Goudsche Courant, zondag 17 maart 1867

TE KOOP op eene der beate standen aan de Markt alhier EEN WINKSLBUIS met ruimen WINKEL ÜAMEKS KEUKEN WELen EE6ENPÜMP en ACHTERPLAATS desverkiezende kan mea ook overeenkomen over TUIN en WEEKPL ATS met uitgang aan hel water Te aanvaarden met 1 Junij of 1 Augustus Brieven franco onder lett H H aan het Bureau dezer Courant die van fraukrijk enistii is He algemeenp ivafenieg en tie uitbi idiug elke uifii er am geeft be vijien k t Mitir men moet dien toe ti lld ioiiJcr vices gadeslaan Die Inesiund is Teroczaakt door de vaUche denkbeelden die ten adii ieu van de europesche politiek verspreid zijn Vroeger had de europesche staatkunde een grondslag van even igl dekleine stalen werden geëerbiedigd en daardoor werd de schok tusschen groote staten getemperd De e laatste staatkunde die de grootheid van Frankrijk heeft uitgemaakt is vervangen door het nieuwe denkbeeld omtrent de nationaliteiten en de groote agglomeratien van staten die denzelfden oorsprong en dezelfde taal hebben Van daar de belangstelling die Polen ingeboezemd lieeft en de pogingen om de eenheid van Italië te stichten l e Muuiieur du Soir behelst een uitvoerig artikel strekkende ten betooge d it ten gevolge van het nieuwe plan vanlegerur2 udb uie Frankrijk onder al de mogendheden van Europa ciiu is in Kier land de duur der krijsdienst het meestis verkort en elke in dit opzigt gelijk in alle andere denminsten last ir n de bevolkingen oplegt 15 M iart De heer Gamier Pages heeft heden bij de voortzettii g der discussien in het wetgevend ligchaam gezegd dat de staatkunde van den heer Thiers en die van de oude monarchie den invloed van Frankrijk in het buitenland door kracht van wapenen zochten Ie verkrijgen Spreker beweerde dat de zedelijke invloed en de invloed der staats instellingen alleen van duurzamen aard zijn Berlijn ia Maan In den rijksdag heeft graaf von Bismarck herinnerd aan de oppositie tegen het normaal oorlogsbudget aan het conflict over het pruisisch budget en de reorganisatie der armee waaraan Pruisen zijne overwinningen th iis heeft te danken die niet verk gen zou en zijn wanneer niemand den moed had gehad om de regering tegen de besluiten lier kamer van 1862 te ondersteunen De hr Vincke wees op den staat van zaken in het buitenland om aan te toonen dat er redenen bestaan ora daarin vertrouwen te stellen en niet te luisteren naar de redeneringen van parlicularisten Pe schending van de zijde van Oostenrijk in het verdrag met Pruisen door zijne houding omtrent de zaak der volksstemming in de Elbe heriogdommen heeft een oorlog te weeg gehragt waardoor Duitschlands bodem van vreemde heerschappij bevrijd bleef De spreker wilde overigens geen ineensmelting tot een enkelen staat maar in waarheid een verbond der noord dnitsche staten bevorderen Voor het ontwerp op de constitutie verklaarde zich ook nog de hr Prosch uit Meckleiilnirg lernijl de hh Schaffrath uit Saksen en Giumbrecht uit Hanover er tegen waren 1 t Maart De poolsche leden van den rijksdag zullenbij de behandeling der afzonderlijke artikelen van de constitutieprotest aanteekenen tegen art 1 regelende het bondsgcbicd Op gelijke wijze zullen de deenschgezinde leden en de afgevaardigden van Noord Sleeswijk protesteren en bij de verdereverhandelingen van den rijksdag eene passive houding aannemen lu een manifest door een geheim poolsch comité aan deeuropesche regeringen gerigt en dat bestemd is om ha ir inbijzonderheden bekend te maken met de middelen waardoorhet der russische