Goudsche Courant, donderdag 14 maart 1867

Donderdag 14 Naart 1 519 1S67 GOUDSCHECOURAlïT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 OPEXBARE VERKOOPIXGEi te GOUDA óp iI Xn G den 11 MAART 1867 des voormiddags ten elf nre in het LoJ mciri de Paauw aan de M irkt v m ue n ivolgeude onroerende Goederen s aan ie e i Een HUIS SCHL CR en ERF met een grooten Tuin en nog een HUIS en EBF i ve s e ii d T un de Gouwe wijk C N 55 en 56 twee HUZtN en EHVEN n den Lm en GroenemlHal wijk J N 61 en 83 een hUl en tlJb achter de V c m ark k I N 129 es HU I z EN en t f V E IN aan üei Nonnenw iier en den K uin yk O xN b 7 8 9 10 en 1 1 e en HUIZKN en EKVEN in de L uariissteeg en op het koninsserf wijk O oüJ 05 5i i 5117 50 53fi ei 537 en twee HUIZEN en ERVEN aau hei Molenpid ij de 0 ili en wijk li N 113 en 114 Oi Dl M Sl AG ilen 12 MAAKT 1867 des voormiddags ten 9 re aan het Slad eri iiig ii g op de Nieuwe H iven van eeuen INBOEDEL uanrou er ei n jrueileii eikenhuMleu Mangel On MA M l 1 MAART lsK7 des voormiddags ten elf ure in het L kaal s ijF voEGtS in de Buelek ide van Een HL IS waar i vijfK imers EKF en grooten TUIN staande en liggende n lie Tilt 11 rk iouda wijk H N Mi En MAANHAG den 25 MAART lb67 des voormiddags ten elf ure in i At KuUiJiiLIS a in lie We ih iven van Et i i 1 HUUR en snik GROND aai de Turfmarkt te Gouda ijk H v Kje ien 9 E len en een HUIS en PAKHUIS ii de Arijen r j e i iid i wijk H N 54 en 56 N tie II i iiii ïfii ijii ie bekomen ten kantore van den Notaris W J FOR iJlJN lil UOi LEEVER ie Gouda OPENBARE SCHOLEN IV V i =eiijl e SCHOOL COM MISSIE te Gouda brengt ter algemeeue kennis t op V iMi disr deu 13 Ma rt 1 67 s naraidd igs ten 5 ure in de respective hoo lei liiichn ving zal worden gehouden voor de kinderen wier pla iising jrdi vrr iigd a in eene der openbare Sch jlen binnen de e iemeenie niet inbe ip i r i p nb re cl uol voor jongens waartegen een schoolgeld van écu gulden V m iie e on ierwijs wordt gegeven in de beginselen der Fransche taal en der V klll de IV in chrijiing voor de t slaande Burgerschool is beperkt tot die van n eije lerw ijl aan de Jongejufvro uw en school geeue leerlingen irdeii ueije aen dan die haar negende jaar hebbeu bereikt en blijken geien ü nuei a iin Ie ijn bedreven in het mechanisch lezen bet schrijven en de vier hiiiir lregels der vekeiikiinile Vuor 1e oierige scholen is le leeftijd bepaald op ministens es jaren met uitzon lernï aii de aan de Siads rinenschool verbonden Bewaarschool Voor de Openbare JonsrejulVroiinenschool en de Openbare Burgerscholen zal het ii l ienile ijn wanneer door de belanghebbende ouders of voogden schrifielijk nf üiiinileünK de wenseli ler pi using hunner kiinleren wordt Ie keiimn gegeven Van 1e oo lühigen lie hunne kin leren ot pupillen wensclieo Ie zien opgenomenaan de S i U Tii clien i houl wordt Alle kiiiileren ihi de Openb ire Scholen opgenomen moeten bij hunne komstter srlniie looriie ijn van een bewijs van wel afgeloopen vaccine of doorgestanekimler iek e Namens de p isfelijke School Com missie Gouda 9 Maart 1867 J B PEETEKa J Secretaris IJZEREN MOLENROEDEN MET ZES JAAR GUABANTIE bij Gebrs B POT te ELSHOUT a d Kinderdijk MC aieer dan 250 adressen van H H Eigenaren van Molens en Polderbesturen te bekomen zijn Tegen primo MBI wordt te utrecht verlangd DUE KEUKENHEID jje goed kan koken en