Goudsche Courant, zondag 10 maart 1867

Voor de vele bltjken van deelneming ondervonden bg liet overladen van onren vader en behnndvader den Heer G J W CAKP tiettiigen g bg deze onzen hartelgken dank A B01J ARDS Ca p Voor de vele b ay7 co mi be langstelling ondervonden by het orerlijilen van QliKrn oudstqo q W bemigen g hiermede on u hart el jten dattk € KJiOOK L IvEOOt V Yaabt GouiTs 7 Maart i8S7 regV tat v t hooW eener huishotidi g Hij heriaoerj lii rhij a dii besnoei rvela iii 1829 bj de hen i Isl ijjingeu over de e r e pirieiii nijiiernir niii d jor le liberde pirleiueiusle len wiisronder lard John Ku fll in eeiie onderluitfe zaïueukomst irerd oe Igekenril 7 DubllU I Miiri tii ereii i de amerik lansche generaal Mi n h n 1 I Il uur 0 i r eieiheibtr der ler lie re ek te e jk n e J rk üii 111 n 1 ni ler leni m iihitr P rre eer i ir ij e i u eeiie ain iiuljne pirtij i ipencu 111 be i g 11 yen iiiM 1 rt le ki dene en ile ariillerie ijii imr Limerick ge on en it Ie re l w ril lo ir ue leui lU Op een aiuidi poll e 1 n lie J r l cliipCoiiv 13 een auivii ue a 111 PailJS ri Ni ir men irrneeini liebbi 11 de peleuien 1111 Ut ie 11 ge rireieii In de oplielhn der vuirilgiinde ti eie iiui 1 i i r de upri ig v ui mei ne d i l 1 len wod it de iiii e i m pe 1 ile bi nleii vuor en lij I uer I Miar tv regib ik heeli heil n iiii spriik ged 1 n 111 ie 71 ik ei en heer linie di dir rliii Mei 1 innemi ig UI ver itniei Ie ni i n igf eden 1 He liei e j iriiui vert jr leeid 1 l oimO ir boe e Üc drukker ue hctr brrriere is ven r e I Uit lUII Ir hoeie l i leer riuer Iteii bi he v itge eu I ligchiam iijne interirf ie 1 ier e buiit idand he oliiiek der rejienn it gediend t ï 1 rt Het on eip be reui u e de ie eiorjiania u e 1b let V el p end u el t 111 u tnieiul Hti koinl o ertenmet he i eii te ueii laii len renis lieiven I is te liieiiatiijd til let e i ve le er 18 i ep 1 ud op Mji j ren vervolgens zalde dieisiji bj de ree ie vier j ren iju CölllJD b Miirt De belle uin nrv il leve frictien in den rijksd ig hel ben zuti verk 1 ri voor eene loorloopige bentdgligiiig oier I et on erp ler b ui Imoi siiiiiiie 111 eene pi 1 ure zitting V n len rijk d ig O jk een dtel der iiuerilepiiiij erkl irt ich irvuor De rijks 1 ijr i eeft cei e jïe ijke re e tng vin werk ailnh den lis 111 hel pnii i ct e hm v m itgev iriligden dehnllielaaiigeroifeu nadat Ie 1 ar tnir lu 1 eil lu ie uitiere voors ell n vin bel e irt ei v ireu 11 jje rikken De le eziiig vandeu ni 11 er O eiin 1 vu L pj 13 fieidig leimaird ül eis de N ri DMiisitie ei niig is liet berigt aingiatide de s hadeluo e ling lau den lu nog v ui N is ui voorbar ï en 01 jiiwi l Ie ila bi den e de er sie ie prij n on strijd denheer V Ij Ben t en v ei lelteii ji e bek til 1 s si 1 1 s ü i 11 dit op gt s euuiii 11 e coi en 1 f i 11 e luienle dig bluleii lolkoiieii i ereui ü r I i i ij I ree ml overhtgten hij ot s id I ee e r in lli 1 r e De betrekk I 5 11 v eue iij ne de Hui ren I et I 11 geknoopt gevenna ir let oordiei vat ahe ge r 1 ie leufii om heui geluk tevveü ihen met ie verNre en re n aten