regering gulukt is de rust te W eeiien 13 Maart De ochtendbladen vermelden het beursgerucht dat de verlüfgangers zijn opgeroepen aangezien op de grenzen van Bosnië en Servië militaire maatregelen voorzigtiglieidshalve noodig zijn 14 Maart De Debatte meldt dat de Porte toestemt inde ontruiming der Servische vestingen op grond dat de mogendheden de souvereiciteit van Turkije over Servië hebbengwaarborgd De avondbladen berigtcn dat in den ministerraad besloten is om het adres van den landdag van Tyrol niei aan tenemen en den stadhouder v Toggenburg en g te roepen Een telegram uit Bucharest meldt v l prins Kavel het nieuwe ministerie heeft bevestigd doch met nitzondering van den minisier van ecredienst den heer Eozetti welks portefeuille thans ad interim is opgedragen aan den heer Bratiano minister van openbare werken De ministers hebben gisteren dch eed afgelegd fcu zijn reeds in den senaat verschenen De praagsche kieedermaker 15 Miiart De Neue Freie Presse meldt dat de landdagen van Bühemeu Moravie en Krain tegen 6 apri zijn bijeengeroepen De rijksraad zal waarschijnlijk op den 23 aprilbijeenkomen De bendpost VH berigten mede uit Salonic volgenswelke nabij Wolo deii ti februarg tusseliea de insurgenteovan Tl essirlie en de tutksclie troepen eene botsing heeft plaatsgehad die ten nadeele der insurgenten afliep De helleeaschebenden ter sterkte van 900 nïSn vonden bij de christelijke bevolking van Kedina geen hulp en leden bij het klooster Penagia de nederlaag terwijl het plan der insurgenten tot eeninval langs het thessalisehe grensgebied verijdeld werd Men zegt dat de heer von Beust en de minister vanjustitie zich mede naar Ofen zullen begeven Petersburg 14 Maart Het Journ de St Pétersbourg deelt heden de depêches mede door de regering betreffende de oostersche kwestie in de jaren 1360 en 1S61 gewisseld waarbij de groote mogendheden dringend worden aangemaand om voor eene belangelooze en eendraglige zamenwerking de gevaarlijke conflicien te voorkomen welke onfeilbaar moesten voortvloeijea uit de handelwijze der turksche regering jegens de christenbevolking van Turkije üit bedoelde depeciies blijkt dat de westTsche mogendheden reeds destijds de noodzakelijkheid erkenden van het brengen van wijzigingen in het estnur lij veroordeelen de zorgeloosheid en kwade gezindheid van de Porte ten opzigte van bedoelde aangelegenheid en toch bleven de vredelievende belangelooze pogingen door de russische regering in bet werk gesteld destijds geheel vruchteloos Eonstantinopel 15 Maart De drukpersnet is op grond van redenen van administratieven aard buiten werking gesteld twee turksche dagbladen zijn reeds geschorst en tegen de beide uitgevers is eene vervolging ingesteld ömncnlttnö GOUDA 16 Maart De N Kott Courant deelde eergisteren een berigt van hier mede dat den indruk geeft alsof in onze stad eene geheele bende insluipers bestond Gelukkig is het aardige berigt zeer overdreven en gebrekkig Er heeft zich één geval voorgedaan waarmede de politie zich onmiddellijk heeft bezig gehouden en dat nog altijd opheldering behoeft De overige vertelsels kan men veilig op rekening steller van angstige ontroering verwekt door de vergroote praacjes over een voorval van luttele beteekenis Woensdag zijn in de zitting van de tweede kamer de beraadslagingen over hoofdst V binnenl zaken der staatsbegrooting ten einde gebragt en is dit hoofdstuk met 61 tegen 6 stemmen aangenomen De heer Bichon van IJsselmonde verklaarde rooraf dat hij te leur gesteld was door de