Goudsche Courant, donderdag 14 maart 1867

ADVERTENTIEN Nationale VEE VERZEKERING fflAATSGHAPPIJ goedgekf ijrd door Z M den Duing den 22 September l Gtl Waarborg Kapitaal 200 000 Gulden Iq de Maatschappij is tot op den 1 Maart 1867 deelgenomen voor een bedrag vaa 1 046 804 Gulden De Maatschappij verzekert tijdelijk ea doorloopend PAAKDEX EZELS MUILEZELS RU MDEKEN SCHAPEN GEITEN en VARKENS met dadelijke aanspraak op vergoeding va sohade welke vergoeding dadelijk bij de regeling Kordt uitbetaald Inlichtingen xijn te bekomen bij de Direktie te Uosterrout san Het Hulp Kautoor te Jiotierdam en bij in ZUID HOLLAND Ckarloia Jan Panwe DordriKjd G de Wai rd Az Lekkerherk As den O idsten MoordrecM P Kapteijn Nieuwenhoom Jan Veerman Noorden C Bom Veehouders in veerijke streken v u ende van 3 a 4 honderd gulden niet worden Brieven fraucn pti ilat daiirora rent met de clericaleii een comproniis tot stand is gekoHidn De Abeiidpost meldl dat het bongaarsche ministerie gisteren zijne officiële functieii heeft r auraard en mitsdien de werkzaamheid van de hofkanselarij voor Zevenbergen heeft opgehouden De opheffing daarvan is gister in eene slotzitting bekend gemaakt Florence ll Maart Voor zoover bekend is hebbe i er tot nu toe 8S verkiezingen plaals gehad die tot eene definitive keuze hebben geleid D niroiuler waren er tiij ter gunste der regerinz en 22 voor de oppositie Er moeten nog 1G5 herstemmir gen plaats hebben Daaronder zijn er lOS alwaar de kandidaten der regering de meeste kans hebben Madrid Jiaart De Gateta bevat een decreet waarbij in geheel Spanje de staat vai beleg wordt opgeheven liet blad befat voorts een decreet betrett ende de u kpers De borgstelling Jer sta tkundige dagbladen is bepaald op 40 00ü realen de censuur ordt weer ingevoerd het stelsel van preal tble iiib 5lagneming blijft bestaan en de schrijvers of uitjrcvers ii cr ii twoordelijk voor de artikelen die liet licht zien ttru i de drukkers altijd medepligtig zijn Ken gedrukt geschrift dat uitgegeven wordt zonder voorafgaande vergunning wordt als clandestien beschouwd Konstantinopel 9 Maart De Porte besloten hebbende om deu Hat Uumayum opregtelijk ten uitvoer te leggen heeft verklaard dat verdere concessien aan de rajah s overbodig zijn Alle eischen van Servië zijn iuge i ligd Gedclegeertlen uit Candia ziju hier aangekomen ömnenlanö GOUDA 13 Maart Heden zijn aangevoerd tT kaasmarkt 31 partijen die vlug v j kocht werden tot den prijs van ƒ 2S 50 ü ƒ 34 N ar men verneemt zal het laatste der dameseoncertendoor het mu iekge elschap Euphonia in dit sai oen morgen tegeven den kunstliefhebbers in de gelegenheid stellen meteeneu uitstekenden nederlandschen kunstenaar kennis te maken den heer Coeuen van Utrecht Hier even als tlders waarhtj optrad zal zijn geacheveerd en gevoelvol spel hem alseen goed gevormd musicus doen kennen Voegt men hierbijdat een begaafd dilettant wiens schoon geluid en smaakvollevoordragt reeds vroeger een aaugenameu indruk achterliet zal optreden zoo mogen honoraire leden van Eiiphouia roethunne dames een genotvollen avcnd verwachten In den nacht vuu zondag op maandag is kort na middernacht te Ötoluijk ürand ontstaan in de hervormde kerk waar gedurende de laatste weken geen dienst was gehoudenwegens bouwvalligbeid liet vuur woedde aan alle kanten zoodat men noch de klok kon luiden noch de brandspuitenbereiden Van hier zijn twee brandspuiten afgezonden maarspoedig lag het geheeic oude gebouw in de asch en mogt menzich gelukkig achten de nabijstaande gebouwen te kunnenbehouden Zaturdag is in de zitting van de tweede kamer ingekomen cene onteigeningswet ter verbinding van deu spcor cg BredaMoerdijk met lUemsdorp llotterdam De behandeling van de afd Waterstaat is afgeloopeu en de discussie over de afd onderwijs aangevangen De hh Heydenrvck Saaymans Vader en van Wasser aer Citwy k bestreden de strekking en toepassing der wet van 1S37 en drongen aan op grootere vrijheid voor bet bijzonder onderwijs althans op de opheffing van de