ter i i ij nog be ere vruc iei veriva hteii vin lie I eivoi si beiert O aii nrijk nielRut res ilreek tiv uid ti ie t m ip ie ang utr iikeu 111 Duiiseh al d begin men 1 lei 1 en toesi ind v in dien 1 abuurmeer me ontiev 11 gi n oo ie beschoi ueii W66D6I1 h A gram Madrid 7 Ma n De nuuisier vhü int heeft aan ile gezanten eene tireulijre gerigi vvuriu hij zie i eila igt over de lasterlijke aiuvalen in de bu enlaiusdie dajibl lueu Hii verklaart d ii Sp uije veel te eilel i om d larop te iul oordeji en dat het jrouvernen ent ook deswege geene reg erltjke vervolgingen wil proviceren omdat Het nie lien scliijii uil hel ben v n aan lat lasi rlijk geschrijl e nig e igi toe te kennen Oinncnlano GOUDA Maart Mmtwnrir wvcuiilait IS tlczw ui de eitpuc vooqaar kawMMtkt alkitt gttigudu urdcu Vplg as achterstaande advertentie zal mojrgte vfS tig eene tooneelvoorstelling gegeven worden in het lok ia Tivoli door een antwerpsch gezelsch ip dat elders veel goeil euringmogt inoogsten en dal wij oiet vertrouwen aanbevelen aan df belHUgstelliiig van ons tooneelmutiieii publiek VVuenslig WIS de zpiing der twee Ie k imer grooteptjffj gevijd iin de liegrojtmg der afioiiuerlijk administritie vqsrde hervormde eereiieutt enis 4fg f iardigleD van verscbtllenflerigungeu kn iineu da rin over en dat deze miiusler el verrev m Ie streven niir tie handhiving van de grondvvettelykevrijheid en zelfsl uidigheid oer kerkgenoot ch ippen er integendeel op uit was om dat groote beginsel slipende te laten ofer ipgm in te gaan Vooral de rede van den heer Thorbeckeheeli die reiene ten dut lelijkste auigetoond deze sprekereindigile d in ook met te verkliren dit ofschoon hij dit conservatief miiiisiene had ten komen met het elfde gevoel alsmen de si oenen ziel ativ i5 eleii hg tiieitemin onder geen goiiveriieinetit v m weke rigting o ik het zonder ernstige bestnjliiig zou men w iiineer het tj de pirleineiitiire vrjheid hetzij de elector Ue vrijheid ol oo als hier de kerkelijkevrijheid lu gev a ir werden aebragt De luinister van fin incten bela t rael de adtninistratie voor de hervorm Ie eeredien ien en heeft getracht da irop al de sprekers te be uilivoorden mair de algemeene indruk was vau dien iirii dit allen vm onderscheiden rigving op tonden om te verkliren dit j in hooge m itc teleurge teld ireii en dit de lutiiiaier eigenlijk niet geantw i iril hul of gettioiid h id volstieki niet op ile hoogte der ikeii ie zijn Zoowel de hh vin Ljndeii Biolion v ui de Pm e als vin Eek constateeruen di en met de rede vi den heer Ihorbecke nis de miiusier blijkbaar 7ou venegen dat ieder kon merken hoe weinig ifJoeiide hoe geheel oiibeduitlend dat zoogenaamde autttiorl as oj el wit vorm ds inhoud betrof Het liooldsink eif is vo ril ook in verbind tot de beslissing vin gi ieren i ingenomen met iS tegen 26 stemmen w urn het hooldstnk bitiueni lUiKche z iken m disciis ie kw im dit tliten bij de ildeeling inline en chntterijen tot eetiige beldugwekkende iliscnssie a inleiding gaf en vvairbg door de heeren de lloo vm In tie itting van ilonlerdig gn de beraidsl igiugenvoortge