antwoorden van den minister in de zaak van het onderwijs maar dat daarin voor hem geene aanleiding bestond om tegen het hoofdstuk te s emmen Voorts kwam in behandeling hoofdst VI marine De minister opende die overwegingen met eene rede waarin hij zich ten doel stelde vooreerst den indruk weg te nemen van de gelijk hij betoogde ongegronde opmerking in het voorloopig verslag voorkomende als zouden de vroeger voor het mariuewezen toegestane gelden zonder vaste plaunen besteed en nuttelov s verloren geraakt zijn In de tweede plaats beantwoordde hij de in het eindverslag voorkomende beschouningen Voornamelijk betroffen deze de vraag of de iurigting der oorlogsmarine bij de wet moest worden vastgesteld tegen welk denkbeeld de minister zich verklaarde De minister van oorlog behandelde eenige punten tot ons verdedigingswezen betrekkelijk in zoover dit met de marine in verband stond Ook verklaarde hij zich tegen eene afseheidinjg tusschen het staande leger en de militie alsmede tegen eene organisatie van bet leger bij de wet en tegen een geconcentreerd stelsel van verdediging De heer Zylker beweerde dat de voorgedragen organisat e op te kóstb ren Voet n as ontworpen dat onze marine hoofdzakelijk tnoest dienen om Önie koloniën te verdedigen maaf dM ilüt reiding vaU ons zeetvezen in ÏNederland ouraadzaain wis De hefer s Jacob zag iri de organisatie een dubbel beiwaar vüór de todkomst zou zij zijns inziens te veel en voor het tegenwoordige te Weinig opleveren De heer de fioo van Alderwerelt trad in èêne breedvoerige uiteehzelting zijner inzigtèu over dé defensie va n ons land over de kustverdediging en over onze mariiitne sirijdmiddelen Hij deed de vraag of de minister van oordeel was dat de door hem voorgestelde monitors en ramsohepen binnen den tijd waarover de beg root fiig loopt en voor de uitgetrokken soiiimen zouden kunnen worden aangeschaft en of er bezwaar bestond om eei deel van dat materieel hier Ie lande te doen aanmaken In de zitting van de tneede kamer van donderdag hebben de hh de Casembroot Storm van s Gravesande Wintgens Stieltjes S JC van Goltstein yan Wassenaar Catwijck en Saaymans Vader het defensiewezen besproken Allen verklaarden zich bereid om kfet ministerie te steunen in de verbetering van de weerbaarheid te land en te water Sommigen etïhter wenschen eenige bezwaren opgelost Aan de leden van de tweede kamer der staten generaal is rondgedeeld de memorie van beantwoording op het voorloopig verslag der tweede kamer over het wetsontwerp tot verhooging def begrooting van tri n voor den aanleg van staatsspoorwegen voor 1867 verge an een gewijzigd ontwetp Van wet alsmede het eindverslag over dat wetsontwerp De voorgestelde wijziging strekt om het onder art 12 uitgetrokken aanleg van den spoorweg van Groningen naar Meppel te verhoogen met ƒ 300 000 en alzoo nader te bepalen op ƒ 500 000 Het totaal dezer begrooting wordt alzoo nader bepaald op ƒ 16 100 000 terwijl de middelen ter voorziening daarin zullen bestaan uit het vermoedelijk batig slot van de dienst 1866 a 6 1CÜ 00Ü en de bijdragen tot bestrijding der uitgaven van de dienst 1867 vastgesteld op 10 000 000 De algemeene discussien over het defensiewezen in hetalgemeen en marine in het bijzonder zijn gisteren voortgezetin de zitting van de tweede kamer Acht nieuwe sprekershebben het woord gevoerd vijf daarvan de hh Insinger vander Hucht Kien Zinnicq Bergman en Pijnappel zijn genegenal het gevraagde toe te staan terwijl de hh Thorbecke Fransen v d Putte en DuUert reserves maakten