belemmering daarvan De heer Verheyen heeft de ochoolwet breedvoerig verdedigd Maandag was de geheele zitting der tweede kamer gewijdaan de l ehandeling van het kger ocderwijs Als besnijdersder schoolwet traden op de hh van Nispen van Sevenaer deBrauw van Lijnden llutl mar en biehon terwijl die verdedigdwerd door de hh van Blom n Limburg Brouwer üodefroiMoens en van Naaroeu die zich met nadruk verzetten zooweltegen wijziging van art 23 als tegen een stelsel van subsidienvoor de bijzondere scholen Mogt de toepassing der wet hierCl daar bezwaren opleveren zij moesten uit ixtii weg geruimdworden mits de hoofdbeginselen ocgedecrd bleven Van dezeregering was niets te hopen voor de bestrijders der wet Deheer Godefroi meende dan ook dat de agitatie nu voor goedmoest ophouden of zich oplossen in een geformuleerd wetsvoorstel Bij een maandag ingekomen wetsontwerp tot verhoogingvan hoofdstak V wordt voorgesteld de som uitgetrokken voorkosten iot afwering van het gevaar der veeziekte met ƒ 335 000 te verhoogen en die te brengen op ƒ 1 935 000 Bij de kamer is ingekomen het voorloopig verslag omtrei thet wetsontwerp houdende regeling der schutterijen waarbij geroegd djn twee nota s een van den heer Storm van a Gra vesande en een van den heer Stieltjes waarin deze hunne denkbeelden omtrent dit onderwerp uiteenzetten In de zitting van de tweede karaer van Jereu zijn doalgeraeene discussion over het ager onderwijs afgeloopeu Deregering blijft de openbare neutrale school handhaven met eerbiediging van vrijheid voer het bijzonder onderwijs Art 33 der wet moet behouden worden anders zou er een smet op het openbaar onderwijs geworpen worden De minister wil de bestaande grieven onderzoeken maar kan voorshands nog iiiat komen tot een voorstel tot wijziging De hr Jonckbloet verklaarde voor het hoofdstuk te zullen stemtBSB wegens de houding der regering in de zaak van het onderwijs Uit de discussie is gebleken dat een initiatief vau leden der kamer tother ieniug der hoofdwet gereed is De regering zal dat voorstel afwachten Het ölaatsblad n 11 bevat een kon besluit van Gmaart jl houdende verbod van vervoer van rundvee en vanandere voorwerpen enz Volgens dat besluit is het in de doorden niiuisler van binnen zaken aan te wijzen streek of strekengedurende zes weken te rekenen van den dag waarop dit besluit in werking treedt verboden rundvee te vervoeren enbuiten stallen of andere gebouwen te doen verblijven en isevenzeer gedurende hetzelfde tijdperk het vervoeren van erschvleesch versche huiden haar versche beenderen ongesmoltenvet hoornen klaaiiuen mest en van allen anderen afval vanrundvee verboden behoudens enkele uit onderiugen De tijdgedurende eiken de bovengenoemde bepalingen van krachtzijn kan verlengd worden wanneer de noodzakelijkheid daarvan Eiogt blijken Van het verbod van vervoer is vrijgesteldvet vee onmiddellijk voor de slagtbauk bestemd onder de bijhet besluit vastgestelde voorwaarden Bij bedoeld besluit wordt nog voorgeschreven dat stallen waarin aangetast of verdacht vee is afgemaakt of heeft vertoefd moeten gezuiverd worden op de wijze door den minister van binncnl zake te regelen en volgens de bevelen door den burgemi ester of andere daartoe aangewezen personen te geven eu dat op stallen of weiden waar de veetyphus heeft geheerscl t voor en gedurende dertig dagen na de reiniging dier stallen of nadat het laatste ziektegeval geëindigd is geen vee mag w orden gebragt Door den ministT van financiën is vastgesteld de 263 staatsloterij die bestaan al uit 2U 900 loten 10 000 prijzeneu 2 premien De collecte wordt geopend op 1 april en je sloten op IS april De trekking der eerste klasse zal plaatshebben op 2a april en de laatste honderd noma r3 zullengetrokken worden op jU julij Uit Arnhem schrijft Een Volgens nadere informatienhebbeu gedeputeerde staten van JelderlanJ zich niet tot de regering gewend om op uitvoering aan te dr ngen der maatregelen in het rapport der a itscommissie van de veeziekte opgenomen maar