Pt over de statl begrooting voor 1S67 en el overhootdst tuiinetil ziken afd IV medi che politie Nl eenige algemeene ben idsl igingen ging men over tot de beh indeling der artikelen Bg art 58 verklamle de hr Blom zich tegen de ophefling der geueeski ndige school te Rilterlam en liesireed de heer vin Lijuilen ten s rksie het subsidie ain het atheneum ie Aras eril uii voor het praktisch gi iif eskundig onderwgs Hg zig daarin een vo irmiloopeu op de wet op hei hoüger onderwgs Hg sitl Ie een amen lement voor om de om van ƒ 12000 met 90 lü te venninderen en dus te brengen ü i J düUO ïv i eer liugduri e discnssten urbg het amendement door den minister vut binu ziken lig herhal ng is bestreden werd he aangeuomeu met 33 tegen i2 stemmen De i eele kamer heeft gisteren voor gezet de di us ieover de afdeeliiig mp i che politie v ui de begrooting vanbiniienlandsche zaken Bg de behnnde ing van oen post v meen millioen voor de veeziekte heeft de minis er van biniienl zaken lu overweging gegeven om de discussien over de e aak liever te verdagen ot de spoedig aan te bieüen wet houdende ailere maairegeen om rent du onderwerp De som nu aangevraagd en die als geheel voorloopig en uominaal Ie beschouwen w IS prejudiciecrde in geen geval het later oordeel overdf nieuwe wetsvoordrigi want welk st l el ook o gevolgdvTorden het g dat der staais commi si of dat van den heet London lu elk geval oii het Jh ius aapgevraagde kredi met volloende gn Doqr den ministei van bujueul zaken u ter kennis a l elnnglifbbendeu ijjebrigt dpt de examen ler verkrggjng vap acteii van bekwa mheid voor het middelbaar oiider j voor Het ja ir 1867 fullest woruei afgenomen in deji loop der amnfi tnei aai uaade Zg die zood ig examen Dcehcn af i leggen z ji verzocht ach vuor 10 april schnfiel aan te 3teldea aau li l dep vaa hinueul zaLeui en daarby na uwikeurig of te eveu tot elk eiaineii zg verlangeu us nrdfvi toegeliten niet aauwgzmg van letter en ttumnier Uer programma s va gesteld bij bel kou bealuit vau 2 febr 1864 Met zeirerheid Ifsn worden jemeld dat de coltegieo d gedeputeerde staten vin GelilerI m I Noord Holland Friesland Groningen en Overg sel ich loi den kot mg hebben gewendmet dringend ver oek dut door ile commissie voor de v epest voorgestelde maitregelen yiillen worien len uitvoer gelegd Wat de gedepuleirde si iien v n Zi id H 11 nul bereft wordt v n die zgde even eer erkend d t he niulde van ifmaktng het eenige midilel is om v ut de veepest veriest teworden doch ordl wat de uilvoernii betiefi Ie voor eiirgegeven aan de denkbeelden van den coinmis iris de koning dtn heer Loudun Na ir men verzekert zou de roaatschappg t i ejplointie van staalsspourwegcii in onderhandeling gn ovei het verkrggen van al het nog oiibiekende k ipu nl roet eene bmk te Darmstadt die o a eene wijZiging in de statui u to voor naarde heeft ge ield De gedaante vnn Delfl iiid is m einige dagen geheelverinilerd en landerijen die liiïer dn drie n nnilen on lerwater stonden 7ijn weT boven f irnen otscliooii het vtriies van vele winlergewas en g lot s Welt men alle redenen