Goudsche Courant, zondag 17 maart 1867

Prijzen der Effecten AMSXEEDAM Vrijdag 15 Maart I aagste Hoogste 1 Gebleven pCt 1 koers I koers 1 koers Ned w seh 2i J 63 531 4 531 1 dito 3 62 s 63 62lVu dito 4 845 8 841 2 Handelm op resc 1 31 8 144 144 België Eoths 2i J Spanje obl 2 J 31 1 Portugal obl 3 0 6 40 Busl obl H 5 92V 927 d 1828 29 5 d 6 serie 5 7l6 76 8 do Lond 1862 6 84Vi 84V2 do Amst 1864 5 871 8 d Amst l860 4 2 81 81 6 Aand spoorw 1841 4 1845 4 44IV16 45V4 44V dito dito 21 j dO renteAmst 5 641 8 643 64 8 d nat 1854 5 SOVs i 51 501V 6 do inzilv 1864 5 55 8 561 8 56V 6 Italië Amst 5 Turk buitenl 5 28Vic 281 j 281 s Griekenland 5 14 l6 Ver Staten 1874 6 74Vl6 741 ó 1881 f 77 777 8 7778 1 d 1882 e 1 761S il 761V 76iVi5 Mexico 1851 3 i leU icl 16 Viei IS Vi 1867 Donderdag 11 Maart m 19 Slijffl en Maagplllen Deze PILLEN die sinds vele jaren mtt het beste gevolg tegen de sfijm en als maagversterkend gebruikt worden door hare zachte werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zacbt laxerend zijn zijn tegen 321 2 cent het doosje met berigt van het gebruik verkrijgbaar bij de heerec Apotkekers Aarlaadervem 1 F Allart Amsterdam P de Haan en Zoon apothekers Kalverstraat n 255 £ ommel Zalt J v d Vegte Sel t V Wilschut Del shiven Koch Der enter Berghuis en v d Moer Dirkalavd 1 de Vries Dordrecht H J Giltay Gouda J G Boekenoogen firma Wed J A P P v d Heiden op de Blaauwstr Uaye J Visser en Zoon Spuistraat Hardermjlc A Creidanus Leijilen J T Terbnrgh Haarlemmerstr Rotterdam v Santen Kolf korteHoofdsteog ikiieilüm v d Hoeven en Numan chomihot en A Wolff Tkl A J Faassen XJtrecId F Altena op den Steenweg over de Donkerstraat n S72 Vlaardinycn i M Lagerwerff LET WEL De SLIJM en MAAGPILLEN bereid volgens het eChte recept zijn door mij te Gouda al eeti eti mttstuiieüd verkrijgbaar gesteld bij den Heer J G BOEKENOOGEN apotheker opvolger van de W i J A P V v i DES HEIJDEN op de Blaauwstraat Om elk doosje der echte en sints onheugelijke jaren gebruikte Slijm enMaagpillen is een biljet voorzien metde haudteekening van i J SCHEEUDEE apotheker welke haudteekening zich ookbevindt op het zegellak waarmede het doosjeverzegeld is Men gelieve daar wel attent opte zijn en zich te wachten voor het gebruik van een namaaksel dat men trachtin omloop te brengen 4 GOUDSCHECOURAIJT De prijs der Advertentien van een toi zes regels mei inbegrip vaa het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Biiiteagewone letters worden berekend naar plaatsruimte Uitgave van A BRINKMAN Zaïtffe Tiendewe D n 60 Boekdrukkerij vao A BRINKMAN opëM rë VERK00PII GE te GOUDA op MAAN DAG den S MAART 1367 des voormiddags ten elf ure m M Loliaal ÜU3 Genoeiïen in de Boelekade van Eel HUIS waarin Vyf KAMERS ERF en grooten TUIN staande en hggende aan de Turfmarkt te GoLDi wijk H N U2 En op MVVXDAG den 25 MAART 1S67 des voormiddags ten elf ure in het X ru e Koffijhüis aan de Westhaven van Eea Hl TS SCHUUR en stuk GROND aan de Turfmarkt te Gocda w jk H HO eroct s Koeden 90 Ellen Een IlVlS en een PAKHUIS en ERÏ in de Arijenkorssensteeg te Gouda wgk H X 54 en 56 tttttd iWIVKFLHUIS en ERF met PAKHUIS daarachter en nog een HUIS en y r a e liggende aan de Nieuwe Haven Gocda yk N N 63 en M waarm de Kruideniersza k met goed gevolg wordt uitgeoefend Nadere inlichiinsen ijn te