en eischien dat de middelen werden aangewezen voorde uitgavn De min van oorlog kwam op tegen elke beschuldiging van kunstmatigeagitatie waarover hij in geschil kwam met den heer Fransenv d Putte doch dat bleek ontstaan te zijn uit misverstand Maandag jl is in de vergadering van de koninklijkeakademie van wetenschappen afd letterkundej door den heerLeemans berigt dat het bestuur van Zevenhuizen voornemen is ora op 1 april e k de zeer merkwaardige oude geschilderde kerkramen van de dorpskerk te verkoopen Hijhoopte dat van hooger hand het plegen van zulk een vandalisme zal belet worden De amsterdamsche gezondheids commissie heeft ter openbare keunis gebragt dat uit een onderzoek door de beambtenvoor de keuring van levensmiddelen verrigt van melk in degemeente verkocht wordende en van 38 melkslijters afkomstig gebleken is a dat die melksoorten allen met 1 3 a o waterwaren verdund b dat het voor die verdunning gebezigdewater in 21 van de 38 gevallen was burgwalwater slechtwelwater of schuitwater in meer of min bedorven toestand hetgeen voor de gezondheid nadeeiig te achten is Men schrijft uit den Alblasserwaard Niettegenstaande destand van het rivierwater en voortdurende oostelijke windenden afvoer van het polderwater zeer begunstigden blijft de toestand van vele polders in dezen waard allertreurigst Naauwelijks toch doen de zoogenaamde hooge molens het water inde boezems eenige duimen dalen of het groot aantal polderwatermolrns vult in enkele uren ora strijd den boezem totaan de kruin der boezemkaden Uren ach ereeu moet dan wedermet hel uitmalen van het polderwater gewacht worden om heteven of de gunstigste wind waait of niet Zoo ooit dan blijktnn ten duidelijkste dat de hooge molei s ten ecnenmale ontoereikende zijn om den boezem op een behoorlijk maalpeil tehouden Niet te verwonderen h het dan ook dat hoe langer70Q meer op de daarstelling van een voldoend stoomgema alwordt gehoopt te meer daar nu reeds meer mdeel door hetpoiderwater wordt geleden dan sen voor die behoeften vereischtwordend stoomgemaal kosten kan Dal dan eindelijk heerenhoofdingelaudeu zich deze zaak eens ernstig aantrekken mogen door nogmaals met kracht op de daarstelling van een stoomgemaal in den Elshout aan te dringen zocdra de gelegenheidhun daartoe dienst g is Ongetwijfeld zullen de ingelandendaarin ook het bewijs zien der waardeering van het door hengeschonken vertrouwen tvnUntten Bevallen van een ZOON C F SCHENK Hekman de Gboot Gouda 13 Maart 3 867 Heden overleed ons jongste zoontje ALBERTÜS THSODORUS JOHANNES iu den ouderdom van bijna twee jaren P W J VAN LUENEN A VAN LUENEN van Mastwijk Gouda 13 Maart 1867 Gelijk ook nit enkele andere streken aa en dan is gemeld openbaajl sieb als bffj voorkem de longziekte p de doorgeziekte stallen waar enkele runderen overbleven Op een stal waar van 22 stnks hoornvee acht runderen van deu vcetjpbu herstelden bezweken binnen weinige dagen nog vier dezer laatsten aan de longziekte GcBiengdc Berigten o ti Op de parijsche tentooDstelliop zullen roode ea zwarte fele en blaauwe laeDscten ts zien zijn De liisschop vau Roerinoid schrijft het bestaande kwaad grooteodeels toe aan de onnouitle vrijmetselaren Itrechc staat op het puat een badplaats te worden liet ij erhoudeod waiei vau de stadppomp op het Vreeburg is probaat tfgen de orthodoxie De zweedsche eersre kamer blijft volharden bij hare verachtelijke intolerantie De fransche kroouprina wordt gezegd woi rtdürend onge uak te bobben aanzijn been In Engeland il men ae telegraphische