omzicli over de voorifffeigke weersgesteldheid ten op i2te v mde landerijen te verhengen Hoe el men nog onlangs uu Zwolle kliag t over denhoogeii waterstand is die door den toen jievolgden oosiewindzoo eer verminderti dit reeds maindag 11 twee stoombooienin de zwolsclic kril aui den grond zgn geriakt De Tk iiinhe len ot ifdimmuig ler Ooster Schelde bgBi h worden met kricht v oort ge et eei e gronte menige m iteri den is reeds en wordt nog d geh ks aiimevoerd bg laagwater is de grondslig van dei d ini rtels igtbi r iii denzeedgk vm deu engelschen pi i er if li t i n hel dierie v larviater gtide ongeveer een its n v ii lo tiiii men g i ins Berigtei tut Bitam v in 9 jin me en o a in hetover t2t vin het Kalmte en rust bhjveii in neileri In ie hierschen doch niet de ge onde k ilnite tlie tie vrucht v ui voorspoed en tevreden held is Het 1 = de kilmie der muede oo e beriisiiiig in een lot aarvan voor t oi genlilik geei verbetering mosrel jk schgiit De houding der tiieii geko en tvwede k imer is leie nieuwe en biltere teleurstel mg uiwefs voor len die ver r iiwtlen ilal het goed regt hj de mone keiu heuins vot r ns i teceii de mims erule ramobiivres egemren otnle Het teitendeel heefi plaats geh ld oi ler dit eme enkele tem iti ie volksverie gen oord if iiig een v oord van ver tt heeft doen liooren Zoo bigft dan Iiuhe s toekomst vooreerst in de h iuden eener reactie waarvan mets te wichten stjai lm weileling en on ekerheiil Door belingrgke mmre eleu heelt ich alihan lel bestuur van den nieuwen gouverneur generaal tot heden met gekei merkt V g vergissen ons de toeging lot s lands pi ui entuin te Biilenzorg is ir de ochtenduren voor het publiek gestolen en d militaire muziek uitvoeringen aldaar ilte d zondigs n imiild igs pints hidden gn als onehrisi lgk verboden Het door welgen v m kameele ei if en vin muggen is men ziet het no nel in onbiutk Cv mtn Een andere roerkwairdigheid die hier fvooril mar a inleiding van een krachtig artikel m de Javi Bodej veel discussie veroorzaokt heef is de afkon liging v ui het koninklgk besluit vau 7 november lSfi6 over de lutbeste In van smker on Iernemingen met weglatinir dezer I alsie iiisiie Ie i lngeval noch bg de openbare inschrgviug noch bg di d larop gevolgile heruitbesteding het afgekotulig Ie inniimum wordt bereikt is de goiiv gen bevoegrl de oiideruem mr beliou lens machtne ming van bestaande regten van voorkeur voor den tijtl vau hoogstens tien Ja en op zoodanige voorwairlen tut ie geven als hem in het belang vin ilen lm e en van ue betrokken beiolkmg oorbaar zullen voorkomen Men ven cemt dat deie weglatii g op advies van den raad van Indie heeft plaats ï erUntkn Heden overleed zacht eo kalm na eed langdunp doch petliililiEr edrii en hj kn onye geliefde locbt r i i hehtivrddoohieT EVA DOROTHEA THERtSIA in deu ouderdom van oefceDtien jaren G H WTLLEMSZ W WILliEMSZ HONDEKOEIBB GOGSA 8 Ma ir 1867 wwife k0it iitf$viMf l e He renMe roaw WALTHBR betuigen hunnen dank voor de l enij n Tan deelnemin ondervonden bg hel over Igden van haii jongste Kindje O o ad 8 Mnrt 1867 gehad