tevens huiswerk vcrrigteii boven de 35 jaren oud en van goede getuigen voorzien Adres in persoon of met franco brieven bij F K EBKHOFF Oude Gracht D 58 Secretarie Ter opjleiding in de Gemeente Administratie wordt bij een Burgeniee ier van eeiiige Gemeenten en waarvan de Secretarie ie de er Slede gevestigd is gevraagd een JONG MENS CE goed kunnende lezen en schrijven Adres met franco brieven onder letter Z of in Persoon bij de Boekhandelaars i yui BENXUM eu ZQÜN te Gouda Lokaal TIVOLI te Gouba Nationaal TOON EEL van Antaerfeu onder het bestuur van M E L O Y L E M A I B E Brillante Voorstelling roet medewerking van dea Heer Victoe Dkiessess eerste Acteur van België ea HulUnd op Zondag 10 Maart 1867 De Gr r a f s t e e n Xti liet elve SISKA VAN ROOSEMAAL Beide stukken nooit in Gouda vertoond Aanvang ten zeven Ure Eerste Rang 99 C Tweede Rang 60 C Teïgras ONTVANGEN eene Parlij Zeogras eer geschikt voor Binnen ei Buitenhindsche vcpakking lot civieVn prijs C THI M Gouda Apotheker drogist OpenHare Vrijwillige Verkooping van BOOMEN HEESTERS en PLANTSOEN binnen de Gtmeente N00KD ADDI NXVEEN op D±NGSL AG den 12 MAART 1867 de avonds ten 6 ure ten huize van B BOER Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore tan den Notaris MOLENAAR te ZuidVVadilinxveen TE KOOP eene puike vruchtdragende MOERBEZIÉNBCOM ie betalen ais die Vrnch ten voortbrengt Adres niet gefrankeerden brief bij den Uitgever dezer Courant Eindexamen Burgeravond school Gouda Tegen het einde van Maart zal gelegenheid worden gegeven tot het kosteloos afleggen van bovengenoemd examen Tot dit examen worden ook zij toegelaten die de Burgeravondschool met bezocht hebben Zij die verlangen aan dit examen deel te nemen worden verzocht zich vóór den 18 dezer aan te melden bij den Directeur der Burgeravondschool Raderstooirboot d Usscl Van Gouda Maandag ea Bingnday smorgeus 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 ureu Dagelijks Rttourkaarteii Prijs van het eedeslilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid an minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 per kan 64 cents idem a 47 io per kan 66 cis Jenever 2 soort Moutwijn a 4 iV o ff Per kan 62 cents inl BRANDEWIJN k 46S o o per kan 67 cents Meerdere of miiulere sterkte naar evenreiliglieid G0LD 9 Maart 1867 Bgekdiukktr f au URlM MiN Deze Couraut verschgïKSes Donderdags ea Zondags lü de Stad geschiedt de uitgave des avoads te voren Deprijsperdriemaftndenis 2 franco p post ƒ 2 25 Advertent ien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten üor 10 ure ingezonden zijn KENNISGEVING 5 tr 5 iLSSÏ BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda brengen ter kennis van hen wie zulks zoude mogen aangaan dat bij de plaats gehad hebbende uitloting van eene obligatie groot ƒ 1000 in e geldleening groot ƒ 15 000 aangegaan krachtens raadsbesluit van den 13 October 18 54 goedgekeurd bij dispositie van gedeputeerde staten van ilen 29 Dec 1854 a 20 ter flossing is aangewezen de obligatie n 7 Wordende de houder der gezegde uitgeloie obligatie opgeroepen om zieh met de elve op den 31 Maart aanstaande des voormiddags tnsschen 9 en 12 ure Ie vervoegen ten kantore van den gemeente ontvanger op het Raadhuis alhier ten einde aldaar tegen overgifte van de obligatie en de niet verschenen coupons haar bedrag te ontvangen met deu daarop