Goudsche Courant, zondag 10 maart 1867

iS6f ZoiHtag 1 i laar4 il At een foor tel tot af en OTcrsebrijving van twee poaten ad ƒ 310 op de begrootinp van uitgaven dienst 1866 wordt goedgekeurd Xiets Jmccr£aau de orde zijnde Burgerlijke Stand Gkbobix 2 Maart Frans ouders D Woerlee en P C van der Schelden Grietje Alida ouders J H van der Want eo H de Jong 3 Gecrtriuj ouders G L van der Laan en A de Kraij Üertnanus ouders H Agter en E Fanger 4 Jacobus Wilhcltnus ouders W Boot en C Hageman Adrian oudeis W van deu Berg en A van Goch OvhBLEUt 2 Maart J Lauring 2 j T van liijsdam 8 m 3 A D van ham 51 j 11 ra E D T Willemsz 19 j J Krook 11 j 4 C G H van Oijc 11 m M A Philips weduwe H Troinpert 68 j c ei a ar mrt uii pcusiocü tc wordea bepmstigd H eo V aaviscrta jt ecupensioen ati ƒ 26 = jaars daartegen spretken de bh Buchner CD Kit to Mordi hft pmsiotu torgtstaau met 7 tepcn 4 atemiaen Ire van den mdrktriiee ttr L de Mooij houdende verzoek om tece locU L wegens mindtrc veidieu teu U en W m rkea aan dat vtle in g zirnm chude hj ler door de vetikkte eo stelltu Voor daarcp afwij2t ud le beschikken waarloc wordt brslutcn een adrte ui coiinnissanssL u der j ocieteit Vredebest om lerlenging der hunr aii hct hij btii in bruik zijude ebtmw Ü eü W sUlleü ïojr df huur een adr n i I irk sttm om te wordfn octbeven van de betaliag eener recu voor tl aait zijnen vader jrfpeven aOÜDSCHECOURAIïT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiewleiceg y D n 60 IBilliii VAN Dr J B ROLL te Amsterdam De e Droppels zijn een onfeilbaar ficnersniiddcl tegen alle Kheumatische Zieklen licht en Poihigra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest verouderde gevallen nog hulp en verligting aan Iedere flacon is met etiquette en gebruiksaanwijzing voorzien Depot voor Govda bij den Apotheker STELNMEIJER J vlbücrtcntien üj =j r n O rtrou l e MED Hi 11 V OÏTO en J A GERRITSEN Voousc KOTEN 1 Milan 1867 oor de vele beiv ijzen van deelneming bij ons huurijjk ondervonden l etiiigen wij ook namens onze wederzijdtcbe betrekkingen on en dnnk C J C PRINCE C J 1 PRINCE GoTDi 6 M iiiri 1SC7 DE Jong Voor de vele bewijzen van belangs eliing en deehieming bij ons hartelijk betoond betuigen ij bij deze ouzeo welmeeiienden d tnk G II VfliEEM W VVlLLE SZnoNr KOETEB Gol Da 5 M i rt i i T De c iergeieekende betuigt bij dezi zijnen hartelijken dank aan ALLSN voor de aan hem betoonde belangstelling en hidp hij gelegenheid van den brand in de Sociëteit ONS iENOEüEN J F V o YLlST ftutcleia Gouda 3 Maart 1S67 Voor de vele blijken van deeinen ing on iervoiicir bij het overlijden va i onzen vader en behuwdvailer deu Heer G J W CaRP l ftuigen wij bij deze onzen hanelyken dank J W A ROIJAARDS A ROIJAARDS CtEP OpeHbare Vcrkooplng te GOUDA opDONDERDAO den 14 MAART 1867 des namiddags ten 1 uur in het ScuaakBPXD aan den Kleiweg van eu HUIS EN ERVE verdere Gftimmerien en Betimmering staande en gelegen in de Doelensteeg te GOUDA groot 86 ellen Bewoond eo in eigendom toebehoorende aan M JANSEN Boekbinder Nadere infont itien zijn e beknmen ten kaniore van deu Notaris MOLENAAR te De Ondergeieekenile voelt zich gedrongen alle Veehouders er op te wijzen dat de Algemeene Onderlinge Vee verzekeringMaatscliappij onder directie van den Heer Ü S A DOCEN te Amsterdam met de meeste naaurt gezelheid door haren Agent V de KOTE te Moordrecht de aan hem verschuldigde gelden onmiildellijk heeft uitbetaald J H PERK Moordrecht 5 Maart IS 37 Openbare Verkoopiiig OUTWAREN bestaande in eene groote partij niöUW EIKENHOUT bijzonder geschik voor Timmer Scheepmakers en Kuiperihü bei evens in eene partij BRANDHOUT op MAANDAG 11 MAAKT 1S67 des morgens ten tien ure aan het Veerslai te Gouda Informatieu bij Notaris M KIST S I RHIJVSPÓoilVVEG AANBESTEDING Het OPHOOG EN VAN DE BA W en VERDERE WEKKEN ten behoeve van een tweetle Spoor tusschen Oudewater en Gouda Besiekken verkrijgbaar op de HoofdSi tions en bij den Ingenieur v d weg te Utrecht Aanwijzing in loco op 1 en 13 Maart a s beginnende van het Station Oudewater s morgens ten 9 ure Inschrijviugsbillelten franco aan de Directie te Utrecht in le zenden uiterlijk 25 Maart a s Utkscht 2 Maan 1867 DE DIRECTIE TE KOOP TE ODM in een de volkrijkste buurten eeu WINKTTf iHüXS waarin sedert vele jaren en nog voot durend wordt uitgeoefend