Goudsche Courant, donderdag 21 maart 1867

De minister van Biiinenlandsche Zaken HEEMSKERK üitcegpven drn iietrfiHifi Maart ISb De minister van JusUiie BOEKET DE MIMSTFH VAX BINNENIANDSCHE ZAKEN gelet op art 1 vp i het koninklijk besluit van len li maart l ei fStaatsblad a 11 heeft goedgevonden te bepalen 1 Te rebenen van den 50 maart eerstkomende zijn de bepalingen vac vengeuoemd koninklijk besluit vau toepassingop alle gem gelegen binnen de lijn van afsluiting welke is vasigestei s ministers beschikking van den 7 j iu ISti opgenomen u tf S aatacourant van den b jan jl en gewijzigd b j beschikkingen an deu U en den 28 jan 1867 opï iiomen respe itievelijk ia de Str atseouranten van den 13 en den 211 j ui jl alsmede op de volgende buiten de lijn gelegen fmeenten Zindvoori Bloeraendaal Benuebroek Heemstede U i irlemmermeer Aalsmeer Uilhoo n Nieuner imslel Dieraeu Walergr uf meer Ouder Amstel Weesperkarspel Muiden Wee p X iarJen Nederhorst den Berg Ankeveen Kortenhoef Gravel ind Bussum Hilversum Laren Blaricum en H ulzeu 2 J Slagivte kan de sub 1 vermelde streeJc alleen worden inE voorLl L nïs de HoUandsche Uhijn en Centraalspoorwegen ena m het eeu ijksche veer te Gorinchem Pe Mnlalng v n dat vee op spoortreinen mag buiten de bovcnveime ile streek alleen geschieden aan de volgende stations 1 ui deu HolLmdsehen spoorneg te Ams erdara en te Botter I im 5 v m den Tthijnspoorweg te Amsterdam Rotterdam ea Vrnheni in u den Ccntraalspoorweg te ZwuUe B j dat vervoer moeien de voorwaarden worden in acht genomen in r ri i van voornoemd koninklijk besluit vastgesteld B uucn sub 1 vermelde streek mag slagtvee ook op spoorweïren vorden vervoerd op de voorwaarden aan het slot van het aanf eh mld art 2 vermeld 3 De beschikkingen opgenomen in de Staatscourant van den 14 17 en i november en 7 december ISTö l 19 februarij 11 12 in iart 12 april en 25 augustus lbö j alsmede bijzondere dispensatien welke in strijd zijn met voornoemd koninklijk besluit zijii gedurende den tijd dat dit besluit op de sub 1 veimelije al reek van toepassing is geschorst süravenh ge den 9 Maart 1 67 HLEMÖKEKK Gouda den lü Maart 1SS7 De Burgemeesif r voornoemd T tx BEUGEN IJZENDOORX öuitenlonïï LiOUden 17 Maart Yerscheidene handelshuizen hebben zich tol lie regering gewend met klagten over de maildienst der leuin=idar and Oriental Company Blijkens statistieke bescheiden duurt de reis van Shanghai naar Marseille met deze booten in den regel zeven dagen langer dan met de booten der Messugeries Impériales en volgens hen wettigt dit feit reeds ten volle dat de i ngelsche dienst wijziging en verbetering behoeft Het is eene bevreemdende daadzaak dat Engeland hetvi elk vroeger locomotieven aan de gansche wereld leverde erthans zelf uit den vreemde trekt het heeft namelijk 60 locomoueven bij den heer Schneider in l rankrijk besteld Is Maart Gisteren zijnde het feest van den H Patrick werden in Ierland en te Liverpool ongeregeldheden van defenians te gemoet gezien De militaire overheid had grootemaatregelen van voorzorg genomen De rust bleef echteroveral gehandhaafd Parijs 16 Maart De Moniteur meldt uit Vera Cruz van den 6 maart Alle fransche troepen zijn gereed om zich in te schepen Generaal Bazaine rekende den 10 te zullen vertrekken wanneer de laatste fransche soldaat Vera Cruz zal verlaten hebben Negen afdeelingen van het wetgevend ligchaam hebbengeweigerd verlof te verleenen tot de interpellatie van den hr Bicard over het senatus consult I de openbare zitting zijn de disonssien over c buitenlandfiche politiek voortgezet Na eene redevoering van den hr Latour Dumoulin