot k Tan ei ne chad ergoeding an 50 gulden daar er v dUr lu zijn g ii g gekuinen i = ti lur de verstopping eener ztjl in hai den van H eu U Door den burgemeester gPsrhiedt iiiededetli e dht df boeken eu de kas v n den ppmeente ontvanger ijn nage itn en in oidt bevondtr ei dat iu k is was ƒ 4 8I6 7b not if voorts dat een aandeel i § uiigtiiA t iade geluleepiatr an 15 m zijnde uO 7 notif Aan de ii dB zijd missives van regenten over bet vrreeniiid wer n leiiiopse trsbuia en van de beide gasthuizen van Wi armbe töbr der israeliti cfit gemeente eo vau het burgerlijk anube tuur in irlir r poedketuing inzendende snppletoi e begrootingen over het dien=t aar lhi5 en worden ieie aciittreenvolgens ed ekeard eene missive ran bet bnrgerlyi riiibest nir hoodjende toezindiag van j de ewyzigde begrooling over iNcT en wordt deie goedirekeuid etae taisËÏ e t kamer an koophaud en fabf u keu d irbr ter goedltetiring inzeudenfle de relteniug en verantwoording van h t door haar gevoed geldpnjk beheer over IBtiG en is de e door K tn U Lagwieo CU in orde bevonden ta goedgekeurd met eeu saldo van ƒ Oft eene mi ve van d c nm ssie vrb aaministralie ffver dt back van leïDing 4 ftlreffeo fcet door P Kooij gedaan verzoek om bij zi n üi g al boekhouder by die bank te worden gepen ionet id De roni s e verklaart dat hy door ziekte ongeschikt is ter waHinemmg 21 er b irekv king B su W daarmede instemmende stellen voor hem tut ie atLüeo een pensioen van ƒ 20ü s jaars waartoe wordt bes o en een adres van M Donk on teo gevolge van zijn octslag aU siaèA