bekomen ten kantore van den Notaria W J FOE TUIJN DROOGLÈEVER te Gouda MET ZES JAAR GUARANTIE bij Gebis B POT te ELSHOUT a d Kinderdijk aar meer daa 250 adressen van H H Eigenaren van Molens en Polderbesturen te bekomen zijn Lands weerbaarheid Scherpschutter Vereeniging yBurgerpligt H H Leden wordt kenbaar gemaakt dat ten gevolg der meerdere sterkte de oefeningen iu de militaire eiercitien voortaan zullen plaató hebben Woensdag en Vrijdag avond an 9 tot lO ure in het gebouw op de Spieringstraat en herinnerd 1 dat de aangenomen Uniform Pet van af den l April a s bij elke oefening moet worden gedragen 2 dat alleen op de laatste vergaderavond van iedere maand nieuwe leden kunnen worden aangenomen Namens het Bestuur H J STEENBERGEN Voorz Gouda 16 Maart ls67 WAARSCHUWING Daar in de jongste dagen onder bijna gelijksoortigen naam als mijn Uorsiiie Malz Extract stennd en zich eeniglijk er alleen op eigen loftuitingen kan beroemen zoo nemen wij de vrijheid het publiek daarop opmerkzaam te maken ten einde zich tegen misleiding te kunnen vrijwaren en verzoeke naauwkeurig op het Eiicjuei Handteekeniug en Cachet voorzien vsn de titelteekening Hofleveraneier te willen letten Centraal Dép jt te Amsterdam o Z Voorburgwal J 342 Alk én verkrijgbaar bij den heer J C van VREUMINGEN Turfmarkt H 224 alhier Voor WOERDEN wordt een soliede DÉPOTHOUDEB gevraagd Aanvragen franco aan bovenstaand adres GEZONDHEIDSBIEK een fdbriekaat aangewezen wordt door geen Raderstoomboot d IJsSCl De HOOGE RAAD heeft op 22 Februari IS67 aan ELISABETH JOHANNA NOURISSE dochter van den Heer ISAAK PIETER HENDRIK NOUREISSE Genees neesen Heelkundige en van Vrouwe NEELTJE BLOK wonende te ZuidWad diiixretfri verleend brieven van meerderjarig verklaring goedgekeurd bij s Konings besluit an 7 Maart 1S67 n 71 geregistreerd 11 Maart 1S67 welke haar geven al de regtjn bij de wet aan meerderjarigen toegekend behoudens de bepaling van art 47 S Burg Wetboek KEAIJENHOFP Procureur voor den Hoogen Raad Van Gouda Maandag en Dingsdag sm ergens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Dagelijks Jietouriaarlen Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegfip van accijns bij eene hoeveelheid ran minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER i 462 io o per kan 64 cents idem a 47 10 o per kan 66 ets Jenever 2 soort Mout wijn a 4ri2 per kan 62 cents inl BEANDEWIJN a 462 io o per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 10 Maart 1867 Deze Courant veracbijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren ï e prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grooture moeten vóór 10 ure ingezonden zijn F UBLICATIE De BURGEMEESTER van GOUDA Gezien de circulaire van den heer commissaris des konings van den 12 Maart 1867 provinciaal blad n 46 Brengt bij deze ter kennis van de ingezetenen den inhoud van het kouinklgk besluit vau den 6 Maart 1867 staatsblr d n 11 houdende verbod van vervoer van Eundveeen van andere voorwerpen enz en de beschikking van den minister van binüenlandsche zaken krachtens voornoemd koninklijk besluit genoEien Wij WILLEil III bij de gratie Gods Koning der Nederlanden Prins van Oranje Nassau Groot Hertog van Luxemburg enz enz enz Gezien artikel 1 der wet van den 17 October 1861 staatsblad n 121 Op de voordragt vaa oazea