het KRÜIDENiERSVAK Met frMco brieven onder letter M ie bevragen bij den Uitgever deier Courant Zeer hooge Provisie wordt toegezegd aan den persoon die de 1 geschiktheid en gelegenheid heeft om voor I eene firma handelende in WIJNEN aia correspondent te Gouda werkzaam te zijn Adres met ra co brieven onder de letters B R aan het Bureau dezer Courant Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid au minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a i y liQ o per kan 65 cents idem ü 47 io per kan 67 els Jenever 2 soort Moutwijn a 462 j per kan 63 = cents inl BRANDEWIJN a 4ti2 o o per kan 68 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GouD 1 6 Maart 1867 Prijzen der Elfecten pCt Ned w sch Ji jdito 3 dito 4 Handeira op rescBelgië Roths 21 Spanje obl S aPortugal obl 3 Rnsl übl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 d Lond 1862 5 dO Amst 1864 5 d Amst 1860 4V8Aand spoorw J Oost Metall 5pCtdito dito 21 jd renteAmst 5 d nat 1854 5 d inzilv 1864 5 Italië Amst 5 Turk buiten 6 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 6 d 1882 6 Mexico 1851 3 AMSTERDAM Dingsdag 5 Maart Langste koei 3 Hoogste koer Gebleven koers 53 6 53 4 631 84 8 1411 5 84 i 1413 8 311 4t 7 923 761 85 76Vi6 82 84 5 l6 22 7ic 66 185 461 8 23 8 46 52V 6 52 57 52 A 29 l6 5 51 4 731 j 293 15 29 771 j 76Vi6 7 te 76 is BMkdrnkkerij van A BRINKMAK Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad giischiedt de uitgave des avouds te voren De pry s per drie maanden is f 2 franco p post ƒ 2 23 Advertenticu van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere inoeteu vóór 10 ure ingezondeo zijn NATIONALE MILITIE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS v n Gouda Gelet op art 150 der Wpi op de Nationale Militie van den 19 Augustus 1861 Staatsblad fi 72 Noodigen de loielitigen die verlangen bij de Zeemilitie te dienen uit oni zie i daartoe voor den 1 April aanstaande ter plaatselijke Se TCtarie aan le ineideu GoLUA den 5 Maart 1867 Bursremeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burf eiitee ler DEOOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN BEKENDMAKING De BURGEMEESTER der Gemeeuie Gouda Gelezen eeu be iuit van deu heer Commissaris des Konings tn ZuidHülland van 26 Febrnarij 1867 Prov blad n l 37j Vestigt de aand ichl der Veehandelaren iii deze Gemeente op de nm iandigheid dat in de meeste Gemeenten van de Provincie Gruniuiren verordeningen zijn vastgesteld waarin strafliepaliiigeu voorkomen die hen beletten deu handel in persoon aldaar uit te oeieiien zijnde namelijk up straÖc van geldboete van ƒ 25 en gevangenisstraf vau drie dagen verbodeu dat personen komende uit eene phiats waar veeziekte randerpest heerseht of sedert drie maanden geheerscht heeft of V f i r sedert drie m iandeii bevonden hebben binnen een van besnieltinï verdacht verk aarden kring een stal erf of weide binnentreden en tevens daarbij bepaald dat ieder die eeuig persoon komende uit eene geineenie waar veeziekte heerseht of sedert drie maanden geheerscht heeft of zich seilert drie maanilen bevonden heeft binnen een van besmetting vardacht veiklaarden kring op een stal erf of eide toelaat of daartoe behulpzaam is gesiraft zjil worden met geldbuele van 5 tot ƒ 25 en gevangenisstraf van eeu tot drie dagen En zal deze worden afgekondigd door aanplakking ter plaatse hier gebruikelijk GouB A den 6 Maart 1867 De Burgemeester vocrnoetid yax be rg en UZENDOORN Overzigt GOUDA 9 Maart Het is meer dan twijfelachtig of het enselsche ministerie zijne taak da parlementuhervorining zal kunnen volbrengen Drie invloedrijke le len zijn daaraan ontvallen en Mk aftreden is meermalen het begin van het einde Als altijd in Engeland draagt de volksbeweging hare vrucht de heivorming is zeker geworden en het tegenwoordig toryliewinil is weinig geschikt om de zaak lot een goed einde te brengen want het zal om te overwinnen verder moeten gaan dan de liberalen in het begin eischien en welligt to h bezwijken De fransche regering is te kwader ure overgegaan tot het vervolgen van den heer de Girardii die niet terugdeinst voor het oppermagtip geweld Zgne stoute taal brengt de gemoederen in beweging en kan van groote gevolgen zijn Het is onmogelijk den geest uit te blusschen van het fransche volk dat bij scl ijnbHar