tot den 1 April verschuldigden interest znllende na dien tijd geene renten meer worden te goed ged ian GocD i den 5 Maart 1367 BlrgemeeoTek en Wethoudees voornoemd De Secretaris De B urgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN öuitenUnïJ IiOnden S Maart De Times meent dat het voor de britsche regering hoog tijd wordt om krachtige maatregelen ten opzigte van Ierland in liet erk te stellen Uet is toch nu reeds zoo ver gekomen dat de bewoners buiten de garnizoensplaatsen geen oogeublik hun leven of hunne bezittingen zeker zijn Van daar dat reeds velen de wijk naar Engeland hebben genomen Uit Newfork berigt men van 8 maart De wetgevendemagt van Virginie heeft eene conventie tegen mei e k bijeengeroepen met het doel om de wijzigingen in de constitutiegemaakt en het stellen d r zuidelijke staten onder militair gezag goed te keuren De negers hebben het voorstel gedaaneene afzonderlijke conventie te houden De wetgevende magtvan Maine heeft geprotesteerd tegen de formatie van een geconfedereerden staat van de b itsche bezittingen Canada enz Men verwacht in Canada een inval door fenians 10 Maart De president Johnson zal ditmaal de gewonejaarlijksche boodschap niet indienen bij het congres 11 Maart Lord Stanley minister van buitenlandscbe zaken heeft in antwoord op eene interpellatie van den heer White in het lagerhuis verklaard dat hij de zeer uitvoerige correspondentie betreffende de magtsuitbreiding der Nederlanders op Sumatra nog niet heeft kunnen doorloopen De minister vaa binnenlandsche zaken verklaarde dat de regering in geenen deele voornemens was den staat van beleg in Ierland af te kondigen De fenians zullen voor de gewone regtbanken teregt staan Dublin 10 Maart Alles is rustig De tijdingen uit de provinciën melden dat er rust heerscht Belooningen zijn uitgeloofd voor het gevangen nemen van verscheiden hoofden Tan den opstand 11 Maart Er zijn zes mobile kolonnes geformeerd namelijk te Waterford Tipperary Cork Thurles Clare en Carlow Bij iedere kolonne bevindt zich de magistraat der stad Berlijn 9 Maart In de zitting van den rijksdag op heden is het cntwerp constitntie in behandeling genomen er zijn ingeschreven 29 sprekers voor en 16 tegen De tribunes waren met publiek gevuld de kroonprins bevond zich in de hofloge De voornaamste redenaars waren heden de heer Twesten die slechts met belangrijke wijzigingen het ontwerp aanneemt de heer Waldeck verlangt een verantwoordelijk centraal gezagj de wer Miquel is voor het ontwerp en wil alle offers brengen Toor tot het stand komen van den bondsstaat de beer Bobden De prijs der Advertentién van één tot zes regels met inbegrip van Let zegel is 80 Ceutj voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewoue letters worden berekend naar plaatsruimte meent dat in het ontwerp te weinig op Oostenrijk is gelet de heer Wagner is voor de onveranderlijke aanneming van het ontwerp dat stoffelijke oordeelen verschaft die beter zijn dan discussien over grond en anucre regien 11 Maart In de zitting van den rijksdag op hedenwerden de discussien over de bondsconstiiutie voortgezet Deheer Braun van Wiesbaden gaf te kennen dat de nationaleeenheid de hoofdzaak was en dat men de zuid duitsche statenniet met fr iaije redenen naar zich toe moet trachten te krijgen maar dat deze aan hun eigen werk moesten overgelaten orden De rede