heeft de minister Kouher het woord opgenomen 17 Maart I e pakketten der mexicaansche mail zijn doorde Juaristen op weg van de hoofdstad naar Vera Cruz aangehouden en verbrand De depêches van het gouvernement zijnniet verloren gegaan dewijl zij in duplikaal bestonden Volgens berigt van den maarschalk Bazaine hebben defransche troepen den oden Mexico verlaten In de ttlegraphisehe depêche werd gesproken van sympatische demonstratien thans zegt men nog slechts dat er geeue kwaadwillige manifestatie plaats had AJa ten bewijs hoe het regt van vereeniging zal gehand haafd worden kan dienen dat de heer Say redacteur van de Debits in het Athenée eene voorlezing wilde honden over de verfr iaijingen van Parijs maar dit werd op verzoek van den prifect der Seine ver rnderd 18 Maart In i e zitting der kamer van afgevaardigiSênop heden heeft de lieer Pavre het woord gevoerd over de buitenlaiidsche politiek der regering Naar zijne zienswijze hadl iankrijk de alliantie tusschen Italië en Pruisen behooren tebeletten De staatkunde van Franknjk was in den laatsten tijdveel te wankelmoedig De redevoering van A uxerre bad geenandere beteekenis dan dat de eenheid van Duitschland aanErankrijk de Rijnprovincien zou schenken Het programma van Frankrijk hield in dat Oostenrijk eene belangrijkrijke positie inDuitschland zou moeten innemen Dat programma werd opentlijk geschonden Eu nu was hij van gevoelen dat het eenevoor Frankrijk onwaardige staatkunde is wanneer de regeringduldt dat haar programma geschonden wordt De eerzuchtvan Pruiaen kent thans paal noch perken De oorzaak vanzulk een toestand is het gevolg van het stelsel dat de magtvan éénen enkele in de plaats stelde van die der vertegenwoordiging De kamer moet thans hare regt5n tot op hetuiterste handhaven Zij moet zoo besloot de heer Favre elk denkbeeld van aanhechting van grondgebied van zichwerpen maar ik vraag of de annexatie van België of vanLuxemburg zou worden aangenomen indien zij aangeboden werd Die vraag verwekte groote sensatie De zitting duurt voort Berlijn 16 Maart In de iitting van den rijksdag heeft de beer Berlowitz voormalig minister van Saksen het volgende amendement op het ontwerp der bcuds constitutie voorgesteld de leden van den bond verbiLden zich om wanneer zij ifstaud doen van hunne souvereiniteits regten dit slechts ter gunste van hunne boudsnatien te doen ten einde te voorkomen dat het buitenland er invloed verkrijgt België heeft nog niet bepaald geprotesteerd tegen de nederlandsche werken tot afdamming der Schelde alvorens deingenieurs rapport hebben uiigebragt maar het heeft de houding van de uederlandsche regering Ier kennis van Engeland Frankrijk en Pruisen gebragl en beschouwt die als onregelmatig 18 Maart De rijksdag heeft heden eene zitting gehouden waarin beraadslaagd is over artikel 1 van de constitutie handelende over het gebied van den nieuwen bond De poolsche afgevaardigden bragten het bekende protest It tafel tegen de inlijving van gedeelten van het poolsche grondgebied bij den noord duitschen bond De heer von Bismarck verklaarde in atitwoord hierop dat het protest niet gerigt as tegen den noord duitschen bond maar tegen de eenheid van den pruisischen staat Het behoorde alzoo bij den pruisischen landdag ingediend te worden en geenszins bij dezen rijksdag De poolsche afgevaardigden waren bovendien niet door hunne kiezers tot het indienen van het protest gemagtigd aangezien de meerderheid van ue pruisischpoolsche bevolking met haren tegenwoordigen toestand te vreden is in het bijzonder de boeren die als pruisische soldaten tegen Denemarken en