hebbm zij aileen ir het algemeen hunne adl ajsie te kennen gegeven aan den geest van het i ipport volgens welken tot behoorlijke bestrijding der veeziette noodigwas 10 knchtdadig handelen 2 het vervangen der thansbestaande menigvuldige verordeningen van zoo verschillendeninhoud door gelijkluidende in het geheele rijk werkende bepalingc i van rijkswege vastgesteld 3 het opdragen van deuitvoering dier bepaling aan ccne leidende hand Men schrijft uit den Alblasscnvaard Van vele zijdenontvangen berigten bevestigen dat de veetyphus in de laatsteH dagen in deze streken vele offers heeft geeischt De aangetaste stallen stierven op 2 a 3 ituks na geheel U t Menschrikt hier algemeen terug voor maatregeien ter afmaking Vooral is men zeer gestemd tegen het afmaken en begraveDvan gezo id vee waarvan reeds bij gerucht sprake is Viw Boskaop berigt men Nu overal het water is gedaald kau de verzending van hoornen en heesters even als het poten en planten ongehinderd plaats hebben reeds ondersoheidene niet oubelangrijke bcstellingeu zijn uitgevoerd Bij de zorg die te Boskoop steeds voL r het aankweeten van beste soorten aardbeziënplanien wordt besteed hebben zij dezen winter met geleden zoodai het vooruitzigt weder op een mild vruchtdragend gewas bestaat Men schrijft uit D kkum De handel in ï s is nietzoo levendig als in het begin der vorige maand De kooperstrekken zich meer en meer terug waardoor ook de priizeadalen De aanvoer hoewel altijd nog aanzienJiifc was dezenmarktdag veel minder dan den vorige en ruimde tegen arlaagdeii prijs met vlug op de prijzen varieejden van ƒ l BOtot ƒ 3 naar kwaliteit Granen en zaden met weinig handeltot vorige prijzen lu gedroogde cichory gaat thans wrinioom echter wordt de handel daarin iets levendiger Aardan pelen zonder handel De handel in levende have is van weinirbeteekems door de vele belemmeringen daaraan verbondenGelukKig zijn er in deze omstreken geene meerdere ziektewvaiien dan de reeds bekende voorgekomen Dr Heije te Amsterdam heeft onder den t iel vanVeepestbedwang een geschrift uitgegeven bevattende Ie denkbeelden reeds vroeger door hem aan den minister jeertseraavoorgedragen naar aanleiding van de ondervinding die hijin zijne mede zwaar geleisterde stallen in het Haarlimmermeerheeft opgedaan In beginsel is hij het wel eens met de commissie van 18 jan jl doch hij ducht dat haar forsch teveel vragen anderzijds op nieuw zal doen neigen to een zwak te weinig of te halfslachtig Wil hij haar doel veeleer stavendan bestrijden dan schaart hij zich ten opzigte der toepassingvan het beginsel der commissie meer aan de zij Ie van dencommissaris des konings in Zuid Holland Tocl vreest hij dat ook het door dien commissaris voorgestelde op bezwarenvan uitvoering zal stuiten en daardoor op een al esbeder eudtijdverlies waaraan welligt te gemoet is te koiren door i tin zijn geschrift ontwikkelde stelsel Hij wensclt d t de veehouders en andere invloedrijke personen in co nmissien vereenig l in elke gemeente in staat worden gestild zelveii defaantl aan het werk te slaan zelvcn de vereisch e maatregelente helpen vocrberc iden en bewaken en hun toi het toepassenen ten litvoer leggen dier maatregelen zoodinige magl tegeven dat het nergens en nimmer aan den inodigeu spoed want zonder dien is alles vergeefs behoeft te oritbreken Dr Heije schelst zijn stelsel in korte trekken het g at uit vanhet beginsel dat de star t alle onkosten dcowege voor zijnerekening neme zij het dan met eene hoorn of ve belastingen eene belasting op den ongebouwden grond als equi leut De wi terstaud iu Delfland is in de laatste 1 + dagei aanmerkelijk verbe erd reeds zijn ondersclieidene polders vai hetovertollige water bevriiiL Mag deze gunstige verandering vcoreen goed deel xvorden loeg schrevcn aan den oostenwind waaidoor het boezera atei kun alluopen ook het stoomgemaal vander Goes aan de Vijt Sim eii heeft zoowel nu a s gedurendeden ganschen winter belangrijke diensten bewe en Immers kon het ai niet verhoeden