van dien spreker vond een grooten bijval en de heervon Bismarck wepschte hem geluk daarmede De laatste verklaarde daarop dat de aanneming van het ontwerp voor deduitsche natie de baan opent waarop de diiitsche geest zijndoel zal vinden Het is nu de vraag welk offer men van hetparticularisme kan vorderen Hij vroeg verder ie een verantivoorilelijk ministerie zou benoemen Pruisen wil niet mediaiiseren wil geen geweld gebruiken jegens vor t of volk maartrouw aan het verdrag met Pruisen moet de grondslag zijn Ook de regering a ht verbeteringen in de constitutie mogelijk maar constitutioceelgezinden hebben zelve de noodzakelijkheidvan een overgangs tijdperk ingezien en erkend dat het bondsleger tijilelijk onafhankelijk gemaakt moet worden van een votum van het parlement Voor de vereen gmg met de zuioduitschestaten is de neg gebaand In voorname kvve tien zullen hetnoorden en het zuiden te zamen gaan De minister geloofdeniet d it de landdagen der bijzondere bondsstaten het door denrijksdag tot stand gebragte nerk zullen verwerpen Arbeidenwij spoedig zeide hij ten slotte laten wij Duitschland in denzadel helpen rijden zal het nu reeds kunnen De besehal diging van den heer v Muechbausen den ex minister in Hanover dat Pruisen de overeenkomst van Langensal a geschondenhad wees hij m de sterkste bewoordingen af Hij verklaardedat het hanoversche hof een broeinest va intrigues geneest isen dat die ministers verraders zouden geweest zijn welke degelegenheid om zulk eene dynastie te rwijderen ongebruikthadden laten voorbijgaan 12 Maart In de zitting v n den rijksdag hebben deheeren Mallinkrodt der pruisische katholieke pauij en Sohleiden een der vertegenwoordigers der Han ce steden het woord gevoerd zij hebben de pruisische politiek krachtig bestreden aangezien Pruisen den oorlog provoceerde de zucht naar veroveringen was volgens hen geen loyale basis ternijl do r denoorlog koningen die door de genade Gods tot den troon werden verheven werden onttroond De heeren von Bismarck ende Savigny trachten de verwijten te ontzenuwen Eerstgenoemdevoerde in zijn antwoord aau dat de wanorde in Duitschlanddagteekent van het oogenblik dat de uttramontauen de zegehebten bevochten De Saksische afgevaardigden Hei bner en I Wigard bestreden het ontwerp constitutie omdat het geene constitutionele waarborgen bevat daarentegen werd het ontwerp door de heeren Zelmeu en Gebert beiden Saksersj en den hr Bennigsen verdedigd die den wensch te kennen gaven dat men het eens zou worden W eenen 9 Maart Onze dagbladen houden zich ip de laatste dagen met de ooslersohe kwestie bezig Het wekt hier beduchtheid dat Frankrijk en Lusland zich in deze zaak naauwer aaneen sluiten dan den heer von Beust aangenaam kan zijn Oostenrijk heeft vóór alles behoefte aan vrede ei de verdaging der kwestie kan slechts zijn in zijn belang Inderdaad schijnt ons kabinet nog geene combinatie te hebbeu gevcden welke het een voldoend steunpunt en genoegzame zekerheid aanbiedt In dit opzigt nu laken velen den heer von Beust dat hij niet al zijn invloed heeft aangewend om de kwestie te doen insluimeren minst genomen had hij de herziening het parijsche verdrag van 1 S56 niet zonder noodzak moeten uitlokken 11 Maart De ochtendbladen melden echu voorbehoud dat de heer von Beust voojMjBens is goedereu te verpanden ten bate der Kwcien vU Ui WS v