Oostenrijk dapper gestreden hebben Het is slechts de adel en de geestelijkheid die in Polen eene agitatie wenschen in het leven te houden Spreker deelde op gezag van officiële rapporten mede dat de geestelijkheid in Polen gedreigd heeft dat zij ieder die stemmen zou voor eeu Duiischer de absolutie onthouden zou Het is voor de hqoge geestelijkheid meer dan tijd zeide hij om haren pligt te doen Aan de wedergeboorte van Polen valt niel meer te denken het grootste gedeelte van de vroegere bevolking van Polen wil daarvan zelfs niets meer weten De spreker uitte ten slotte de hoop dat de poolsche afgevaardigden met Noord Dnit chland hand aan hand zullen gaan Hierop werd door de deenschgezinde afgevaardigden een protest ingediend tegen de inlijving van Noord Sleeswijk by den noord duitschen bond De heer v Bismarck antwoordde hier dat alléén de keizer van Oostenrijk op grond vac het gesloteh traktaat het regt heeft om de volksstemming in Noord Sleeswijk te verlangen Pruisen zal zijn goed regt handhaven onverschillig of eenige deensoh sprekende Sleeswijkers aan Denimarkec dan wel aan Ptuiseu toebehoren De grdnslinien uilen in het belang vau Pruisen worden getrokken De mogelijkheid moet voorkomen worden dat de Pruisen genoodzaakt zouden zijn de duppeler schansen andermaal te veroveren Het aan Denemarken af te stane gedeelte van Noord Sleeswijk zal kleiner zijn dan men dit te Kopenhagen vermoedt In de allereerste plaats is het onvermijdelijk dat met Oostenrijk eene regeling worde gemaakt ten opzigte van de financiële zijde der kwestie De noordduitsche bond kan niet wachten lot dat die regeling haar beslag zal hebben verkregen De afgevaardigde Sch aps uit Dresden stelde daarop voor da de verhouding van Luxemburg en Limburg tot den noordduitschen bond in de ontwerp constitutie zou worden geregeld De heet von Bismarck antwoordde dat het hem verheugde op te kHDQen komen tegen de door de dagbladen verspreide absurde geruchten en lasterlijke aantijgingen Nooit heeft Pruisen Uolland bedreigd Vóór de jongste oorlog uitbr k hebben er pourparlers plaats gehad op grond dat Luxemburg op de hand i icas van de tegenstanders van Pruisen Men kwam mereen dat het van weerszijde niet tot vijandelijkheden iomen sou Luxemburg wil thans geen deel nitviaken van den noord duitschen bond Limburg ml dat evenmin Pruisen zal geen pressie op beiden uitoefenen daar het anders eene europesche kwestie zou doen opdoemen In den verderen loop der debatten heeft de heer von Bismarck verklaard dat hij in geenen deele de vrees deelt dat Zuid Dnitschland zich met het buitenland tegen Pruisen zou alliëren Na het sluiten van den vrede züjn de betrekkingen van ZuidDuitschland tot Noord Duitschland bij een traotaat wederzijds gewaarborgd geworden Deze laatste mededeeling veroorzaakte groote sensatie Het amendement Carlowits betreffende de beperking van het regt van cessie en het benoemen van gezanten van de zijde dor bondsvorsten werd verworpen Hel artikel der constitutie betreffende het bondsgebied werd met groote meerderheid aangenomen Frankfort is Maart De jongste handelsberiglen die men uit Florence heeft ontvangen verzekeren dat de onderhandelingen over bet oostenrijksch italiaansch handelsverdrag zoo goed vorderen dat men het sluiten van het verdrag binnen kort te gemoet ziet Brieven uit Bern deelen mede dat de vrienden van denminister van financiën v Becke beweren dat de jongste oredietoperatien van Oostenrijk ten doel hebbeu om voor zekere on In de zitting der beijersche kamer van afgevaardigdenzijn de adressen van ils arbeiders vereenigiugen algemeenstemrfgt