Goudsche Courant, zondag 17 maart 1867

TE KOOP op eene der beste standen aan de Markt alhier EEN WIMELHDIS met ruimen WINKEL KAMERS KEUKEN WELen REGENPOMP en ACHTERPLAATS desverkiezende kan men ook overeenkomen over TUIN en WERKPLAATS met uitgang aan het water Te aanvaarden met 1 Junij of Augustus Brieven franco onder lett HBC aan het Bureau dezer Courant die van Frankrijk ernstig is De algemeene wagen ii § en de uitbreidiug elke men er a in geeft bewijzen béti Maar men moet dien toestand zonder vices gadeslaan Die toestand is veroorzaakt door de valsche denkbeelden die ten aanzien van de europesche politiek versprefÜ zijn Vroeger bati de europesohe staatkunde een grondslag van evenwigt de lleine stalen werden geëerbiedigd en daardoor werd Je schok tuss chen groote staten getemperd Deze laatste staatkunde die de grootheid van Frankrijk heeft uitgemaakt is vervangen door het nieuwe denkbeeld omtrent de nationaliteiten en de groote agglomeratien van staten die denzelfden oorsprong en dezelfde taal hebben Van daar de belangstelling die Polen ingeboezemd heeft en de pogingen om de eenheid vau Italië te stichten De Muuiteur du Soir behelst een uitvoerig artikel strekkende ten betooge dat ten gevolge van het nieuwe plan vanlegerorganiaatie Frankrijk onder al de mogendheden van Europa lie IS m wier land de duur der krijsdienst het meestis verkort en elke in dit opzigt gelijk in alle andere denminsten last aan de bevolkingen oplegt 15 Jlaart De heer Gamier P igos heeft heden bij devoortzetting der discussien in het wetgevend ligchaam gezegd dat de staatkunde van den heer Thiers en die van de oudemonarchie den invloed van Frankrijk in het buitenland doorkracht van wapenen zochten Ie verkrijgen Spreker beweerdedat de zedelijke invloed en de invloed der staatsinstellingenalleen van duurzamen aard zijn Berlijn is Maart In den rijksdag heeft graaf von Bismarck herinnerd aan de oppositie tegen het normaal oorlogsbudget aan het conflict over het pruisisch budget en de reorganisatie der armee waaraan Pruisen zijne overwinningen thans heeft te danken die niet verkregen zouden zijn wanneer niemand den moed had gehad om de regering tegen de besluiten der kamer van 1862 te ondersteunen De hr Vinoke wees op den staat van zaken in het buitenland om aan te toonen dat er redenen bestaan om daarin vertrouwen te stellen en niet te luisteren naar de redeneringen van particularisten De schending van de zijde van Oostenrijk in het verdrag met Pruisen door zijne houding omtrent de zaak der volksstemming in de Klbe herlogdommen heeft een oorlog te neeg gebragt waardoor Duitschlands bodem van vreemde heerschappij bevrijd bleef De spreker wiule overigens geen ineensraelting tot een enkelen staat maar in waarheid een verbond der noord dnitsclie staten bevorderen Voor het ontwerp op de constitutie verklaarde zich ook nog de hr Prosch uit Mecklenburg terwijl de hh Schaffrath uit Saksen en Giumbrecbt uit Hanover er legen waren 14 Maart De poolsche leden van den rijksdag zullenbij de behandeling der afzonderlijke artikelen van de constitutieprotest aaateekenen tegen art 1 regelende het bondsgebicd Op gelijke wijze zullen de deeuschgezinde leden en de afgevaardigden van Noord Sleeswijk protesteren en bij de verdereverhandelingen van den rijksdag eene passive houding aannemen In een manifest door een geheim poolsch comité aan deeuropesche regeringen gerigt eu dat bestemd is om haar inbijzonderheden bekend te maken met de middelen waardoorhet der russische regering gelukt is de rust te Warschau teherstellen en te handhaven wordt gezegd dat sedert den opstand van 1S63 142 000 Polen deels veroordeeld zijn tot dwangarbeid en tot verbanning naar Siberië tot deportatie in hett ral gebergte tot interneering in de meest afgelegen russischeproviufien tot inlijving in de russische dwang regimenten enz deels i i de gevangenissen bezweken opgehangen of gefusilleerdzijn Het getal der laatsten wordt op 1468 opgegeven AVaDneer men deze cijfers nu ook al overdreven acht dan is hettafereel nog