gevoellooze onderwerping krachten verzamelt tegen den dag der vergelding Het diiitsche parlement schijnt beter gezind dan men vrij algemeen he eerde Het is bloot een kwestie van tijd Het dtiitsche volk ontwaakt tol een nienw leven en leven is vrijheid Ook Oostenrijk oul aakt maar in een anderen zin Daar beginnen ile m eijeliikheden met de bevrediging van Hongarije Nu zijn de overige stammen Oütetreden en be De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van bet zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte ginnen zich te roeren Gdliciers en Croaten Moraviers en Tyrolers Bohemen en het oïer chol der italiaansche bevolking De Duitschers zitien het ergst in uen drang en het is niet te voorzien waarop dit uiiloopen moet Von Beust is een bekwaam man maar wie is berekend voor zulk eene taak ouder een vorst die niet weet wat hij wil In Turkije kon dit laatste ook wel eens het geval zijn De sultan begint toe te geven maar waar zal het einde zijn Concessien aan Servië C mdia Egypte en ais die bevredigd zijn zal het liersi regt beginnen in Thessalie De zieke man nadert stellig tot een nieuvve cisis en de etigeUche fransche en riissische doctorea zijn het iciiijnbaar vrij v el eens maar dit is niet van harte elk hunner zijne eigene geneeswijze willen volgen en d zameiiïekuoeiü recepte leveren een vergiftig mengsel dat Jen patient ze r geva rlijL kan woruen len zou bijna moeten vennueden dat de leugenachtige en veruntrustende geruchten die Nederland in rep en roer bragisn nie s anders waren dat eeiie ontijdig uiigebars en mauéiivre om on innige eischen door te drijven Alles is weder tot rust gekomen en men agi eert slechts lot verhooging v u onmogelijke weerbaarheid Niet dat velen daarin anders dan dwa isheid zien maar men ontziet het vooroordeel dat ons als kinderen vverd ingestampt men weet beter en zwijgt om geen ergernis te geven Indien nu de tweede kamer maar lijzer is en de welvaart des lands niet opotferi indien zij gepne oiisiedekte nmtelooze verspilling goedkeurt dan raag net ininisiene nog een tijd lang voortsukkelen Het begint on goede bewijren nn ijn geest te geven de reactionaire bonding bij de behandeling der eeredientten opent nog menigeen de oogen Zij moeien blgveii om op dezen weg het volk te doen zien waar wij hten g iaii Het i = fu leeiscliool voor de liberalen die waarlijk een les noodig hildien Het gebluf op de Tiinisteiiele meerderheid zal niet lang duiii want de partijen egen elkander vrij wel op en als wij ijevrjd blijven van nationale randjes ea geprool imeerde kuiislea ir jei keert de liberale meerderhei zeker spoedig terug en ij verlaten de baan der reactie Ji we ie het pad te bsivedej van deu vooruitgang öuHcnlonï IjOZlCLeil 6 Maart Het In erlnii lieeff ci teren de tliscns ien over ile parlemeiita re liervonniiii 0 rtL t e De heer Disr ieli lieeft d bpraadshi in rfn van liet kaluiift medepedceid Lord CruMhoiirne en sir K l eel lif bbeii de reileiien hunner aftreding keid aar jiemaakt Hel jrouvernempni heeft verklaard met de reform hili ie uülen staan of vallen In de zitting van het L fiierhiiis heeit iord Xaas in antwoord op eene interpcliatie des lieeren Monseli verklaarti dat het pouvernement een dfpeche iieeft ontvangen waarin jjezegd werd dat de telf raaldraJen tnssf hen Cork en Liranienck wjiren afgesneden en de spoorweg over eene uitgestrektheid van eeuige taijlen was vernield Verder weet liet gouveriiement met wnt er gebeurd is De aanval op Progheda is afsre iagen het aa ital oproerlingen wurdt begroot op lOOÜ tot 4 iO persenen De gevangenis te Killarney en andere punten b j Ihddin ijii aangevallen doch de opstandelingen JJn teruggestagen Er is ook een aanval op Caslle M iriyr gedaan de roepen iijn ia betere positie geplaatst zij zijn op aUe eveniualiieiten voorbereid l e Globe eeu gematigd orgaan van de consert atie e rigting verzekert dat de ministers het l es nit genomen hebben om het parlement te ontbinden en zich op het oordeel ucr kiezers te bferoepen indien de zeer vrij innige refurmnili die zij nu naar hun definitief en eenstemmig bestuit zullen ludienen door het Iinis der gemeenten wierd verworpen Lufd Brougham de grij e staatsm tn d door de liberale parlij in Eugel iud steeds onder hare sieraden get véfkiaari zicb io de Times rour d uitbreiding v