et btt itpmH do t om bi miilulde pilb steding fa peen gevitl tot omferh mdscbe verlenging der eontractrn over e gain Dit doel geeus ii S alkenreide gelooven wn toch dat de indische regerinz hare bevoegdheid is te bm en ges M en zeer zeker in tien vorm aroveljk heeft misgetast duur een gedeelte v ir een knniiikijk b s n ijs het se ieele ue liiit if ie kun iigen De D gbl id inrtg zin van een dergel ke v r jht ld tin tien vorisen goiiveri eur gener il uiiijeiwgfeld een zwair tnisiirjf eboen gem i ikt De bg oti ler hevige reg tis van tien westmousson hebben te biniriii v ire overstrooiiiinpen ten g volje eli tl Omtrent den kolïij ogsL verneem oieii v m ve e streken eer giiusnuf bengieii Geiiieii dü Berigleii Don Hen iqiiez de Bourbon zoon vflr joii arlos is libenal ala eeneuit uiideriQ ï ü znne familie i e politiek on er nimsttrs s jfprioemdeeoe stniisvogtlpoiit fi Garibaldi heeft et tie be ocht eii Zdl ookrfiid re ten oezoeseo De porte woidt ii het j iw ji hrajri duor 01 £ tlijke eicchen die Rn alle kdi ten u k tn n Mm leriiioedt datde nederl ind he weerbaarheid eu de onii lij e krjir it enj tuten penptzijn teyen Abjssu ie 4au l ditirtrluie al di iidtsvie t 4 trworder aangeboden om vojr 2 p t eei e sttitvkni an ie t i ietzijl e crediteinn Het nieuwe uikeri ijri f ko tt i iet vour 1 i ei iawark u In de Hetuwe sterven de kitten an d ee ekte Lit den o itr k van Tilb iry ver hillei de weldidige instell ngeo eschoiik n Fe Rhotiü is de ee1jpbii bij prnie wiig uitgebroken + andwicbs eil ndei f ebbeu in Nfi t bijna tien en teu half mill ten oude p jf den iiker uirtev rd De vreeni de staten an Amerkt hebben in Ibbb ruim ol U iiillioen kannen pe roleura uitgevoerd Marktberigten Gouda 7 Mairt Tirve Poohcne per 2400 kilo 440 Romfp kieef cIiF ƒ 435 Zfoutt clie per inud iiieii e ƒ 11 i l3 ü Hopfrey 7 7o a 840 ders wiiiifr 72Da 8 10 lito 70 ufT ƒ 5 bü 1 6 90 H aer ƒ 2 I 4 0 Boekneil Fransche per 2100 kilo ƒ 214 Noor Ibribtiu che ƒ 2 O H ƒ 232 Bruine hooiieii 12 aj lo W uie boooen ƒ 10 a 12 Groene er teu 10 t 12 iO De haiiilel in v irkens wris iets le eudi£ er Boter ƒ I 10 a 1 2 b per ned pond Burgerlijke Staud nol DA Gi BOBEN 6 Maart Johanna Cornelia oi ders ue Ben en C W Tan Maren 7 Klazina Maria oudfTs 1 loo teD en M A vaa Kereber n Margtretha Joh=n 3 o dr g J G van Dam eo ü L Bik Man ouders A van Vliet en vl fiestel f om lis oud rs C dehorte en A Nooteboom 8 ubanne ouders J Abbuna en L Niffree OvEELLDïN 5 Maart P C vao WiH tu 14 d J M Rabouw 17 m 6 M Zegveld 6i j P J van Geelen 1 j 9 m C Belonje 54 j D Wilschut lo m 7 J de Jone 13 m i Voor de heng en vhii hei n gsieliiiip bg het overlgden Vrtii liim j nijsie kindje uiidervonileii lietiiigt de onderge teeken Ie ouk u imens zijne ecbtgenoote gnen Helmeenemien d ink J ïAN HOLV EMNGE GottJa 9 Maart 1867 A degene die iets verschuldigd zijd dip xif te rpidefpit l ifiu Tan f 1 S V4 VLH aM ge aond liiefctniif te MoordntM en aldaar den 19 PebrBdrg jl overleden wttrd H verzocht daiu vaa liet iltng of opg e te doen vuor den 1 f 111 e k tei Kil o e van dM Mstaria KLtU te Maorérleit