en regtstreeksche geheime verkiezingen met grootemeerderheid van de hand gewezen FlorQQCe 1 Maart Garibaldi k gekozeo te Napel Mantna en Andrta ömnenUnïi GOUDA 20 Maart Zeven en tachtig leden der hervormde gemeente alhier hebben zich tot den algemeenen kerkenraad gewend met het verzoek dat de hh predikinten niet aan de huizen der leden van de gemeente mogen ioudga in om de stemmen op te nem n wie voor of tegen de vrije verkiezing is om predikanten ouderlingen en diakenen te benoemen Zij verzoeken dat die stemming vrij en onbelemmerd zal geschieden Zondag namiddag is uil het voorhuis van deu heer m dr L aan de markt ontvreemd een daar opgehangen heerenoverjas Het is echter aan de ijverige nasporingen der zooweinig tr lrijke politie gelukt den dader Ie arresteren Hetwas een venier in boekjes die zich op den weg naar Haastrecht met zijn buit verscholen had in een hooiberg Mag ditniet strekken ten blijk der activiteit van de meermalen miskende politie In de zitting van de tweede kamer van zaturdag hebbende minister van marine en van oorlog geantwoord aan desprekers vau de vorige dagen De minister van fiiiancien heeftgezegd dat de middelen voor de liuitengewone verhoogingenvoor defensie over 1867 aanwezig zijn of kernen Versehilleiidesprekers kwamen nader op hunne uitgesproken meening terug In de zitting van Maandag zijn de algemeene beraadslagingen ten einde gebragt en eenige artikelen van het boofdatukmarine aangenomen De minister an marine roerde heteerst het woord en erkende dat het vroeger moeijelgk waseene wettelijke regeling voor te diageo doch hij bleef bij demeen ing dat ook tfaaas die regeüog aiel wel doeal jk was enverdedigde zich tegen den heer de Koo Ook de heer v d Huoht kwam op tegen de zienswijze van den heet de Koo Daarna spraken nog de hh Zylker Geertsema en DuUeit De heer Dumbar stelde er prijs op om te middea van de oorlogskoorts en de wapenings manie een kalm woord te spreken var gemststelling Pruisen heeft de duitsche eenheid willen vestigen met uitsluiting van Oostentijk daartoe was de annexatie van eenige duitsche landen de zaak zelve daargelaten oeodig maat dit mag gees aanleiding geven tot de gevolgtrekking dat Duitschland uu ook niet duitsche rijken zou bemoe nlijken Indien dit bet geval ware en wij konden op nieiaand steunen as dan onze verdediging mogelijk tegen legers d e 1 a l j millioen soldaten in het veld breagen Men zij voorzigtig met manifestatiea die meer de aandacht uitlokken en tot voorwendsels aanleiding kunnen geven daar waar anders geen gedachte er toe aanwezig was De heer HalTmans meende dat er geen bczwair bestond om waar men het eens was over de hoofdzaak ook de millioAnea toe ie stemmen D ama trad de heer Schimmelpeiflfinek in eene zoo mogelijk nog langere cijfer groepering dan zatardag De algemeene beraadslagingen werden daarop gesloten Daarna werd een amendement verworpen en eene discussie gevoerd over het loodswezen tusschen den heer Viruly Verbruggen en den minister In de zitting van de tweede kamer van gisteren is eenamendement van den heer de Ploo van Aldervrerelt om art 19 a aankoop of aanbouw van ijzeren gepantserde schepen enz met ƒ 150 000 te verminderen verworpen met 38 tegen 29 stemmen Het artikel is daarop goedgekeurd Men leest in de N E Courant De fransche minister van staat de heer Rouher heeft in de redevoering door hem zaturdag II in bet wetgevend ligchaam gehouden o a geantwoord op het beweren van den heer Thiers dat Pruisen eene uitbreiding tot aan de Zuiderzee zou op het oog hebben Volgens het officiële zittingverslag heeft de minister daarop letterlijk