minister van binnenlandsche zaken van den 19 Februarij 1867 o 183 9de afdeeling Den raad van tate gehoord Gezien bet nader lapport van onzen minister vsn binnenl zaken van den 5 Maart 1867 litt A 9de afdeeling Hebben besloten en besluiten Ast 1 In de door onzen minister van binnenl zaken aan te wyzen streek of streken is bet gedurende zes weken te rekenen van den dag waarop dit besluit in werking treedt verboden rand vee te vervoeren en buiten stallen of andere gebouwen t8 doen verblijven en is evenzeer gedurende hetzelfde ei dpei bet vervperen van rerscli vleesch £ a acba hiüden baar versohe beenderen ongesmolten vet hoornen klaanweu mest en van allen anderen afval van rundvee verboden behoudens de na te melden uitzonderingen Wij behouden ons voor den tijd gedurende welken de bovengenoemde bepalingen van kracht zijn te verlengen wanneer ons de noodzakelijkheid daarvan mogt blijken Art 2 Van het verbod van vervoer iu art 1 is vrijgesteld vet vee onmiddellijk voor de slagtbank bestemd onder de volgende voorwaarden Voor de slagtbank bestemd vet vee mag in de in art 1 bedoelde streek of streken alleen worden ingevoerd langs de wegen door onzen minister an binnenl zaken te bepalen Op de plaatsen waar die wegen ds grenslijn dier streek of streken snijden of bij vervoer per spoorweg op de aan te wijzen stations wordt het vee door beambten van rijkswegen aangesteld onderzocht wanneer het blijkt niet voor de slagtbank bestemd te zijn wordt het teruggewezen Het vee dat tot invoer wordt toegelaten wordt door genoemde beambten met de letter S op de regter heup gebrand Ieder der voor de slagtbank bestemde runderen moet aan een touw worden geleid door een persoon die voorzien is van een vervoerbiljet af te geven door den burgemeester dar plaats van bestemming en geviseerd door den burgemeester der plaats van afzending Op dat vervoerbiljet wordt de weg aangewezen waar langs het vervoer zal geschieden van de daats van afzending tot aan de slagtplaats Bij iedere afwg ing van den in het vervoerbiljet aangewezen weg of bij gebrek van vervoerbiljet wordt het vee in beslag genomen Wanneer het vervoer per spoorweg op eenen veewagtn met een vaartuig of op eene kar cf eenen wagen geschiedt is zoolang die vervoermiddelen gebruikt worden één geleider voor iedere partij vee met gezanentlijke bestemming bij ieder dier vervoermiddelen voldoende Binnen de aangewezen streek of streken kan slagtvee worden vervoerd mits door een vervoerbiljet van den burgemeester der plaats van afzending gedekt door diens zorg wordt alsdnn de letter S op de bovenvermelde plaats ingebrand Bedoeld vervoer mag alleen plaats hebben van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 ure en zoo het vervoer per poortrein geschiedt met daarvoor door onzen minister van binnenlandsche zaken aan te wijzen treinen Abt 3 Binnen de aangewezen streek of streken is vervoer van versch vleesch en vet alleen vergund aan slapters o hunne knechts en moet bet vervoer door hen in open manden geschieden De slagters en hunne knechts moeten des geraagd bij Kat jervoer eene verklaring vertoonen van den burgemeester hunner woonplaats inhoudende hunnen naam en ouderdom en de juiste aanduiding van de slagtpWats De verklaring moet zijn inge igt naar het volgende model en voorzien zijn van het zegel