dat de polders met te veel waterwerden bezwa Hrd iietgeen bij de buitetigeuoiie hoeveelheidregen die viel en waarvan niemand zich een tweede voorbeeldkan herinneren wel ni t te verwachten was door iiet stoomgemaal is toch belet dat de stand van deu boe em van al tedreigenden aard werd i daanvin zoowel als aan den goedenstaat waarin de kaden en waterkeeringen onder het toe igt vandijkgraaf en hoogheemraden van Deltiacd worden onderhouden mag het worden toegeschreven dat men vcor doorbraken vanpolderkaden is bewaard gebleven Gemengde Berigten Ifl Portugal is door de regering de Hf h iiHn2 Be Heer en Mevrouw WALTHER betuigen hunnen dank voor de bewijzen van deelneming ondervonden bij het overiijden van hun jongste Kindje Gouda 8 Maart 1867 Voor de bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden van ons jongste kind betuigen w j onzen hartelijken dank J H BEKKER P M BLKKEE V D Pauw Tdbneb Gouda 12 Maart 1S67 Zntptien sclie Schroefètoomfeoot Reederij ZOMERDIENST Van Sotterdaji üingsdag en V ijdag s midd 18 n n fnuferifoni Woensdag Za urdagv midd 6 i Zutfhen DJngsdüg Vrijdag s midd 13 I Deventer ca 4 Kampt n I 1 7 in den loop van uit jaar oorlog over de oostcrsrhe kwestie De twintig diii CDd iDüchinistea en stokers der ecgeUche spoor geu dreigen het wtrk te stakeu tenzij minder vierk ea meer loon In Beigie heeft de veeziekte nog slechts 24 00 runderen gekost Te Naarden is een linkscht gek die onder veel onzin harde waarheden zegt Htt kosteloos oiidfcrwijs is in Frankrijk verworpen met 311 tegen 32 stenimeo De veetyphus is uitgebroken in beneden Oostenrijk waar 72 gemeenten besmet en ruim 2000 rundereu gei torven of afgemaakt zijn In britsch Indie zija reeds meer dac een millioen menschen di or den honger omgekomen eu nrjg altijd neemt de nood toe De heer de Giraidin is ia booger beroep gekomen Te Stockport in het graafschap Chester loopeu 20 000 katLenfabriek evkers leeg Te Oostzaan is de vteziekte op nieuw nitg broken Volgeos de nieuwe legerorganisa tie zal l ranknjk l iS 000 man onder de vapeas knnneu rengen De z ei dsche vertegepuoor diging schijnt ongenegen de uitgaven voor oorlog ie vergrooten De engelsche staatslieden gelonveu dat het einde nabij is van deu zieken man De scherpschutters zullen in hei hialet van julij ecu grooten wedstrijd houdei en misschien een kamp bij s Hnge betrekken Van I 24 febr tot 1 maart zijn aangetast in Zuid HoHaud S7 Voord Holland lüi Gelderland 14 Utrecht 252 totaal UHS runderen De verccuigde staten hebben iu febr 30 miUioen gulden van de schuld afgelost VrijJag had te Mitvlene eeuc hevijre aardbeving plaats waaibij eeuiae hondcrde personen zijn ouigekornpu en enorme schade is aangerigt De italiaansrhe legerT ganisatie is Lcrekend op oUi iHiU man Üeigie is rij van veepest en de regennj raagt 600 000 fr om ai ie maken j 31on beweert dat Juarez aan de vereeuigde staten lö 700 vi rkante j mijlen grood in Nedcr Califoruie heeft afgestaan an 24 febr tot 12 m art is in Engdand geen ge al vair Burgerlijke Stand GOFDA Gt sOKtN b Maart Johanna PicterncUa ouders L Vermeulen en A leijne CLr tiaan Matthijs ouüers b de Brum en J bparniiiij PiLtemella Adriana ouders P J Morrce en A Taat 9 Johanna laria Inroba ouucrs P t m en ik riiju ïona ondirs A erkaail c i P Auders N ir r M jgdali ia ouders J van ijk en L Aa doring 10 Diik ouders F Herman de Groot en A A vau Eeuweu Geriit ouders G an der Kleiju en K Mils Abraham j iers J vau Heek ei H Hussclson Anna Lambertr ouders J T Beiiijn en Jl de Mol 11 Marinus Johanuts ouders M Hageraan en J Jiatiing Wilhelmus Theodorus ond r F T dec Riet eu K X Verhoik rui ouders A J erkaaik kq J van der Pool OvtULKDEN 3 M ari M Smit 77 j J Buot 4 w G dea ilecten huiavr vr ü L de Riet 68 j T ituwo huizen 24 d Kieuicland bij Schiedam A Rodenburg Pi OoHvoortie M van der Poel Pz Putkrahoek A Kralis Vrijenban D Rodenburg Pz Werkendam X Pols IJsielmonde P K de Lijster en Hft voor wien eene jaarltjksche ver uuversqhillig is kunnen als Agent gepkatst