verschrikkelijk genoeg Weenen is Maart De ochtendbladen vermelden het beursgerucht dat de verlofgangers zijn opgeroepen aangezien op de grenzen van Bosnië en Servië militaire maatregelen voorzigtigheidshalve noodig zijn 14 Maart De Debalte meldt dat de Porte toestemt inde ontruiming der Servische vestingen op grond dat de mogendheden de souvereiniteit van Turkije over Servië hebbengewaarborgd De avondbladen berigten dat in den ministerraad besloten is om het adres van den landdag van Tyrol niet aan tenemen en den stadhouder v Toggenburg tere te roepen Een telegram uit Bucharest meldt dat pnns Karel hetnieuwe ministerie heeft bevestigd doch met nitzoi i iug vanden minister van eeredieust den heer Eozetti welk ortefeuillethans ad interim is opgedragen aan den heer Bratian minister van openbare Terken De ministers hebben gisteren den eedafgelegd en zijn reeds in den senart verschenen De pr iagsche kleedermaker 15 Unart De Neue Freie Presse meldt dat de landdagen vati Bühemen Moravie en Krain tegen april zijn bijeengeroepen De rijksraad zal waarschijnlijk op deu 23 aprilbijeenkomen De Jibeiidpost leelt beri en mede uit Saloniai volgenswelke nabij Wolo den 16 februarjj tusscheu de iusurgtiteavan T iessalie en de tutk s c ie troepen eene botsing heeft plaatsgehad die ten nadeete der insurgenten afliep De helleensehe jenden ter sterkte van 900 m4n vonden bij de ohfistelijke bevolking van Kedina geen hulp en leden bij het klooster Penagia de nederlaag terwijl het plan der insurgentea tot eeninval langs het thessalische grensgebied verijdeld werd Men zegt dat de heer von Beust en de minister vanjustitie zich mede naar Ofen zullen begeven Petersburg 14 Maart Het Jouru de St Pétersbourg deelt heden de depêches mede door de regering betreffende de oosiersche kwestie in de jaren 1860 en 1861 gewisseld waarbij de groote mogendheden dringend worden aangemaand om voor eene belangelooze en eendragtige zamenwerking de gevaarlijke conflicten te voorkomen welke onfeilbaar moesten voortvloeijen uit de handelwijze der turksche regering jegens de christenbevolking van Turkije TJit bedoelde depêches blijkt dat dt westersche mogendheden reeds destijds de noodzakelijkheid erkenden van het brengen van wijzigingen in het bestuur tij veroordeelen de zorgeloosheid en kwade gezindheid van de Porte ten opzigte van bedoelde aangelegenheid en toch bleven de vredelievende belangelooze pogingen door de russische regering in het werk gesteld destijds geheel vruchteloos Konstantinopel 15 Maart De drukperswet is op grond van redenen van administratieven aard buiten werking gesteld twee turksche dagbladen zijn reeds geschorst en tegen de beide uitgevers is eene vervolging ingesteld ötnncnlttiTÖ GOUDA 16 Maart De N Eott Courant deelde eergisteren een berigt van hier mede dat den indruk geeft alsof in onze stad eene geheele bende insluipers bestond Gelukkig is het aardige berigt zeer overdreven en gebrekkig Er heeft zich één geval voorgedaan waarmede de politie zich nnmiddellijk heeft bezig gehouden en dat nog altijd opheldering behoeft De overige vertelsels kan men veilig op rekening stellen van angstige ontroering verwekt door de vergroote praatjes over een voorval vau luttele beteekenis Woensdag zijn in de zitting van de tweede kamer de beraadslagingen over hoofdst V binnenl zaken der staatsbegrooting ten einde gebragt en is dit hoofdstuk met 61 tegen 6 stemmen aangenomen De heer Bichon van IJsselmonde verklaarde vooraf dat hij te leur gesteld was door de antwoorden van den minister in de zaak van het onderwijs maar dat daarin voor hem geene aanleiding bestond om tegen het hoofdstuk te stemmen Voorts kwam in behandeling hoofdst VI marine De minister opende die overwegingen met eene rede waarin hij zich ten doel stelde vooreerst den indruk weg te nemen van de gelijk hij betoogde ongegronde opmerking in het voorloopig verslag voorkomende ais zouden de vroeger voor het marinewezen toegestane geiden zonder vaste plannen besteed en nutteloos verloren geraakt zijn In do tweede plaats