depêches veria ea tot drie stuivers Te Londen zijn zes personeu omgekomen bij een brand in Q nehecstreet De Thurn eu Taxisehe algemeene pootdirettie zal geheel vervallen met 1 jalij In de eer te da eo van naaart heeft te Aalentia eeu hevige orkaan geAred waardoor de vruthtboomen zeer beschaoigd zijn Men denkt te Weenen aan het verpachten van di telegraafdienst Te Bucharest is maandag jl een nieuw rainisterie gevormd Het iteUaansche eskader in de wat ren van Caodia wordt versterkt Hongarije 7al aan de oostearykache inuu rchie drie gepantserde oorlogschepeü ten geschenke geven Ije nuxicaaosche britrade Carillo beeft Juarez verlaten en zich bij de keizeilijkui neToegd en verwacht dat dit jaar meer dan duizend pcr oneu u rru t iuti en Gru ingeu verhuizen zulïen naar Xoord Ainerika De u lii op dtn oogst zijn in Turkije gunstig Met mei verwacht men de voltooi pig van het paardenspooc Haarlem Amsterdam Uit AmsterdaiK is tcu adres voorzien van 550 handteekeningen bij de hooge reifcriiig iiue on dcQ tegen het afmaken van ziek en verdacht vee Mcu bcgiiif m MeMco de knjgsgevangenen te fusilleren Men ducht dat het eiland l etboj geheel zal verzinken eu de inwoner worden ovcrgebiagt naar iiJvrLa Te Muncben zijn in den laatsten tijd vele duel vooigekoniL n uiiinii e inet doodelijkeu aöoop De utrechtsche studentei hebben ile üiÜLii serenades afgeschaft Op Jersey is de chulera geheel geweken 131personen zijn aangetast waarvan er 57 bezweken Hanow rsche oïiiciereü worden aangesteld bij het prui si che leger Een prui iscb sn aidetl van vijf bodems is te Marseille aangekomen üonderJag i plotseling per telegram bevel gezonden aan het 89e regiment um v vertrekken naar Ierland Op het eiland Jersey is voor bet ophangen van een misdadiger het budget belast met ƒ Vö M De schuldsnlaat der europesche staten is sedert 1848 verhoogd met 50pCt üu Ib is ihlh gekomen tot 27 duizend millioen gulden In het ziiden van Ra=laLil bestaan onuitputtelijke petroleumb onnen langs den gehtekn Kauk t Ub tot aan de Kaspische zee Men twijfelt in Engeland aan hel berigt van den dcod van den afrikaanschen reiziger Livingstone Biirgerlijke Stand GOUDA Gktjores 13 Maart Trits ouders H Anker en M van Dijk 13 Leendert Hendrik ouders T de Bruijn en V H Kwakenaar Gerardns ouders V V D Schenk en C F Herman de Groot 15 Dirk ouders D Schouten en P Jongeneel Heuriette ouders F van Kreveld en F L Cats OvEKLEBEN 12 Maart P E Peetcrs 15 m A ogeipoot 68 j 13 A T J van Luenen 23 m S van Loon 2 j 1 i J Schenk 3 m M de Bruin huisvrouw van K vau der Vouden 4i j T Dijkman 72 j 15 A E H Prinsenberg 14 m Marktberigten Gouda 14 staart Tarwe bragt ruim vorige prij en op gerst en haver als in de vorige week uitgezonderd de mindere soorten die tot iets minder prijs werden afgegeven Tarwe Poolsche per 2400 küo ƒ 450 Roode Kleefs 440 Zeeuv s per mnd ƒ il a 13 50 Rogge 7 50 a y lO Gt rst winter ƒ 7 25 a S dito zouier ƒ o ÜÜ a ƒ J aO Haver ƒ 2 SO a ƒ 4 90 Boekweit Fransche per 2 0ü kilo 21ti Noordbrabantsche ƒ 220 a ƒ 232 Bruine boonen 1 2 n f l j VVitte boonen ƒ 10 a 13 Groene erwten ƒ lu a ƒ 12 30 I e handel in varkens èn biggen was heden iets levendiger Boter ƒ 1 10 a 1 30 per ned pond De ondergeteekeude zich alhier gevestigd hebbende tot het miikea van JAPONNEN MANTELS MANTILLES en Linnen Goederen neemt de vrijheid zich daartoe aar ic bevelen terwijl zij tevens de gelegeulieid openstelt tot plaatsing van joi ge jufvrouwen ter opleiding in het vak C L OCKENBURü Adres den Heer PROOSZUIDEKHOEK Markt