der Gemeente ie vu ileiï éen = ke a luwijziiiij l i =ch uh feven rsooi De burgemeester der gemeente NN verklaart dat NN oud jaren bij hem bekend is nU slagier of kneciit b j den lagter NN wiens slagtplaats gL naam van straat of gracht of eme i van de slagtplaats en dat het b i te vervoeren overeenkomstig d ► ep bet koninklijk besluit van dea Mda Deze verklaring wordt siecü s eenniet door anderen dan den daarin aan gebruikt get De Bi rgemeet er ucr Ucn eta Bovendien mag vervoer van versch vleesch en vet Lej enio voor uitvoer naar het buitenland alleen plaats hebban in gesloten kisten of vaten door of van wege den burjemeester der plaats van afzending verzegeld met het wapen der gwneeiite Abt 4 Aan loojjers huidenzouters beenzwartfitbriekan en tapijtwerkers en lijmkokers kan het vervoer in de in art 1 bedoelde streek van hu den beenderen haar hoornen en kUauwen worden toegestaan door Onzen Commissaris in de provincie hunner inwoning onder door dezen te bepalen voorzorgmaatAgeien welke verftonnin bij iedera verroerd wordeode partij aanwezig moet zijn Evenzeer kan vervoer van ruudermest binnen die streek duoionzen Commis=aris in de provincie worden toegestaan onder door dezen te bepalen voornaarden tot welke altijd zal behouren dat ten genoegen van onzen Commissaris zij aangetoond dat die mest van onbesmette stallen of koppels afkomstig of wel gedesinfecteerd is Akt 5 De beambten die binnen de aangewezen streek of streken belast zijn met het toezigt op de handhaving van bovenstaande bepalingen ontvangen voor iedere inbeslagneming die door veroordeeling gevolgd wordt eene premie van vijf gulden Wanneer de inbeslagneming door meer dau één hunner heeft plaats gehad wordt de premie onder neu verdeeld Abt 6 Stallen waarin aangetast of verdnolit vee of vee dat met aangetast vee iu aanraking is geweest is afgemaakt of bseft verloefd moeten op de wijze door onzen lini ter van binnenlandsche zaken te regelen gezuiverd worden vulgpns de bevelen door den burgemeester of andere daartoe van onzentwege aangeweze 1 personen gegeven De kosten d i irvoor orden door de daarmede belaste ambtenaren aan het rijk in rekening gebragt Op de stallen jf weiden waar de veetyphus geheerscht heeft mag vóór en gedurende 30 dagen na de leiniging der stallen geen vee worden gebragt zelfs wanneer de beiloeldc stal of weide buiten de lijn van afsluiting ligt of het verbod van vervoer aldaar mogt zijn opgehevei Op weiden waar de veetyphus geheerscht heeft mag gedurende derlig dagen nadat het laatste geval door den dood of door afmaking geëindigd is geen vee worden gebragt Aet 7 De overtredingen van arlt 1 en 3 het niet naleven der voorwaarden in ant 2 3 en 4 omschreven e i het verbinderen of belemmeren van de zuivering in art 6 bedoeld alsm de over reding van de bepalingen in de beide laa ste zinsuedeu iu art G zijn strafbaar met de straffen genoemd in art 2 der wet van den li oct 1865 CSlaatsblad n 121j Abt 8 Ons tegenwoordig besluit treedt in werking op den vijfden dag na de afkondiging in het Staatsblad Onze minister van binnenlandsche zaken i belast met de uitvoering van dit besluit dat iu het Staatsblad en gehjkiijdig in ds Staatscuurint zal worden geplaatst en irtarvan afschrift zal worden gezonden aan den raad van fate s Gravenhage den 6 Maart 1867 WILLEM