beantwoordde hij de in het eindverslag voorkomend beschouw ingen Voornamelijk betroffen deze de vraag of de inrigting der oorlogsmarine bij de wet moest worden vastgesteld tegen welk denkbeeld de minister zich verklaarde De minister vau oorlog behandelde eenige punten lot ons verdedigingswezen betrekkelijk in zoover dit met de marine iu verband stond Ook verklaarde hij zich tegen eene afscheiding tnsschen het staande leger en de militie alsmede tegen eene organisatie van het leger bij de wet en tegen een geconcentreerd stelsel van verdediging De heer Zylker beweerde dat üe voorgedragen organisat e op te kostbaren Voet n ks ontworpen dat onz marine hopfdza kefijk moest dienen om o iie koloniën te verdedigen maar dhi iHtb reiding vaa ons zeewczén in ederlaud onraadzaam wils Dé hebr s Jacob zag in de organisatie een dubbef bezwaar vübr de toékfanist zbu zij zijns inziens t e veel en voor het tegenwoordige te weinig opleveren De heer de Eoo van Alderwerelt trad in ëene breedvoerige uiteeiizetting zijner in zigtèa over dé defensie van ons land over de kustverdediging en over onze maritiiie strijdmiddelen Hij deed de vraag of de minister van oordeel was dat de door hem voorgestelde idonitors en rhmsohe neu binnen den tijd waarover de begrootliig loopt en voor de uilgetrokken sommen ouden kunnen worden aangeschaft en of er bezwaar bestond om een deel van dat materieel hier Ie lande te doen aanmaken In de zitting van de tweede kamer van donderdag hebben de bh de Casembroot Storm van s Gravesande VVintgens Stieltjes J K Tan Goltstem van Wassenaar CatwJjck en Saaymans Vader het defensiewézeu besproken Allen verklsardeu zich bereid om hiét ministerie te steunen in de verbetering van de weerbaarheid te land en te water Sommigen echter wensoUen eenige bezwaten opgelost Aan de leden van de tweede kamer oer statengeneraalis rondgedeeld de memorie vau beantwoording op het voorloopig verstag der tweede kamer over het wetsontwerp totverhooging det begrooting van uitgaven voor den aanleg vanstaatsspoorwegen voor 1867 vergezeld van een gewijzigd ontwerp Van wet alsmede het eindverslag over det wetsontwerp De voorgestelde wijziging strekt om het onder art 12 uitgetrokken aanleg van den spoorweg van Groningen naar Meppel te verhoogen met ƒ 300 000 en alzoo nader te bepalen op ƒ 500 000 Het totaal dezer begrooting wordt alzoo naderbepaald op 16 100 000 terwijl de middelen ter voorzieningdaarin zuilen bestaan uit het vermoedelijk batig slot vau dedienst 1866 a ƒ 6 100 000 en de bijdragen tot bestrijding deruitgaven van de dienst 1867 vastgesteld op 10 000 000 De algemeene discussien over het defensiewezen in hetalgemeen en marine in het bijzonder zijn gisteren voortgezetin de zitting van de tweede kamer Acht nieuwe sprekershebben het woord gevoerd vijf daarvan de hh lusinger vander Hucht Kien Zinnicq Bergman en Pijnappel zijn genegenal het gevraagde toe te staan terwijl de hh Thorbecke Fransen v d Putte en Dullert reserves maakten en eischien dat de middelen werden aangewezen voor de uitgaven De min van oorlog kwam op tegen elke beschuldiging van kunstmatigeagitatie waarover hij in geschil kwam met den heer Fransen V d Putte doch dat bleek ontstaan te zijn uit misverstand Maandag jl is in de vergadering van de koninklijkeakademie van wetenschappen afd letterkunde door den heerLeemans berigt dat het bestuur van Zevenhuizen voornemen is om op 1 april e k de zeer merkwaardige oude geschilderde kerkramen van de dorpskerk te verkoopen Hijhoopte dat van hooger hand bet plegen van zulk een vandalisme zal belet worden De amsterdamsche gezondheidscommissie heeft ter openbare keunis gebragt dat uit een onderzoek door de beambtenvoor de keuring vaa levensmiddelen verrigt van melk in degemeente verkocht wordende en van 38 melkslijters afkomstig gebleken u a dat die meiksoorten allen met Vs Vs waterwaren verdund t dat het voor die verdunning gebezigdewater in 21 van de 38 gev llen was bnrgnalwater slechtwelwater of schuitwater in meer of min bedorven toestand hetgeen voor de