het volgende geaniw oord Hoe Pruisen zou niet voor eeuwen voldaan zijn Zijne gren en zouden niet gedetermineerd zijn door het tructaat van Nikolsburg Het zou tot aan de Zuiderzee willen gaan Pruisen mijne heeren heeft aan Frankrijk te dien aanzien de meest stellige waarborgen i les garanties les plus absolues gegeven Indien Frankrijk daaraan met had geloofd zou het dergelijke ambitien niet hebben geduld Frankrijk heeft de gevolgen aangenomen van een oorlog die zijne gren en en ik geloof zijne noodzakelijkheid had Maar het neemt niet de buitensporige ambitien en de onbegrensde pretentien aan rOp den dag dat Pruisen de Zuiderzee ijii ledreigc i zfiu n Frankrijk en Engeland eene taal doen koorev Jic i rutstn vu doen uegrijpen dat de tijd d dwa e ambitifn voorbij is Wij meenen dat deze categorische verklaringen door het fransc ie gouvernement afgelegd allezins in staat zijn om tegenover al de agitatie welke in den laatsten tijd hier te lande verwekt is met niet te betwijfelen bedcelini ei meerdere gerustheid aan ons pnbliek in te boezemen Tegenover de geheimziunige beangsiheid van onzen minister van buiteuianasche zaken en de gejaagdheid waarmede men in de tweede kamer de defensieplannen zoekt door te drijven hebben de bovenst unde verklaringen van bet fransche gouvernement een groot gcwi t Meu zie voor het overige ook hetgeen heden uit Beruja wordt gemeld Gemengde Berigten De beijersche kamer is zeer gunstig gestemd voor de afscbaffiog der doodstraf Kossuth heeft deu hongaarsrhen einigrauteo geadviseerd om nu uaar huis te gaau De feuians houJeu te New York eene moostermeeting In Spanje heeft mtQ gezori d dat alleen niiuisteride kandidjten gekozen zijn De Belgen bestrijden de veeziekte mei kracht en volharding De israflieten in Servië roepen de bescinTmii g ui van Oost rijk Id het lagerhuis is een ameudemeut aangeuorneu tot afschafting van de lijfstraf bij de irmee De onlangs verbaonen S jaujaarden mogen naar huis terug keeren Te Hongkong is 37 januarij een schip met 200 000 pond buskruid in de lm ht gesprongen vaarbij behalve de bemanning een twintigtal koelies zijn onigekomt n au 3 tot 9 maart zijn aangetast in Zuid Holland 935 Noord Holland 167 uciucrlaDu 5 l trccht 256 to a l 13 i rnndereo Meu vertelt te Londen dat ecu iersche vloot uit Amerika naar Ierland op weg is Van 3 tot 9 maart zijn in Engeland 16 nieuwe gn alkii au ruuderpest op twee boerderijen voorffekomen Te Muuchen htcrschcu de pokken vïij he ig De koninklijke familie van Portu al heeft te Parijs eene verdieping van eeu hotel op de Place Veadóme gehuurd voor 1500 fr da Het hoofd der feuians zou met vijf volgelingen te Panj dezer dagCB uit New York aangekomen zijn De zweedsche hoogeschool te UpRila telt SC onder ijzers en 1046 stud ïnten Te Pesth is eene sereoads gebragt met 2500 fakkeldragers Burgerlijke Standco ud a Geboren 15 Maart Petrus Cornells Leona dus ouders H Huisman en H van Wankum Johannes ouders N de Bruijn eu M Hooggeboren Antje ouders J Annaars en D Hcgendooru 16 Pieter ouder P Boot en G Kunst Cornelia Maria ouders C den Haag en C van Hofwegen Pieter onder H C Bongers en J M Kooien Dirkje ouders N van Vliet en M J van den Berg Geertruida ouders J J T Kerper en J E van Eeuwen Dirk ouders J Palsgraai en A den Ouden 18 Agnes Algonda Carolina ouders C J Letel eu W J vde Pavoordt CofDelia Jacoba ouders A Mal en J P vau di r Ivee OvEBLEDEN 15 Maart E van der Zeeuw 8 w A vic Heek 6 d M A van Vuuren 17 d 16 W de Mol 14 m 17 T c Loon 73 j J C de Mol huis r vau E Nooideroan 30 j i Bloot £ m 18 E M Arts 15 m D koppeiidrajer 2 m K vun OudeoftUea 67 j