gezondheid nadeeüg te achten is Men schrijft uit den Alblasserwaard Niettegenstaande desiand van het rivierwater en voortdurende oostelijke windenden afvoer van het polderwaler zeer begunstigden blijft de toestand van vele polders in dezen waard allertreurigst Naauwelijks toch doen de zoogenaamde hooge molens het water inde boezems eenige duimen dalen of het groot aantal polderwatermolcns vult in enkele uren om strijd den boezem totaan de kruin der boezemkaden Uren achtereen moet dan wedermet bet uitmalen van het polderwater gewacht wordeu om heteven of de gunstigste wind waait of niet Zoo ooit dan blijktnu ten duidelijkste dat de hooge molei s ten ecnenmaie ontoereikend zijn om den boe em op een behoorlijk maalpeil tehouden Niet te verwonderen is het dan ook dat boe langerzoo meer op de daarstelling van een voldoend stoomgemaalwordt gehoopt te meer daar nu reeds meer nideel door hetpolderwater wordt geleden dan een voor die behoeften vereischtwordend stoomgemaal kosten kan Dat dan eindelijk heerenhoofdmgelaudeu zich de e zaak eens ernstig aantrekken mogen door nogmaals met kracht op de daarstelling van een stoomgemaal in den Elshout aan te dringen zoodra de gelegenheidbun dar rtoe dienstig is Ongetwijfeld zullen de ingelandendaarin ook het bewijs zien der waardeering van het door heageschonken vertrouwen Bevallen van een ZOON C F SCHENK Hekman de Gboot Gouda 13 Maart 1S67 j Heden overleed ons jongste zoontje AL£EBTUS THBODORUS JOHANNES in den ouderdom van bijna twee jaren P V J VAN LÜENEN A VAK LÜENEN VAN Mastwijk Gouda 13 Maart 1S67 Gelijk ook tiit enkele andere streken n en dan is gemeld openbsaüt giefi als voorkeur de longziekte p de doorgeziekte stallen waar enkele runderen overbleven Op een stal waar van 22 stuks hoOruvee acht runderen van deu veetyphus herstelden bezweken binnen weinige dagen nog vier dezer laatsten aau de longziekte GcBiengde Berigten 00 0 Op de parijsche tentooDstelliüg zullen roode en zwarte gele en blaauwc meosclieD te aieo zijn De bisschop van Roermoitd schnjft het bestaande kwaad grootendeels toe aan de onnoozele inuoetselareu Ltrecht staat op het punt een badplaats te worden het ijZLTboudend Hater van de stadspomp op het Vreeburg is probaat tegen de orthodoxie De zweedscbe eerste kamer blijft volbarden bij hare verachtelijke intoleraniie De franschj krooijprms ordt gezegd voortdurend oügernak te hebben aan zijn been In Engeland uil men de telegraphische depêches verlagen tot drie stuivers Te Ixioden zijn zes pfrsoueu ofngekoaien bij een brand in Q nebecstreet De Thurn en Tasische al emeeoe postdirectie zal geheel vervallen met 1 julij In de eer=te digen van maart heeft te Burgerlijke Stand GOUD i Glboren 12 Maart Frits ouders H Anker e i M van Di k 13 Leendert Hendrik ouders T de Bruiju ea W H Kwakeuaar Gerardas ouders V W D Schenk en C f Herman de Groot 15 Dirk ouders D Schootca en P Jongeneel Henncttc ouders F vau Kreveld en F L Cats OVEBLEDEK 12 Maart P E Peeters 15 m A Vogelpout 6S j 13 A T J van Lueuen 22 m S an Loon 2 j 14 J Schenk 3 m M de Bruin huisvrouw an N vau der oi dcn ilj T Dijkman 72 j 15 A E H rnnicnberg U m Marktberigten GoUd£t l Maart Tarwe bnigt ruim vorige prij en op gerst en haver als in de vorige week uitgezonderd de mindere soorten die tot iets minder prijs wenlen afgegeven ï irvie Poolsche per 2 100 kilo ƒ 450 Roode Kleef 440 Zeeuws per mud ƒ U a ƒ 13 50 Rogge y 7 50 i f 4U Gerst winter 7 25 a ƒ S dito waxet f ü liO a f C 5U Haver ƒ 2 SO il ƒ 4 90 i oekv eit Fr insclie per 21ÜU kiiu Iti Koordbrabautsche ƒ 220 a ƒ 232 Bruine boonen ƒ 1 2 a ƒ IB Witte boonen 10 a 13 üroene erwten 10 a ƒ 12 30 De handel in varkens en biggen was heden iets levendige Boter 1 10 ii 1 30 per ned poud De ondergeteekeude zich alhier gevestigd hebbende tot het maken van JAPONNEN MANTELS MANTILLES en Linnen Goederen neemt de vrijheid zich daartoe aau te bevelen tenvijl zij tevens de gelegenheid openstelt tot plaatsing van jonge jufuouwea ter opleiding iu het vak C L OCKKNBURG Adres den Heer PBOOS ZL lDEKHüiCiv Marki